Goudsche Courant, zondag 6 januari 1878

Zondag G Januari 1878 N 2085 BOEE m STESPEUKWEHEEU GÓUDSCHE COURANT en AdvcrtcotieMad voor Gouda en Oinslrekeo VOORHANbEN EENE FLINKE PARTIJ posTPAPiEK m mmum van verschillende Kwaliteit en Formaat m Alepi Silon AltearlmTliite T BESTE Zi A7lA K TEl rtTKIl pTEFEOimS ENJOTITIEBOEKJES 1 SOUED FABJEICAiT TieniileWQg 296 Stf ats LoteriJ De Trekking der EERST E w CU uui mugc tucücu KLASSE begint MAANDAG Het Vrouwelök Personeel van de Stïaiih b 28 JANUARIJ 1878 KAAHSBNK4i m K GoroA te Gouja I Openbare Verkoopinff te GOUDA op DONDERDAG 24 JANUABIJ 1878 des middags ten 12 ure in het EofBjhuis de HabMONiK aan de Markt aldaar van 7 Hectaren 42 Aren 37 Centiaren WEI EN HOOIUHn in Oud Reeuwijk in de Gemeente REEUWIJK eerst in vier perceelcn en daarna zameagevoegd Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantoren van de Notarissen W J FORTÜIJN DROOGLEBVEBte öoudo en J O BROUWER NUHOFF te Utrecht D onderKeteekende betuigt met wederkee r n h ilweusch zgn harteiyken dank alin allen die hem bij den aanvang van het jaar bipen in belangstelUug hebben gegeven Kj 2 Januari 1878 VAN BEBGEN IJZENDffbRN De on ergeteekende betuigt neu dnuk voor da piitv ugea bljjken van vriendschap ilgke W ng Jaarsvei allen vi lieg bgj de pla gehad hebbende isseling en wensdilli wederkeerig aan ydigen legen en vOoppped toe RË 1I Db M A o VpRSTMAÏfëtT i enoote brengenllhunneif ank aan rflcn din bjj den aanvangjilea jaarA hunner seign gedachtig geweest en Aren heö hub wederk rig heil en legen i f 1 il Hartelpk g uk en voorspoed gewtenscïjt aan alle Vri deb Bekenden q Beganstigersl door H J VAjf DE b n f IJ II H J V AK DE I D OEZAMENI ÜKE WERKLIEDFJ STEARIlSt KAAffiJENFABRIEK GO DA JtB Gèlida breBgen hunnen harteljjken dank aan HfH rec arin voor de ruiro beloonmg met h t nieaw bedóiiiien jaar schonken Honne oprechte wenach ia dat God die Heereif ihg vele Jaren moge spareu tot vooiuitgang der Fabriek en tot nut van hen let VROÜWBLiJkTeUSÓNEEL werklaam Op de STEARINE KAARSEfttFABBIEK GOUDA te Gouda brengen door dezen haren arteiyken dank aan hare geachte Directeuren voor het extra weekloon weder raekhet Nieuwe Jaar aan hun geschonken door trouwe plichts etrachting hojen zij te toonen die gunst waardig te zijn en weuicben van harte dat de Fabriek aog jaren lang onder Hun Edls bestuur in welvaart en blooi moge toenemen Op een Koopmauakantoor alhier verlangt men WS JONGELING goed kunnende LEZEN SCHRIJVEN en REKENEN Adres onder Letter B M bij den Uitgever dezes per eigenhandig geschreven brief Een FATSOENLUK DIENSTMEISJE met de beste getuigen voorzien zoekt eene ligte BURGERDIENST liefst zonder kleine kinderen brieven franco letter D Bnieau dezer Courant P TWEE SCHEBPMAKBRSKNBCHTS vast werk tegen goed loon begeereode vervoegen zich lie t in p noon bj J B vau dek BOFT Ja Gon nefitm Jufvrouw KAMPHUIJZEN op de OOUWE vraagt tegen FEBRUABU een FLINKE aiBSSfsoss Men vTMgt w ipoedig mogeljjk eene Werksler voor twee dagen in de week vast en desnoods nog langer me goed en zindelgk kan werken AdM Asiw knr Gwaal vi EHI CD IDSOHE I Hqt Tweede ÏNTEEKEN CONCEÉT is bepaald op DONDERDAG ip JANüA f aanal onder welwillende medewerking van de ibames Zangvereenlging A VJtOUA en v p den Heer VREESWUX Solo Vi ol j Tot de inteekening voor het Uwp ti Satxoen kan men ieh melden bij het Voorlooptg Bestmur IMOOI M Het gebruik van uwe alom bekende HAARBALSEM heeft met zooveel succes gewerkt dat m n vrouw een prachtvol hoofdhaar terug gekomen heeft mag ik u dus verzoeken met brenger dezer andermaal dezelfde flacon ik 2 mede te geven AmtUrdam 13 Oct 1877 get W J KEIJSER Uitval van Haar Boos of Schllvers Dun Haar Kale Plekken Fijn in de Schedelhuid haarworm vroegtijdig