Goudsche Courant, woensdag 9 januari 1878

VrUdag 11 Junarl N 2087 1878 GOUDSGHB COUEAKT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insending van advertenttta kan geschieden tot één uor des namiddag van den dag der tdtgave Men verlangt met 1 FEBRUARI in een deftig Gezin eene Adres Wordt gevraagd een BEKWAAM EROOSEAEEEBSZNEOHT in de nabybeid van GOUDA Adres letter J ter Drckkerg van H G00RIS8EN öourfo Med vraagt zoo spoedig mogeiyk een een goede Bargerpot kunnende koken en genegen eenig hniswerk te verrichten Nadere inlichtingen te bekomen bü den Uitgever dezes n SIESTEBEENMB SEUEENTESELÜNQ 78 in Bij de herstemming op VRIJDAG den 11 JANUARI 18 ter verkiezing van een Lid van den Gemeenteraad wordt digend aanbevolen de Heer Dr F H G VAN ITERSOIV Hbt Bestuub j D W JÜLIUS President ü J STEENS ZIJNEN F C VAN ZEULEN K JONKER JACOB A KOEST van LIMBUEG SecretarÜ R K Kiesvepeenigfingf Recht voor Allen op Iber Heeren Kiezers worden verzocht bij de Hei stemmincf aanstaanden VRIJDAG hunne stem uit te brengen op den H VW I t TOOf Het BESTUUR Gouda 6 Jan 1878 DE COCnSCHË KIESYËREËNieiKG blijft voor de Herstemming op VRIJDAG 11 JANUARI e i et vertrouwen aanbevelen den Heer A A KOCK Het BEStUUR PROVIi €IALE STATED Hoofdkiesdistrict GOUDA De Kiezersvereenigingen burgerplicht te Gouda i ADERJLAND en ORANJE te Oudewater eH WOERDEN te Woerden hebben TOor de aanstaande VERKIEZING van een LID der PROVINCIALE STATBIf op Dinsdag 15 Januari aanstaande tot bunnen candidaat gesteld den Heer f Bteenfabriekant en Lid van den Gemeenteraad te Oudebkbek a d IJsel jüe ak 20od aig met den meesten aandrang wordt aanbevolen 4 Namens gemelde Kiesvereenigingen 1 i M P J SNEL Voorzitter Aiïhy H JAGER Secretaris te OuMWAMlt A C VAN AELST Voorzitter J BOER Jz Loco Secretaria H VAN LOON TAN ITERSON Lpco Vooniüer ob den A M BEIJERMAN Secretaris Sociëteit ONS GENOEGEN üefst P G voor lederen VglJDAG letter P P bg den Uitgever dezes Commiwarissen der Sociëteit Om Genoegen brengen tw lennisse van HH Leden ingevolgeAii 30 van het Reglement dat b gelegenheidTsn de 4de Abonnements Tooneelvoorstellingop WOENSDAG den 9n JANUARI 1878 de SOCIMTMIT van af des avondsZm WVB ml GESLOXMN ijn Namens Commisssrissen Mr P J SNEL Pretident 7 H JAGER Secretaris Gouda 8 Tannari 1878 De ondergete kMide beveelt zich door deze MeeHelgk aan tot LESGEVEN in PIANO en ZANG W fl J MENNES KuBcmelkaloot Wgk B N 283 te Men wenscht te huren een klein PAKHUISJE Opgaven Worden ingewacht onder letter B aan het Bureau dezer Courant Tegen 1 FËBRÜAUI wordt verlangd eene f rr als MEID ALLEEN Adres bjj den Uitgever dezes m HARTING Frères Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cai tes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissements et de Portraits emaillés Dienstboden Er worden zoo SPOEDIG MOGELIJK GEVRAAGD tegen hoog loon TWEE DEISTBODEN P G in een Klein Gezin De eene voor KOKE en WERKEN en de andere voor HUISWERK te verrigten Adres met franco brieven onder letter A B isfet opgave waar iiiformatiën ts bekomen zijn bg den Boekhandelaar P C MAAS J te Gouda Door onvoorziene omstandigheden verlangt men nog tegen FEBRUARI te Gravenhag tegen goed loon eene EEÏÏZEmEID