Goudsche Courant, zondag 6 januari 1878

N 2086 1878 BUITELNTLAND Uuitcniaudscli Overzii tit De vooruiliichten van den vrede worde beter De i4geiux Ruêse althans deelt mede dat de Porte op raiid van Engeland rechtstreeks met Rnalsnd gaat onderhandelen en dat dientengevolge Tarkaohe en Russische gevolmachtigden binnenkort zullen bijeenkomen Dese verandering in de Eugelsohe politiek moet een gevolg zgn van een conferentie tusohen prins Gortschokoff en Lord Loftus Zeker heift de iuueming van Sophia door den Btissischen generaal Gourkho na zija stouten tookt over den Balkan veel er toe bijgedragen om de Ikikat tot toegeven te nopen Een andere mededeeling behelst dat Eiigelsiid in antwoord op eene vraag der Fransche regeenng ion hebben verklaard dat eenige handeling van Engeland tegenover Egypte volstrekt niet ligt in de bedoeling der regeeriug De oorlog wordt hoe langer hoe bezwaarlijker door de gestrenge koode Volgens de Polil Corr verwacht men dat d Bossen eerstdaags Sulina zullen bezetten bij Galatz heeft de Donau zich gezet en waarschijnlijk cal het ijs het gebruik van bruggen weldra overbodig maken In afwachting van den uitslag der gemeenteraadsverkiezingen die met groote belangstelling worden te gemoet gezien is voor het oogenblik iu Frankrük de aandacht voornamelijk gevestigd op de werkzaambeid der comnrissie van enquête naar de verkiezingen van 14 October jl In de eerste plaats heeft de mi bier of daaTbe waard sle chte ïelden de aandacht 7 = F 1 1 r ir j n I II j nnter president en groot zegelbewaarder Dufaure eene trekt liet Museum en de St Janskerk zouden circulate tot de pïocnreuTs generaal gericht aarin op de een of aaian wgze brt beuchtigeu van procoreors generaal gericht hij hen de gedragshjo heefi voorgeschr ven door hen leii aanzien van genoemde commissie te volgen De minister van bi inenlandsche zaken heeft jegens de prefecten een gelgken maatregel genomen en hen aangischreren de commissie in alle opzichten haar taak zooveel mogelijk gemakkelijk te maken en alle inlichtingen te verleenen alleen onder dit eene voorbehoud dnt geen officieele documenten mogen worden overgelegd zander speciale vergunning ran den minitter De minister van oorlog heeft aan de commissie kennis gegeven dat hij zijne ambtenaren had voorgeschreven hoe zich ten aanzien der oommissie te gedragen £ indclyk heeft ook de minister van onderwijs de rectoren der universiteiten aangeschreven lich ter beschikking der commissie te stellen doch hem vooraf kennis te geven van de stukken en documenten die lij tan haar zullen overleggen Het resultaat der eerste zitting van de commissie is geweest een besluit dat haar burean zich tot den ministerpresident zou wenden met verzoek dat ook door de andere ministers gelijkluidende instructies zullen worden gegeven aan de tot hunne departementen behoorende ambtenaren en naar men verzekert ia reeds aan dat verlangen voldaan Zondag hadden in Frankrijk de gemeenteraadsverkiezingen plaats die van zoo groot belang zgn omdat de gemeenteraadsleden een deel uitmakeu der kiezers voor den Senaat Zooals men weet moet in Januari 1879 een deel van den Senaat worden vsrnieuwd en de verkiezing die Zondag plaats gehad heeft kan als het ware een voorbereiding durvao heeten Volgen de eerste berichten daaromtrent p r telegraaf ontvangen is de algemerne uitslag leer gunstig voor de republikeinsohe partij i do meeste steden zijn entel republikeinsohe candidaten verkozen Het JoiiriuU Officiêl behelst een oproepihg der kiezers van de kiesdistricten van Bordeaoz C t Albi Prades Périgneux Lure Saint Sever Cutellase en Gap om op 27 Januari afgevaardigden voor de Kamer te kleien Deze nieuwe verkiezingen ijn door sterfgeval door bedanken en door OBwettig verklaringen noodzakelgk geworden Het Journal dtg DéhaU spoort de regeenng aan een streng onderzoek in te stellen naar bet gebeurde te Limoges De toespraak welke generaal de Bouohebonet te Bordeaux heeft gehouden heeft zulk een onderzoek te noodzakelijker gemaajct De D aU noemt de zaak moeielijk mau oareiniijielijk tevens S 1 6 X M ££ M t ï sü ü fcj jf 3 f arfs tó ij fmm rj amai fe 1 1 K li Woensdag 9 Januari GOUDSCHE COURANT eii Advcrlentieblad voor Gouda en Omstreken Departement om eene subsidie gevraagd De beslissing daarover is nog niet gevallen het request is nog ter overweging bij het dagelgksch Bestuur We mogen verwachten dat weldra een flink voorstel den Raad zal bereiken Bijna overal toch waar de Nijverlieid vergaderde werd eene subsidie 500 a 600 iu Haarlem in 1877 1230 uit de gemeentekas geschonken ten einde haar £ zoek ook door volksfeesten muziekuitvoeringen een vuurwerk in de herinnering te doen voortleven Het komt ons voor dat ook in de maar schraal voorziene schatkist dezer genieeute toch voor dit doel een met al te schriele greep moet worden gedaan aan een algemeen feest valt niet te denken indien het Iwstuur de beurs gesloten houdt zonder twgfel is de uitgave m het algemeen belang Doch niet alleen door geldelijke subsidie behoeft het Departement den steun van t ge meentebestuur Er mopleu lokalen zijn voor de tentoonstelling eii wellicht ook vergaderzalen Ten deele zal hierin wel door particuliere gelegenbeden kunnen wordeu voorzien maar b v