Goudsche Courant, zondag 30 december 1877

WociiSilJiï 2 Januari 2083 KT 1878 1 Icuffs ea AdverleDlielilad vuoi fiiiasla eo Oinslrekcs 187S Namen wg in het vorig nouimer afscheid van het jaar dat voorbijgegaan is het nieuw ingetreden breng n wy onzen welkomstgroet Moge het cos gelegenheid geven hoevele donkere stippen zich ook aan den staatkundigen hemel vertoapen om b h t einde met meerdere ingenomenheid op den a eloopen jaarkring terug te zien Tal van wenschen sq dezer dagen geuit wel overdachte eu onbezonnens welgemeende envalscbe wanschen voortvloeiende ait de maatschappelijke vormen en wenschen die nit het l rt kwamen lebben w een wensch dan is het deze dat waarheid eu menschelykheid steeds toenemen op aarde dat steeds meer niet het woord maar de daad getuigenis moge geven van den zin voor waarheia en recht dat de gewone onverschilligheid plaata make voor oprechte belangstelling in alles wat waar sclioon en goed is dan zid et steeds beter worden op aarde en al moge daardoor het dnizend jnfig rjjt het rjjk vaij vrede en nlgemeen geluk niet eensklaps ontstaan toch zal daardoor veel leed veraaclit menige ramp geheeld worden Moge de waarheid meer op politiek gebied gehuldigd worden Dan toch zal het niet meer mogelyk zjjn dat de groote mogendheden de kleinere uit naam van meQscheliikheid en andere even schoon klinkende woorden van bun vjrijheid berooren dan zal de annexatie tot het verledeue behooren en men zal over het ruw geweld der zoogenaamd verlichte negentiende eeuw als over de barbaarsche middeleeuwen spreken toen het recht van den sterksten voor hoogste net gold dan znllen de kinderen niet langer den vader de vronw niet langer den ech enoot beweenen gevallen als slachtoSers van de heerschzucht van een klein getal hoofden die de geheele menschheid baschonwen om óf als kanonspijs te dienen óf ons zooveel mogelyk in de behoefte daaraan te voonuen Heerachte de liiharheid dan zon het niet langer mogeli k zjjn dat een klein getal onzinuigeu het schoonste land van Europa maanden achtereen in spanning hield omdat z j de belangen van enkelen hooger stelden dan het Igemeen belang Heerschto de waarheid dan zonde het een onmogelykheid z n om een vermolmde en veroordeelde beerscbappg in het moderne Ëuxopa te vestigen dan zon men afzien van alle pogingen om het verloren gezag der kerk weder te herstellen maar de vr e kerk in den vr staat zou aller lenze zgn en tal van oorzaken van twist en tweedracht zouden daardoor voorgoed ▼ erdwünen Heerschte de waarheid dan on het voor ons Nederlanders geen vraag meer zjjn hoe ludië door ons moest bestuurd worden dan zouden de disoussilJD omtrent het meerdere of mindere bedrag van het batig saldo onnoodig tüi dan zou er geen sprake ign of het billgk is om ons land spoorwegen te geven van de Indische overschotten terwijl Indië zelf behoeHe he aan de meest eenvoudige middelen van gemeenschap H ê 8chte de wasrheid maar waartoe meer Is het noodig op te noemen wat door den leugengeest hedorven wordt wanneer wjj ro idom ons safin Hoeveel toch ia in strgd met waarheid en recht boeveel ypst nog op de oude leer dat gewdd recht is zonder dat rekening gehouden wordt met de aischen die de waaibeid stellen u u ia n aiet nle maatr chappelgke voRnen en gebruiken de middelen om de waarheid geweld aan te doen en leugen en huichelarij te bevordferen i Moge dit ineer on nwer erkend worden mora bet getal vrienden dorfwaariieid bij vooitiliiring grooter worden mogs de maclit steeds sterker worden waardoor de lertgengeest bestreden wordt Veel zeer veel zou dan spoedig anders moeten i worden Men zou leeren ei