EN WERKMEID beiden bekwaam voor haar vak liefst P G Brieven onder letter K franco in te zendenaan de Boekhandelaars J van BENTUM Zoon te Gou da Te huur gevraagd tegen I MEI a s voor een klein gezin EENE woinirG hetzij een geheel HUISJE ofwel flinke BOVENWONING Huurprfls ongeveer 200 Brieven franco onder N 687 aan de Boekbandelaars J VAN BENTUM Zoo Men vraagt zoo spoedig mogelgk een fatsoenlyk BtTEGEBMEISJE van P G die met kinderen kan omgaan tusschen de 16 en 18 jaar Informatiën te bekomen by den Boekbandelaar A BRINKMAN 296 Staat8 LoteHJ De Trekking der EERSTE I KLASSE be nt MAANDAG 28 JANUARIJ 1878 SLECHTE SPIJSVERTERING Het JOH HOPF SCHE MALZ EXTRACT biedt tegen deze kwW door de zenuwen op te wekken den eetlust te bevorderen en de maag in staat te stellen de noodige functie weer waar te nemen de ZEKERSTE HULP Men neme s morgens s middags en s avonds een w nglaa vol Prijzen 1 flesch 45 cents 6 flesschen ƒ 2 20 13 flessehen 4 40 JOH HOFF sche Centraaldépdt Amsterdam Smalle Bloemmarkt bn de Paleistraat F 250 Te Gouda bfl J 0 van VREüMINGEN Schoo nhoven L B Okhnizen Delft Prankamt ÖOVDA DBVK VAN A BkINKUAN De uitgave dezer Counut gesebiedt ZONDAO WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geschiedt de nilgave in den avoiid van DINSDAA DONDEBDAQ en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per poft 2 BXnTENLAND BBtteolandsch Overzicht Van het togaed niai den oorlog is heden geen bviWDgewoon beUngryV nieuin maar de slgenieeBe indruk is dat de kanwn op bet ilniten van een apeiMtilitand Termeerderen Uit Koiittantiaopel berieht mb dat daartoe bepaald besloten ia De De Tarken schijnen door de aeherpe koade teer in hnnie opentien te onl belemmerd Den Rnaaen hindert dit aatnnri jk aaaAt Men meent dan ook dat de tieepen van gownal Zimmermann in de Dobradaobs spoedig ta die van den grootronttrooiM olger de hand tollen reiken De opaUnd in den Kankaaoa geldt voer geheel onderdrukt althana de Kebnr heeft prtat Lewao Melikoff wegrat algebeele demping van de beroeringen in Oag eaUn de eerste klaaae lao de Wladimi r orde verleend Indien ff nog tv taftmni 1 i t ét wtn gnindheid van het Bntaebe publiek ten opiiehte van den oorlog dan moeten de taUoose meelingi inda aenice dagen overat in den lande gehouden dien ttefjlel geheel hebban doen verdwqnen Oferal heeft luide en op bealiatcn toon de vox popnii verklaard dat men vrede il geen oorlog ten bate van de Porie Doch waartoe au deie uitingen terwyl immen Bog kortelings Loid Garuarvon naiirakkelijk te verstaan gaf dat de BegMiring geen eeriog loekt Ook de Tma telde deie vraa en gaf er op ten antwoord dat de huidige agitatie ten gnnate van dea vrede overbodig te achten ii Het blad is gerust omtrent de bonding van het KabinetBea eoutSeld Kea eoTRSpoodeut van Dmlf N im betoogt dat nea leer uker in Engeland overdrijft aoneer men vreest voor de roogelgkheid van een oorlog Al ware bfd Beaooaafield legt hq nof soo kwaadwillig dan lal het hem toch moeielük vallen eek maar een voorwendHl te vinden KonstaatiBopel loopt geen gevaar en de vraag van de vaart door da Dardauellen lal niet worden geopperd omdat ik alle reden heb van te getooven dat Rusland veorloopig met het