Goudsche Courant, vrijdag 4 januari 1878

De Mieocinan receplle n den president cfy Fr n lïlie xepuljlifk la k li i nl tlotjisüi De Eii elsolu l b ralm lyu opnieuw nau het or a biycren v ui iiiee u s wa inii zil wordeu aanxedron gf op hel iii liouil n t iii do luiilndilciteu hi laten varen vaii de iut Knten ii Turkije P iouiistield lUljll muiter Don C irlos wser aoo aan het poliiisceren jgewt cit dat d Spaanïolie ULf aering Veft besioten i li aar kruii jiuin te verklaren eu baar het verbluf m Spanje opnieuw te on zu gcn in de aanstaande zitting der Curie tal een voorstel wprdon f edaan om de civile lijst der ei koniuïi ii in te trekken Spanje kun waal lijk ïijii geld el beter gebriliken heeh grwtiirtjd eeii liepiilaie van uu mli UussHulii rn Diiidiil hij Iki te diuk had ryoU ig i ii WzursohyulMk een meetinj outxaitj en omdat litj lul te liuk had De E I c ib b BINNENLAND GOUDA S Januari 18 S Woensdag 9 Januari a at heeft de 4de abonneinentsv iorslelling pbi its v in Int Kotterdainsühe tuoneilgezelsohap onder directie der bh Lc Gnis Van Zuylen en Haspels Het treurspel A iirc van A E Braobvogel werd voor dezei yooralelling jfekozen Het IS een qtuk waaraan geeu oiWerdeelde lof kan worden toegekend maar dat aan eJK groot deel van het publiek wel zal behagen Zeker is het dat het de talenten v oi twee leden van bet gezerach ip uitnemend doet uitkomen Mej Beersjnans en de heer D H ispfls vervullen ui de hoüfdrolleu mevr de Vries zou ev iiitciis tot deze voorstelling hebben medegewerkt in de rol v m tJoria Qiiitiaiilt ware het iiirt dj t een baar overkomen ongelok lij brak dezer dagen haar arm baar het optreden beklte Met t oog op bet spel van de genoemde personen verdient de voorstelling ongetwijfeld onze aanbeveling In de gemeente Waddinxveen zijn in 1877 geboren 198 waaronder 1 onecht overleden 141 personen Gehuwd 36 paren Er hebben zich gevestigd 832 en er vertrokken 264 pcrauneq Htvolking op 31 Dec 1877 bi dr iagt 2049 mannen en 2000 vrouveü te zamen 4109 zielen De Nieuwjaars Commissie te Waddinxveen heeft al t n vorigeujare weder eeue nildeeling vaheet aren gfbouik n Voor deze uitdeeling was p m ƒ 450 be schikbaar Itet V H verneemt dat op de prijsvraag voor een wets diiperp tot regeling der nationale militie en schutterijen op den grondslag van den persoonlijken dienstplicht en met inachtneming der bestaande groudWe t bij het hoofdbestoar der vereeuiging tot bevordering vso de kennis anngnande s lands verdediging ctit DtwoordiMi zijn ingekomen Zy zijn in handen gesteld van de jwty Te Amsterdam ie van de omnibussen en tramwigena der oraoibusuiaalschappy in 1877 gebruik gemaakt door 4 908 961 personen Uit de hoofdcommisstff voor de viering van het derde eeuwfeest der üuiè van utrecht is een uitvoerend comité gevormd bestaande nit de herren Van Doorn Commissaris de Konings Boer wethouder ie Ulrecht Hugdecoper vau Jlaarseveen lid der Eerste Kamer Eejmer curator der Utr ünivereileit prof Beds rect magnificus en mr Falk als secretaris De feestrede zal door prof Beets worden gehouden Op de jongste vergadering van onderwijzers uit de provincie irroningen is door den inspeeteur van het lager onderwija den hser Blaupot ten Catr ter tafel gebracht bet oudate rekenboek dat bier te lande is verschenen en wel geschreven door Nioolaï Pehi te Deventer in 1S67 eu herdrukt in 1683 ep 1596 Voor bet in den loop der maand Maart in s Hage Ie honden examen van onderofficieren zijn it officiersplaatsen opengesteld waaroad S voor bet examen 2de soort TegelijkeOiJd zal er een ofHWers