Goudsche Courant, woensdag 2 januari 1878

$ J void dan houdea wg ons overtuigd dat de heer von Bismarck tijdelijk z il aftreden ea dat de vorming vau een conservatief ministerie van zaken als iioogst waarschijnlijk moet worden beschouwd Maar inderbjd sclireef de ki i tr op hel verzoek om ontslag door den heer voii Bisinapk ingediend Uet volgende woord Nooit Dit had voor acht maanden plaats eu op grond van den toestand waarin Europa thans verkeert zijn wy vm gevoelen dat de keizer de geweuschte goedkeuriog aan bedoeld programma niet zal onthouden Wij onderalcllen dat iedea die groote vraagstukkeu ueg niet z n beslecht maar dat de beslechting daarvan als aanstaande mag worden geacht Dat zulks even spoedig zal worden openbaar gemaakt ian als minder waarschijnlijk worden beschouwd BINNENLAND GOUDA 1 Januari 1878 Aan het Reglement van de kicsvereenigiug Burgerplicht ontleeneo wij het volgeudo De vereeniging stelt zich ten doel eene goede keuze in ïi ijzinniïen geest van vertegenwoordigers in Rijksen Provinciail bestuur te bevorderen De vereischten voor hut lidmaatschap zijn dat men kiezer is in het kies lislrict Gouda voor de genoemde colleges dat men g en lid is van eene andere kicsverccniging loorhclzilfde doel dat men bij b dlotage l der Uitgebrachte stemmen op zich vereenigt eii dat men het Kiglenicnl onderteeicent Mm rliest het lidniaalachap door te bedanken door verlies van t radiciid van kiezer door de ooiitulnilie ƒ 250 per jaar iriet te betalen eu door ontrouw aan de beginselen der vereeniging In het laalete geval moeten 3 i der leilen voor het ontslag zyn Het bestuur bestaat uit diie leden De vergadering kiest een Voo itter ecu SecretarisPeuning nieesler en een onder Voorzitter In December wordt een vergadering gehouden voor de rekening voorziening in het bestuur en ballotage De bestuurders hebben do vrije beschikking over de kas doch zyn persooalyk aausprakelyk voor het eventueel nadeelig saldo Bij gewone verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Pruv Stateu moet minstens 5 weken voor den voor de stemming aangewezen dag vergadering gehouden worden tot het stellen van candidalen Hij die de vergaderingen belegd voor t stellen van candidateu en de Deoeraber vergadering niet bijwoont betaalt ƒ 1 boete die een kwartier over den tijd komt of vóór de sluiting vertrekt ƒ 0 26 Ziekte ten genoegen van bet bestuur geconstateerd verschoont van boete Zy die geeu kiezer zijn voor het college waarvoor candidalen moeten gesteld worden zijn vrijgesteld CouvocatiebiUetten inhoudende de punten van beschrgviug de voorgestelde leden en de bedreigde boeten moeten in den regel drie dagen voor den bestemden tijd worden bezorgd Ook wordt minstens 14 dagen voor de vergadering door een adver veutie in de Ooudache Cl aangekondigd binnen welken termijn degene die hd wUleu wofden zieh bij het bestuur ter ballotage moeten aanmelden Wanneer de vergadering het noffdig oordeelt worden de voorgestelde candidaten namens de vereeniging uitgenoodigd aan de beraadslagingen deel te uemeoi in dit gevat kunnen kiezers die geene leden zjjn door t bestuur worden geïntroduceerd Vóór de stemming verlaten de candidateu en de geiutrodnoeerden de vergadering In Maart 1878 wordt eene ballotage vergadering gehouden G de Vos die jl Zaterdag door het gerechtshof te Gravenhage tot levenslange tuchthuisstraf is veroordeeld uit het uitvoerig arrest deelen wij hieronder een en ander mede i heeft zich in cassatie voorzien In 1877 is in de alhier gevestigde spaarbank ingckgd ƒ 76220 62 tegen eene uitgaaf van ƒ 57386 9 a In 1870 bedroegen