Goudsche Courant, woensdag 9 januari 1878

en Iioadt zieh overtuigd dat de Kamer de Bsgeering bierbij te hulp kometi znl De P irijsche correspondent van de Daitj Keiot gewaagt van een gerucht dat h j onder alle voorj hmid mededielt huewil hy het niet gan eh ea al voor ouwniirschgulyk houdt Dufaure namelijk zou nog v iór i e eder bijeenkomst der Kamert dl portefiulle van Justitie verwisselen met die van üuiici l iudaohe Z iken terwijl de portefeuille van Justitie in banden zou komen van tien heer Bardoux eu de beer WadUiugtou Minister vau Oudeivv s zou warden Anderen verzekeren weder dat al de geruchten van niiuisteireele veranderingen louter een verzinsel zijn van lieden die de regeering in moeilykheden brengen willen eu wien vooral de bceren Dufaure en Waddiugtom een doorn in het oog zijn Uambetta is op zijne terugreis naar Fmnkryk den 4dcn dezer te Nizza aangekomen Hij werd er begroet door twee afgevaardigden en den gemeenteraad De prefect beeft zich laten vertegenwoordigen 15U jeugdige burgers reikten hem een bloemenkrans en een afgevaardigde sjerp over met het opschrift Aan Grambetta de repiiblikeinscbe jongelingschap te Nizza Margen komt de kamer weder bijeen Oe Spaansobe Cortes komt 10 dezei bijeen voor het huwelgk van den Koning dat den 19n daarjianvalgeude te Araqjuei zal warden voltrokken De eigeulgke zittii g der Cortes zal den 7u Februari bannen De Boraeinsehe berichtgever der S p fr meldt dat uog niets is beslist teu opzichte vaa het gebeime oontistorie dat gehouden zal worden om kennis te nemen van de voornaamste beschikkingen welke Fins IX met betrekking tot het aanatiunde Con 4slave heeft verordend De Italiasnsehekardinalen legt h j wensohen dat deze belangrijke zaak behandeld worde in eene bgzondere bijeenkomst onaiddellijk na het consistorie te houden De vreemde kardinalen die opzetlelyk voor dat doel naar Bonie itjn gekomen verlangen dat de wak worde beban leld io het geheim consistorie opd tt eg een officieel karakter verkiyge Op 31 December jl kwamen de kiirdinalea op het Vatikaan bijeeo maar kouden tot geen besluit geraken De vreemde kardinalen eu vosrnamelgk de kardinaal Begnier wantrouwen hunne Italiaaascbe ambtgeuooteu luene nieuwe bijeenkomst zou nog dtt uzelfden dag worden gehouden De Paus zegt men ziet met leedwezen deze oneeuigbeid De gtzoudbtul van den Paus gaat langzaam achteruit Ook de koiiiuR van Itatié is ziik hij Igdt jian hevige koorts die bet gevolg schijnt te zijn vau iougontsteking Generaal Lamarinora de bekende vcWhccr ea minister is overk deV BÏUiÊNLAm GOUDA 8 Januari 1878 E eDe uitdrukking io ons vorig nummer beeft aanleiding gegeven tot misverstand Wg betreurden dal de doebte der geüeten burgerij bg de gymuas tiekuilvoeiiog schitterden door haar afwezigheid terwgl bg die der miutieksehool ieder om strjjd mede doel Wg aldus schreven we wg Toor ons hechten meer gewicht aan gezonde lichaamsoefening dab aan wat rammelen op de piano of medetingea in een koor o Men heelt daaruit afgeleid dat naar onze meening dat rammelen op de piano enz de resultaten misschien wd de eenige resultaten der muziekschool waren Dat deze gevolgtrekking onjuist is weten onze lezers beter als zg zich herinneren dat w telken jare met ingenomenheid van het eiamen der mnzieksohool spreken Mttzikale ontwikkeling stellen wg zeer hoog en Ij Terheugen ona dat het onderwgs aan onxe inaziekschool in zoo uitstekende banden is Onze school baar degelgke onderw zers en haar