grijs nrordan al deze onaangenaamheden worden verbannen door de AM ERICAN B ALM Binnen korten tgd verkrijgt de bebiiarde huid haar vorige groeikracht weder Het Franco aanvraag a 2 de flacon gemakshalve 42 blauwe postzegels of postwissel alsook op rembours hg THEOPHILE Haarkundige Frederikeplem regts No 32 Anuterdam di 8 berust bg mg 99 M ITDEL 3 Z PI AG a s weer 7 iP Itl R TTEN k fl f L H SERRE IBFauw zgn ds zakjes der gepatenteerde door kh doctoren aanbevolen JOH HOFF sche EOBST UALZ B0 SrE0US die dóór eene gelukkige compositie van mout kruiden en den fijnsten suiker verrassend gunstig op de respiratie organen werken denslgm oplossen ds ademhaling verligten den hoest onmiddeljjk kalmeren en zoodoende de verkoudheid spoedig geheel en al doen verdwenen verkrijgbaar in Blauwe Zakjes a 30 cent JOH HOFF sche Céntraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bü de Paleistraat F 250 Te Gouda bji J C van VREÜMINGEN en de Wed A Ö SCHOUTEN L HOIST Schoonhoven L B Okbuizen Delft Frankami EÜB EBMEISJE Ter adsistentie in de husbouding wordt zoo spoedig mogelak gevraagd EEN NET BURGERMEISJE P G die tevens genegen is een kind eeqige Uren daags bezig te houden GOED NAAUEN en STRUKEN zgn vereischte NATIONALE lELOONINfi Van fr 16 600 M QOUDEN ÉDAIILE Adres met franco brieven onder nummer 1 aan het Advértantie Bureau van A KOK Cohf Boeken Kanioorhandel ta Goiida WI NELIX£R Verslerkend apijivBrlcrend koortiverdrijvmd Wt vnjnhnudeud elikater bevat alle ho danigheden der 3 versaullenile kinaaooiten vereenigd het is zeer aaneeiMam fii wordt loer dool 0 gencoahoeren aanbovolentoifpn HInetliqehrek gebrek aan kmchlen ziekelijk blwhlietd aandoeningen ran de ma ag blo edarmoed gciyolgen van het kraambed aanhoudende koorlüen lan fftame herKlelhng enz FAIII IhkSMKHK ÖEDbPONrERD POVP WO VAN ÜMSKKAM Tl pauijs u nut onouoT im in allb qdioi amthmih Depot te Gouda bij ZELÜKNUXJK Apotheker BSi itat Oonnint behoort een BUvoe sel I Kennisgeviiig De VOOBZirSlSR rau den BAAD der Ghnnceute Gouda 1 Brengt ter openhart ken if dat san do Kieier in deïe emceute rijn toegezondeo de Oproepiiigsbrieveu en Stembiljettfn tothet beaoeraeii aa eeo lid Vau d u Gemeenteraad en dat wauueer eeitig Kiezer siju 8lknbriefje verloren heeft of er gn n mogt hebben oiitvaAgea hij zich tot belcomiug tlaarran ter Plaatielijie Secretarie ta kunnen rerroegen dat de inlevering Her Stembri Qea i il aanvangen op den lln Januarij aanataande dei morgens ten nefen en eindigen de namiddag ten vier ure dat het Sleinbriefje tekrtflelijk ixgewld door den Kiezer in pertooo in de Stembus moet geatoken worden dat geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der Geaieeate voorzien is mag worden gebruikt dat de in het Brielje iii te vullen persoon duidelijk met iwaa en twonuM moet worden aangewezen dat het Briefje niet onderteekend magzgn en geene andere briefjes omvitteu of daaraan opzettelgk zgn vastgehecht Omda des 6b Januarü L878 De Burgemeester voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOÓEN KENNISQEVINÖ Pe VOOBZnr a vaa den BAAD der QeiBeeate Oonds Breitgl ter openbare keniiu dat aao de KIEZERS in deze gemeente zijn toegezonden de OproepiMftirieven en Stmhüjetten tot het benoemen vaa een lid van de Provinciale Staten en lat wanneer eenig Kiezer zijn Stembriede verloren of er geen mogt hebben ontvangen hy zich tot bekoming daarvan ter Plaatulyke Secretarte cal kunnen vervoegen dat de inlevering der Stembriefje zal aanvangen op den 15a Janttarij aanataande des morgens ten nege en eindigen des namiddag ten mer ure dat geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van het OemeetUetegel voorzien is mag warden gebmikt dat de in het brirfje in te viilleq persoon