Goudsche Courant, zondag 6 januari 1878

gezelschap opgericht waartoe alleen ledeh dtr afdecling kannen toetreden Het bestuur bestaat uit de heeren G A D J Gabrg W G N de Keizer en P Vlasveld Leden der afdeeling die nog li daarvan willen worden kunnen zich bij een der leden van het bestuur aanmelden De deelnemers aan de Farijsche tentoonstelling dezen zomer te houden worden uitgenoodigd hun inzendingen te doen plaats hebben tnsscheii 15 Jan en 1 Febr a s en wel aan het bureau van expeditie te Amsterdam of aan het subbureau te Rotterdam Slechts bij uitzondering op aanvrage toe te staan zullen er na dien gestelden termgn nog goederen worden aangenomen Heerea inzenders worden attent gemaakt dat voor de geregelde verzending en bet tijdig plaatsen van de voorwerpen een spoedige toezending van het grootste belang kan gerekend worden Dinsdag 15 Januari e k zal de heer dr J Knappert predikant te Luiden opiretlen als spreker in eene vergadtriiig van de hier gevestigde afdeeling van het Protestantenbond waarna gelegenheid zal worden gegeven over het gesprokene te debatteeren De nieuwjaatsdrukte is oorzaak geweest dat wij tot nog toe verzuifnd hebben melding te maken van de openbare gymnastiekles welke de heer Steenbergen gisteren voor 8 dagen l ecft gegeven in Kuustmiu Onblllgk zou het zijn indien wij er geheel van zwegen De heer Steenbergen verdient een woord van lof voor de gelegenheid die hij telken jare geeft om kennis te nemen van de nsultaten van zgn onderwijs Ook thans weer gaven de leerlingen der verschillende scholen bewgzen dat zij even dcgclgk onderwgs ontvangen hadden als vroeger De volle zaal bewees dat dergelijke openbare leszeer valt in den smaak van het publiek Toch moetons ééu opmerking van het hart aan het adres der ouders Waarom zagen wg alleen meisjes der armenscholen en enkele der tusscheuschool deelnemen aandeze oefeningen P Het is een betreurenswaardigverschijnsel dat de dochters der gezeten burgergniet deelnemen aan deze uftvoertngen Achten de ouders deze minder nuttig dnn die der muzieksehool waaraan elk om strgd meldoet Wij voor ons hechten meer gewicht aan gezonde liohaamsoefeuing danaan wat rammelen op de piano of mede zingen ineen koor In alle gevallen hopen wij een volgendjaar te mogen zien dijt men de eisehen Tan hetlichaam niet vergtet ea d i de meergegoedeii ookwillen tooncu dat zij jirgs stellen op hetJlflinke goed opgevatte gyranasliek ouderwijs des heecen Steenbergen Gisterenavond had alhier eyc vcr ijadering plants van gepensioneerde militairen Unedcu deu rang van ofKoicr om de wensohelgkheid te bespreken vun aansluiting bg de pogingen die elders worden in I het werk gesteld om de gunstige bepalingen van I de WBt van 19 Mei 1877 ook op vroeger gepensioneerden te doen toepassen De 23 aanwezigen hi bben zieh allen met het bekende adres vereenigd In ons volgend nummer deelen wij een uitvoeriger verslag dezer bijeenkomst mede Het adres ligt ter teekening voor buiten Gouda wonende gepensioneerden bij den heer Kisoh aan de Goudaol f garenspiiinerij op den Turfsingel lot 1 Januari GistcTen is de nieuwe burgemeester van Haastrecht de heer J J Lefèvrc de Montigny geiiistalleerd Wegens familie omstandigheden hadden er geen feesteIgkheden plaats doch de heer de Montigny liet den armen een eitra bedeeling geven in geld vleeaeh en steenkolen en onthaalde de schoolkinderen o a ook op de goooheltoeren van Bamberg Hartelgk hopen wij dat de nienw benoemde beantwoorden moge aan de goede verwachting die mea algemeen van hem koestert