resultaten waren geheel buiten qaaeatie Het was eeae opmerking aan bat adrea der ouders Onze bedoeling was wij maken van de gelegenheid gebruik om dit nog eens ia t licht te stellen dat onzea inziens de ouden door de mode op can dwaalspoor ign gebracht als zij de mozitk zoo Ttel hooger stellen dan de gymnastiek als z j hunne kiflikivD ook als deze slechts een middelmatigen f gtrisgeo mnzikalen aanleg hebben of alle w jkd MuiBoedigen of zelfs dwingen om de toonkonst ta beo f aea terwgl diezelfde oudere veelal toegeTcb aan de tnagheid f dea tegeuiia bunoer kinderen tegen de gTBnastiek kun soms att t n va geneeaheeren bezorgen om er rrij van te komen of beta en slotte aterkali in de meening dat eene gymnaatiekaitvoariag ia irkaiist Dinaker j voor het publiek Se org Toor de lichomelgke ontwikkeling en als zoodanig vordt de gymnastiek bij bet onderwqs opgevat de plicht om te waken voor een geionde nel in een gezond liahaam gaat vóór de beMÜsning vao elke kunst Deze eisch der opyoeding door I het gezond veratand gesttJd kan alleen ergernis geven aan overdreveit artistieke kitteloorigheid Ëen gezond lichaam is een noodzakelgke levensbehoefte voor elk individu waarmede gepaard moet gaau ontwikkeling van gemoed en verstand ten einde niet ouder te gaau in den sirgd des levens de kunst komt voor de massa iu de laatste plaats als veredeling van den eeljeelen mensch en de kroon der opvoeding Met der e beschouwing verlagen wij ile Lunst niet wij stellen die o i op de ware pl iat t he zij in de opvoeding bthouri in te nemen Wg stellen de kunst zeer hoog zoo hoog zelfs dat wg ons ergeren als de mode er zoo velen toe brengl pm ze met ongewastchrn handen aan te vatten Bij de II gehouden inschrijving 4 leerlingen op de stedelijke muziekschool alhier werden 61 nieuwe leerlingen iugesclireveii zoodut het schooljaar 1878 is begouuen met 21G leerlingen De voordracht van den heer 1 C Nijholf reeds vroeger aangekondigd doch toen uitgesteld zal thans plaats hebben Dinsdag Januari e k Hij lal spreken over Het aUramoiitanisixe t on Slaattlectn De 03ste jaarlgksche rekening en verantwoording van de Directie der weduwen en weezenkas van de ofBoiereo der landmacht wgst een voordeelig saldo aan van ƒ 113 783 Voorhanden bleef aan inschrijvingen op het grootboek voor de nationale schuld 3 543 000 Op 1 Januari 1878 bedroeg bet getal weduwen 603 terwgl het iu dat jaar vermeerderd is met 22 te zameo 625 Door overlgden eu hertrouwen bedroeg het getal weduwen te zamen 582 Z de Koning beeft bepaald dat de generale staf zal ziju samengesteld uit een generaal majoor chef 1 kolonel 7 luitenant kolonels en majoors 13 kapiteins De tnintigstealgcmcencvergaderingvan het Aardrgkskundig Oenootsehap zal worden gehouden op Zaterdag den 19 Januari 1878 svoorin ten 11 uur te Amsterdam De punten van beschrijving zijn 1 Mededeelingen van hut Bestuur 2 Voordracht vau den heer Paul Soleillet van Nimes onderwerp De l Oaiit fEl Oolea iVOatit d ln Qtlak SaharaCeulral 3 Gelegenheid tot het doen van mededeelingeu en het behandelen vau vraagpunten Zooals reeds met een enkel woord is gemeld werd jl Vrijdag alhier eene vergadering gehouden van gepensioneerde ondmilitairen der landmacht beneden den rang van officier met bet doel om mede te werken tot het doel waartoe elders pogingen worden iu het werk gesteld tot verkrgging van verhoogd pensioen zooals bij de wet van 29 Mei 1877 SlaaMladSo 114 aan de tegenwoordige militairen wordt toegestaan 23 