etamen plaat hebben voor het Indisch leger waarvoor geen aantal plafUen is bepaald In den zomer van dit jafr tal té IiAetJwaiden eene tentoonstelling wordea gehoèden zoo als vroeger nog nimmer in Nederland heeft plaats gehad namelijk van voorwer eu van Kijverheid enJCnnst in 4en oitgebreidkten zin uitaluitend door vrouwen vervaardigd VVy hopen dat ruime inzendingen d tentoonstelling 100 belauji wekkend raogelyk zullen maken en dat de Nederlandscbe vrouwen zuUeij toonen te wnardeeren het bei oep dat nu ook eebs uitsluitend op haar wordt gedaan Door vrouwen wor len zfto vefe vakken beoeflend van nijverheid knnit en maq k ét worden door haar zoo vele andere beladgr ke zak u vervaardigdj dat het wel de moeite waard it die nadel te lecK n kannen eene tenfoon lling ale thads te I eeuwarden wordt voorbereid zul dit biatite zeler kleid tckon btbbeii De baop op vrefle Bt niit behalve op de bercid ViJHgheid van Turkije op de ibeFhücfie uau vrede ook vojr Sa sUud bet vouruilxidit van hit betrekken der wiuterkw triiigteu het onderbond van een kostbaar leuter om in het voorj iar met alivulcr nieuwe kgrpseu te uioeten ofrukkeu heeft uut bet miust uit een fi a nqiei l oogpunt schier uuoverkoinelyjce bcewareu Men ïegt dat de Ciaar wemig lust heeft opnieuw niKir bet oorlog tooueel te vertrekken en persoonlek seer voor den vrede is Of Jblngelaud u jQok formeel aU bemiddelnar lal willeiu opt rilen dan f het ïich ïal tevreden stellen met de beide siry i deude partijen by kamler gebracht te hebben en bq He vredesonderhandelingen achtej de denr te j blijven staan sullen wij later vernemen Het elniteo i v i ii twee vredesverdragen een optnlijk en een geheim I lea gematigd ea een vernederend voor Turkye ligt 16 Iel in dep aiird rf r Russische politiek dan dat John Bull uï i de beiJe ooien z il opeiihoüdea waar i scbljnlyk om in l eind tuch nog bedrogen te worden De Itueatn zijn mlusschen door de Weslclyko Balkan passen gtlrokken en stoan op den Wijj n iar Üotia tiaroüUi wordt uls verloren bescbouuti Jlulhlar vtrliet de v stc met 40ÜO man liet j ia i t voor d Turken wet ongelukkig in en het laat tich liooren dat de Minieterraad zich voor een wdpcnsitlolMid beeft verklaard lu Itali 19 beu kabinet Depretis vervangen ge worden dber het kabinet Depretis de minister president bleef 1 dezelfde Dupretie hij vervriïselde alechls de portefeuille vnn fiuancica met die van buitentHudscbe énkèu en heeft vier v h ïijiie ambtgtuooten behoudon t v Mezznoapo oorlog Brin marïue MïKCini jvsliiir eu Coppino openUuir oiiderwgi De bieren Xicoler Mthgari Zanar ltlli ru Alaieraua CalHtdbi iuo zijn algetredeu lu iu huuue ptaati kwamen de heereo Uriispi tot duaverre voorzitter Jen kamer van iifgevsmrdigden en die cn i lanjc doorliijiie toespraken te Berlyu en elders $ phoudeu de aandacht van Europa op ziehtesligde Mogliaiii I ercz en Bargoni Eer tgcnoi nide treedt op ala minister van binaenlaudtche zaken de tweede is belast tne het beheer lan het departement van liiinuoien da derde tjat aan het ho fd vau hel jAinisterie van openbare werken eu de vurde is iniiiiBIrr van de schatkist welk depaitement in de ibats is gekoiBLO vaa dat van landbouw en koopbau el Nu Crispi een der nuukmaniiea van de krosii ia zal men misschien niet meer in Frankrijk ii aar wel in Engeland en Ooitenrijk zich met vjtlkomen gerust gevoelen Het programma van dessen nieuwen minister zal wel niet van zulk een aard zgn dat het bekommering moet wekken maar men kan niet vergeten dat Criapi tien jitlren aohtereen de leider tet hoofd