deze cijfers ƒ 54863 82 en 88861 87Vj ErWerden 272 nieuwe boekjes uitgegeven in 1876 205 Door de hulpbank werd in het afgeloopen jaar aan 63 voorschotten ƒ 10830 uitgegeven d i 8 voorschotten en ƒ 1090 minder dan in 1876 Door toevallige omstandigheden kan de voordracht Tan den heer Kqhoff op a s Donderdag geen plaats hebben Vermoedeiyk zal zij in t laatst der maand worden gehouden Uil Maassluis meldt men dat het stoomsobip Wm Coitlmaii van Goole gjsteien den waterweg inkomende op den kop vao het Noordrrhoofd getoopen is daarover werd gesiagen den lichtopstsud omver wierp en gelukkig in vlot water en binnen kwam Behalve de hofmeester die verdronk heeft de equi page die zich op den omgeslagen vuhrtoren had vastgeklemd zich met eigen boot gered In een stal onder de gemeente Slouvijk is de besmettelijke longziekte uitgebroken Hat feit is door den Eijksvcearts gican3t itcerd Ongeveer een 2ütal koeien zullen worden afgemaakt De spreekbeurt in de vergadering Uitspanning door Inspauniug te Siohvijk 1 1 Zaterdag gehouden wer l vervuld door deu heer j de Vreugt Zijn onderwerp Iels over alchimie werd door hpt talrijk opgekomen publiek met belangstelling aangehoord De bijdragen üoor eenige leden geleverd werkten bizonder mede om het genoegen te vermeerdereu Door een aantal handeldnjveiideu ek iudustriceleu in Schoonhoven is ai n den geniceiileniad een adres ingediend omtrent do tcgeiiwoonligj hoedanigheidvan het gas Do adressantisn wijzen er a p hoe hun ondanks herhaalde kUoh en vc brlduiljhid gas wordt gi loverd dat ook al jsjde vlaiB grooBtenofg de noodigo liolitsti rkte inis Zij worden iai doorin hun bedrijf of in hunnd werkzaamhöileöl beldtnmtrd Adressanten wenden ach lolden geint nteraad met t vei zoek vóoi hol 9luitei van een nieuw coulrtiotde uoodigc brpalinijen omlrcut de lichlslerkle S iin hetgas te willen doen opnemen v welke bep diiiffili iijet mag worden afgeweken j SoAoonff t l Het frerechtshof te Js Gravenhage li eft Zfiterdag naar wij reeds met éeii enkel woord in fliia vorig nr meldden bij een ztfr uilvtoerig aiTeStireehtJ edaan in de zoovcil opzien Varwekt hcbbrndi zaakivlan G de Vos landbouwer tei WaddinxvceuJ beschuldigd van vergil ngiug zijuerjSiuisvrouw j Dfiarbij heeft het Hul ïfcf oordeel det deskundigen tot het zijue piakende overwogen dat de dood van de huisvrouw van besoh M Figee liet gevolg van het gebruik van mtlenkruid is geweesf Het heeft vervolgeus de mogeliftheid van zelfvorgiftiging als ongegrond ter Zijde gesttSi de bewering van den besch dal bij het vergif in d ie sloot zou hebben weggeworpen als ongeloofelijk aangemerkt en verder overwogen dat de feiten en omstandigheden als bewezen aangenomen aaiiwijaingen opleveren waaruit het wettig en stellig overtuigend bewijs is geleverd dat de bescb naar den dood Zijner vrouw heeft verlangd om met zijn dienstbode in het huwelijk te treden dut hij bij een anderen dan zyueu gewonen apotheker rattenkruid heeft gekocht en dat hij op of omstreeks 11 Februari 1877 in zijne vvoning onder VVaddiiixveen aan zyne vrouw eene hoeveelheid rattenkruid heeft toegediend die haren dood op den 17 Februari 1877 heiït verooizaakt Het Hof derhalve de wettig bewezen feiten overtuigend oordeelcnde vei klaarde De Vos schuldig aan vergiftiging en veroordeelde hem tot levenslange tuchthuisBlraf Zouder eenige aandoening hoorde de veroordeelde deze uitspraak aan Eene groote menigte nieuwsgierigen had zich wederom zoowel in als buiten de rechtzaal vereenigd Vrijdagavond had in OdSu te Amsterdam eene sameutomst plaats van do loegetredenen lot de Vrije Gemeeute