gepeusiouecnteii vau de 25 bier woiiendeu waren tegenwoordig De waaroeukendc voorzitter der commissie die zich gevormd had om de voorbereidende werkzaamheden op zich te nemen opende de vergadering en stelde de 11 den op de hoogte van de reden vau hun zamenzgn Hg leide dat zich te Leiden eene commissie bod gevormd die aan alle gepensioneerden in Nederland eene circulaire had gericht met uitnoodigiug tot deelneming aan eene gemeenschappelijke poging bg i M den Koning en de beide kamers der Staten Oeneraal om ook te mogen deelen in de gunstige beschikking vervat in de wet tot regeliug der militaire pensioenen voor de landmacht van deu 39 Mei 1877 Stbl uo 114 Dat zoodanige circulaire ook was ontvangen door den heer F Kouwenberg die zich met de hh Il J Steenbergen E B Dorre J van Gelder en H Kiscb hebben belast om iu den geett dier circulaire adressen op te maken en aan de hier tegenwoordige gepensioneerden ter teekening aan te bieden om ze daarna even ab overal elders zal plaats hebben op den 15 dezer op te zenden Genoemde commissie meende echter ook een afschrift dier adressen te moeten opzeoden aan Z £xc deu Mio van Oorlog met verzoek die poging tot pensioenaveihooging te Willen ondersteunen ïg gaven van dit plan kennis aan de commissie te Leiden die verzocht dat adres zootlanig te willen inrichten dat het verzoek niet alleen door de gepensioneerden te Gouda maar namens alle adressanten van 15 Januari word gedaan waaraan werd voldaan De voorzitter meende echter te moeten opmerken dat niet gehandeld wordt in deze dit gevoel van verkorting van rechten Wao dat voorzeker ieder der aanwezigen gaarne net hem zon verklaren dat i j volgems de toen bestaande wetten goed waren behandeld doch dat alleen het streven is bg de Hooge Begeering aan te dringen op verbetering van bet lot onzer tegenwoordige gepensioneerden met het oog op de rijzing der prgzen der eerste levensbeboeflen Nadat de vergadering bad te kennen gegeven zieb te vereinigen met de handelingen der commissie werden de adressen geteekend door alle aanwezigen terwijl voor gepensioneerden in de omstreken van Gouda de gelegenheid werd opengesteld die mede te onderteckenen bij den beer H Kisch aan de Goodsohe Machinale Garenspinuerij op de Turfsingel tot den 14il dezer Nadat de CammiasieMen dank was gezegd voor huiiiie bijzondere bemoeiingen werd de vergadering gesloten De adressen nan Z M den Koning en de beide Kamers zgn reeds door dr dagbladen bekend gemaakt dat nan Z Exo den Min vau Oorlog is van den volgi uden inhoud Aan Z E den Minister van Oorlog Geven met eerbied te kennen alle onderteekenaren van bggaaiid adres aan Z M den Koning benevens aan de beide Kamers ler Staten Generaal mitsgaders namens alle gepensioneerden uit de verschillende oorden des Bijks die mede adressen hebben ingezonden met nederig verzoek hunne pogihgen tot verboofiing van pensioen door Uwe Excellentie gunstig mag worden ondersteund t Welk doende Namens alle Adreseanten Dl COMMISSIE enz De gewmtt nienwjaamolteete te Berg ambaoht broebl ditmaal de belangrijke som op van 408 In de laatst gehouden vergadering der afdeeling s Graveufaege van de Hall Maatschappij lan landbouw werd het besluit genomen in drn zomer te houden eene niet te groote teotoanatelling vao rozen aardbezien planten en bloemhouquetten Hel Bestnur der afdeeliug heeft thans een programma voor die tentoonstelling opgesteld Kr worden prgzen nitgrloofd tot een bedrag van p m ZOO I als 5 goaden 50 