Goudsche Courant, vrijdag 11 januari 1878

Hedeii overleed ten mjjne huize onze geliefde Vwler en Behuwdvader de Heer LIEVE BËLONJB At in dén geZêgisaden onderdom van ruim 95 jiiftn Uit aller naam J O BEIXaUI i Gomt 9 JanAft 1678 Eemgt kenniigeving Mevrouw de Wed WIJCKH ÜIJSB VAN BoiuisLKN betuigt baren dank voor de vele biykéu van deelneming ondervonden b den dood van haren echtgenoot Qouda 8 Januari 1878 bet Su m rrwVJwnd f etn tS ïjmfmm Vt BorgervFouw ÖeS C ï ltSr tf r S t hj om des morgen bevelhebbers te sinité ii huissélükè bengliédeit te rriebttit Adni Vóór toestemming werd gegeven tot t aanknpopen t Bnreén dezte Cooraat van directe onderhandelingen telegrapheerde Server Pacha aan Musurus dafhy löfd Dwby ton vragen met Rusland de voorwaarden van deii wu usnlstand te regelen Lord Derby aiÉwoorddê auu Musuras dat Rusland elk verzoek van Ksgeluud van dien aurd zou afwijzen Dit ilbiid gilgi mét oéa raad om directe ouberhaudeliugen te openen Bome ianatti Ifc0fo narail oë half drie nre is de Koning gestorven met geeateigtinbi taad 1 Rome 9 Januari De kroonpriua Humbert is l r r = tot Koifiag gépniclkinéeitf 1 $ bi vesilgSe d Uikts HM V Mei of eérto akn ds TotfibUfclr te ters in hun ambt üe droefheid over bétoyerlgdeu HfJUJ EENB NETTE Een ifcef e 4 jaren i £ zoodanig in denzelfden dienst geweest van de beste getnigen voomen zag zich te n FEBRCABl w r gaame gB ftéilA iMéi fhineb letter Q BoMn dezer CaaqoH forer d KederlandicbenUguapaonveg 1 ccft geaurenile de m ran4 December 1877 opgebracht Bn riiizigcrs ƒ 141 665 aan goederen ƒ 47 102 nnu direct verkeer vnn nizi rs en goed6re j 1 l 87 te ziunen ƒ 376 lUü Sedert 1 Mei lfr77 wna de opbrengst r izigera 11 ïoedtren ƒ 3 56 S07 Hef wetaontwcrp tot herziening der belastbare opbrengst van oitgrliuuwde eigendommen beeft tot uitvoerige gedachli iiwiiseliug iu da aeotiJH der ïweedC Kamer aanleiding gegeven Volgena Telen waf v e spoedig heengegleijen over de vraag of dele algelneene herziening is overeen te brengen inet den aard der grondbelasting eu of er afdoende noodzukclijlüieid voOiT do héfzieuiug bestaat Meer algemeen werd beweerd d t de vermecrderii of veriiiin ring van last al g volg van de herzieaiitfe igeniyk niet tei li te of bat kotneg zou v m d a igenaar in algvrnmaeii zin Allesn de teg nwoardige eigena r zou orden geirofien of bevoordeeld MTeg aodere hedihikitijren eiibeMlieu i gen wierden geleverd maar vonden by vele andere Jeden eiuattge wederspraak Ia de grondbelasting te eeniger tyd als een fiium Tpór ieder pawieel af ais eene grodllrente kunnen Uescbonwd worden sedert lang reeds ia zy in de rij der gewone belastiugiu teruggekeerd en moet zij zich regelen naar de tjjdelpe waarde van t getroffen voorwerp of niiar de iukorusteu die de belastingschuldige diauruit tiekt Xaar de meening vin een aaumerkelyk aaijtal leden was er nog eene andere afdoende reden tot heizieuing Zoolang de heffing der gron clbelastiug niét op eeli meer lattoncalen meer billijkeu voet plaats heeft Ifal aan eeue afd fwde herziening vanhet beiastiug Mélsil niet te deiiluu ITaar werd ook gevraagd is euktl gelijkmatige verdeeling der grondbelftstiujf het duel Ligt aohter den vborgcatfIdcn maatregel niet de jehciïtie bedoeling virseholeii om Sater de hoofdsom der balaatöig te vcrbo au Samuigea vardedigdeu dit