beataande beat tevreden ia AU het de Dardancllen kon sluiten behalve voor sieh telren en voor Turkye dan ware het ieta anders Maar daaraan ia geen denken en nu heeft het geen vloot die der moeite waard ia soodai dit pWBt eerst over tt of 80 jaar aan de orde komen Kan en dan niet in den geeat Van het platonisch vergenoegen om het recht op de vrije vaart voor tijne eigene oorIqgaehepen te deelen met oorlogsohepen van andere natiën Wat betreft de autonomie van Bulgarije is eenvoudig onmogeiyk dat lord Beaconsfield een oorlog begint om dit te verhinderen De Bnigaarsohe moorden maakten die onvermijdelijk ten spjit van sir Heniv Elliott lord BeaconsSeld en alle fnrksehgezinde dagbladen Dr ia dus aaar eene vraag waarover veradiil van gevoelaa s jn kan en dat is de sehadelooastelllng voor den obriog met andere woorden aaowiDSt van geUsd in Klein Atié Maar lord Derby heeft reedt gesegd dal de val van Kart en telih die van Erxerum geene verandering brengen ton in Engelands ontijdige houding en wat tou dat lord BeaoonaSeld kunnen aanvoeren om de veraehrikkelijke offert van een oorlog te reehtviardigen r Hwakelyk wil h j ileohia Btuland venskrikk ea op die wijzr voor Xurkge too voordeelig mogelijke voorwaarden erlangen Natnurlfk iiodt hy het machtig daaaagenaam dat de Eaiopeeache mogendheden de taak buiten hem om seh iosD te willen besUsaeO Maar aan wie de schuld dat alle pogingen tqt gemeensohappelgke regeling tot heden Vja midukt van het Beriyuacbe memoraBdnm tol aan het protocol Aau niemand dan tau lord Beaoonafield zeUen Het betoog van den oorreepondent verdient teer de aandacht omdat hq stellig in de gelegenheid ia van Kudauda plannen op d hoogte te siiB Wat ook Boalsnd bg den aanvang v o den ooriog moge hebben gewild het is aehisMder genoeg om aUe puBlea te laten vallen die Xngefauid een voorwendsel tot iamengiug kunnen gev B Ea het ia alt Knslaod s staatkunde geweeat liet meer te veriaagan dan het op een gegeven ooAttbllk kou kiijgea en voor wat het venier l g eer gunstiger omatandigheden af te waehlm Het batfl daartoe tronweas al den t Geheel oogeiooildQl ïs dat niet dat Bbgdaada staatkunde ia de laatate di en weer minder oorlogtochtig werd tea gevolge van ophelderiBgen door print Oortaehdcolf aui lord Loftoa gegeven en de smttandigheid dat ia Frankrgk eene krachtige kgecring kwam bij machte om mogrlgke plannen in Egvpte te verijdelen kan daartoe het hare hebben g aan Daarmede toch veidw nt voorgoed alle hoop van in Frankrgk een Eqgplsch bondgenoot te zien Nu de Franache Kamer weder bijeen is vraagtmenigeen zich af hoelang de eensgezindheid der republikeinen tal duren niet dat er voor het oogenblik bepaald verontrustende teekenen tgu maar wel een tekere vrees de eiachen van de republikeinen gaan gewoonlijk in opklimmende reekt ea het it de vrtag of tg leergeld genoeg betiald hebben voor het niet behoorlijk rekening honden met de ometaodighedea Voortdurend woidt er gesproken van belaagrijks verandering in de hooge militaire kommandementeo en daarachter verbergt tioh de wansch der republikeinen dat die generaals tuUen tullen worden verwijderd die in het jongste plan van den staatsgreep lijn betrokken want dat werkelgk een