zilver vergulde 38 zilveren en 24 bronzen medailles 10 geluigschriftea en nog 346 aan geldprgzen by de medailles Het beginsel van gelHilelijke afschaffing der kermis zoadat dit jaariijksehe volksvermaak langzaam zgneu dood tegemoet gaat is door het gemeentebestuur te s Hage wederom op de aanstaande jaarmarkt toegepast Op de kermis die Maandag IS Mei e k aanvangt en op Diugsdag 21 Mei d a v eindigt zullen evenals ten vorigen jare alle zoogenaamde cafó s ehantants straatmniikanten en straatknnstenaars geweerd worden Het getal spellen beignets wafel en polfertjeskramen zal eene aanmerkelijke inkrimping ondergaan terwgl de jeugd f slechts in drie draaimolens haar kermisvreugde zal kunnen bot vieren Scheveningen behoudt haar in lange jaren wortelend recht op een carronssel Mevrouw N van Anrooy te Kampen vraagt aan de vrouwen en Meisjes van Nederland bgdragen van tien cent ten einde eene som bgeen te verzamelen waarvoor eene z jden Nedcrlandsshe vlag kan aangeschaft worden welke zal ontplooid worden op het eerste station van eenig belang waar het naar de Noordpoolstreken bestemde Nederlandsehe schip zat ankeren Mooht de bgeeugegaarde som meer bedragen dan voor het beoogde doel vereisebt wordt dan zou het resteerende besteed kannen worden tot den aankoop van een of meer inalramenteo ten dienste der in te stellen weteneohappel jke onderzoekingen Wensohelgk acht men bet dat zieh in meerdere ateden van ona vaderland enkele damei belasten met de ontvangst der gelden die dan onder bet motto vlag ovenremaakt kunnen worden mn den heer van Hulil boekhandelaar te Eampaa of aan mevrouw N van Anrooy aldaar Onder Bcrgen op Zoem i atngehaoden lr lit landlooperij een gewezen offider van het leger lier te lande zekere D die in 70 g desei1eerd z adft en later na zgn straftijd te hebben oadergaau ovenl gezworven beboende than weder iu handen der justitie zal moeten gesteld worden Volgens den JdfrUiftu OUalogui aitge ev B door de hh Nygh en vu Ditmar ia de opgave in aijfer van de richting der Nedeilandaohe dag week en Advertentiebkiden liberaal 80 nntirevolutonair 8 positief christelljk 2 Uoomeoh Catholiek tl conservatief 16 onzgdrg 25 Van een honderdtal bladen ia de riditiog of strekkJDg onbekend of die bladen staan geen riehtiag voor Dezer d gen werd te Breda opgericht eene Vereeniging van ontvangers der registratie en domeinen ten doel hebbende de bevordering van hunne belangen o a door te streven naar vereenvoudiging van werkzaamheden verbooging van ontvanglotüt en vergoeding van bureaskosten Het voorloopig beitirar bataat uit de heeren Leurs voorzitter Kagser secretaris penning meester Poulie Heerms vao Vosa en Eereus allen ontvangers der registratie en domeinen Te Parijs werd dezer dagen door de heeren Vignaud en Fiat eene pang biljard gespeeld ie de sociëteit G amraont Hubert rue Halévy om een gouden coupe ter waarde van 5000 francs Het gold eene carambolepartg van 5000 punten Vignaud was ds gelukkige winner Hij maakte de 6U00 punten in 253 Seriën terwijl zgn tegenpartij in 244 serieu 8 punten mislukten hem geheel slechts 3380 punjieu baalde Door clkaodeeMnaakte Viguaud 19 eu Piat ia punten achter elkander Vignaud maakte 10 ea Piat 5 Seriën van meer dan 100 punten Hoe lang de partij duurde wordt niet gemeld Als de hoenders zich des avouds naar het hokbegeven hebben legge men er elzeutak en iu Meiizal die den volgenden margen vol boenderluizenvinden daar deze zeer op elzen gesteld zijn Detakken