udèren kwa ieii ei met bfid nk tegen op omdat de roodeigeiid m in vérgei king cMt aAÜer bezit onevenredige door b atting wordt gerukt rsoral door fe ovirgling eiv b potheekreohten I Door j ersoh8id jSe iedcn werd ook de voorgedragen laatregel ontijdig geacht loo kotten tijd na dSMhatttng der gebouwde eigendommen die tot zoo luide llMmtéli aatalrid n had gegeven Anderen geloofden d t d e schattiiig over het algemeen goed waa en dat e ger zCTi tlaohteS overireven waren BVeuwel Werd de tgdigheid vnnh voorstel door zéér vele leden ia twijfel getrokken af betwist net hHsOi op den gébfiSkklgeji toe tirnd van het kadaster Over de wyze van uitvoering van den maatregel werden uitvoerige baachanwingeu j é verd £ en groeit aalut l leden helde over tot béf gevoelen at hét wcnschelljit zou zijn om tej el jk de huarpuijzen de koappfij u en de iiinerlyke waarde van den grondals muatsiuf aan te neftién P Aan fiUe vf ceenigingan die lith tot dwaver van Litirevulutionaireu kant met de leiding der verkie diigeir bet bau belaat is door bet Centraal Comttï ilr A Kujper vooBi i A Wormaer seér éii Bf y UeyUpm thesaurier een oirpulaire Keionden bevattende i riV prógfam a i gMndsfag voor het ver kit zingswerk Dat program in 18 stellingen vervat heeft jiitifltiianlie de goedkeuring van prof De Geer f rof iti atariia den heer De Bawrnin Lohman weggedragen eii is Fteds door Taraoheidm vetfeenigingen overgenomen Eu ook de SlamUurd sluit er lioh bij aan i r l i i t In de deKr dagen te s Qravenbage gebonden vergadering van het hoofd oomit voor de uitzending vak een Mkhip naar dt Uaiéè it medtdcelinjf gedaan dktde botw Tsn het achip goed voi deri aidat dit met het nog op eene mogdlijke orenfinterin die men echter zooveel mogelgk zal traohten teY Tm en Uéhoorigk wórdt ingericht Ah hoofddoel der expeditie is Spitsbergen aangewezeto Beectt nu mT méh daar df op Novii 2emUa aasgssdbikte plaata zoeken waar later een Nederlandsch nMitorologisch station cal knfinan worden opgeriehi Terwglhet uitbrengen van dit station voór me liiAerereis bewaard biyf zal men ditmaal reida metebrologische en maguetisehe waarneming i doen dediepte d r zee de temperatonr van het water ook dé diepte ei de AOitiag dér beweging traehtek tebepalen Een zoöloog die de expeditie tal medémaken al eene eolleetia vaq voai zyn atodievakbelangrük voorwerpen byeenbrengen ilen Ml er tbana zijn werk vao makeii om de OTerige toesteUen tot het doen van wMiiienijsgea te V erkrggen N gia er echter daarMe etoilf Wil gfld en Waapeerde natie 10000 bqeeiioraBgt bütaat er gegrondevtrvricAtiagr dat de TOiielite wavaeiHagén uiterst béismftnike Maidtatan taÜBDS opUiereo Het booHoomité tel daartoe tbana etoe nieuwe oproeping a aUe KtdorteBden in de dkgUUëea doen olaütaea V D f r l i i 4l In de l liit tfe triiA v a l87f ér n in ZuidIluUnnd onteigend en afgemaakt 7 aan longziekte lijdende rundoren bij 7 veeboilders verdeeld over 6 meepteie Bbveadien werden SS verdsobte muderMi te Zavenhiüzeu op lust van den Minister van BiiiDeniandsche 2akcn geslaoht In dezelfde i pek lB ii bedroeg hét aantal Imigzieke i 94erea 11 ft V De gehcele maaud DuSentiKè 1877 bedroeg dfi aantal 18 tegéji 30 in 1876 tetwyl over het geheels jaar 1877 bet aaulul aangetaste en ah zoodanig afgemaakte runderen bedrQcg 784 tc u 1 078 in 1870 InVtrecht