duidelijk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het brie je uiet onderteekend mag zgn eo geenè andere brie jet ofuvatteu of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht Ooada den 6a Jnniiarij IWS De Voorzitter voomoedid VAN BEftGBN IJZENDOORN i II III l il 1 1 aeggiMgH I ll i ll I 1 11 De Maatschappy van Nüvcrlieid io Güuda L Aan onze gemeente zal in de maand Juli a s de eer te beurt vallen om een honderdjarige te mogen ontvangen een honderdjarige van wie te recht op haar eeuwfeest kon worden gezougeA nooit zgt gg zoo jong geweest We wensohen ons eenige oogenblikken bezig te houden met de vraag hoe w haar zullen ontvangen die Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Ngverheid die in hetaigeloo C jaar haar eeuwfeest mocht vieren inUaar haar geboorteplaats Laat ik u eerst met haar bekendmaken De feestrede in 1877 dodr den voorzitter Dr A Vrolik iiitgesproken geeft daartoe ruim gelegenheid In 1752 werd te Haarlem opgericht 2s Hollandèche Maattchappij der Wetentchappm en die wetenschappen dienstbaar gemaakt aan de belangen rau bet Tadwland De toettud rw verilapping waarin onze handel on e nijverheid onze scheepvaart zich bevond deed de maatschappij in 1771 een prgsvraag uilschrvjveu om de oorzaken van de opkomst den bloei en het verval Van den koophandel en de fabrieken in Nederland op te sporen en aan te geven Het antwoord van den heer Hendrik Herman van den Heuvel gnffier van het Hof van Justitie te Utrecht werd met de gooden medaille bekroond Overeenkomstig een sgner voorstellen werd in 1777 eene afzonderlgke afdeeling van de Maatschappij van Wetenschappen opgericht onder den naam van de OeconomisJie Tak de eerste naam der M J vaB Njjverheid Aanvankelijk mocht sg zich in grooten voorspoed verheugen binnen één jaar t ds telde men 55 Departementen met 3000 leden doch ook zjj leed onder de partijtwisten die in het laatst der vorige eeuw ons viulerland verscheurden en onder vreemde overbeersching brachten In 1795 bedroeg het aantal departementen slechts 11 met 274 leden Zy ondervond echter krachtige hulp van de regeeriug der Bataafsche republiek Bg decreet van 10 Nov 1797 erkMlde de Nationale vergadering den oeconomiaehen Tak als de Nationale Nederlandeehê huiehaiidelijkê maatschappij en verklaarde zg eigenaardig blgk van den naïveteit dier dagen adat het haar aangenaam zou zga dat hare Leden en Ministers het lidmaatuchap dier maatschappij zouden aannemen Aan welk verhingen algemeen werd valdaaB De Moatschappg werd tegelijkertyd eene zelfstandige vereeoiging Koning Lodewgk gaf haar den naam Hollandeehe huishoudelijke Maaiec iappij doch in 1815 werd t eerste woord veranderd in Nederlandsche In 1836 nam zjj haar tegenwoordigen n iam aan JCün we met hare uitwendige wisaehngen bektad dan i st de vraag maar wat d zg Wat deed zij vooral in opzen tijd Volkomen gewettigd is deze vraag waar op uwe sympathie een beroep wordt gedaan Natuurlijk moeten wjj ons beperken en slechts enkele barer voornaamste daden io herinnering brengen Uit den vroegeren tijd slechts deze feiten in 1795 verklaarden de Utrechtsche fabriekanten dat het voornamelijk aan de oprichting van den oeconomischen Tak te danken was dat er van de fabrieken van zgden en half zjjden wollen en half wollen en balt katoenen stoffen nog circa 300 getouwen aaa den gang waren in een tgd dat aan machinaal spinnen nog niet gpdacht werd richtte deze maatschappg spinseholen op en reikte beloonin en uit aan de beste onderwijzers en onderwijzeressen in bet spinnen in 1811 nog verbaasde een hoofdambtenaar der Keizerlgke regeering d Heer Tessier zich over de schapen die hg bier vond afstammelingen van Merrinosschapen door den oeconomischen Tak ingevoerd en daarom steeds oeconomische