Goudsche Courant, vrijdag 4 januari 1878

I I ItOVL CIALE STATËi ij k aanslaande VERKIEZIiXG voor ceii Lid der E roviiiciale Staten van Zuid IloHand in hot lloufdkicsdislrict Gouda wordt met allen aaudranjy aanbevolen de heer Vrijdag 4 Januari N 2084 1878 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Wi Burjyemeester van LEKKERKEItéi Een man in gemeente en waterschaps zaken volkomen ervaren en die ons district met eere zal verteg enwoordigfen Eeiv aantal Kiezers Bij leii Onderg eteekende is de intcekening opengesteld opden nieuwen jaargang van liet i ¥ 1 E S iu 4 van het verhandelde in den Gemeenteraad van De intending van advortentlën kan geschieden tot één jior des namiddaga van den dag der tfltgave GOUDA Dit verslag bevat zoowel de bij den Raad inkomende stukken als de gevoeiYle discussiën Prijs per jaargang DRIE gulden Gotida 27 December 1877 A BRINKMAN HANDEL lU BOUWMATERIALEN Vlot SlIjpdfcleB enz 1 1 J MULDER BLEEKERSSIN6KL Hheumatiek Jicht alle Maag en Borstkwalen alsmede Koortsen Hardlijvigheid slechte SpiJBvertering ook Zenuwswakfe en Bloedarmoede enz enz worden spoedig en zeker genezen door de wereldberoemde Dr AIRY S SPECI4UTETTESi Een ieder die alvonms een koor teondergaan zich Tan de degdijkheid deaer Specialiteiten wenscht te overtnigen ontvangt door Eichtee s Boei handel Ie Kolterdam o franco aanvrage grain e franeo een 116 bladzijden dik Uittrek el uit Dr Alry g Katnarg eneeswyze waarin men onder anderen eene menigte getuigKhriftep van gelukkig genezen lydera zal vinden Geen zieke geve derhalve de hoop op voordat hij genoemd werkje hééft gelegen CtUINA LAROCHE van KAAEPËLIM en HOLM Jpothektrt te Zeitt Be eeni e QlTniA LAROCHE trellu d or de Red van de peneesk Gdut mm HH ieneeskondij eii te aanbevolen tegen algemeene zwakte gebrrk aan retlnst sleahte spüsvertering lennwziekte in het t perk der herstelling na tware Ziekte of kraambed koorts en tare gevolgen Uïerhoiidende Quina Lai oche tcgea faieekwcbt koHgaohüglmd gyooie mtUut bloedarmoede eto Prij ƒ 1 90 per flaeon by den Heer Apotheker € Thim te Gouda Universcel Zulverlnsszout Het echte algemeen guustig bekende ÜNIVERSEEL ZUIVEBINGSZOUT een zeker middel tegen maagkwalen cuur braking hartxaater enz ia thiuw echt verkrjjgbaar in 1 4 mkjes a 15 Cent 1 2 pakjes a 27 Cent en leele pakjes a 50 Cent te Oouda bfl J H BOERS Apotheker en te Boekoop by A J VAN TWOtlT Aan de Inteekenaten is verzonden de eerste J€Kirgang van EETJAAEBOESJE vooa DB Provincie Zuid Holland met toestemming van Zjjne Excellentie den Heer Mr C FOCH Cotnmiêiaris dee Koninge nit offietëele bronnen zamengesteld bevattende o a Kaieader Provinciaal Bestuur Personeel der Gemeentebesturen en bevolking der Gemeenten Periodieke werkzaamheden voor de Gemeentebesturen afstanden der Gemeenten van Gravenhage Collegiën van Zetters KermissMi Jaaren Weekmarkten Polderbesturen door Z M den Koning benoemd Besturen der Hoogheemraadschappen en van de Polders daartoe behoorende Schntteryen Militieradeo Staten Generaal Per soneel der Mmistenen en Hooge Collegiën van Staat Gezanten en Consuls van en b buitenj Mogendheden en tal van opgaven omti tetB gtiwezen Waterstaat Onderwijs Kunsten en W tonechuppen Museums Medische Politie Spoorwegen Handel Zeevaart Nijverheid Belastingen Kadaster Posterijen Telegrëphie Leger Marine Eerkgenootschappen Instellingen van phüantrophischen en zedelgken aard nz enz De prns van het Jaarboekje 332 bladzijden bg inteekening gesteld op f 1 25 is thans verhoogd tot f 1 50 Verkr gbaar bg iedéren Boekhandelaar en bg den Uitgever H C 8Ü8AN Oa x te t Gravenhagt OooDA rara riif A Bbinkuan BE BIEDT ZICH AAN EENE drie weken oud kraams Adres bij den Boekliandolaar A BRINKMAN alhier Oudergeteelienden hebben de eer te berichten aan hunne geëerde Cliëuten dat zij met onderling goedvinden beflloten zijn hunne zaak als SCHILDERS en GLAZENMAKERS met 1 Ja nuari 1878 ieder weder voor eigen rekening te zullen voortzettep zich beleeldelük ia de gonst aanbevelende Gouda W v SOEST Tiendeweg 31 Dec 1877 G 8IBBES Gouwe lÏATiOMÏË De ondergeteekenden maken bj deze bekend dat door ons als AGENT is aangesteld voor Gouda en Omstreken de lieer wonende op den Singel te Gouda die ook elk Donderdag te spreken ia in het Hotel de Zalm Plaatsvervangers en Niimnicrvcrwlsselaars TuttCT Z HOOGE PRIJZEN eagageeren GEB P W ËNJ DEJ0N6 Kantoor houdende