waarin het voorloopig Comité van organisatie de volgende voorstellen deed die allen werden goedgekeurd Openbare bijeenkomsten zullen plaats hebbeu eiken Zondag voormiddags ten half elf ure in bet gebouw Concordia aan de Leidsche barrière Leden zoowel vrouwelijke als manuelyke Ziülen het stemrecht bezitten Zij die geen leden zijn der Vrije Gemeente doch haar door bijdragen steunen hebben toegang tot de openbare samenkomsten Dat hel godsdienstonderwijs voor de kinderen der leden alleen zal worden opgedragen aan wetenschappelijk gevormde mannen Dat de kerkelijke viering van den tweeden Paasch PinKster en Kerstdag alsmede van den Hemelvaartsdag zal epgeheven worden Dat collecten in de samenkomsten worden geweerd Dat le Hervormingsdag op den 31n October door de Vrye Gemeente kerkelijk zal worden gevierd en dat de laatste Zondag des jaars een dag zijn zal geheel aan het famillieleven gewyd Het voorstel betreffende de al of niet toediening van den doop werd ter beslissing aangehouden tot eene vergadering in het laatst van Januari Tot voorganger der gemeente werd met groote meerderheid ds F H HugenholU Jr verkozen die deze benoeming aanvaardde De Koninklyke Maatschappij van dierenbescherming te Londen heeft een prijsvraag uitgeschreven voor een model van een geperfectioneerden spoorwegwagen voor veevervoer Er zullen twee prijzen worden uitgeloofd elk van 100 pd st de een voor het beste stelsel van nieuw te bouwen wagens de andere voor de beste methode van verbetering der bestaande wagens Een derde pi js mede van 100 pd st zal wor oor wiens luszal besluiten te doen ver den uilgtloofd aan den mededingee soheukomst eene spoorwegmaalschapi 50 wagens volgeus het luicuwe niotf vaardigen en in dienst stellen De verwachtingen die men in iMfland heeft omtrent spoedige bel ingrijke beperkiiil der kosten van lOüg gespannen 1 gebleken zijn rlei bevriende jegl door Pedir eu ols t einde de verovering een land meer 1 ruwe bergen ruwe bergen llig hoog land de Atjthers GJjoe s Dat lOl fVtohinjc a iml daarheen euj zulleu i jf ijaftd blijven e i wapeiia lfte érrfens moe ii vètiging jte liKWgcn lan s dat 4e KSlta Badja verjagen van daat uit Groot Afchiii onjprwerpea ii Offflouden t oiil Ol ileh ieii Ko MeMkusfii lüochj beliWg UV dii tol te ro i g ub Kri ag Ma doslJl ïeilftheidlonzer js voott in de verii moeiten dekkeit M bezit an Kolfa fiJ als zij nu is nooj in de Jatxucne C het invloedrijke hi de Atchiii jorlog moeten niet te w orden Het moet naar wij veruei dat Sainalaiigau legen ons door slaatjes is grliolpeu zelfs naar rae i Hal vroeger steeds geopperde plan d vali deu oorlof placht te btsehou s van de XXII Moekims omdaf dai achter zoo zijn geen andeï lilnd sohijnt herziening te behoeven zijn naar men verneemt een pri bewoond door landbouwende en onderworpen Mbharaedaansche Ball laiid is de vcjjjpaaadsehuur van wij de V pMeu uit de XXII n hun gebied i nltyd gevaarl veroveren eu e utopie Wy palen tot le dja I met on ii uneer m i nu rijke puntvo rou ilOi 1 Zui u JLiid eest zy eer t vüor p Kotld adJ zelf k nizdeuspiaaln aagi of het cstiging zoo itcnlaltijd in oelloe Bait K ms die lelijk Bi noMltgg iilei fiiinni an Word lhet di 1 uJ t oiiife gehijt m ikt JvVij Vi het berlttjil t fd uil di JX Vf reeds meer dan een naand geledtu zijne voiirioopigeonderwerping had getcckpnd en naar K otta Iüidja aoa komen om zieh ptoohtlg te onderwerpen daar verschenen is ilg i i gl t De Nederl Vereeniging tot Bescherming van Dieren hield Zaterdag in Den Haag hare algemeene vergadering waarin tol bestuurders werden gekozen de heerem A Dunlop H Muller