kennen dat alle i menschen kin R ren van denzelfden vader de zelfde rechten maar ook dezelfde plichten hebben Vele sociale quaestiën zonden op vreedzame 1 Vf eB opgelost kunnen worden Er zou geen spruke meer kunnen ziju van verdrukking van de vrouw door den mau de emancipatie dtr vrouw zou een feit worden omdat de tegenwoordige verhouding door de traditie ge jkt en op ons burgerlijk wetboek gegrond in strijd met de eischen der waarheid is de arbeiders quaeatie die steeds meer zorg baart al zijn de gevaren voor ons alshog minder dreigend zou op vreedzame wijze opgelost kunnen worden als men elkander slechts wilde verstaan en zich en zgn eischen door de beginselen vau biHgkbeid en waarheid liet besturen Hebben wij dus een wensch bij het begin van dit jaar dan U het deze dat het gevoel voor waarheid meer en nteer moge ontwaken zoowel op staatarechterltjk aU op kerkelijk gpined Kon deze wensch slechte voor een klein gedeelte vervuld worden dan zoudfn wjj zeer zeker op het nde van dit jaar op verblydende teekenen kannen wgzen en ons slotwoord zou meer bMnpedigend kunnen zgn dan dat waanse g JfUUH a eloopen jaar hebben moeten besluiten 7 T Ieder in zjjn kring werke dan mede A de waarheid te huldigen niet slechts dour wcïordeumaar vooral door daden De heilqjke gevolgenvan dat streven zullen niet uitblgven m arzeerzeker het jaar 1878 tot een goed jaar toor degeheele menachheid maken L BUITENLAND Ilullcolandscli Overzicht De miiiitter Dofaure heeft een begin gemaakt met de nyzigiugeu iu het personeel der vredereohtrrs Een groot antal hunner die na den 16deo Mei aren afgezet iqn thans weder aasgeateld Door denzelfden minister i een oomité benoemd dat de rechten der parlementaire oomraiasie van eu quSte zal onderaoeken De oommisaie voor enquête voor de verkiezingen heeft hierop aaugedroiigen De zaak is te noodiger daar misdryven by de verkieiiugen met drie maanden veijaren en thaus lulke misdryven meest van 23 September tot 14 October gepleegd zijn De eeue of andere ambtenaar belioeft dui maar bet ondjiraoek eenigtzini te bemoeilyken of te vertragen ea de schuldigen zyn buiten het bereik der wet Omtrent de sakan vau den oorlog bestaat al zeer wtinig zekerheid Een bericht van een correspondent der Fauucki ZtUung bevestigt de meeniug dat het oogenblik voor onderhandelingen nog niet is gekomen Ëenige dagen voor den val van Pleviia ha deze oprrespaudeut een onderhoud met generaal Totlibcn Naar aaolriding eeuer opmerking vandeu oorrespoadeut lei generaal Todlebeu Qcloof niet dat de oorlog met den val van Plevna aan een eiud wezen zal Men moet de krasht der Turken nist te gering aohStten en zij kunnen ons nog laug genoeg weerstand bieden Onze vredetroorwiiardeu Autonomie voof Bulgarye een gedeelte van Armenië enz zyn te hard dan dat dr Varié lie reeds na sou kunnen aannemen Trekken de jfers van MehemedAli thans Medseliip pneha eu Inleimaupacha zioh terug dnn ton eerst een slag by AUrianopel beslissen Adrianopel echter is sterk bevestigd en de winter ingevallen Beide partyen verlangen vrede maar ie voorwaarden waaronder sy die verlangen liggen te ver nit elkander Bene belegering van de vestingen aan den Dunau kost ons nog mineUn twee mnnuden En eerst daania kuuiirn wij nici ïocd Rivolg den ra iracU op Konstanliiiopcl oüdi ruPinen W it dit I ialsie betreft merkt men op dat de Bussen niet op deu vn der Donan veslingen bdioeven te waeh ten om na r Adrianopel te rukken De vraag is maar of ZIJ mansehappen genoeg heüben om die vestin n in te sluiten en tevens een kgir van minstens 160 000 man en üo een fonder rourko van nagcnjig de helft over