plan van dien aard heeft bettaan en alleen de plotselinge omkeer van MacMahon de uitvoering heeft vaihiadeid schijnt niet langer betwijfdd Ie knaaen wordaa er worden te veel bijtondeihedea bekend van de beveleB die deela achriftelgk deels moadeliag werden overgebracht Een ntder oadeneek kaa mocilgk vermeden worden Volgena de Patrie heeft de reditengde van den Senaat plan den hertog d Audiffiret Piai uier niet te herkieien tot voonitter van den Senaat Zy is ontevreden over de houding door hem bij de jongste oritit tangenomen Het plan heeft evenwel weinig kant van tlagen aangeiien de republikeinen wd met die houding tevreden tijn en de oonstitntioneelen hun stem wel op hun pariygenoot tallen blijven uitbreDgen f De PrnisitcVe Labddsg ia eergisterea heropend en hield Zich bang met eeaige kleinen wetsontwerpen De tilting ui waanohijnlijk duren tet het begin van Februari toodat Bgkidag en Landdag weder een korten tgd samen tullen moeten vergaderen In den Duitichen Bondsraad verwaoht men eerstdaags de indiening van een voorstel tot invoering van een bcUiting op de tabak het gaat nit van AD V XSTBNTIËM wordengeplaalrt fSB 1 ragda k 0 Centen iedere regd meer 10 Omém OaOOTX LETTSK8 wonkn berekend mt pUptpndsito AfH n4mlBke Nmumm VLIF eXNTElt Pruisen dat met dergelgke voonteUea att leér ongelukkig waa De ziekte van den Koning van Italië hoewel ernstig aehijnt reeds minder belorgdheid te gevoa bet verloop der tiekte is regelmatig en de n llikiin oeemt ajet toe BINNEOnANl GOUDA 10 Januari 1878 In dei Geboren Gevestigd ambtoh iafpltehr fu WO Gestorven Vertrokken tga geduiendt 1677 SÏ4 M 171 V Totad 403 488 7M M 88 V Totaal 18S7 388 M m V 408 MS Totaal m 703 M 770 V Totaal U Alioo veroi 86 M Ct V Totaal 1S8 Op 1 Jan 1878 bestand de bevolkiag uil 8148 M 0 3 V Totaal 17235 In 1877 tijn 145 hnwelgken gealotsB Geene Echtscheiding had ptaatt Woensdag 15 Januari e k tal eeae vergadering van de DttaliHg eM plaata hebben Ala aprake zal optreden de heer mr J Foitoijn Droogleever over het onderwerp D verwisseling van het gemeentchappeKjk in penoonlgk grondbetit op Java Dinadagavond trad de heer Joha IHiatiaak uit den Helder ia een vergadering van M kier gevestigde Departement tot Nut van t AlgeousM ala spreker op Hg aprak vóór de pauieover ttoeieo en banken en daarna gaf h nog eea bijdrage ten beate De kideo van da Sente Kasier der Statao Geairaal tijn ter vetgidering bijeeogeroepea op MaaadsgH Januari t avoadt te 8 uren Ia de geateento MoordnAl B jn gedateale het jaar 1877 geboren 8i manaen en 98 vrouwta waamider i vronwea ooeeht Overleden 84 manaeB en SS vroawen Gehuwd 15 paren De bevolking bedroeg op 81 Dee 1877 U78 mauaeo 1166 vrouwen te lamca 8833 tnwooera Ia de gcBieente Gouderak ijta gedurende hel jtai 1877 geboren S3 mannen ca 44 vrauwsa levenlooi aangegevoi 3 Bannea overleden 11 m ea 18 vr veatigiiq 6 de gemecBto 84 m ea 81 vr vertrekken nit dege meento 88 m en 89 vr aantal huwelgkea 9 De bevoUoBg bedroeg op 81 Deeembcr 1715 pen Deer dea geaMenteraad vaa Woerden ia betlotea het Utreohtaehe jaagpad aiet langer te hdpCB oaderhouden Indien daaria nu aiet op andere wijte voonüeu wordt lal het eet tea aadeels zijn van de tehaepvaart