te Hotterdom en jhr H C A VerHuell Aan zevefu personen werden medailln of geldelgke beloonin en uitgereikt Het getal leden is tot 1241 geklommen Was er ten vorigen jare een uadeelig saldo van ruim ƒ 600 un is er een batig saldo van ƒ 18 46 aanweüig hoofdzakelijk ketjgevolg van het niet meer toekennen van l eloonijigen aan politieagenten In het verslag wordt tevens holde gebracht aan wijlen H M de Koningin wegens het vele door haar op het gebied der dierenbescherming verricht Lof werd toegebracht aan deu in dienst der VereenigiDg werkzamen onbezoldigdcn ryksveldwaohter Muller Kanler die dit jaar niet minder dan 162 prooessenverbaal wegens overtredingen heeft opgemaakt en zyn vernuft heeft getoond door het vervaardigen van machines by de behandeling van dieren hoogst nuttig Hem zal hiervoor eene gratificatie verstrekt worden Het volgende staaltje hoe grappig Haagscbe straatjongens met de dwaze modts den draak steken deelt de Haagsche kroniek van het UU mede Twee dames staan in de V eenestraat melde grootste aandacht voor de uitstidling van een juwelier tekijken en met de drukste drukte over al dat geflonker te praten Zij zouden geene vrouwen moeten zijn om dat Aa te laten Een straatjongeaziet dat aan plaatst zich naast de eene neemtkalm t geborduurde zakdoekje uit t gapend zakje dat zich links en rechts aan de buitenzij van elkejapon comme il faut bevindt maakt er bedaard hetgebruik van dat men er van weuscht te heblien doch liefst voor zich zelven en stopt het daarnaweer even kalm in t zakje Niemand bespeurde eriets van dan wq die over dit communisme hartelijk lachten Dezer dagen gaf te Gotha een nog al pikante grap aanleiding tot veel gelach De daar gevestigde drukkersvereeuiging gaf uamelgk kort geleden teo behoeve der kerstgeschenken roor arme kin ijren een werkje uit in briefformaat getiteld Gezamenlyke parlementaire redevoeringen van den rijksdagafgevaardigde van het kiesdistrict Gotha Pry s 10 p Het werkje bevatte niets dan een vel postpapier dat op de eene zyde het woordje ja ea op de andere zyde het woordje gneen droeg Men leest in de Jrnh Cl Aan een hoofdouderwyzer is b j gelegenheid dat hij vyftig jaar zijne betrekking had vervuld de zilveren medaille toegekend Van gansoher harte gunnen wy den grysaard die onderscheiding maar wat heeft hij er aan P t Is waar zoo ze hem niet ware toegekend zou hü zich verongelijkt kunnen achten maar dergelyke medailles hebben in den regel meer waarde voor de na te laten betrekkingen dan voor de Jubilarisst ii ztlren die z niet eens dragen kunnen Er waren wel beter middelen uit te ilenken om verdiensttlijke mannen een blijk van waardeering te geven Te Holtprilnm hcefl zieh onder den naam Securita eeie Nederlandsche uiikeering socicleit gevestigd waarvan de afdeeliiig huwelyks kassen zich ten doel stelt asn meisjes wanneer zy een huwelijk aangaon eene luitktering als bruidadhat te geven geevqnredigd aan het aantal aandeelen waarvoor is deelgenomen Onder zekere voorwoorden bij hit reglement bepaald worden de betaalde bijifragen bij overlijden vóór bet aangaan van een huwelijk terugbetaald Ook kiJnnen de deflhebaters als zij op dertigjarigen leeftijd nog niet gehjiwd zijn hel contribueereu slaken e hunne aandeelen aan de sociëteit verkoopen Zij die blyven ooiitribueeren zullen wanneer zij op veertqoarigen leeflyd nog niet gehuwd zijn een levenslang pensioen gruielen Nadere iiiHchtlugen wordeli kosteloos verschaft door den direcieur den heer B J van Dieren Joffersiraat 54 te Hoiterdam In de huishoudelijke Vergadering viui de afgevaar üigde werklieden naar de