Goudsche Courant, zondag 6 januari 1878

Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming en betoonde belangstelling gedurende de ziekte en bij bet afsterven van mijn geliefden Echtgenoot ï J MELKERT betuig ik mijn innigstcn en hartelijksten dank De zaak door mjj voortgezet wordende beveel ik mij in het vertrouwen en gunst zoo ruim genoten beleefdelijk aan zjllende trachten door het leveren van prima qualiteiten en een civiele prompte en accurate bediening zulks volkomen waardig te zjjn Mfl aanbevelende in uwe gunst heb ikde eer te zjn üw Dw Dienares Wüd P J MELKERT ZOIsTIDJ Ca 6 J JiLlSTTFJ JEtX 1878 MAANDAG DUTSDAG EN WOENSDAG vao alle WINTER ARTIRELE zooals Wollen Kindermanteltjes van af f l OOy IDoUett Dame0 3acquetd van 7 cents bij L S K E IS ER ♦ Voor de vele bljjken van deelneming ontvangen bg het overlijden van onzen geliefdenVader en Behnwdvader betuigen wjj onzenhartel ken dank i K A SOOS G W SOOS W G SOOS éowta P P SOOS 5 Januari 1878 M G C SOOS db Jong Met wederkeerige Heilwenschen dankt de ondergeteekende allen die hem bij gelegenheid ▼ an het iienvrjaar eenig bew s van belangstelling hebben gegeven D C SAMSOM KORTE TIENDBWEG 2ÜME immi EN mm wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N bij M P££T£RS JjE te Gouda Bizoader wordt aanbevolen de gereputeerde BOBDEA DXX VUN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflosschen kwart en lialf ankers Prijscouranten worden gratis en firanko verzonden Alles wordt franko huis geleverd Ondergeteekende brengt door dezen aan z ne geachte Begunstigers opentlp z n dank voor de gunat in t vorige jaar genoten en beveelt ich bji voortduring beleefdelijk aan üw Dw Dienaar J GELI8SEN Tuinier Jufvrouw KAMPHUIJZEN op de OOUWB vraagt tegen FEBRUARIJ eea FLINKE NATIONALE MILITIE Verzekering Maatschappij Eendracht aEVESTIOD te sG R A V E N H A O E l e DIRECTIE heeft ie eer bebnghebbenden te informeercn dat de deelneming in bovengenoemde Uiutsch ippy tot Il9t 8lalt$n van oontraoten ter vervanging in dan dienst voor de Militie door het geketltK is opengesteld De AMuranUr welke deze Msatachappij iederen deelnemer aanbiedt boven Omimmiimairi of alltt Kerktnit ftrxmtn mukt ventere aanbeveling overbodig De veelvuldige vleiende Wtuigingen wellte der Maatschappij mochten ten deel vallen omtrent de wiJM waarop iij zicli teeda heeft gekweten van haar verphchlingen liggen ten llen tijde voor belanghebbenden UT inzage i Reglementen worden op franco aanvrage franco toegezonden De deelueiuius fesehledt voor de provincie Znld UoUaud aan de onderstAaadeHoofiUuuitoreii Te êGravmkage bg den Hoofddirecteur J J HERENS JJeestenmarkt 103 Gouéa Directeur J W C VAN DER WERF Wachtelatraat 183 KEinnSGEVING Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte Stadgenooten en in t bijzonder z ne Begunstigers kennis te geven dat hy zgne zaak bestaande in TIMMI1 EN en AANNEMEN aan zyne beide zich ia het vak bevindende Zoons 3 W Dl JONG b eft opgedragen die de uitoefening daarvan in t vervolg onder de Firma van J Jt W de JONO zullen doorzetten Onder dankbetuiging voor het genoten vertrouwen sedert een reeks vanjaren ondervonden heb ik de e r met achting te teekenen üw Dw Dienaar Gmida 31 Dec 1877 W de JONG Ingevolge bovenstaande Kennisgeving hebben we t genoegen aan onze geëerde Stadgenooten en niet minder onze Begunstigers mede kennis te geven we de zaak van onzen geachten Vader bestaande in TIMMEREN en AANNEMEN