werden van 12 Febr 1877 tot tl Nov 1877 84 longzieke modeMü ontfigéHd en afflfemaakt tegen 71 iu 1878 i rwijl iu 1877 op laat an denMinister van Biuneidundsche keu werden gesbicht 200 verdachte ruuderen téf ni 220 iu 1876 Sedert 1 Nov I877 kWara in die proviuflie de longziekteonder het randvee ni voor Den featiten dag van het jaar 1877 werd te Pgnacker nog een paard jijtlefiae aau kwaden droes oateigeud na ttfgeutaakt Naar WQ van goeqerband verabmen is rfcds een aanzienlijk aantal echte HoUAi sche metaelsteenen noar Parijs gezonden voor t typisch geljouw dat op t Champs de Mars door Ie zorgen di r Nederlaudsche hoofd cominissie voorde wereldtentoonstelling te Parijs tot stand ïal komen en naar wij met belangstelling hoorden erzekeren ona land niet miuder dan den arehltéctontwerper den heer H J V de Brink te s Hage eer zul bezorgen Binnen een paar dagen vertrekken tiit s Hoge eenige metselaars gevolgd door den architect v d Brink zelf Het geboqw van hout waarin de Nederlan dsche landbouwinzendingen zullen opgestetd worden en dat in den Nederlaudscben tuin op t teutoon steUiugsterreiD te Far js verrijzen zal is te s Hage aangenomen Het is in goede handen geraakt zoodat ook hier alle kans is dat t ontwerp van denzelfden heer V d Brink overeenkomstig de bedoeliugen dea makers zal uitgevoerd worden V D Maêiidagavond nam een ingezetene van Ziitfén een biljet aan bet station Anislerdam van den Ooater póorweg om per trein van 1 iO naar Zutfén te atoome Hv nam plaats in dén eiii tOt Weegsp Daar tapte hQ uit én eerit nad t dé èonduoteui hem had gewaarschuwd dat Weesp niet Zutfen is nam hij zijn plaats weer in én reed mee tot BuiMUni ïisar verliet hij weer den trein en verdween Toen de spoortrein die om 8 30 van Amstérdadi Vertrekt te Hilversifin aankwam vond meu voor op de locomotief bij de radde lants4 n tnsslihen den buffer een heereiAoed balanoéerend Er mdett een otfgeluk lijp gebeurd ï e statipDchef van HiiveraAffl ned met een reserve locomotief dé lijn af en het lyk von een ruim vijftig jarig man Jat li ler herkend werd als dat van den persoon lie den trein vali t 40 te Bussuia bod verlaten werd gevonden De speelbank van Saxon tu Zwitserland ia op 31 December door de ovtrfaeid gesloten Te teren urea werd de speelzaal doo r de politie ontruimd en kop ieder der aanwezigen een goed heenkomen zoelteu Zij die geen geld méér hadden om naar hun woonpUata te reizen kondeii by de kas over fr 30 be sebikken Een EngeMmau was woeiiead Opzet telijk wus hij oii rgel men om de laatste te i a die a n de opgebeveot speeU nk ef Q inz t deed Iii de meeAiug dat de la l ent te middefnaa t w rd ontiruimdi had hij iefa nog niet tot speW i rgezet toen de sluiting reeds te zeven uur gesóhiedde was hü dus deerlijk t leurgeateld Da t dé ttitfoeijog varv wiilde tttifSa i JBMtsê Indie aog Weinig vorderingjen maakt bigkt weder nit de tMn openbaar gemakte statistiek der sUphtoffers Officieel is groonstateerd dat ia het afgeloopea jaar 21000 megscben en 48000 stuVs hooruvjee docgr wilde beesten i 8langen zijn gedood a r eobtef de flpgaren z r qnvoUédig zijn en uit aommige provinciën zelfs gelieel onibreien n veilig worden aangenomen dat dit cijfer meer dan de helft beneden de werkelijkheid blijft De sbtngéa ziju verreweg hist g voarlijltste yoér de mensohen Van