worden dan voorzichtig verwijderd en verbrand Door deze handelwijze eenige malen te herhalen kan men de hoenders geheel vun dit ongedierte bevrgden ü Ct De vergadering uitgeschreven op initiatief vaneenige beambten ter sroretarie te Kraltngcu dd 5Nov 1877 tot opnehliug vao een administrative rereeuiging van gemeeote ambtenareu in Nederland nililaitend bg de gemeente administratie werkzaam kon Zondag jongstleden te Botterdam wegens tegeringe deelneming niet plaats hebben Slediis een ttal ambtenaren had adhaeaie aan deze uitnoodigiog geschonken Het Ree JtilU bevat tbaoe een miuisterieele nBolutic tot uitvoering vau bet kon besluit betreffendede hervorming van het dep van oorlog Het bevat de bureaux waarin elk der acht nieuw ingestelde afdeelingen voortaan zal warden verdeeld en vooricbrgviug der werkzaamheden aan ieder dier bureaux op te dragen Eene bg de resolutie gevoegde tabel bepaalt het personeel dat op elk bureau werkzaam zal zijo Men deelt aan de N R Cl mede dat de kapitein de Baa die zooala men zich zal herianereu onlangs uit s Hage naar Arnhem werd verplaatst tengevolge van Bco tassehen hem en zgn chef gerezen geschil over de vervidling van zgu mandaat als lid vao de oommiaeie van toezicht over het middelbaar onderwgs in de residentie zal temgkeeren Ondanks de inlijving vau de Trauavaal schijnt voor de Kuap kolonie de gooden eeuw nog niet aaugebroken te zgu en ile Kafferstammen die sicobis tegen de Dutch heetten vgnndig te zgn schgnen inderdaad ook tegen de zooveel humaner eu verlichter Eugelschen eenige grieven te hebben Immers met de jongste mail werd uit Kaapstaad bericht dat op verscheidene plaatsen openbare meetings waren gehouden om de koloniale regeering aan te sporen tot eene meer doortastende polilieE tegenover de inlanders De gouverneur sir Burtle Frere eeue deputatie te woord staande erkende zelf dat de staat van zaken in de hoogste mate dreigend was hoewel hq vertrouwde den vrede in de kolonie te lullen kuuuen handhaven Wanneer dit vertrouwen Ijdel mooht bigken en iMoiog Cetawayo met zgn 40 000 strgden eiudelgk im üng rerwaohten inval mocht wagen in Britsch gebied dan zal man althaui de schuld niet kannen werpen op de onfetokkige Tranavalers De geneentenad van Assen waar het gaa gedurende eenigeo t jd door werkzaamheden aan de fabriek zeer onvoldoende was zoodat voor verlichting veel grooter koevemwid noodig waa dan ander heeft besloten aan yoe gasverbmikers over Deoembcr 10 pCt korting yén het naar de meter opneming veraóhnldigde bedrag toe te staan Iemand die de Jongste vergadering van de aaademie van wetenschappen bijwoonde deelt aan het Hil eenige bljzouderiieden nïede betreflbnde de mededeelingen van prof Bosscha over de mogelgkhcid om eens andere telegraflsohe berichten af te luistereu Eene gewone batterg bg onze telegrafieteu in gebruik bestaat uit 60 it 80 elementen Daniell Een eukel van die elementen brengt een eleolriaohen stroom voort die nog eeo hoorbaar resultaat in de telephone levert nadat hij In den geleiddraad een weeratand heeft overwonnen gelgk aan dian in een geweoen tekgraafdaad v n 4 mU dikt en SiOOO kilometer lengte Niels is eenvoudiger dan de draden van een gewone telephone aac een passeerenden telegraafikaad te brengen dan wordt een zeer klein beekje van den eleotrisohen stroom langs een omweg geleid en wie de telejjhone aan het oor houdt verneemt duidelijk het getik waaruit een geoefend telegrafiat de depêche opmaakt zander dat de wettige