der party van hai idclei is lewecat Hij as bet die p Sioüie niat zonder gevaar van de vrijheid en het heven te verliezen de expeditte van 6 ribal di voorbereidde Men i Itoos geneigd de politieke mannen ie beoordeclen naar hann daden van vroeger maar vaak gerukt men hierdoor op een dwaalspoor en wst lufiï betreft daar heeft vooral aedeirt 1 70 de partij van handelen van naam en van programma moeten Vetaudenn omdat er inderdaad voor haar niet meer te doen overbleef Moeht deaniettemin de naam Qriapi eeuigc beteekenia kunnen hebben uit het oogpunt van ten vrede dan wordt z weggenomen dpor de optrediog van Depretis als minister van buitenlandeche zaken De twee senatoren aan welke de portefeuille van fiuanoiën en van openbare werken iqn teevertronwu waren tot dusverre leden van d refeeiitfamer en taan al zeer bekwame administnitetir bekend ïfen honner de beer Perez i gelffc Crisfi Biciliaan zoodat Sicilië thans in bet kabinet reriegrowoordigtj i zoo al hr t nog nobit ia De groote verlegenheid aamit h t DÜtiwe ministerie geraken moet il die welke veroorzaakt wordt door de spoorwegenkwestie Depreti heefV m zekere mate zich van de yerantwoordelijkheid desbetreffende losgemaakt door lid te worden Tan een politiak kiriiinet n tot d wverre lid van ta itt iafiHf t zi geweest Mur de vraaj is en blijft kv têl man er toe gendcen eeoe goede ïgeliog tot tand lei bnoagen F met andere noorden wat nl mm moataii doen opdat deapoorwegen iet doer den Sta t en niet door maatschappijen geëxploiteerd wenl i eb hoe zal men uien we wegen welke door iedereen verlangd worden kunnen bouwen zonder middelen te scheppen waarvan nii mand wil hoeren spraken F De exkoningin lanbeUa ia met ha r brief aan den I lijk zeer bevorderlijk zyji Wij wefckei derhidre loteen grpote inzending op Naar wij vernemen is de derde zeeofficicr die aan de voorgenomen Noordpool expeditie deel za nemen de luitenantter ijZee 2d klazacjhr H M Speelman Men weet dat de luitemwit Mf ïee Iele kl A de Biuyiie en de luitenant iit kl L B Koolemaus fieyuen de beide andere Poolvaxrdcrs zullen weien Voorts zal vuarscbijnlijk nog een dierkundige den tucht luedemaken wien zoo mogelyk ook de ge nee kundige zorg zal woi den opgedragen voar de kleine bemauuing welke in t geheel uit 12 personen bestaan zal Ei n twfetal leden van bet loodsper oneel te Hejlevuetsluis hebben med het verlangen te kennen gegeven om ineuc te gaan Het vaartuig wordt voor 13 maanden geproviandeerd doch de reis zal ais alles goed gaat veelkorter djireu Jn het ladtat van Mei a zal menvertrekken lot het doen van een tocht naar deWestkust va Spitsbergen iot het bezoeken van diekust tot Amsterdum eiluud om daarna Bereneilaiidaan te doen en vervolgens langs bet pokgt naarNovaZembla te stevenen en te trachten Baieodsijshaven en kan het zgii den mond van de Yenisei Ie bereiken Deze reis wordt ondernomen roet het doel lo roriiiiug van zeelieden wieu men4 ter zoo uomlig het uiibrengen van een wetenschappelijk station zou kunnen tiievërtrouweu en die io na plaatselijke kennis van den nieuwen haudelüWeg naar de Sibcrieche rivieren verkregen te hebben op de nieuwe Moskovische h ndelstocbten gebruikt zouden konnén worden 3o het doen van geogrnphische bepalingen en van land en kustverkcnuingen 4o het Terkrijgeu van kennis van den toeatami van het p iËijs lu de zee het eerat door Bavefids bevaren van g suavigatie en jan plaatselgke toestanden voof zoover die op eeii korten zomertucht van drie ef vier maanden kan Wolden opgedaan ook als voorbereiding van eventueel Utire oprichting van weteuschappelqke etatioua al Sibirische baud Uhuizen 5o bet doen vo9r zoover ikogelijk van meteor logiébbe en andere uitaurkstti dige wauru mingtii Deze omscbry ving van bet doel zal miiaobien heoidia het nut van de ondernemiijg fn twyfel trokken th£n uag bewegen ook het hknne töt het wehdi eiier van Q te di agen MM Ct Berichten uit Zttid Afrjkn loopeude tot i D oeni ber honden in dat sftxsheiden korpsen vrü willigen van de grenzen naar huntie h ardateden zyu teruggezonden ed met veel toejui hiug over hunne verrichtingen iu den krijg tegen verschillende kafferstammen zijn begroef Toch acht men die terugzending nog voorbarig Immers de jongate tijdingen van het tooneel der vyandelijkheden toonen dat de verdreven kaffentammen het uog laetig genoeg maken Zoo hebben volgens telegrammen een aantal Oaleka s êen aanval gedaan op een patroelje die meest uit Kaupstadsohe vrijwiUigera bestond bet gevecht duurde een paar uren en was vrij bevig een vrywilliger is gedood zeven zijn gewond Het gelukte den kaffert zelft ei de oasen en de paarden der politiemacht weg te voeren Teratond werd meer macht uitgezonden en deze slaagde er iu deo v and uit wel duiieud man bestaande terug te drijven eu een gedeelte der paarden en een paar ipan oiten terug te nemen Dit voorval beeft bewezep dat het gevaar voor hervatting der vyandeljjkhcden roor de Galeks a niet denkbeeldig it Iu eene openbare vergadering dezer dagen te Sing William s Tuwu gehouden ii dan ook besloten van dn regeeriug bet oproepen van meerdere vrywiUigers te Ventpekeo en tevens hst benoemen van een commissie van werkzaamheid eindelijk om aun te dringen op de byeeuroepiug Van het koloniaal parlement in buitengewone zitting met bet doel om tot een behoorlijke greotverdeeling te geraken Eenige kleinere kniferhoofden hebben tiaii ondAwörpen tosar Krbli heefi nien no niet in faandeo kunn F krijgen Hy houdt zidh n altijd bg Urnziketa het opaerhóofd der Bondo t f die Wrigtrt eenigen nitf vekene uit te lerereu De mutïegel vtn 1 et bewind tot imUelIag tm let vert verd land in itukken ita 300 skna wdrdt verwbillend b oord td De tüdiagen uit de Tr ntvaal en d OnnjeVrüiitaat zyn van weinig belang de bonding vaa Soekekoemie blyft inlutsehc altnd verdojdit lea meent dat by weder bet betalen der oorlogié atting zoekt tQ ontduiken lïa de Ikiigdirig drtatte kebbètt i iH o nwWer en storiiieA in Z id Afrika gewoed o a heeft ma te Pi toria door storm V Wat bade gclemn Aan d n uidMëa kunt it het ittütit vïn ré i en biflg gewenitlitb zllik vtktr Uet Itód Il een ingezonden stuk in bet Haog oha Dagblad M en fia een ouderotfieier in India rer oni n brief bij de ou lers terugge komen met het opichrift overleden De schrijver legt eenf indien het feit jui t is rechtmatige vergntwdardiging ma deu iing over deze onhtöbelijke manier oin zonder de miiltte voorbensiding anders met het in s lands dienst overlijden van hun kind bekend to maken Narlat de A Jrnh Ct haar nnifm veranderde in dien vali Reporter wendt zjj zich in t bijzonder t6t bh handelsreizigers iq Wenscht al de aanbiedingen Vffor baudatsreizigers up te nsmen de bewcKingen in bet vak plaats hebbende correspondentiea berichten omtrent nieuwe miibMteu van ver voer annecdoten en bont moW te geven en bet oifgitin te werden an t genoolschbp voor Handelsreizigers dat te Amsterdam bestaat Te beginrten met 1878 Zal de IiuUkU UUerMe ouder redactie van dr Tb Ch L Wijnmalen mnau leti ks verechijnen i Htt Aardfytilnmdif lycekilad van Zaterdag bericht 1 dal de uitgrver ziefa totu zijn leedwezen verplieht ziet voorloopig de uitgave te staken Het nieuwe jaar il recht droevig aaiigevaiagen metOOI land een aahtentwaarilig nuttig burger it ontnemen In Arnhem overleed namelijk Diusd ig ochtend de heer J F De Keyzer predikant aldaar Zyn nuttigewerkzaamheid óp velerlei gebied werd daar algemeengekend en gewaardeerd maar ook daarbuiten deed ij zich gevoelen en wai een wai weldaad voor i len De Arnhemsche kweekschool voor onderwijzeressen door hem gi sticht ia thaut een bloeiende inrichting waar reedt menigeen tot een nuttig lid der maaticbappij gevormd ii Op letterkundig terrein ii de overledene ook niet vruchteloos werkzaam geweest zyn onlangs vrncb nen standaardwerk Nterlatufê Ufterltnnde in de neqtntunit eitia is in dat opzicht reedt een onver gankelyke eerzoil voor itijn naam Üit rieilaad meldt méD dat de vlasbouw dit lajSi buitengewoon slecht i geweeit Ztiker landbouwer in t Weiterkwartier sehonx zyn vlat w g aan zijne irbeidert maar toen ze hel opgemaakt hadden konden Vf tleelitt i l 9 ttuivert voor een bnndel krügen terwijl bet braakloon II I 1 itniven per bpndel bedrkaigt De landbouwer beeft dairop het vlat van iijne lrbi id n tertiggeuomen en laat bet bet na voor 10 ittii cn peï bundel bnk Op 27 Dceember vergaderde de eommittte lot hetbeiturea van nationale en internationale tuinbouwtentoonttellingen in bet Pileit To r Volksvlijt Zybetloót H det houden ener tuinbouwtentooastellingTan Il tot 16 April 1878 Er ii eeu programmaTHtgekteld waarbij voor een bedrag van 3600 aanpr D uitgeloofd wOrdt Sempenirent Mai beritht uit Ferrol in dato 25 Dee dat det morgent vroeg ongeveer veertien dagen geleden eene C ite stoomboot tnsschen de Corrubeda klippen bij p Finisterre gezien werd welke eenige uren nadat men die ontdekte zonk Dt naam en vlag ii onbekend gebleven Van de sparenden werd nieti vernomen T De uitgevent D B van Centen te Amiterdam en H C A Campagne te Tiel hebben het eerste nummer Tan den eertteii jaargang van bet JutroHÜe ilai verzonden Dit blad zal verichynen om de 14 dagen en wil de fbnctie vervullen van o ritaau voor bet Miurantie weten Al geven bet ITeMled mm Att reeil bet htiftleerd Byilad en bet Paleit van Jiatitie voldoende mededeelini en over de rechtspraak in aiturantiezaken if ontwikkeling van het atiurantierecht die zich openbaart in nieuw ontstane utanliën ep aottume vindt daar niet genoegzame behandeling Bovendien verdient de werking der wettclyke voortehriften welke het itturantie wezen beheeitchen een opzettelqke betohouwing Hier niatt komt al batgene wat tot de oeoonomitobe waardeerinj van het atsnrantiewtzen behoort in aanmerking De ondervinding door het buitenland opgedaan is hier van boog belan terwyl de vele oAd ernen met het tMurantieitezen in eng verband ttliuae tegen eentttnigbeifl wiirbörgea Het AunnmUê iloi wil vry UiJven vHn iedAe tooringenomenheid v r of tegen eenig b dri f vrij van eeniydigbéid aan alle in bezadigden vorm gestelde denkbeelden over bat aiiurantie wezen die bfUngryk ganoeg ngn om openbaar te women gemaakt een plaaft inminien ten einde door wrijving het algemeen belang te bevorderen Want inderdaad ttrijd tuiicben den aisaradeur en den verzekerde betttat niet belder belangen n ééa en kunnen door dANfde middelen worden behartigd Bij gelegenheid der algemeene vergadering van het Werkliedenverbond is er op nieuw eene item opgegaan om weder de gitden in bet leven te roepen niet slechts maar inel ilaattsuUaidie Be Veontandcrs van dit denkbeeld ktvamen vooral op tegen t groote concurrentie