schapen genoemd Terloops maken wjj melding van het groot aantal geschriften door baar in t licht gegeven zoo bekroonde verhandelingen als door haren steun in t licht verschenen geschriften Van Hall s handboek voor den landbouw Heugeveld s beschrijving van het rundvee Dr Fock s handleiding voor de zjjdecultnttr Tresling s arbeiderswoningen en vele andere nog gewaardeerde werken Reeds in 1832 stelt zij gelden disponibel voor Industriescholen erkennende het groote nut om den werkman voor zgn ambacht op te leiden Slechts weinig kon zg voor dit doel afstaan in verhouding tot de groote kosten dezer scholen maar dat meer en meer algemeen de behoefte aan dergeiyke scholen aan ambacbt oholen en ook aan landboowsobolen wordt gevoeld het is t ontkiemende zaad door deze Uaatsctu pg met taaie volharding gestrooid Reeds in 1849 vestigde zg de aandacht op het treurig lot der fabriekskinderen Bg herhaling drong zg bü de regeering aan op wei teljjke regeling van dit onderwerp Vervalsching van levensmiddelen de verontreiniging voa water bodem en lucht het bouwen van betere arbeiderswoningen de verbinding van Amsterdam met de Noordzee het groot aantal tentoonstellingen door haar gehouden en gesteund dat alles kan slechts aangestipt worden omdat nog aan twee andere inrichtingen dezer Maatschappij woord moet worden gewijd aan bet koloniaal Museum en aan dat voorkunatng verheid Het Koloniaal Museum Het behoeft geeu t betoog dat deze Maatschappg van den beginne af n warme belangstelling toonde in onze overzeescbe gewesten Heeds in 1810 bv werd door haar de wenscbelgkheid betoogd om op Java de kinaknltnnr in te voeren Maat vooral in later tjjd trok O Indie hare belangstelling en trof t haar dat hier te lande zoo I groote onwetenheid bestond omtrent de veelsoortige voortbrengselen en den onnitputtelgken I rijkdom dier landen In dot gebrek moest t I Koloaiaal Museum voorzien dat door de vrg gevigheid der Regeering in het bekende Paviloen m den Hoarlemschen Bont een plaata leeft gevonden die echter weldra voor den steeds toenemenden aanvoer van prodacten te beperkt zal zijn Het Mnseum van Kunstnijverheid het waardig monument van t eeuwfeest In 1872 overwoog de Maatschappij dat ontnikkeling van kunstzin en goeden smaak niet alleen bg den werkman en zgn meester maar ook bg ben tpn wier behoeve de nijverheid aan t werk is zou kunnen dienstig zgn ons Nederland op dit gebied een hoogere plaata te doen innemen En I uit die overweging sproot het Museum van Kunstnijverheid voort I Gelijktijdig met de opening van dit Museum werd besloten dat voortaan jaarlijks en dus in 78 voor bet eerst wedstrijden tullen ie ivden qehouden op het gebied der Kiinstnijcerlmd Zoo zijn voor den te dezer stede te houden wedstrijd nitgenoodigd P Leerlingen op burgeravond en bouwkundige teekenscDolen om mede te dingen in het boeitseren van een Baluster Italiaansche renaissance 2 Smeden om mede te dingen in het vervaardigen van een gesmeed gzeren deurbengael üotbisch of eeu gesmeed gzeren grendelslot met sleutel Gothisch 3 Meubelmakers om mede te dingen in bet vervaardigen van een stoel notenboomhout 17e eeuw of een spiegellnst houtinüwerk Lodewük XIV Alles naar schetsteekeningen Eii 4 Teekenaars en Teekenaressen ook liefhebbers om mede te dingen in bet teekenaft van een gekleurd bordanrpatroon voor een tafelkleed application naar eigen vinding De voorwerpen voor den wedstrgd ingezonden zullen de kern uitmaken eener tentoonstelling van voorwerpen van kunst en smaak Thans nu ik a met haar eenigszins bekend heb gemaakt thans vraag ik opnieuw hoe zullen we haar ontvangen BÜITEJNTLAND Bultenlandsch Overzicht Ia Fraukryk begint het stiller te worden het Nieui aar heeft voor t oogenblik de politiek be