voor de teutoonstelhng zal wel t een of ander gemeente gebouw b v de burgeravondschool noodig zgn Ook van corporatiën en van particulieren te dezer stede gevestigd kande hulp noode worden ontbeerd Ter opluistering van de tentoonstelling zal menig voorwerp kunnen dienen dat De Alaatschappij van K ij verbeid iD Güuda n Hoe zullen we haar ontvangen Of zullen we ons daarover niet bekommeren en haar als een vreemde beschouwen Zullen we haar laten vertrekken onder den indruk dat Gouda weinig of geen sympathie heeft voor t geen zg gedaan heeft en doet Jaarlyks houdt zg zich gedurende eenige dagen op in een der gemeenten van ons Vaderland nu eens in t Noorden dan in t Zuiden dan weet m het midden Én waar zg kwam daar werd zg ontvangen op d meest luisterrgke wijze niet alleen door koopman en fabriekant maar door allen die een warm hart voor hun land voor hun volk hadden en die dei halve hare pogingen tot verspreiding van welvaart waardeerden Onderzoekt eens hoe de ontvangst te Sneek te Alkmaar te Breda te Tilburg ia geweest en werkt mede opdat zg ook hier barer waardig worde ontvangen en Qoada met eere genoemd wórde op de eerste bladzgde der geschiedenis van haar tweede eenw hunne oudheden gemakkelijk kunnen maken De sociëteiten kunnen door het organiseeren van feestelijkheden het hunne bgdragen tot een waardige ontvangst Tal van tabnekanten kannen hunne fabrieken ter bezichtiging openstellen en onze bezoekers een go en dunk geven van hunne industrie Keeds terloops is er op gewezen dat het aantal leden van ons Departement zoo gering IS iu verhouding tot het groote aantal industrieelen dat hier hun verblijf heeft Willen zg en andere belangstellenden den arbeid van de Maatachappg gade slaan in hare vergaderingen en in de zittingen van haar congres dan is het noodig dat zg lid worden want deze bijeenkomsten zijn uitsluitend voor de Leden der Maatschappg toegankelgk Ook door lid te worden van het Departement steunt men het in zgn zware taak werkt men mede tot een behoorlgke ontvangst Ën nu zult ge zeker over het geld de ziel ook van vergaderingen en feesten gaan spreken en ons opwekken eens flink in di n zak te tasten Nog niet Wellicht later Aanvankelijk is het voornemen van het Departement om door zgne leden een waarborgfonds te doen bgeenbrengen waaruit een eventueel tekort zou worden gedekt Mocht dit plan niet de voorgestelde uitkomst hebbe i dan zullen ook nietleden worden uitgenoodigd tot dit waarborgfonds bü te dragen en is dat noodig dan vertrouwen we dat er genoeg belangstelling in de Maatschappij zal bestaan om het ontbrekende aan te vullen Die belangstelling kan ook op andere wgzen worden getoond vooral gedurende de dagen dat de Maatschappg hier haar yerblgf hondt Het is nu de tgd nog niet om daarover in bgzonderheden te tre£n maar laten we ons allen althans dit voornemen dat we haar zoodanig zullen ontvangen dat zg met den besten indruk van ons scheidt Of zullen we als verontschuldiging voor onze onverschilligheid aanvoeren dat het Gondsche departement hetwelk haar uitnoodisde zelf maar in de ontvangst moet voorzien Zonder noodzaak heeft het dezen last zich op de schouders euomen laat het nu zelf maar zien hoe het nem er weer afbrengt Vooreerst zonden we protest willen aanteekenen tegen de woorden i zonder noodzaak We willen er niet op wgzen dat ook onze indostrieelen voor zoover zg leden zijn van de Niiverhnd ook elders steeds gastvrg zijn onthaald en dat das reeds de plicht der dankbaarheid medebrengt dat ook onze gasten behoorlijk worden ontvangen maar wel willen we hierop w zen dat het Goudsche departement gevestigd in een fabriekastad een stad dus waar de industrieelen de meerderheid uitmaken begrepen heeft dat het in t belang onzer industrie zou zgn om te toonen hoe ook hier alles wordt gewaardeerd wat de maatschappg vooral op industrieel gebied heeft gewrocht Wel verre van t onnoodig te oordeelen dat ons Dep dien stap deed zijn we erkentelgk dat het Gonda s eer ten laatste ophield en deiéd wat reeds vroeger had kunnen gedaan zgn r j J2a JU Tr Maar ook willen we opkomen tegen de meening dat t nitslnitend de taak is van t Goudsche Departement om voor de waardige ontvangst der Maatschappg te zorgen Niet omdat we bevreesd zouden zgn dat dit kleine Departement want hoe zonderling t ook schgne het een feit dat ous Departement klein is en dat lelfs tal van industrieelen niet onder de leden worden geteld te kort zal schieten in de ontvangst zgner gasten maar omdat wg het niet wenschelgk achten dat de ontvangst een bizonder een meer huiselgk karakter zoude hebben integendeel wenschen w dathet feest der ngverheid zoo algemeen mogelgk onder ons worde gevierd Waar dos uit den aard der zaak het Goudsche Departement zich belasten moet met de regeUng van alles wat maar eenigszins met de vergadering in betrekking staat zoowel dus met alles wat de eigenlgke vergaderingen en congreszittingen betreft als wat de organisatie van de tentoonstelling de regeling der feestelgkheden en de huisvesting van het Hoofdbestuur en de afgevaardigden aangaat daar is toch evenzeer de hulp van anderen van het gemeentebestuur van allerlei corporatiën en personen Tan het publiek onmisbaar Aan het gemeento beatuur is reeds door het