en dat hg lang met lust en gver de belangen zgner gemeeutenarea zal mogen behürtigctt Van 28 December tot op heden gn tCi Ammerslol aan den afslag verkocht 149 Winterzslmea wegende van 10 tot 87 halve kilo s prijs per balt ktto 1 25 i 1 66 8 Bg den aitgever U C Sasan Hzn te s Hag is verschenen de 1ste jaargang Tan een Jaarhoe t Toor de Provincie Zuid Holland Dit is geheel uit ofSoieele bronnen samengesteld en voor zoover wij kouden nagaan is dit met groote accuratesse geschiedt De ryke inhoud maakt dat het in een aantal gevallen met succes kan geraadpleegd worfjen eo ongetwgfdd zal het menigeen göfde diensten kunnen bewqzen De offioiéele oatabgos Tan de Fargidw tentoonstelline zal uit 12 deelen in odtavo bestun 1 deel TOOT elk der 7 etnte groepeq 1 d el voor de 8a en fic lia fte rerbanoen De repnUikeinea tijn teer ingeuuinru met de reis vau Gambetta naar Rome vooral Jert hy door den Kaïiing van Italië op zijn genont riiJdtrlijke wijze werd ontvangen Na deze U it a j st kan men a ui ül pfHoieuse verklaring dat Uiuiijitia illceii vour zijii pleizier op reis is weinig waSKU mur hiehien Il t loil van de reis van O mbeltu 13 zoiiilir IwijIlI c n nauwere aaneensluiting ttt sclieu Fr mkrijk eu Italië tot stand te brengen welke door de clericJiu sleeds zouveel mogelijk is tegengewerkt toodat Italië wel genoodzaakt ras CU z jn steun te zoeken ia Duitschland Vooral met het oog op de verkiezing ran een nieuwen Paus is de tegenwoordige betrekking tussoheu Italië en Frankrijk van veel gewicht het loopt ook na weder den Ji zuilen niet niee © fr verkiezing van nieuwe leden der Frsnsche Kaaur in daats van hen wier mandaat onwettig il Terklaard is bepaald op 27 dezer Xii ene afmattende worateling gedurende 8 dagen met vont sneeuw stormen eu het bergachtig terrein overschreed generaal Gourkho den Balkan en daalde lij in de vlakte van Sofia af Den Sisten December bezette Gourkho na een hardnekkig gevecht tot s avoudi 6 aren de door de Turken verschanste positie Tan Tusohkesen met nitzoaderiug van ééue redoute Bij de voorposten bespeurde men dat de Turken in den naeht alle posities outmimdeu Den Isten Januari vroeg begonnen de Bussen terwijl zg achtereeuTolgeus Arabkonak Schandernik eu DolnjiComarz bezetten deu vgand te vervolgen Eeu deel der infanterie vervolgde hem in de richting ran Petrikoi terwgl de garde cavalerie aog verder de Terrolgiog tot voorbg Bolowo en Tscherskeiskoi Cireassiers dorp voortzette Generaal Gourkho liet ée afgematte troepen aitrnsten en rukt thans tegen Sofia op Het verlies der Ruaaeo in het gevecht van den Slen bedroeg 760 dooden eu gewonden Behalve de Donan veetingen die kunnen worden ipgcftloten ii nu geheel Bulgarije in de macht der Buiaen eu is door het bezetten van Sophia tevens gelegenheid gegeven om straks zonder veel bezwaar den ooilog aan de andere igde van den Balkan voort te zetten Eiken dag vertraging van den wapen stilstand stelt Roslaud beter in staat den vrede af te dwingen De jongst berichten uit de Kaap Iniden niet zeer genutcteljend voor Engeland Sr heerschte in de JÜMpkolonie groote ongrmstheid te Fort Elisabeth D te Grahamatown waa men alle behalve op zgn gemak u de Sngelsche Begeeriug heelt het raadzaam geacht een regiment infanterie en een batterg artillerie onverw pd daarheen te zenden Voor een deel geldt lie bezurgdheid Kreli die inet zijn stam ua r de Tranekei is teruggekeerd idle geregelde treepen zgii naar de grenzen geionden Aan deu anderen kant dreigt de Zala kouing Cetehwayo opnieuw voor zgu boren lastig