te Breda en Ridderkerk slPAAJiÊlË OMMISSIEm Zlegclaar van den Bergh Heerengracht bij het Thorbeckeplein No 551 AMSTERDAM Belasten zich met koop en verkoop van alle ter beurze van Amsterdam Parp lauden en Madrid verhandelbare fondsen Koopen Coupons tegen de hoogste koerzen Geven 80 aöO voorschot op ter Amsterdanische beurs verhandelbare eftecten tegen een boven de koers van de Nederiandache Bank Koopen Wissel Coupons Effecten en andbr Spaansche Qeldwaarden Trauben Hom Hoesten Heeschheid VerelymiflgBorstkwalen Hoesten der Kinderen het aangenaamste en zekerste MIDDEL WT Alleen Echt met nevcBstaand briek stevpel in flesschen van fl 2 fl l n 05 Cent te Te Gouda bfl P H A Wolff Boikoop b A J van Twoni Haastrecht b J D den Hartog Oudewater hg F Jonker Idenfourg De nitg vé dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post 2 P A TENT E N KENNIBQEVINO BUBGEMEESTEE en WETHOUDEBS der gemeente Goudu brengen ter keuiiij vau alle Pateutpligtige ingezetenen wier namen voorkonien op de suppletoire registers voor het dieualjaar 1877 78 dat de PATENTBLADEN in gereedheid en op de Secretone dcïer Gemeente verkrijgbaar rijn wanneer iq sioh daartoe persoonlek aanmelden van den 7deu JANUABU 1878 tot en met den I9den JANUARU daaraanvolgende det voormiddag van 10 tot de namiddags 1 ure de Zondag uitgetonderd znllande overeenkonatig Z U besluit van 17 OCTOBEB 1820 de binnen dien tijd door de belingbebbenden uiet afgrhnalde FATENTEN door den Deurwaarder der clireote belastingen aan hunne liaiien tegen betaling vaa lin eenten worden uitgereikt terwyi de nalatigen vervallen in eene boete van vijftie guldt bijaldien iij aangevraagd wordende hun PATENT of een itftciri t van hetzelve niet kunnen vertoonen Ooiubi den 2n Jnnoarij 1878 Burgemeeater en Wethouden voornoemd VAN BEBGEN UZENDOOBN De Secretaris BBOUWER W i fir TT II lil I I l l il II I De REORGANISATIE der LATIJNSCHE SCHOOL II Sedert ons vorig artikel over dexe zaak is er in den raad een besluit genomen waarmede w ons zeer goed kunnen vereenigen Burg en Weth hadden voorgesteld ben te machtigen bö de regeering de noodige sta pen te doen tot verkrijging eener belangrgke subsidie voor het beoogde doel doch onzes inziens niet genoeg hun voorstel afgescheiden van de plannen van curatoren daar zjj tevens in het algemeen verklaarden zich geheel met bet gevoelen van hh Curatoren te vereenigen en alleen oordeelden dat de tractementen wat laag gesteld waren Bfl de gehonden discussie hebben B en W hanne bedoeling verduidelflkt en ia helder aitgekomen dat men het voorstel van curatoren wilde laten voor hetgeen het was en alleen de wenschelgkheid van een gymnasium wenschte vut te spreken en de machtiging verlangde om een aanzienlgke subsidie aan te vr en zonder som te noemen Daartegen konden natuurlgk geen bezwdien worden ingebracht en de ïaad heeft w sel k met algemeene stemmen het voorstel van B en W aangenomen Wü verheugen ons dat het ondoordachte vooral van curatoren op deze w ze is geëcarteerd en indien ons vorig artikel heeft mogen bndrageu om dnidelgk de bedoeling van B en W te doen uitkomen dan achten wfl de moeite van het schrgven ruimschoots beloond Een voorstel steunende op de berekeningen der curatoren zou tot niets geleid hebben dan tot misre kening en teleurstelUng Thans ia men op den j goeden weg Het besluit van den raad zal wel geen ander effect hebben dan dat Gouda wordt gebracht op de l st der gemeenten welke subsidie voor H O verlangen Immers subsidie zonder uitgewerkt plan u niet mogelyk Maar als de minister in beginsel met is tegen het verieenen van subsidie aau Gonda dan zal hjj den raad verzoeken een plan ter beoordeeling voor te dragen B en W kunnen de medewerking inroepen van den deskundigen insjiectear voor H O ea dan zal het mogelijk zgn den raad een op kennis van zaken gegrond voorstel te doen waarvan de waarschijulijkheid bestaat dat de regeering hrt zal goedkeuren en hetwelk de raad kau toetsen aan de behoeften en krachten der gemeente Het komt ons voor dat ons bentQur thans zicb op een zuiver standpunt heeft geplaatst Er is nog een reden waarom ntt geen andere weg openstond Zooals de voorzitter terecht aanmerkte is er bg den inspecteur van H O op last van den minister een wgziging vnn het in ons vorig artikel genoemde besluit van 27 April 1877 lu bewerking Van alle zjjden toch hebben deskundigen