dé 21000 personen werden er 16846 door elapgeobeten gedood Toorts zjjn je gevsjutlijkste vjjfinden tijgers en wplven ji toor hft hoornvee schonen de slangen taiaftii géraarlak dan tijgen Iqiptarden woinen pnjhyena s l e ilapgén maaktea daoroiuler slechts 65Q0 siaohtoffers De Tegeeriag looft prero ön uit TOpr hjeï 4oo J a van sebadelijk gedierten l j pièngevolge iirerdei o a premien betaald voor 27p l6S gedoode slangeii en voor 22367 stuks ander sófiAdelijlt gedieirte De Sannovericie Liutfi ia rmt emht itpmin daar sinds jajor en dag de rattisn r r jft ip fst het Hoen vjn Sinpgiomm egiiufait een ji 9tje Mt wk by ona Toorkomt r I Uit Pfckiug wordt gemetdt dal eeue dad n êrtou Tcheug te Toetsohow haar echtgenoot verloren hebbende zich in het openbaar met veel pleohiigheid hscft vpgeUangeB ten aansehouwe van eea tulrijke I iséiii te Iu statige optocht begaf jj tioh met I vrienden eu bclieuden naar bet terrein Waar de lig voor lit duel was opgericht Idom op een t f nam lu beud afsobeid vun le omstanders bracht een luatsten groet aan zes heeren in hofkostnum stuk toen haar hoofd door den strop stootte de tafel van tich en steeg op den rug d i ooieraars ten hemel Een knuap was zoo getroffen door deze daad dat hij ze onmiddellijk navolgde ook op eene wijze dat herhaling onmogelijk voor bem werd Tot oefening van het geheugen kan de naam dienen Van een der dorpen in ales Llaofairowllgwya gyllgogertysiliogogogocb Toch is die aaam Tplgena de Camiridn A etm nog een afkorting van den vólniigescbreven unom van dat dorp De heer J W Wij kes Uacdon td handelt ip bettijdschrift De Otimdhnd N 10 over de gebrekkige iuiiiAiing ouier moderne woningen Vltrnkii wüna gaau zegt hij aau het slot van zijn artikel hoeweinig bij de inrichting dier woniugea op de gezondheid der bewoners wordt gelet eu hoe grooteverbeteringen ia dit opzicht met betrekkelijk geringe kosten te verkrijgen zijn dan rijst aOTillekeurigde vraag waarom staat Nederland iii dit Qpuobtop uilk een lagen trap van vooraitgang VoozEuniuad mng men als regel vastsl len st allehuizeir die meer dun 30 p t 380 hour doen van complete badkamers zij n voora en waarin altijd door eeu doelmatige iiirieliiiug van het Icvkenfornnis warm water voorbwden is maar bad kameraeu privaten worden duur iiiet van ondergeschikt belang géacbt ea by het huren van een buis wordter het eerst ouar gevraagd Zgu het dtia de beuoUera die door er ntét op san te dringen deze toch zoo nüodtukelijke gemaj iwii tnoeïen missen of ligt de fuut aan de bodwers die Wel wetende dat hun tuii b toch wordrh betrójiken ook af is er géeu badicifmér of voldoende priya tri imte in te vinden o den inges lageii we voortgaan Mü dunkt dat de veradtwodrdel klieid door beiden i n e veu groote mate wordt gedrkgèi tij vipdt haren oorsprong in de onvé achini lii a viif pos volk iu het algéniéeti Voor atlés étt ét géiondhéi spólitie in verl and sfa üi en daaMoiir ia de najiati heid oiiv Vooral in onze woningen wr aooniyi toezicht te houden op de aaiiwétijjlioid Van lles irat de gezondheid kin bevorderen Ib het veryrüderon v j wat haar soKadelijV kan zjjn I anbevr ieder besoliaafd Nederlander begrijpt dat hij dit kt Ja als stoatsËiVK verplicht ia te doen zntlen onis wonin ew dbor practisober ea gezonder iarioliting ér de blykéu von drnj en Uit een ot punt