te zullen worden Bie koning heeft een district aan de greua van de Trauava il bezit en maakt op het behouden daarvan aanspraak De Kngelwhe Regecring wil daarvan echter niet weten 8ir Bartle Erere heeft Cetehwayo op vriendschiippeIgke wgze aangemaand het district te ontruimen maar totnogtoe bleef Cetehwayo doof voor die ver toogen Het zou natuurlijk voor Engeland gevaarlijk lunuen zijn waDoeer een der Kafferopperhoofden al mta het sok maar tgdelgk Engeland trotseerde want gn voorbeeld zou aanstekelgk zijn in aantal zgn le Europeanen bij de Kaffers niet te vergelgken en dezen liebbea jareu iang reeds voor geweren en krggtvoomad gezorgd Se Engelsehen plukken uu de vroehten van de annexatie van de Transvaal want bet geaehil met Cetehwayo dateerde reeds V Sor die annnatie Sir Bartle Frere acht de Sngelsche kolome in gevaar eu hg ia geen alarmist Komen de renrtericingen die de Engelsohe Brgeering heeft gezoadeii iutgda han dan is er evenwel nog kans dat een algemeene Kafferoorlog lal kunnen worden vermeden en dat Cetshwayo in zgn schulp zal kruipen BINNENLAND GOCBA 6 Janoari 1878 Naar wq vernemen lal de Serete Kamer der StatenOenereal eerst in de tweede helft dezer nuumd bgeenkomea tst bebanridiiig der kieatabel Ttgamut nii in 147 ia het 8t dd$c Mnaenm alhier in 1877 doer niet minder dan Ul7 personen beiocht waarvan 898 tegen den gewonen entreeprijs van 2S eeats ea il9 tagen dea v rmiaderden pr s van 16 eenip Van het aantal gtedelingen die volgene de gunstige bepalingen van het gemasnte bestuur du jaar in werking getreden gebruik maakten t feietl toitttim bezoek vreemdelingen Vörgezellend wordt geen aanteekening bg de oouuDiasie TM toedoht eo beheer gehouden üit dan boeiem der Afdeeling GimSat Omfnie m ket Nedeilandmh Protestantenbond is een lees groep samcii deel IX voor de tcnioonstelliiig vanlevende dieren deel X toor den tniiibouw deel XI voor de historische tentoonstelling van oude kunst deel Xtl zal een algemeen overzicht van tabellen bevatten D kosten der tentoonstelling worden geschat op 44 705 000 frs de entreegelden op 14 000 000 De stad Pargs geeft een subsidie van 6 000 000 andere subsidien bedragen 4 465 000 de verkoop der materialen wordt op 7 500 000 andere ontvangsten op 1 900 000 frs gesebat znodat de Staat 10 930 000 frs zal hebbeu bij te dragc i In de laatste dagen van het afgeloopen jaar is in Zwitserland buitengewoon veel sneeaw gevallen In verscheidene gedeelten des lands is de communi catie geheet eu ai gestremd Te Vildervank woont volgens het Faierltmi iemand die in p m vier weken niets anders dan koffie heeft genuttigd De man heeft zieh in t hoofd gc ct dat bij door 40 dogen honger te lyden iet ecuwig leven kim vetwervea In het laatste nommer van het Wtekilai ttm M Regt verklaart de heer mr A de Pinto zich een voorstander v iu een rijkswet tegen de dronkenschap eu geliioft dat men wel zal doen met de regeling dier zeer eenvoudige ziak niet te wachten op het r Wetboek der toekomst voorbereid door de commissie van 1870 die in art 673 de openbare dronkenschap straft Wij herinneren hierbjj bovendien dat de minister van jastitie Smidt onlangs in de zitting der Eerste Kamer heeft medegedeeld dat hg het ontwerpweibjek van strafrecht bg zgn optreden in ntgenueg maagdelijkeu toestand heeft gevonden Uit de laatste olficieeie statistieke opgaven betrekkelg k de iiilelleetueeie ontwikkeling der miliciens in 1876 in de verschillende provineigu bigkt dat van de 100 man die aau het oiidetxoek hebben deelgenomen konden lezen aoeb schrijven in Noord Hollanrf 8 62 ZuidHolland 7 64 Friesland 11 41 Drente 12 01 Utrecht 10 76 Groningen 12 98 Gelderiaud 12 29 Limburg 14 88 Zeeland 16 47 Overijsd 16 00 NoordBrabaut 21 04 pOt Noard Holland neemt alzoo de gnastigate NoordBrabant de ongunstigste plaat ia De Gemeenteraad van Tllbarg heeft besloten tot opriehting eener weefschool oaikr cmeevteljik toezicht In tegenstelling van de hooge aryzaa die ia de Srovineie Noord HuUaud voor de laudergcn wonleu esteed verdient opmerking dat in de afgeloopen week in een publieke veiling te Anna Paulowna 8 hcetaren in het westded van den polder aldaar geen ƒ 130 per hectare konden opbrengen eenigen tgd geleden werd mede ia publieke veiling een huis aldaar met 9 hectaren laad opgehouden ter soma van ƒ 1300 Daar dpnkerkleurige tabak verreweg door de meeste rookers boven lichte wordt Terkozen is vaa de laatste een aanzienlijke voorraad in de bnitenlandsehe magazijnen nanwfzig Öeeu nood voor sehade De heerea sigareufabrikanten worden spoedig geholpen door de leveranciers van allerlei middeltjes om de tabak te verwen die gewoonlgk ait opgeloste ammoniak verdunde eitraeten van plantenkleurstoffen zijn Deze bedriegerij die vf het dekblad der reeds gemaakte sigaren wordt toegepast heeft totnogtoe weinig opzien gebaard maar het is en biyft bedriegerij Om zich na te overtuigen van de eehtheid der kleur neemt men een stuk wit papier in salmoniak gedoopt en beatrükt daarmede de sigaar het kleursel geeft d n af aan het papier de echte tabaksklear laat het wit Als oorzaalr van de talrijke verminkingen der lijken op het slagveld van Bulgarije wordt in de ïVim genoemd de vrij aitgebreide handel in Russische en Torksohe kinnebakken Speculatieve lieden koopen die op tcgea fr 10 per stuk en zenden ze in kisten van 600 als waren het Manilla s naar Parijs waar te in het gtoot met 60 pCt winst worden verGdit moderne Samson s koopen deze kinnebakken niet maar wel Parilaahe dentisten dte er de tanden Toorziohtig aithaUn om ze te gebruiken voor kunstgebitten Wat téUie feit ondencheiden beoorderid kaïk wordan bleek dcwr itgtD ia ds Sm i Aar te Furijs De heer Alexander T oatnoetts aldaar aea koetsier diezHn paard on rmhanig wntelde HtT ig verontwaardigd springt de heif T op d a pwiden beul toe en geeft hem op ijae b t een g dn kt pak slaag Dadelüit ta een d cl ta Tojkshpop on belde ZMmgevloeid Tw e personen dripgan d oi de menif e heen ï en banner complimenteert den het t orer zijne linke ttissohenkolnst en traut kern beleeft zgn naam eu adies te mog D atetea de ander verioekt hem oiMaiddeMijlc mede te g B naar bet bureau van politie Vt slotsom nu wsa deze dat tagen dea h er T Tan wege de poKöe proow TKható erd pgeiawkt m t m b t toebwn y gen Taa slagen eu kwetsuren en dat anderzijds van wege de Vereeniijing tol beachermiiig va dierm hem roet een allervleieudst schrijven een diploma als titulair lid werd toegezonden Het voorbeeld door het postwezen in Duilsehland gegeven om vreemde beiiamiagen zooveel mogelgk door Duitsehc te vervangen begint thans ook door de nijverheid gevolgd te worden Vooral by de meubelmakerij if in dat opzicht veel te doen Een ijverig voorstander van taalzuivering looft nu in de DiuUoke TuckUrzatimg een prijs van 6 Mark uit Toor ieder goed algemeen verstaanbaar Dnitsch woord in plaata van de gebruikelijke vreemde als bnffet commode sopha bonheur de jour enz enz enz Onder het motto Sprack reinigmg worden tot 1 Februari 1878 opgaven franco ingewacht aan het bureau der redactie van genoemd blad te Berlijn Doqr den heer G Broeiu Jr Ie Amsterdam is een methode uitgedacht die voor handelaren in kolaniale of andere waren zeer belangrijk is Volgens dat systeem kan men met tót woord een aantal van dertig of veertig woorden zelfs meer overseinen Nu ook de rgkstelegraaf naar sommige landen enkele woorden aanneemt en overbrengt is het althans voor groote afstanden zooals Oost Indic Noord en ZuidAmerika ittt voordeelig Het telegra sch bureau van the New York Herald maakt de volgende depêche bekend vWaarschijulgk zal een zware storm uit het Z Westen de kusten van Engeland eu Frankrijk teisteren Den en zal de stunn zijn hevigste kracht hebben bereikt Regen oote en zuidweste windeu zullen elkander afwisselen Aan een brief uit Atchin van November II door het iHeum van Jm liag medegedeeld onileenen wg het volgende Het groot succes te Sara ilangen ligt zeker daarin dat de bevolking is gebleven eu naar het gebergte is teruggetrokken Hierdoor toch zal onze bezetting Tsn lieverlede met haar in aanraking komen eu moge die aanraking in den aanvang ook minder vriendschappelijk zijn toch belooft dit iets goeds TOor de toekomst Te Oroot Atohin ziet Het er helaas nog heel aadai uit wgl de streek die wij aldaar in bezit hebbeo gehad ontTolkt is De kratou begint langzamerhand een goed aanzien te krggto nn de meer permanente gebouwen hun voltooiing nadelen terwijl de gezondheidstoesUnd in den laaUten tijd merkelijk verbetert Doch een verdedigbare sterkte is KottaBadja immer nog niet De wal langs de oostcrfaoè bestaat in het geheel niet bgv en ware de vijand nog even ondernemend als vroegw dsn zon het hem weinig moeile liehoevea te kosten met een 100 tal besloten maBueu hier veel schade aan te riekten De verwoesting Tan het land is evenwel in ons voordeel want het terrein heeft zulk een ander aanzien gekregen dat zelfs de vroegere bewoners er nauwelijks hun oode woonplaatsen zouden kunnen terugvinden Zy zouden den weg niet meer weten en daardoor gevaar loopen op de omringende sterkten te stuiten zoo zg k t durfden wagen siok op weg naar den knton l begeven Dook koc t wcnaehelgk en voor ons behond uöodzakblgk is bet dat de bevolking spoedig terugIfene om de akken die verwoest zgn op nieuw te bebonweu Er zgn r die gelaov n dat dit spoedig zal plaaU hebben vooral uu d geheels knslstreek in ons bezit is en dus de vijanud van onze maoht overtuigd begint te worden Doet de bevolking evenwel niet alzoo dan zal oog een veldtocht n dzakelgk zyn gepaard gaande natuurlgk alweder met veel andere noodelooze verwoesting En die tocht zal noodzakelgk worden om da bsTolking tot onderwerping U dwiagen wil onze positie kier niet onhoudbaar worden vin Hederlaad vleit men zich daarmede dat spoedig h t troepeaaantal kier zal kunnen Tcrminderd worden en dat doa daaruit bezuiniging zal voortvloeien Doch die vermindering kan naar dsn toestand van bet oegenblik te rekenen niet Teel iqii tg loii koogstens eea dniaend man knupen gelden wat niet aanmerkdiljk Teel is op een beietting Tan 10 000 il 11 000 man Het Isger kan niet Teel Terminderd worden loolti g de Bterkten die wg hier bezet hebben als zoodanig noodtakelQk bliJT n irat weder samenhangt met d Tijandige bonding der bevolking Er moet iets gedi an worden tot een spoedig bciindigia Tan èt moeiiyke onhoudbare positie dk wi hier innemen Het leger heeft evenzacr als once finontiën om dit nu maar eens zoo uit te dmkkaa Ttradaming noodig Wat het leger betreft zijn tnckt en oefening die i 6t den oorlog ook te wensohen overlieten nog achl r ilg g an