Om het met hen eens te zijn zon men eersl smoeteA bepalen hoe groot eene concurrentie wezen mug maar de vrees ligt vool de baud dat die grenzen zo i eng zonrien worden getrokken dat er eigculgk in het geheel geen concurrentie meer woa l e nudeeleii van die concurrentie voor den bcuefeniar van een vak volkomen erkennende zal men echter moeten toi geven dat h t publiek er te veel belang bj heeft om haar te beperken maar ook voor de beoefenaar zelven is het noodig dat er wedijver bestaat Daaraan juist heeft de industrie haar vooruitgapg te danken omdat zy gedwongen is steeds n iar nieu e middelen om te zien ten einde haar mededingers vooruit te kunnen blyén Dal de staat de vertegenwoordiger der belangen van allen zyne tusscheiikomst zou leenen eu het geld vatl allen zou besteden om dien grondslag van den vooruitgang te keer te gaan is niet te onderatetleu Gelukkig bepaalde zich dau ook blijkens de ttemminlg het aantal voorttander van de weder opwekking der gilden tot zeer weinigen toodat wanneer met der tijd het algemeen stemrecht wevd ingevoerd zt nls het werkliedenverbond eenparig verlangt de maatschappij althans voorloopig niet met dit onheil zou warden bedreigd Voor eenige jaren deed het bericht door de couranten de rondte dat men zidszieken kpn genezen als men ze in een van blaauwe gltizen voorziene kamer bragt Vooral i oedende lijder zomlen tpoc dig gekalmeerd worden De zaak scheen eoliler geen opgang te maken Thans venwel komt in Tie BnieK of Mntal Scitnoe een opstel voor waarin de dirigerende geneesheer van het krankzinnigengetiicht te Maidttond in het graafschap K eut Engeland dr Daviea mededeelt dAt hy een aa ptal karnen reedt eenfge jaren van blaauwe vensterglazen voorzien en daarin een groot aantal muniaci liehandeld heeR By velen daarvan wat de werking verraaeend snel en merkwaardig Na drie dagen deed zich over het geheel beterschap voor en werd het besef helder Een Qpmerkelyk vertohijnsel was dat met of viSór de beterschap op den derden dag boofdp u zicb pleegt roor te doen 1 Dikwijlt komt de vrajtg bij om op boe i bet toch mogelijk dat de si beidert die in de open lucht moeten weikea en aan alle afwisselingen van ou veranderlijk klimaat cijn blootgettald nog gezand blijreu f Men zou werkelijk gaan ge Dven dat die arbeibeude klatse van een auder maaksel ii maar wanneer men de doctoren apreekt en anderen die met hun gezondheidstoestand beter bekend zijn dan verneemt men belaas dat er in dien kring oueicdig velen gevonden worden die aan verkoudheid bronchitis catbarren of andere aandoeniniugeu van borst en longtn lydeu Voor hen it het werkelijk een zegen diA de Teercaptulet van Guyot zijn uitgevonden die door den arbeider gedurende z n arbejd kunnen worden ingenomen eu die alle borttdranken patet en liropeu vervangen die hy t huia zou moeten bereiden en innemen Daarenboven beeft dit geneeimiddel het voerrecht van bijzonder goedioap te zyn Elke flacon Teerkapsulea bevat zestig kapinles zoodat de gehecte behandeling slechts h S centendaags kost Het ii zaker dat zaq rel de edkoopep als de uitstekende uitwerking dier kapsules erveel toe hebben bijgedragen om dit geneesmiddelde populariteit te doen verwerven die het tegenwoordig in alle landen geniet Te verkrijgen in demeeste goede apotheken Laatste Berichten Weenen 2 Jan De PotUmie Coneifmdem meldt uit Buohareit van 1 dezer De Rusten hebben leedt venobeidene door de Torken versterkte plaatten ip den omtrek van Sofia bezet Sofia zelf it aan de meeite kanten ingetloten Hetzelfde blad deel een officieel