hebben overgenomen die We Toonismens ïjn onder de Firma van J e W de JONG door te zetten Ons vleiende met fl zelfile genoten gunst vereerd te mogen wordeh hebben we de eer onder TQortdoiende aanbeveling minzaamst te teekenen CJwe Dw Dienaren i 3 Dl JONG Gonwé C 51 W DB JONG Lazamskade ïk 192 Gouda 1 Jannari 1878 Werkplaats KATTENSINQEL Q 66 Sociëteit ONS GE OEGE te GOUDA 4de Voorstelling in het Abonnement Directie IE GRAS VA NZDIJLE N HASPELS Woensdag 9 Januari 1878 ü4a€ï Treurspel in 5 Bedrijven 6 Tafreelen doof A E Beachvoqm uit het Duitsch vertaald door Soeanus Miseen Scène van den Regisseur A J Lb Qeas Personen o a Nabcis Ra eau de Heer D Haspels De Hertog De Choiskul u Aubmse de Heer J Haspels De Markiezin De PonpADOua Mej Cat i Beersmans Aanvang ten T uur precies PRIJZEN der PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen 0 99 per persoon Gaanderij 0 49 per persoon Het Bureau tot het bespreken der pkatsen is geopend WOENSDAG 9 JANUARI van des morgens 10 uur tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats De Loting der te bespreken plaatsen voor HH lateekenaren zal plaat hebben op DINSDAG 8 JANUARI 1878 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 cents voor elke plaats mm EBAK EN APPELBOLLEN BIJ W N Raaijmaakebs flW HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Dinsdags avouds nog DAMESKAARTEN tegen den Inteekenprjjs te verkrijgen ziJn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen Loten voor die HH Inteekenaren welke persoonlek verhinderd zijn i LET WEL Men vraagt één dag in de week een eerlgk eenvoudig BURGERMEISJE goed bekend met Naaien en Stoppen Men vervoege zich bg den Uitgever dezer Courant In een KLEIN GEZIN te Amsterdam vraagt men tegen 1 FEBRUARI UM DIEi STBODe Men vervoege zich biJ Mevrouw KONING WACHTELSTRAAT alhier Men vraagt zoo spoedig mogeljjk een een goede Borgerpot kunnende koken en genegen eenig huiswerk te verrichten Nadere inlichtingen te bekomen hy den uitgever dezes ii LLJ JUlj mvmiAiKJviixjyju De COMMISSIE brengt tor kennis van belanghebbenden dat de LESSEN op MAANDAG a s op degewoneuren zullen aanvangen Namens de Commissie De Secretaris HAETING Maatschappij tot UT van t ALGEMEEN DEPARTEMENT GOUDA 4 LEESVESSABEmS op DINSDAG 8 JANUARI 1878 d s avondi ten 7Vj uor Lokaal tNor en Vmmaakj SrBEKEs de Heer JOHs DYSERINCK Tan DEN Heldbb Toegangkaarten voor Stadgenooten niet leden en voor Vreemdelingen verkrijgbaar bjj den Boekhandekar A BRINKM4N Dt Secretaris H W G KONING Mevrouw LUIJTEN vraagt met Primo FEBRUARI een TWEEDE MEISJE boven de zestien jaar om ligt buisselijk werk te vetrigten Op een Koopmanskantoor alhier verlangt men EEN JONBELING goed kunnende LEZEN SCHRIJVEN en REKENEN Adres onder Letter B M hg den Uitgever dezes per eigenhandig gesehieven brief H HEMPENIUS TB A3S STEI 3DA3i a 1 50 de Flacon bg J O ZELDENKIJK yertrouwen kan een zieke alleen in een Genepswijw stellen die evenals dr Aiar Natuurgeneeswyze feitelyk getoond heeft goed te zijn Dat door deie Geneeswijai buitengewoon gunstige zelf verbazingwekkende Genezingen worden verkregen blijkt uit de in het rgk geïllustreerde werk Dr Airy s Natuurgenecswüze a edruVte tah jke echte MtuifSfhrlfteo volgens welke zelfs die zieken nog genezen werden voor wie hulp niet meer mogelyk scheen Elke zieke mag dus zgn toevlucht tot deze beproefde Geneeswijze met te meer vertrouwen nemen daar de leiding der genezing wanneer dit verlangd wordt