toodat e B t dperii vaa iaat gepaard met strenge handhaving der tucht en deugdelijke oefening noodzakelgk is Genoeg de toestand is eu blijft ernstig hoogst ernstig Dat het moederland dit begrgpe lk geloof uiet dat de X£II eu XXVI Muekims door onderhandelingen tut algchcclc onderwerping zullen komen neen veeleer geloaf ik aan het ouvermgdehjke van gewapenrlen dwang Door een zekeren keer Dièkdrhof bezitter van fabrieken in Oostenrgk en Noord Amerika werd onlangs volgens het Journal d artUltrie ruue aan het Russisch Gouvernement het geheim van een nieuw ontplofiingsmiddel aangeboden dat den naam van héracliue draagt en gruote vuürdeelen boven buskruit en dynamiet heeft ql e f ibricige van het héracline naarvau de sainenslclliog door Dimjer polUeciHUcia Journal wordt opgegeven als te igu pikritzuur sulpeter zwavel eu zaagmeel is zeer eenvoudig en zonder gevaar Zijn dichtheid bedruai slechts 70 percent van die vau het gewone buskruit en daar het 15 percent goedkoopcr is geeft zgn gebruik een besparing van 40 tol 45 percent Het is minder gevaarlgk dan eenig der bekende ontplofiiiigsmiddelen daar het noch door een schok noch door wrijving uutbrandt De ontploffing kan slechts teweeggebracht worden door ecu vonk en dan nog alleen als i zich in een besloten ruimte bevindt Vergeleken met ket dynamiet is het aanzienlgk goedkooper en geheel onscbadelgk terwijl al de chemische producten die pitro gWcerine tot basis hebben hevige vergiften zgn Het dynamiet u 1 nil eeif deel kiezelaarde en 3 deelen nitro glycerine bestaande kost minstens driemaal zooveel als de héracliue terwgl beide ongeveer hetzelfde nitzettingsverinogeu hebben Bovendien kan de héracliue bg de grootste koude gebruikt wo deu terwgl bet dynamiet alsdan bevriest eu slechts met moeite ontstoken kan worden Eiudelgk wordt het héraoline uiet door water bedorven zooiira het droog is bezit het weer zgn vroegere kracht De genie directie te Petersburir is uitgenoodigd het héracliue voor mguen te beproeven en 260 kilogram zijn besteld om te onderzoeken in hoeverre bet te gebruiken ia voor de lading van bolle projectielen Van aSe ziekten die dagelgka de stcrflgst vermeerderen is de longteering zeker de meest algemeene de meest wanhopende voor de huisgezinnen De ondervinding heeft eerst te Brussel en later bgna overal geleerd dat de teer die een hartsacbiig product is van de dennen een eer merkwaardigen en gelukkigen invloed heeft op de zieken die aan teering of bronchitis Igdeo De beste wgze om de teer Ie gebruiken is in deu vorm van kapsules De TeerkapuUtt va Gufot zijn een der meest populaire geneesmiddelen voor bovengenoemde ziekten Gewoonlgk nerml men twee kapsules telkens voor men mfi Xm De weldadige invloed doet zich spoedig Eemerken Om zeker te zgn dat men de echte kapsules heeft ipoet men op de driekleurige handleekeniug van den Keer Onyot op het etiquet te letten lu de meeste goede apotheken zgn de kapsules te verkrggen KUNSTNIEUWS De GouJuie Orektttetretnigiiig is voornemens aanst Donderdag haar tweede Concert te geven De welwillend toegezegde medewerking vali de Dames Zangvereeniging alsmede hel optreden van den Heer Vrmwi k als violist voorspellen veel goeds De inzage van het programma versterkt ons in deze meening Het voornuamate oroheslwerk voor dezen avond is eene Symphonic van HaydH ivelke voor zooverre ons bekend nimmer hier ter stede werd uitgevoerd dit in Engeland vooral onder Hen uaam van Oxford SifmfluHM bekende en lopuUirs werk werd in 1791 te Oxford bg gelegenheid van lUfdt t