den Balkan te zenden De Köln Zeilung wil weten dat de Eiigclschr regeeriii in Frankrijk een grflrtte v lorrjad leïeusmiddeleu vooral verdnnrzanrade levensmiddelen laat iukoopen niet voor de vloot maar voor laudingsIroepen bestemd Vurst Karet van Biiraeuië heeft in de Kamer der Af cvaiirdigden eeue rede gehonder waarin hij heriuni rde d it hij bij zyue komst in Üttmeaié beloofd h ul in den voir en tegenspoed van het laud te znllen deel n Hy heeft ziju woord gebonden door zich aau het hoofd te stellen v itt zijn leger dat zich nieuwen roem heeft verworven door zyn defd aan de overwinning van Plevna Hy aoht zich gelukkig dat by zich te midden van de volksvertegenwoorili ing bevindt welke steeds de blijken gaf met hem erni i eziad te ziju De Vorst eindigde met vau den Ileiuel de onafhankelijkheid van Bumenië af t smeeken Dehnr KosettI president derKamer heettein zyn antwoord den coustiiutioneelen vorst die zioh ab dapper veldheer gedroeg welkom De tegenwoordige ooriiijt zeide liy sir kt ten bewyze dat het Knmeensoha volk onwrikbaar en san lijüe oude deugden getrouw is Gy hcboori lut lieii die met waardigheid het lot i euer mitie beelurf ij g j hebt de ouafhatikelyiheid van RumeniJ i 0ruw1Éi itih tegrondïMt J e geschirdeiiis üil geween viu het grootste feit dat Kumniie de nijeilyke dageti vaa een grooten oorlog 15 doorgcw irstdd uu iat een grooi leger over zijn groiidxeoiid is ji trjkktn zonder lat zijne burgirlylie en constitnuoneele vryheden in eenig opzicht hebben gt leden Iu de Ihnnmtrtcit Courier een dngbbid hetwelk van sommige leiders der nationaal liberale partij herhaaldelijk belangryke mededeelingen ontvangt leest men het volgende in verband met het bezoek door den heer vou Benuiugaen dezer dagen te Varric bij den heer vonBismarck afgelegd Dat dit bezoek een zeer opmerkelijk feit mag warden genoemd behoeft niet nader te werden aangetoond zegt het blad Kort vóór het vertrek des beeren vou Benningsen naar Varzin werd van den kant der nationaal liberalen o hun orgaan ae tfat Zit Cormp de verklaring openba ir gemaakt dat in den jongstverloopen tyd geen onderhandelingen hebben plaats gehad over bet opnemen van een of meer leiders der party in het ryksof in het Pruisische ministerie Indien er echter onderhandelingen over deie qnaestie in de tegenwoordige dagen hebben plaats gehad djiu mag men aannemen dat de hinderpalen welke iudertyd waren gerezen thaus wellioht uit den weg zijn geruimd wij herhalen dat zy wellioht dat zy waarsohyulijk uit den weg zyn gernimd verder zonden wij niet willen gaan Zoowel thans als vroeger moeten twee voorwaarden worden vervuld om de regeering het kabinet te versterken en de sekerhcid te erlangen dat een parlementaire meerderheid het kabinet gedurende langen tyd zal ondersteunen de eerste voorwaarde ia dat san regeeringsprogramma worde vastgesteld waarin een groot aantal punten ia opgenomen aangaande welke volkomen eenstemmigheid heersoht tusschen den heer von Bismarck en de staatslieden die door hem in de regeeriug zullen worden geroepen zoodat een eendraohtige en tevens zelfstandige medewerkiug tusschea hen en deu rykskaoselier boren allen twijfel wordt gesteld de andere voorwaarden is dat de goedkeuring van dit programma vjan deu keizer worde verkregen Of de gewensohte overeenstemming tussohen deu rykskanselier en de bedoelde personen is tot stand gekomen of tot stand zal gebracht worden weten wy tot heden niet en evenmin kan de vraag met zekerheiil worden beantwoord of de keizer zyn gi edkeunng zal schenken atn het vermelde regeerinjpprogramma Worden deze beide voorwaarden echter met ver