van tobueeUpieelkanst W d avond taj gif teren een Avond vol geiiot NiétiB dit optiqlit dat sis b v bg Lodewijk Muluert Kiemereenigtiig hét geval was alle medeapelén Wfdyverdeji iu het uist weergeven van de ban toevertrouwde rolleu pdat de éen dch aijifer wéinig toegaf en men verlegen moest zyn wién den ecr pulm uit t rijikéni iar veeleer i 5 dat hé pifa gegevep jvas twee oersónen als tponeefkurietenaar te Men pptwdéu in u yoUe ktaoKt van hua talent li de hi erink ijiting ja ii hun gave in d meelteriyice vertolking fan fis vopr i géaébret efi ranen Vporfersl Mfgufvfpuir BMrsmaps Bete vpor eeiijgen t d uit het Aaiden if ons gekpiiwn ustrioe ton pp bet ente getictii sla JMh oppervlakkig WoordatlaM nié veel van ii A dpe a verwaciten D eenigftin gebogen gestalte haarivet teer Whtigiorgw fe ttjlvul eenTondigegeatei toudeii wellisl t doen oeitempié a ds daareene verdieuaiyiyke aptrioe voor a liond maar spaden reioig doen vermacd ii dst iv daar een tragedi npe v den eetsten ran ievónj l4 ar ioe kpoedlg i u efndergelyt oordeel reir ndfrep Pm plaata Ie mak a rppr de gieots Uwoqdpring woqdpring j j j l Z V W komt 4 0B he t oój eel i KniéWn ft 8rf pi frukktng yolJe pogen tien ilêobtsènn jn Jiet rppd ep men geraatt reeds dadeiyk eenigirWS P nd r dfn i idcok fan Iiafen i aóhtrgéni nvjo fpr kMpt tar opigeving t i waar sléphïs enige Troordep mi a rgepenjl om réèili dé atoemeè ae Sa daoJit t l siph t trekken Niiuwlps ia jféop haar gereitig4 of zij beeft u ehpel lu haar macft 2 bpejt u sleept u méê dwingt u haarté voten in al hare jjewegingen in al harp ifoordéii ewjt pnTflOf pluk9 l eï ionclerina van leerifc tPt ltpt l tfte poganblik M y op tPonM Js Het il nietalleep dppr hare diétie dat m nt BecrsmnuT unwittar opéirèl de dmaiisiie langen tgd buur hoofdstudie is geweest imar hare iudrukwekkeiide sinaakvoUe atandea getaigeu dat tq ook van de pUstiaehe studiën baar werk beeft gemiuikt Een aun euaine ipreektruut en een zeer sober gebarenspil bmigeu hei hunne ér toe by om haar optreden dat aangrijpende te gereu dal ons ook gis teren in die actrice als M frr de Pompadour trof Hetxy wij ons haar hèiriiinè eu iu het derde tafereel waar ZU de lijileuik vrouw voorstelt die slecliu net A niterste iai uiniig er iu abagt een gesprek te vpereu waarin zg telkens wurdt gestuit door e a ppkomende benauwdheid betig wg haar pas voor den geest roepen op t ougeublik dat tg Kkreit herkent of den verrader ontmaskert steeds verdient tg onze balde en brengt zy ons een u oprd fan of pp de lippen en een woord van dank flat ti hééft kuuuea betlniteu om het Aatwtrpsoke rommeizoódje aaa eigea lot over te Uten en zich asn tesluiten bg kunstenaars harer waardig Een ren die k4nstenasn de beer IX Haspels deed ons gisteren opnieuw zgn talent bewonderen HU vervulde de rol van Nureit IKt was te denken dat deze rol door hem voor een Mar Dsandett te Botterdam tot zgn benefiet gekoséb door dien acteur met zekere Kooiliefde zou worden bestudeerd eu met animo wéirgcgeven Det verwtshtiug werd met teleurgesteld Eerst die sombere melancbuUe later die brnfsénde luirts tocht nu eéus die angstwekkende kalmte dan weef dte vreéseUjke woede op t eene oogenblik fie kdelé onverschilligheid om terstond plaats te nteken vpor Ml wanhoop hoe meeaterlgk Werden dte veraebilleude uitingen van hevig