jaarvergadjl ring van het illled WerkmansUoiid is bislotiAi ti t toonzetting der uitgave van heir blad U j Werkmiïusbodc ojider I leiding van den heer B H IieJ lt waartoe ondeniiigjde iniddejen bijeengebracht zijnj en tlirreiis is besloten fin den zomer vaa 187 S te Utrecht vinwcge het hed Werkmijisbond een ulgem e n werkiijdeucongrei te Ibicleggen ter hesprcking fan de beÉngenïvan deuMedeti erkmao Il Door Sxn kerkenad der Doopsgezinde gemeente te te Burg IWaal en Oosterend op Texel is in zijiif ver gadeni van 27 D jl besloten de tweede chl istelijke I feestdligea benevens den hemelvaartsdag af te schaffen eu diA rv or in d plaats te stellen eene godsdienst oefeniiig on oudejaarsavond te huaden Dit besluit dat met algemeeDc stemmen is genomen zal aan de goedkeuring der gemeente onderworpen worden Gedurende eeuigen lijd aehteu wij ons verplicht de aandacht der zieken te vestigen op de merkwaar dige eigenschappen der teerkapsules van Guyot ingeval van rerhoudheid catharren tecriog en andere aandoeningen ran de brooches eu longen Eene zaak heeft ons echter bijzonder getroffen namelyk dat vele personen die in onze pharmacie komen om dat geneesmiddel te vragen den naam zyn vergeten en het omschrijven met deo naam vou pillen globules ja zelfs pastilles Als men zich direct tot ons huis wendt is het ons gemakkelijk het geheugen van deu kooper te hulp te komen maar dal is niet altijd het geval als men zich elders aanmeldt om genoemd geneesmiddel te verkrijgen en dat kan tot nadeelige vergissingen aanleiding geven Wij verzoeken daarom de koopers vriendelijk den naam van leerkaptule ea Ouyot wel te willen onthouden Ten einde elke dwaling te voorkoiiien gelieve men zich vooral te herinneren dat de haudteekening GoroT in drie kleuren gedrukt is op het etiquette dat zich op elke flacon moet bevinden Laatste Berichten Parijs 30 Deo Aan de Porte is ofiioieus mededeeling gedaan dat Busland in een wapenstilstand zou toestemmen op di ze voorwaarden wijziging der grenzen in Azië opening van de Dardanellen en den Bosporis onhafhankelijkheid van Bumenié aanneming van het pograinma der conferentie Toor Bulgarye terwyl de puaestie van Servië en Montenegro tot latere onderhandelingen gereserveerd zou binyen Londen si Deo De Momingpotl verneemt dat er weinig kans is op aanneming der Engelsche bemiddeling te St Petersburg Busland zoo slechts geneigd zyn direct met de Porte te onderhandelen De admiraliteit gaf bevel dat de schepen der kaoaalvloot welke in reparatie cyn uilerlyk den 16ett Januari zee moeten kiezen Burgerlijke Stand GEUOBENi 28 Dee Leendeit lohanan ooden G Repa ran en I Km t 2 Eliubith Fietcmelli onder C Ryobont so S Lsfeber Jobtnna Marl ouden W Kwin kcleaberg ea J vao Ooitearijk Oerardns oadert J i Staleaberg eo J P Schoonderwoerd 30 Aadriea ooders fi van der He eo J B Snel Sohoontje ouders S Humme en B Froitmai 31 Nicolau Kryn ouders A Keiler en H E Dsnens OVERLEDEN 28 Dee J BeceA hniavr van P tau Vliet 54 j 29 P 3 Uelkert 86 j P C Larivelt 8 w B Wioherink huiiff van J F K Grim S j 80 C 1 Krombout huiivr van D de Vree 48 j A Sluiter 1 j 2 m 81 A tan Ea 8 j 10 m ADVERTENTIÉM Heil en zegen toegewenscht aan alle mijiie Begunstigers Vrienden en Bekenden J T MAIIKENSÏEI JN Korte Tiendeweg Coiffeur Bij de intrediiig van het Nieuwe Jaar brengtde ondergeteekende haren hartelijken wenscha n hare geachte Cliënten en hoopt ateedg diezelfde gunst te mogen blijven gi eten Gouda l Jan 1878 Wed A van GENT Zeugttraat Ververij en Schilderij Bij den aanvang van het jaar bied ik raijUHu Ötadgenooten en Bewoners der omstreken de