bezwaren ingebracht tegen de voorgeschreven tabel van lesuren en geene enkele gemeente is nog bereid gevonden haar gymnasium volgens dat model in t richten Nu is het wel niet te verwachten dat deze wgziging groote verandering in het aantal lesuren brengen zal de vakken zvjn bü de wet voorgeschreven en moeten dus gehandhaafd worden tenzg de wet zelf herzien wordt de bezwaren betreffen meer de verdeeling der vakken over de verschillende uren De wüziging zal niet veel verschil geven in de kosten of de noodige lokalen Toch kan er geen afdoend voorstel worden gedaan voor de regeering omtrent deze quaestie tot een besluit gekomen is Deze onzekeriieid omtrent de grondslagen der refteling en de overweging dat nu toch later de inrichting van eene instelling van H O bg B en W een onderwerp vad gezette overweging zal moeten uitmaken deden ons eerst er toe overhellen om van ons voornemen om over een progymnasinm te spreken voorloopig af te zien Evenwel komt bet ons bg nader inzien voor dat het sommigen onzer lezers niet ongevallig zal zyn in korte trekken het verschil te zien aangegeven tusschen deze beide soorten van gymnasia al berusten onze mededeelingen op gegevens die eerlang zullen gewgzigd worden Deze w zigiogen zullen wel niet van zoo ingrypenden aard zgn dat het globale overzicht geheel onjuist wordt Volgens art 7 van da wet op het H 0 kunnen gemeenten beneden 20 000 zielen een gymnasium met verkorten cursus oprichten Deze progymnasia hebben een cursus van 4 jaren die geheel moet overeenstemmen met het leerplan der vier eerste studiejaren van een volledig gymnasium Leerlingen die zulk ean instelling ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a SO Centen iedere regel meer 10 Centen GE 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlijke Nommers VUE CENTEN hebben bezocht moeten dus nog 2 studiejaren elders op een volledig gymnasium volgen voor zij tot de universiteit kunnen worden toegelaten De bevoegdheid tot het inrichten vaneen proKymnasium is eene tegemoetkoming aan gemeenten voor wier financiën een gymnasium onbereikbaar is Zij hebben dan niet alles maar een progymnasjJm vervult toch vooreen goed deel in de hehyette aan H O Volgens het meWemelde kon bealuit moeten er aan een progrwiasinm toegeven worden in het geheel 112 ireli per week als 56 uren oude talen 47 niehwe talen geschiedenis en aardnjkskundyen fe uren wiskunde Natuurkunde scheiUond en nat historie venallen geheel Volabns de grondslagen onzer vorige berekenipg Jullen er noodig zijn minstens 3 docenten vo r lAtgn en Grieksch en voor de overige vakken 3 it 4 leeraren al naar dat men meer of minder slaagt in het combineeren der vakken Aan personeel dus minstens 3 X 1800 d i 5400 minder dau voor een volledig gymnasium Wat lokalen betreft zgn er slechts 4 gewone leerzalen en een paar vertrekken voor rector en leeraren noodig welke misschien naar het denkbeeld der curatoren daarvoor aan de band gedaan te vinden zouden zyn in hetgeboow der burgeravondschool boewei wjj het in beginsel zouden afkeuren dat dit gebouw moest gebruikt worden als herberg vooi alleriei uiteenloopend onderwjjs De som van 1000 die wij uittrokken voor natuuren scheikundige proeven enz zou tot enkele honderden voor scboolbehoeflen en bibliotheek teruggebracht worden Gelgk onze lezers zien zullen de kosten van een progymnasium aanzienlgk minder zgn dan die van een volledig gymnasium Indien de stad er in slagen kan met behnlp van een rgkssubsidie een volledige Latgnsche School tot stand te brengen zal zg wel doen daarnaar te streven is de plicht van ieder die het wel meent met onze gemeente en met het H O Maar indien het mocht blgken dat ook met subsidie de vereischte jaarlgksch som onze krachten te boven gaat zooden w weuscbelük achten dat men handelde overeenkomstig het ond vaderlandsche spreekwoord Beter een half ei dan een leege dop B BUITENLAND BoKenlanilscli Oveniclit Met Jonnal OJIcitl bevat een Nraolaire van den Minister Dafante aan de proourenn geiMraal bq de hoven van appèl Da Minister beveelt han aan om deo arbeid der oommiaaie van onderzoek te onderstrauen dooh daarbij de noodige voonoigen in acht te nemen aoowel in het publiek beUng als voor de eer der huisgezinuen Men bnlfoke daarbij ooV dst eea vcnseerderiag sa hel auttl inminri tol 20 000 ia de ssastt totbMaat niet t ds omiiogtlijl lKfcn kehwirt