zielelijden door bem weérgegeveu OpweUt oogenblik hg t meest gitmantte ia macielgk te peggen daar alle oogeublikken uitstekend waren ea mt t MMd durven wg beweisu dat by aieuigeéa nog laag tal bybluveu die uitibg van innige smart oter t geledea vertiea en évebzt die haUningWekkende exeovtie ap baar die de ooIMalc dier aaart moabt beeteo D bede penuonlgkheid van den keer Hsspels slemyiX hem tot aotear Een flinke taille een goed uilerigk eea kUakvpUe stem hem door de nslnnr verleend gevea hem wat oamétm mag keeten voor ieder tooneelspeler maar toch dat alles hoe weinig beleek eais tou t hém geven in ié PAgeè vin bet beMuafd pqUiA too e tiet iets sttdets ists beten wan dst hem eerst tot kaastsaaar vormt Ug paart aiH die gpede gafea eea door atndie ontwikkelden smaak hg u door volbitrdsBde ea sanbondeude oSteUi eén déelter gtwPidea in t vdtolkea vau karakttr hy weet ateefds de aoodige telfbeheersebing te brengen juist in die passages welke tot overdrgving t meest aanleiding gSven zander Welke t oamogd k ia een rol juist ea waar wt4r te geven De rol van A orcu stelde hem in de grlegenbei op nieuw te toouen Uot hoog hg ilaat en ooseena ur te tien optreden wieua gelgke u dal gare gee n emir tooneel hief Ie Uudê kaa a atooiiea Su de overige medeuieletsP Paarppder waren er die idet voprbygegaab rao ea wolden all er van goed Ipel gesbroken wordt Mevr van Offel l lfj die Ia Dorit QhuuM optrad mag een woord van dank worden toegevoegd voor haar verdieuatelgk ipel De bescheidenplaats die ig ianeemt in bet Botterdamsch gcteladbap wordt door haar met cere bekleedt zg stoortden goeden indruk van t geheel telden of nooit enwerkt dikwgli tooali gisteren ijverig mede om diente verboogea De beerpa J lËaqieU en I b Ó kadden w die ben niet leer w def v rgrond deed tndeujmaar dat tg ppk die met tprg Vertplktea én met toewgdiqg vervaldeii nwg niet nqmigemerkt rapflb gegaan wordea daar bet tegendeel pog te dïkwglibet geval ii Van de hespen vta Korlaar Cbrispijn ens viltweinig pf niets te seggen Dit wat sangast bét ftt u TITat bet stuk betreft bet if r ffnif Tfui Affa dat wil ipi 4ea qeeaeB dat 4 t r t gr eel jitiU lc werd toegqufobt Ér is ts veel ia dst frudl met dehiitprie te ireel dat stfydt l n e i ts rsóbjiidgkbeid dan dat wij van gansober barts t0 uden konlten Ipvén qntfigipteiBelük yal te lak n De perste taïeQielea ipu fienige bpveadien wat lende wat i sei opwekkend bobben j eWenioiil niét gdieef ten onrechte Vppr ditmA l gennég ij Mpge VPPr de laatite sbonnements voprstelungén na eens gekptsn worden een paar echte uwee tjes iM itilük9f kkün de opvoering vérdieneo vin bet Bptterjuasobe tppneelgezelaobap Wat is er pnasngena mer vo üin di r hpii beroep rcrpiiobt tgn veel te spreken tooals advokatea Püderwyiera redeaaan p cediksnten dan jl e vtrkoii heii ef eeu oveirblgXiei a hronchiiul HëB gébrottt hiervdpr in pverdsad dp h zónder gropte uilkp mi cm inUi flè tes K V drauk jei enz wlelki Ifécitar i zifttr tiMaiiSdi iJ Set weg laat gaan De tttr alleen kan hieraan eene poedige verligtiag geven men kan zeggen oogenblikkètiJk nis dezelve by epne genoegzame hoeveelheid wordt toegediend Om deze uftkoinst te ver krijgen behoeft men bg elloen maahyd steèhts vier a zes teercapiule van Gt roT te gebruiken De flacon van ƒ 1 25 bevat 60 capsules zoodst deze behandeling