ontvanger er ieta van bespeurt Dat is niet enkel theoretisch voorgesteld maar door prof B met proeven bevestigd Nog meer waar de telephoue leidiug dicht bij eeue telegraafleiding komt kunnen er induct iestroomiugeii oiitstaau mef hetzelfde effect De chef van het teoh nisch beheer van den Bgks telegraaf in deii Hoog heeft eene telephoue leiding liggeu van de ParksIMnt naar het Biuneiihof Uit de Parkstr iat sprekende met ztker ouderbcainbte op het Biiiueuhof hoort hij tusschen het gesprek door het bekende getik en verstaat daaruit eeue depêche die bij navraag zooeveu door den telegraaf op het Bikuenbof langs deu gewonen weg oiitvuugeu blijkt te zg ii Eu toen men eens telcphuiie prueven uam luet eeu leiding tot Botterdam bad deze deii invloed vau z juveel telegraafdraden te oaderviudeii ilot er een geknetter ontstond aU van eene pan met vet die te braden staat Volgens een Duitbch blad is door prof Sacher te Zalzbnrg gelijksoortige opmerking gemaakt Bg de proefneming aau bet Bureitu der M t E v Slaatsspoorwegeu merkte men heiiU lfüe op Voor de medische etenschap belooft de telephone groote diensten met betrekking tot de leer der ineiischclijke stem Met het oog op minder juiste beriehten aangaande de door tiie Vrije Gemeente te Amsterdam vastgestelde regeling is bet übl in staat gesteld de volgende nauwkeurige mededeelingen te doen Ëlkeu Zundag zal gudsdieiiatoefeniug warden gehouden des vooriuiddugs Ie balt elf iu het lokaal Concordia b j de Leidsohe Barrière Voor de leden eo ook voor de begunstigen zullen daar plitatseu gereserveerd worden De arerU jveude plaatsen zullen ter beschikking zijd van het publiek Als feesten zuUeu gevierd worden de eerste Kerstdag de eerste Poaschdag de Hervormingsdag en de Oudejaarsavond De laatste Zond g desjajirs wordt bestemd om imer opzettelijk de vocrrechteu en verplichtingen vau bet familielevin te gedenken Doop eu avondmaal zullen niet worden bediend Orvr hetgeen min of meer de plaats van eerslgcooemde plechtigheid zou kunnen vervullen zal uug nader worden beslaicn Voor bet godsdienstonderwijs hoopt men iu bet najaar met medewerking van anderen een geregelden cursus te kuuuen opeucn Tut op dien tgd is het godsdienstonderwijs aau deu voorgaugcr opgedragen Ledeu en Begunstigers betalen eene jaarlgksche contributie volgeus eigen inschrijving de laatstgenocnidin tot een bulrag vau minstens ƒ 5 De BeguiiBiigers bebben mede toegang tot de algemeeuevcrgaderingeu Den 25steu Augustus 1878 viert de Maatschappij van weldadigheid haar TU jarig bestaan Zij moge duizenden tot zege zgu geweest oun strgd beeft betbaar nooit ontbraken Herhaald stond haar bestaanop het spel en meer dan eens scheen het dat haarlaatste uur was gekomen De toestand is thans niet treuriger dan vroeger maar ook uu weder heeft de Maatschappij vau weldadigheid behoefte aan bedrijfskapiuial Toen zg eeu lUtal jaren gdeden eeo beroepdeed op de weldadigheid van bet Nederlandsehepubliek is 60 000 het antaoord op die vraag geweest 0 opnieuw deze weg zal worden ingeslagen dan of men de maatschappij als Mwtschappg van vau weldadigheid zal laten sterven eu hare bevolking van ruim 1800 zielen wegzenden verwijderenzal is nog onzeker We vestigen alvast op dezefeiten de aandacht en veragzen voor bgzooderhedennaar het jaarboekje der maatsohappg uaar Erioa dat b j den uitgever D B Centen te Amsterdamhet licht ziet De jaargang 1878 bevat een aantalbijdragen in Proza eu Poëzie o a van de heerenËilerts de