teluram uit Bd do van 2 dtaer mede waarin berfpht wordt dat de bij Pierot en Budnnrei gelnktydig plaata gehad hebbende gevechten heviger en bloediger wan n dan men aanvankelyk gelopfde Tayn pai a verdedigde met 12 bataljon da Turkiobe tfelliug eq vluchtte gewond naar Sofia met aobterlating van 24 itukken i Ai but Uit Konatentinopel wordt aan de PolUiacii Htt mpoHdem van 31 d er gemeld dat de Porte icb meer Q ipeer vertrouwd maakt met het denkbteld om rechtitreeki Bn orm aan Rutland voorttedlen te doen tot vredetonderhandelingen érUSSel 2 Jan Aan d IndAatéim nttuit Berlijn geiohreven men i zeker dat Bualacd bereid is een wnpenschofsirg in Azitö en Enropa te sluiten met hH d iel onderb indeliuïeïi mtrrleit vrede voor te bereiden in de ondrrpteliin Hat de Inrichten juist Z jn volgens welke Turkije wnarfcliijnlijk een wapentlilstanfr zjd voorslaan op den graiidelug van het ti ti ponidtiu wat de wapenen betreft M A RK T B E bI c BrT Ym7 Ooada 3 Ja Tot oUKeveer vorige prijzen wa destemming flauw Poldertarwe puike 18 il 13 76 Minder ƒ 11 a 12 Kogge pujke 8 76 ƒ 9 Mindere ƒ 7 76 a ƒ 8 25 Voer 6 40 a ƒ 6 75 Ocrst puike ƒ 7 75 a ƒ 8 60 Mindere ƒ 6 50 ƒ 7 50 Haver zware ƒ 6 a ƒ 6 50 lichte ƒ 3 75 a ƒ 4 50 De veemarkt met gewonen aanvoer allei terd tot enorm booge pryzen verkocht vette varkens van 22 k 26 ceuta per halfkilo magere varkens en biggen trang schapen iets vlugger Kaas aangevoerd 31 partyen prijecfl van ƒ 28 i ƒ 31 Goeboter ƒ 1 3fl 4 ƒ 1 40 Wfiboter ƒ 1 15 a ƒ 1 25 Burgerlijks Stand Gouda GEBOREN 31 Dre Willea Hsndrik oadiri W inBok u i F Ólcab olick 1 iin Ilelaoa ovdén i vtB Es en fl Verhoeir 2 Cbr fttint ouder T sa Geut ca L C tan koutro OVl ULKUev SI Dec G Siolwijk wed C luk tt j 1 Jjp E Blok dj 11 m W O 3 lan Erk n yt Üylunaa 4 m M Hord gk tmiivr vaa A l tan Knikm 87 j C A ti i Eotlf 1 J f m Nl ltKcli lo Zeo 6 m S M tfB der Louw C7 J GEHUAl i Jao J Griffioen ea W I uiieodtik C Mieair ea A Verkerk J C kuot en C Hcineono c Bnrgerlyke Stand van ouderstnaoide gemCenten van 21 Dec tot 2 Jan 1878 IBoQrdl acht p 0£BOBEN Teonfa audcn J i van Dain ea k l sfteijaj Ellxabeth oudera J van t liet eXT J U faa k OVEKLEOE V D van dei Hwgt I2j Goaderak GSpQBEWi M oo rs C Ki r n P de Bniji iJtjtebetb ondarl J v aD4aieuC Veihooa TeRatje eiiders C Utirmr éi a tJoalroa OVERLEDEN ir kminfiaü wad P S vu tUeai es if A M nt 4 m Stolwijk ONOERTHOU AD I Ualeaaar ea 3 AactalMrL Haastreobt OEHOBSV Oenrda Cornelia oudera 1 van der Steekt en A van Dam Macktilda oadara A Jansen en C U S raver OtEBI EDEN J LMVia 22j A Bik 8w H J afeber 40 i ckf na C P Bood BeeuTUk O EBLEDEN M Slappendel 22 j H Driea 7 m Waddinxveen 6EB0BE N Kicolau Ctirnelii oodars N V rwey ei A C Blok Jobanoev ouden H Klaverveld en Eullar Anlhooie Pieter oodera K van dor Ben en N Bietkerk Cerardua oudera C Ok erae en 8 Kraan 7ac Cornelia oudera Jk Znaoenburf en M I tlsacr Sara otden C Binncnknde an C tan der Wilden dacobii Nicolaas oadtra Q Alpbeoaar en M van Aee Jobannea ondera C van Klaveren eo W Verweü OVERLEDEN L Üatidi ed 0 Honal Hj J den Boer 4 n CT Ka ins I m ADVERTENTIËW Heden overieed pa een kortatondig Igden in den leeftgd tui niiita 51 jaren myne geleefde Echtgenoote Mejottrouf PIETERNHiLA T K DlJf dieplMtreurd donr u mgne kinderen aanbeimird en klainkind i n A TOBiiaRS RofUrdam 91 Deetteber IS V Daukbaür roor de tn rwBg veBicben bieil ik wederkaerig de miin aan £ M4 ff Jerfieeiig n S i laacit t att i dé oniter lR de zgii UarSlflien dAdk voor de blaken van bela lling b A M den é op immaams h m mm msm