heilwenscheil iraa den dag aan J m SMIT Gouda 1 Jau 1878 GodsBienstonderwijzer Aan onze Vrienden Betrekkingen en Begunstigers wepschen wij dit jaar een gezegend heil vol jaar Gouda As DERCKSEN 1 Jan f li en Echtgenoot Zegen en welvaren toegewenscht aan mijne BegUBstigers Vrienden en Bekenden by den aanvang des jaars 1878 W BOEft Turfmarkt De heilwensch van den dag aan Familie Begnnstigers eu Vrienden aangeboden door B SCHOLTEN Coiff enr Gouwe F DIAMANT en HUISGENOOTEN wenschen aan hun geachte Beganstigers den Heilwensch van den dag Aan onze geachte Cliënten Familie eu Vrienden wordt bjj deze de heilgroete van den dag gebracht A R 9EIBERT en Echtgenoote Gouda 1 Jan 1878 Firma L J Flobun B j den aanvang van hei jaar brengt de ondergeteekende zjjnen heilwensch san Beganstigers Vrienden en Bekenden J QOEDEWAAGEN ZUID HOLLAKDSCH KoFPUHUIS Bg den aanvang des jaars wenscht de ondergeteskende zyn Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten de stad alle Heil en Zegen Onder dankzegging voor het vertrouwen hetwelk hy zoo ruimschoots mocht ondervinden beveelt hy zich bjj voortduring minzaam aan B BEGEER Gouda 1 Januari 1878 Tailleur Het compliment van den dag aan Vrienden Begunstigers en Bekenden zoo binnen als buiten deze stad Gouda L J BONNEUB 1 Jan 1878 Hoogstraat A 116 By den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zyne heilwenschen aan alle zyne Vrienden en Begunstigers N DE GBOOT Kltiweg Myne geachte Clientèle Familie en verdereBetrekkingen zyn de beste heilwenschen toegebracht door M PEETERS Jz Taba sha del Wydttraat Heilwensch aan mijne Begunstigers Vrienden en Bekenden Gouda As GRENDEL 1 Januari 1878 Metselaar Heil en Zegen aan Vrienden eu Begunstigers W N RAAIJMAAKERS Oosthaven B 17 Banketbakker Zegen en welvaren toegewenscht aan mijne Begunstigers Vrienden en Bekenden by den aanvang des jaars 1878 J F HERMAN bk ZOON Lange Tiendeweg Het compliment van den dag aan alle mgnq Vrienden en Begau tigers H VAN WUNGAAEDBN Heil en zegen toegewenscht aan alle myneBegunstigers Vrienden en Bekenden Gouda 1 Jan 1878 C J BOER De ondergeteekende brengt hij deze den Heilwensch van den dag aan zyne geacht Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich by voortduring beleefd aan A BRINKMAN Gouda 1 Januari 1878 J M van MINDEN wenicht aan al zijne vrienden Heil eu Z en By den aanvang van het Nieawejaar wenscht de ondergeteekende zjjnen geëerden Begonstigers en Studgenooten veel heil en zegen toe H lAMSE Nieuae Haven Schilder Het Compliment van den dag J SWITZER Az Lange Tiendeweg 1877 SlatioDS Hestauratie 1878 Heil en Zegen san al myne Begunstigers benevens dankbetuigingen minzame aanbeveling JoH M VAN KUIKEN By den aanvang van het Nieuwejaar weuscht de ondergeteekende zijnen geëerdeu Begunstigers en Stadgenoten veel heil en zegen toe M VAN OKs BURG Wydttraat By de intreding v n het Nieuwe Jaar wenscht ondergeteekende zynen geëerden Begunstigers en Stodgenooten veel zegen Hun dankende voor de genoten gpinst in het verachenen jaar zich op nieuw minzaam aanbevelende N M ENQELBBEGT Haagsche Brooden Beschnitbakker Het Compliment van den dag aan alle myne Vrienden en Begunstigers M VERMAAT Je De ondergeteekende brengt by deze den Heilwensch van den dag aan alltn zoo wel brnnen als bniten deze stad Dankzeggende voor de vele blyken van belangstelling in zyne zaak ondervoodeo beveelt hg jpch bg voortdoriug aan A KOK Firma A KOK Comp Boeken Kantoorhandel alhier beste wenschen aan myne Vrienden en geachte B unstigers te Gouda en omstreken J CAHEN Marchand TaUlenr Spuistraat 43 den Maagt 1 Juiusri 1878 3