promotie tot doktor der toonkunst ten gehoore gebracht en door den oomponist jedsrigeerd De keuze der zangwerken voor vrouwenkoor getuigt zeker van eeu goeden smaak De drie kleinere nummers 23ste Psalm der Herr ist mein Hirl van FrüUuigt ac t en Foriiber van Sargiel vonden steeds grooten bgval Doch in t bgzonder verdient Sekneewitkhe eea der laatste en schoonste werken van den in Duitschland zoo gevierde Oarl Xnneete de aandacht van alle liefliefaLirs der sehoone kunst De tekst is bewerkt naar het bekende gedicht van fK lm Grove de declamatie hiervan geeft aan de gehcele uitvoering een eigenoardigen liefelgken tint Moge het debuut der Ooudsohe Dames Zangvereenigiog die ouder den naam Jiirora aan onsen mntiekalen hemel T riij t iU llen deele wel slagen wg kuonen dan onien wsrktamen muiekdirektcnr geluk wenschen met dit nieuwe blgk zgner verdiensten Dc vio l oh s 7de Conaert van Bod4 en Faataisie van Xnul zullen dan km Frtinitük i ii almi geven ign xpeden i Min p bevestigen Wy twgiuen niet of reien die nog Tenuimden dl iBteekeuaar toe te treden zuUen gretig gehtwk maken vaiv de gelegenheid welke bet Bestuur tkaas nog hiertoe open stelt De afzonderlijke uitgaaf van den tekst der ui te voeren zaugwerken zal zeker het genot der torkoordera aanmerkelgic kunnen verhoogea Laats te Berichten Erzerutn 3 Jan Gisteren hadden sobermol selingen der cavalerie bg de dorpen Karaz en Oumondum plaats waarbg de Russische cavalerie Terreweg de overhand had Onze ruiters trokken daarom terug naar het dorpje Ilidja op den weg naar Trebizoude Het weder blgft zeer schoon Londen 4 Jan Een heden middag ontvangen pariiculier telegram meldt van deu 3en uit Kopstantinopel dat Schakir Pacha en Baker eene schitterende overwinning op de Russen behaalden zg baanden ziek eeu weg door de tulrgke Russische mocht eu zetten zich naar Tartar Bazardgk in beweging Konstantinopfil 3 Jan Met 51 tegen SS stemmen nam de Kamer van afgevaardigden een amendement op t adres van antwoord met betrekking tot de militaire qnaestie aan waarbg den ministers van oorlog marine en buitenlondscke Zaken vereueht wordt inlichtingen te geven De Regeering heeft ten behoeve van ket leger een nieuw crediet van 51 millioeo aangevraagd Burgerlijke Stand OEBORKN i Iio Jdinaan uien nm dea Btr J P Boat Hnidril M rU nif U B Eggen Vcnridc S Jaeob oDJev Q Havtosioi va Oa s OVERLEDEN 4 J d i H Verlxrw 11 B Sluijter 2 I 9 m N üaiBMn 1 j II a ONDEBTKOUWO 4 Jaa J Qmeliiif U Dslft ü j ea A W HMrgtrt M j ADVERTENTlfiNa Heden OT rl ed ons jo bül4 CLARA ANNA ELISABBTa ia dea oti4fe dom Tan 20 mauiden x jm m c f JJb botte en Echtgenoote Gouda 1 Jan 1878 Heden orerleed te AoonAotKn onza Vader en Behundvader C tah DAM KOOIMAN in den ouderdom van roim 91 jaren H KEMP C G KEMP KooiMAK s Gouda 3 Jannari 1878 ♦ lieden overleed ons jongnte zoontje PIETER MATTHIJS C KERKHOF P A KëRKHOF Bo£LO s Gouda 4 Januari 1878 I I i ii i Beden overleed ons jongste Dochtartja NELLA in den ouderdom Tan bgna 2 jan D SAMSOM D SAMSOM Kkdut Gouda i Januari 1878 Hedoi orerleed in dan ondadUMn van 74 jaren AUDA MARKEN3TUN Weduwe van MiLUtTSN Shidijt A W C Dü CHATENIEB J G DU CHATENIER awijm M H VAH TILBÜBG G VAN TILBÜRO featiHT Gouda 5 Januari 1878 V D H W en M ro w y 008OT Bku iwi b n btumen hmM g a m 4 nkvoor de vele bew n T n 1 lui0tillin P vangw kë 4 geboort vao hmv Zmo Vi M fig 3 J aaniip Wg8 V De Pamai SSSL betnig bgifewltaren dank aan allen die deelinmiAg betoonden in het overlgden barer Moeder Merronw de Wed J A SNEL geb Pbaiiï mmmms mmmiismmmm