Haan Haverschmidt Laurillard Adriana vao Oriethnizen Adama van Scheltema ten Ka e Haaebroek Banok Jongkiodt Coniock Bhl Een goedkoop geneesmiddel Neem telkens roer den eten twee teerkapsule van Gnyot in geval gg verkouden hoest of aan bronchitis catharren teering of in t algemeen aan eenige aandoening van de bronohea of longen l jdt ledere flacon bevat zestig teerkapsnles t geen maakt dat de geheele behandeling slechts zes ü acht centen daags kost en u ontheft van het gehraik van alle afkooksels patee siroopen en borstdrauken Talrijk ma de namaakseb Q j moet dos vooral letten op bet etiquette waarop de haodteekening vaa den heer Gayot in drie kleuren ia gedrukt Te verkrijgen in meeste goede apotheken Laatste Berichten St Petersburg 7 Jan Naar hetgeen van goed ingeliebte zgde wordt medegedeeld i men hier in de regeeringskringen van oordeel dat er onderhandelingen over den vrede moeten plaats hebben alvorens er tnsschen de BussiMfae en Tarksohe be1 vcthebber een wapenstilstand kan worden gesloten De Bussiscne bevelhebbers zonden daarbij de door hen uoodig geachte waarborgen en dciiurcatielgueu moeten vaststellen Het staat aan de Porte tot die I ouderhaudeliugen het initiatief te nemen Gevonden en aan bet Bureau van Politie gedeponeerd Aan de Gouwe 22 Steenkolenzakkeu en een Kalkzak Burgrerlijke Stand GEBORKV 4 Jan Eliubctb oiiilcn G P M SouDenn i Si Dd4 rt 5 TlioioM Nieulaai ouder W N i v lletrleojBn D 3 Jooatra 8 illeRiia Cornelia oudera J vaq er Vlitt en M Straver Alida Coraelia ouders W F Sclnap ea A Knptein WiUciuioa Knjoa ouders W vaa Vlaardlugeo ca A £ Begeer Allda Maria oadera O IJsarlatryu ea A M van Rieinatwrgsa OtJERLBIIKI 4 Jao O Hoa w C de JtKg t w P M Kerkbof 5 a 9 i SraiU S w A l arkenateiD wed M Sprait 7 J II ra 0 C de Swf X Dl G C de GrsBW 4 aa C J EaaelMfgers 2j 1 m ADVERTENTIES I e VUftig Jarige I echtvereenigingI TAN F X TAK D8N BKBQH A Dl KNOOP Gotida 9 JsDoari 1878 i Hunne dankbare Kinderen Aanga bebuwd en Kleinkinderen Becepüe 8 Januari 1878 Leniije en algemeene kenniigetmg Voorspoedig bevallen Tan een Zoon C A ü WENNEKES TAN LANOXNKinJSI Gouda 7 Jan 78 Vooispoedig berallen ran eene Dochter S W PARRÉE TAN I E Ma43 Gouda 7 Janaari 1878 Vohtrfkt eeniije kennitgeving Hadcn overleed onze jongsle dochter PËTRONELLA in den oaderdom Tan bijna 2 jaren D SA ISOILD SAM30MK mJT Gouda i Jan 1878 Heden overleed na een langdarig doch duldig Igden onze geliefde Echtgenoote en oeder ALIDA MIDDELKOOP inden ouderdom ran mim 58 jaren na eene gelukkige echtTereeniging van 38 jaren A ERAAUËNBaiNK Namena Kinderen en Behnwdkindeien Hekendorp 5 JAd 1878 Heden orerleed na en kortstondig l den noQn geliefde Ecfat eaoot JACOB VËRSLUI8 in den ouderdom van byna 74 jaren Wed J VEESLÜIS Hbs i gourfa 8 Januari 1878 Heden ontTiagen wg het treurige bericht dat onze Vader en BehnwdTader A LAFEBEE te Leeuwarden plotseling U Drerledea C baSker A M 6AXKEK La ibsb Qouda 7 Jan i878 n jtimtjmng V Memmw de Ved WIJCKHÜUSETAN BossKLSM betuigt horen daqk roor de Tel U ken Tan deelneming onderronden b den dood TU haren eehtaewst Gouda 8 Jannari 1878 r 1 1 1 1 j 1 1 iJjiM De QëZAMEVlUKBMEISJE vKAAR SENPITTENFABÏUEK tbi dw WHEd Heer H W J KONING lhfer bringBn d or deUh haren hartelgken dank a n haren geachten Directeur tooc d $ njime gift mrt dan anvang van dit jamr weder aan haar geschonken Zg iofien dat de Fabriek ne Te j rEai o rdien Heer in welvaart en bloei moge toenei eu Da Omajuhu k M m diw FAliuit