slechts op eeuige cpiiten daags komt te staan en men kan verzekerd zgu dat van tien pers nliii die het beproefd hebben negeu zich aan deze geueeswgze houden De teercaptulet van QuroT hebben door hun succes dut van dag tot dag toeneemt onnoemelgk veel namaaksels uitgelokt De Heer Ouror kan alleen deze flacons waarborgen waardp zioh tgne handteekening in drie kleuren gedrukt bevindt De irintéls zgn van Victor Emmannel ia algeai n gesloten mè HAK tCTBSBlOHT BN I aat te Berichtei Oouda 10 Jic pfifiw i Btf Mindere Bg klei omter wMdej Poldertarwe püilu ƒ 13 10 i lï BMge Mk 8 64 a 9 Mindere ƒ 7 76 i 8J B Mff i ƒ J Gent puike ƒ 7 60 è 8 26 Mindere 8 60 kf 7 35 Hater zware 6 S a lichte 8 76 i 4 60 1 De veemarkt met Wé lii i votf alle w tdthoogs prgpa vhig vMetnSt Mte va k Van 22I i 26 oeuts per half kilo magere varkeas en biggen vlug verkocht Kaas saagevoerd 23 psrlijen prijzen fap J j 4 40 Goeboter ƒ 1 80 1 401 Ji 1 Weiboter ƒ 1 10 4 y II iiii irBs ii If liiii Burg ér 1 ij k 6 fl t a a d GEBO ÉHi 7 lai Jalüam Tscobu Vfilkelaiaï i jvn M UaseUiija ea i W tsd dea Berg BirfhoInMa SM oadert J N Pirm ea S W tas ia Mus Comeiis JoaoBM slin H X WtaSekM ea C A O vil Laagiahagsea Ckiistiu HarU oalen D de Joag ea J Verlml AIh rt oadcrs 6 C na d wea A Weker ElisaMli Adriaaa naden C Koaiag ea H d Vos OVERLEDEN 8 Jsa C P A UelUng 1 m J Versliijs 7i j 10 m r W vi I Ma a wed P 4 ötAf 71 j J F Uvrijiét t m S t MiiDJ 11 lan der Pain buisir v a J la PMr 88 l UUWOi Jao F Utfélt eS A EgkWir O kda Recde én ll é Oia A vaa Roijea ca A Stravcr Burgerlgke Stand vaa oadeistoande gemeeutea vaa tof Jth 1878 Moordr ht GEBOBiari Miria AletU Sldfrika s 4 rs J Voa ea S A Alben Isa eodws L BtéU aa M ttoet Oondomk gIibOR Aathpaii oud OVeRLBDSA U vS KI Vcrkoom n L rsa Eiiti 9 SéollHik GBBORBN s Maris Dial ondws M Nstigl E Beascko l OVERLEDEN i vso der al 1 n A luk Uj A Stoppaliabarg 3 Haastreoht BORtMt A derljatje sadSnT flahhik en 1 vaa Dam jLriel tt iéilsini aaaers Mieer ea ft vaa LMawva OVERLEDEN H Sloo u 1 m A Alklu 8t j wed van II Sloeleadnger WaddinxToen O BÓMsH Jia tjlt óMA ki VeerasB s P K vu Drill Willemias oodin B Dolleanüer en A Knak OVERLEDEN i Sioheep oud 47 j C Hefoio m C vaa Vliet kalKr van J H MaMir 8 j in 1877 üienw g b fwd ltsltai4e 4K lwn Eii S TaiB g5iotB Sditnir s van vde g ÉiJitel voJM Adfta MI M B MiidaMC Courant Bbh Or ij ia Bp PR an KAAS zoektop alle jtla B dei Büka wfiê AG£NT£Ntegen hooge provfsj A drea met nêobril randldleV dè IfeiteW V a ter Steendrukkerg vuCl vi DOORÏfi JMft mwm NAAism Mét 1 MaAEBT ot vro r kannen nog op hit AtUiergepkist wordan2ii3B8KWAME NAAI TSBS tqjcB lae flink Milatia D 8AMS0M ZONDAG a s 1 t ÓÉTRETTEN k H SERRE BIJ Borstpyn en Qeesctiheid o DoBseUar Schipper te Nedk lanKbriek T rktaart volgurn doo he gebruik van een feschjeDruivenBoMkwi vift e bevif bieaehbieid en borstpgn fi itei té i n iWeaBfntllttllic geneest aathipa IMW P i ifclijl t f t UnkhoiiBtMlT 4iMlK Bf lolmikt di l verlidkting bij iwdsiekt a a be bPf J Kraiv titntilon 4 ia vaa oiistekeniïé werking by bprA ii3p ntl i IftnÜrèiiSi rttkonQ ü allMa MKt verkiHl r nit dejfcbriek van W JI ziéÖ ik vaa W H ZICKEN H n 441 Wti vdSW en Wtalen apsale waarop neveuitaaad i rê ai iwF t jL t V s JS foop i 5 Ai J Tai TwoiA 0naatreeht b JL D den Hwwg hubwitT 1 JFi roiik h Id blig