aan daarvoor opzettelyk aangestelde practische geneesheeeen wordt toevertrouwd Nadere iniicbtingen diteromtrent vindt men in het 600 bladzijden dikke boek Dr Biiy s Natuurgeneesw jze prys EEN Gulden bij bijna alle boekhandelaren door het geheele rijk te ontbieden alsmede door Bichter t Boekhandel te Eotterdam die het bock op aanvrage en franco toezending van ÏO poatzegeli i 6 cents dadelyk franco verzendt Gouda deuk vak A Bbikkhan Ad ver ten tien PEOTOGEAFIE DAGELIJKS 7 PORTRETTEN voor 1 Gulden bij llE DlUi LAiMME TURFMARKT H 92 296 Staats LoteriJ De Trekking der EERSTE MAANDAG 28 JANUARIJ 1878 KLASSE be nt RIJ rEOjTtmiPHIiE J B KIEBERT iaskt codsa Orëmailleerde PORTRETTEN naarde laatste vinding KOOLPüRTRKTTEN die in duurzaamheid gewone Pbotographiën overtreffen VERGROÜTINUEN Lflrten Passepartoate eni STAA SCHE BANJ lTcomsmiL Ziegelaar van den Bergli Heereneracht bij het Thorbeckeplein No Ö51 AMSTERDAM Belasten zich met koop en verkoop van alle ier beurze van Amsterdam Parjjs Louden en Madrid verhandelbare fondsen Koo iea Coupons legen de hoogste koerzen Geven 80 MK voorschot op ter Amsterdamsche beurs verhandelbare eftecten tegen een boven de kofrs van de Nederlandscbe Bank Koopen Wissels Coupons Effecten en andere Spaansche Geldwaarden Hö fi ÜlJi C3 EB ÜA K OTIIN O Gouda Oosthaven B n 14 bevelen zich beleefd aan tot het vervaaidige van ZEER FIJN UITGEVOERDE Openbare Vrijwillige Verkuupiiig opr VRIJDAG den 18 JANÜARIJ 1878 des voormiddags ten 10 ure ten hnize van G van DAM Kasteleiu te Stolwijk van eene BOUWMAN8WONINQ en eene partij Wel Hooi Bouw en OriendlaifA in de gemeente Stolwijk in Benederheul te zamen groot ruim lö bunder by billetten breeder omschreven Te aanvaarden de Ojistallen en het Erf 1 MEI en overigens 22 PEBRÜARIJ 1878 Betaling der Kooppenningen 1 MAART 1878 Nadere inforraatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris 8PRÜIJT te Ouderkerk ld IJssel ZOrVDAG a s weer 7 PORTRETTEN A l L H 8EKRE De van ouds gerenommeerde i f THEEËN uit den Koninklyken Nederlandschen Wnrtembergscheu THEK HANDEL van P V TUüUSSELOT ZOO Hofleverancier van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bg J J v D SAN DEN Botertnarkt SCilUIM Vry van alle minerale bestanddeelen van eenen aangenanien hoogst aromatiscben geur verf nt en verfrischt de JOH HOFF sobe MALZ ZEEP DE HülD verwijdert alle onreinheden als DAUW WORMEN SPROETEN enz maakt de Huid zacht en elastisch en is door haar groote moutgehalte het best erkend middel tegen Winterhanden Prjjzen l stuk 17 j cent 6 stuks 95 cent 1 stuk 35 cents 6 stuks ƒ 1 95 50 cent en 70 cent per stuk JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bn de Paleistraat F 250 Te Oouda by J 0 van VREÖMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN L HOIST Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt 1 Hervormde Vereeniging ORANJE ENNEDEEAND BllTË GËWOl VERGADERING op MAANDAG 7 JANUARI des avonds te 7 j ure in het Lokaal Nor bn Visjia4k in de Sociëteit iDE RÉUNIE op de Oosthaven Spreker de Heer P ZEEGERS van Rotterdam Toegangkaarten gratis te bekomen bg den Heer H LAMME op de Turfmarkt Het BBSTÜÜR Depot van THEE DIT HKT MAGAZHIf VA S N Kavcnswaay Zonen OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twet en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Oouda Druk van A Brinkman Zich tok de uitvoering van geëerde orders aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda i