Goudsche Courant, vrijdag 11 januari 1878

Zondag 13 Januari N 2088 1878 GOUDSCHE COURANT Nieuws m AdverlenlieUad voor Gouda en Oinstrelien SIEStESmBM CEUEEmBELAl Bij de herstemming op VRIJDAG den 11 JANUARI 1878 ter verkiezing van een Lid van den Gemeenteraad wordt dringend aanbevolen de Heer Dr F H G VAN ITERSON Hw Bustttob S iN D W JÜLIÜS Pretidttit t G J STEENS ZIJNEN F C TA ZEULEN K JONKER JACOB A ROESt tav LIMBÜRO Seerelorii DE O Ol DS€HË RlESVERFMir l r blijft voor de Herstemming op VRIJDAG 11 JANUARI e k met vertrouwen aanbevelen den Heer A A K O C K Het bestu ur R K Kiesvereenigfingf Recht voor Uen Heeren Kiezers worden verzocht bij de Herstemming op aanstaanden VRIJDAG hunne stem uit te brengen op den Heer wo b woofer Het bestuur J SJ W PROVINCIALE STATEilf Gou 6 Jan 1878 f Hoofdkiesdistrict GOUDA f è £iezersvereen ing i J J BUBG EBP LICHT te Gouda l VADERLAND en ORANJE fe Oudewater m WOERDEN te Woerde hebben Teor de anatunde VERKIEZING tbb een Lip der PROVINCIALE STATEN op ÈHn d IS JaiMtari aanstaande tot bannen candidast gesteld den Beer w wsmMMm UI tftMdfabriekant en Lid Tan den Gemeenteraad te Oudhjikeek a d Usel die ids zoodto jati den meesien aandrang wordt aanberolen J Namens gemelde KiesTereenigingen Mb P J SNEL Voorzitter i i i H JAGER Seer tarü ® Ij t C Tan AELST VoorHttet J BOER Jz Loco Secrttari Alro i f C te WOÉHDIS B TAS LOON TAM ITERSON Loto Voortitur A M BEUERMAN Seeretari loest mm BEBAE M APFELBOLLEir ifi i n t ISU W N Raaijmaakebs Heeschhéid Verkoudheid Oe natunripe en onTermgdelgke geTolmB van de tegenwoordige Toortdarende TeranderIgke temperatanr worden spoedig genezen door hl t gebróik der wereldberoemde lALZ tORSTBOIBOIS van Joh Hofl Verkrögbaar in blaanwe zakjes 30 cent JOH HOFP sche Centraald öt Amsterdam Smalle Bloemmarkt bij de Pafeistraat F 250 4 Te 6ouda by J C tas VREÜMINGBN SchoonhoTen L B Okhwaea Delft Fnukamt CATALOGUSSEN der Maziekoitgave E0K8MA berattende QS2 Nummers zgn gratis Terkrggbaar in den Boek èantoor en Mnziekhandel ran A BRINKMAN Lange Tiendeweg die andere uitgare ten spoedigste op bestelling leTert 296eStaats LoteriJ De Trekking der EERSTEKLASSE begint MAANDAG 28 JANUARIJ 1878 mmm urn m c ommissiizaaü Ziegelaar van den Bergh Heerengracht bij het Thorbeckeplein No 551 AMSTERDAM Belasten zich met koop en rerkoop Tan alle ter beurze ran Amsterdam Pargs Louden en Madrid Terbaudelbare fondsen Koopen Coupons tegen de hoogste koerzen Geren 80 o ik 90 roorschot op ter Amsterdamsche beurs Terhandelbare effecten tegen een boTen d koers ran de Nederlandscbe Bank Koopen Wissels Coupons Effecten en andert Bpaansche Geldwaarden mM LAROCHE T n KRAEPEUEK em miM J J9 Apotktktrt tt ZeUt De eenlfe aiMA LAROMIE welke e r de Red r a ae geneesk C nr mm IIH 6cneeskgndlfen is aanbeTolen t ii ulgemerne Vwakte gebrek ua eetlust leohte pijsrerteriog teBUWziekte in het tijdperk d r ber teUing na zware ziekte of krwmbM koort at hare geTolfsa Uzerhoudende Quina Laroche tegen Ueekraeht teiinguktigiieiii groet swakts bloedarmoede eto Prijs ƒ 1 90 por flecoD bjj den Heer Apotkeker C Thim te Gouda Siljuien Maagptllen n z FILLER die lind rele jaren aiet k t beste gerolg tegen de llUm rn ala maftfTer tOrkend gebraikt orden door hars erding dt pUsrerteting seer bevorderen bijtonder goed tegen da gal i ie r BMbt laxerend tiJD ign tegen SSVi eent het deoaje Bet berigt fan bet gebraik rerkrggbisr kg ite narolgaiide Heeren te AaiterdaiB M ClOao b C Droog Heiliga wag D MI Bieiawgk 8 v d Kraats Delft E Wilaohnt Boaniel Zalt i r d Trgte DelfihsTen J B Westerhoif Dtrenter Oebroed Tiaian Derdiecht H i Gi Uv Oouda L Sebenk op de Hoogstraat Gorinobem B J B Bosch Irma I P Uaeadar s OraTeDhnge J VIssar b Zoon in da Spaiatraat Haastrecht K Ooaterhng S yden J T Terbnrgb Haarlenmératraat kkerkerk A den Ondsten osfhoUn B Kroithof Botterdaai t Santen KoIlT korta HooCdttaeg Stolwijk Wed A Zijderlaan Sehieriam Wed A H Boahoots Tiel A 1 Faasaen Utrecht Altena fc Kroon Btaenwsg 0T r ds Don kcratr 373 Vlaardiiigen M B HoSinann Traden Zerentauizen A Prina De SLUM en MAAOFILLBN benM Tolgsas het eobte recept zijn door ay t 0 U Mn m uUthutni er1irggbaar gesteld bij den haar L SCUKNK op lie Hoogstraat LET WBL Om elk doosje der tcAU en sinta ODhengelüka jaren gtrtimikte SLUM n MAAOPIIXEN la etn biljet Toorzien met da bandtaakaaiag Tafe J J 8CHBVUDEB apotheker alko kaadteekening aioh ook berindt op het ngellak sraaraeda bet doo e Tarzegeld is Men giliete daar ire attent op te sün en lioh te wachten roor bet gebruik ran ainnaaiau el dat men tracht in omloop te brengen OOÜDA D TO TAK A BSINKIUV By deze Conrtiiit iHtltourt rn BiJtoe seI BINNENLAND GOUDA 12 Januari 1878 Bg de gisteren K houden bersteininin voor een lid ran den gemeenteraad alhier zijn uitgebracht4 1 alemmeu Tan onwaarde 6 geldige stemmeB 395 De neer Dr P H 6 fnn Itrrson rereenigde op zich 199 en de heer V A Koek 197 stemmen B j de opening der stembus was i ebleken dat die ééu brieQe meer beratte dan er kiezen hadden gestemd hetwelk echter op den uitslag geen iniloed kon uitaeffuen daar zelfs na aftrek daarvan Tan t aaulal steiumen dat de heer vitn Iierson op zich irricuigdc ilezb nug de meerderheid op zich zou hebben rereeoigd De heer Da F H tan ITEB30Ü U alzoo tot lid Tan dcu gemeeuteraad gekozen Dinsdag s st zal in eene rergadering ran de hier gercatigde afdeeliug t u het Protealauteobond als apreker optreden de heer Dr A Knappert predikant te Leiden Deie heer ia degene geweest die de lange rei ran aprekers welke achtereenrolgena in de afdeeliog zgu opgetreden heeft geopend iu t jaar 187i en wieusToordraoht by alle toeboordeta een too gnuatigeniudrnk achterlie t Qiataiwi ha4 da k a giifca i i l iii l isa in Haar 3 Versluis in leven Hniponderwgeer aan de Openbare Tnasoheiisohool rn Voorlewr in de St Janskerk alhier Bebalre de familie leden en de onderwaters die met hem werkzaam zgn gewceat was ook eeue commissie uit den Kerkeroad opgekomen om het overschat van dien hoogst eenroudigen nederigen man de Ijatsie eer te bcwyr n Toen het Igk in de groete was neergelaten trad de Heer Kluitman roor en sprak op de hem eigen wijze een hartelgk woord ter nagedachtenis ran den man dien hij iu zgne verschillende betrekkingen sedert meer dan ijftig jaren had gekend Spreker neea op de getrouwe en ijverige plichtsbetrachtiug van den overledene op zyn oubcsprokeu r digeu levenswandel waaraan niet de minste smet kleefde op zgu degelq k ontwikkelend onderwijs en bovenal op zyn eenvoud en besoheideuheid die hem in zyne verschillende betrekkingen de liefde en aOKting deed verwerven Tan allen die met hem verkeerden Zijne nagedachtenis zoo eindigde de spreker zul bij zgne bekenden nog lang blijven voortleven Bij monde van den Heer Messemaker ontvingen spreker en belangstellendtn namens de familie eene hartelijke dankbetuiging Voor de twee beurzen aan de Rijks normaalleasen alhier zgn na Tergelgkend examen benoemd Oerarda Montebau van Dirksland en Pieter van Dugn van Maassluis De eerste zal praotiscb opgeleid worden aan de school ran den Heer Kramers de andere aan die Tan den Heer Huber Te Berg Ambaoht werden in 1 877 geboren S3 M en 70 V Er vestigden zich 65 M en 75 V Brstierven 49 M en 30 V Er vertrokken 49 M en 60 T Berdking op 81 Deo jl 1812 M en 1207 V tot 2519 Aantal huwelgken 24 Betrekkelijke sterfte 1 op 29 6 Te Ammerstol werden in 1877 geboren 27 M en 22 V Er vestigden zich H M en 10 V Er stierven 12 M en 17 V Er Tcrtrokken 7 M en 10 V BeTolking op 31 Deo jl 466 M en 438 Y totaal 893 Aantal huwelgken 7 Betrekkelijke sterft 1 op 39 Op de stalling der ErTen K B te Stolwijk en op die Tan H B te Berg Ambaoht is eene longzieke koe op last van den dittrioteveearts afgemaakt en begraven Den 21 sten December II gaf de te Moercapelle geTCBtigde Zangvereeniging onder de leiding Tan den hoofdonderwijzer in het kerkgebouw eene uitToering ten voordeele der nlgemecne arme Een rijftiental stukken werden teu gehuore gtbriysht en flink gezangen een bewgs dat ouk iu kteiAe gemeenten met goeden wil iets goeds tot stand kan komen De opkomst was talrijk De zuivere pbrengst bedroeg 98 Z M de Koning heeft goedgekeurd de door de Staten dezer provincie iu hun najaars vergadering vastgestelde besluiten tot intrekking wijziging of vaststclliug van bgzoisiiiTe reglementen voor rerschillende polders BIgkeus eene officieele opgare in de SlattU Courant opgenomen was de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen in de verschillenue proviuciisu op 20 Oct 1876 ƒ 45 642 008 56 8 op 20 Oct 1877 45 656 135 62Vj Het bedrag der te heffen beUstin voor bet jaar 1878 fa 4II 17 8 Met de meeste zekerheid viruemcn wij dat de Regeering voornemens is dadelijk bg het weder bijecnkomeu der Tweede Kamer een uieuw wetaoiilwi rp op het lager onderwgs iu te dieneu Zelfs wornt het tgdstip ran bgeenroepiug der Kamer alkankelgk gesteld van den tijd waarop de Regecriug metharen arbeid geheel geraed zal zgn Op zgn vroe tzal de Kamer medio Fobmari op zijn Uatst voor medio Maart hare werkzaambedeu weder aanvangen BoU a Naar wü ramemen zal in de maand Febnuri s s eene algemeene vergadering der vereenigiug Eife HiUp waarvan het boofdbeatunr te s Uage gerest gd is plaats hebbeu waarop de spaar en voorschotkussen loomede de borgatel ugen voor comptabelen lullen bduuddd worden In de Haugsche vergadering rau de vereenigiug tot oefening in het voeren van debatten op Dinsdag o s 15 Januari e i1 als verdediger optreden mr J ï Bugs huogleeraar te Leiden met de volgeuile stellingsu I Voor de vrijheid der volkeu l omt het nog meer aan op de uitvoering dan op den iiihund der wetten II Het hoofdstrevcn van onzen Igd behoort daarom te zgu om het verplichte aandeel der geregeerden in de uitvoeriug van s lauds wetten ouder waarburg van streng staatstoezicht en van deugdelg ke adraiiiistrnlieve rechtspraak allengs verder uit te breiden UI In plaats echter van op het voetspoor van Pruisen ook door wijziging van onze pruviuciale en gemcentelgke iuriobting nnur die praotische vrgheid te streven doen zich hier te lande vele verschgnseleu voor welke getuigen van een geraorlgke neiging om de tegenovergestelde richting te volgen de gemeenCebeStureu eischen of onthefiing van de hun opgelegde rgkstaak 6f volledige schadevergoeding en het rijk toont zich niet ongeneigd de aitvoeriog zijner wetten allengs meer zelf iu handen te nemen IV Door aan die ncigiug toe te geven wordt niet eukel de vrijheid maar ook ons regeeriugsstelsel bedreigd Immers het parlementaire stelsel verbonden aan groote administratieve centralisatie is e n onrermengd kwaad en op den duur onhoudbaar Wq ontvangen een zeer oitTMrig opstel waarin een oudfourier der infanterie de billgkheid betoogt dat ook de pensioenen der iS6r de wet van 27 Mei jl gepensioneerde militairen warden verhoogd Ouk in de Tweede Kamer is daarop deatijtb aangedrongen en te recht het is een schande voor ons land dat zoovelec die het trouw Lebben gediend gebi k lijden omdat voor hun uden dag niet voldoende is gezorgd Met belangstellin hebben wg dan ook de pogingen gade geslagen die in Teraohilleade plaatsen dea lands worden aangewend om van de Uegeering een wetsvoorstel te vragen Het opstel van den ond foorier is te uitvoerig om geheel te worden geplaatst Wij balen daaruit het volgende roorbeeld aan dat zeker welsprekender is dan alle redeneeringen Ik ken een oud gediende die thans 81 lérensjaren telt bg streed bg Waterloo en nam deel aan den tiendaagscheu veldtocht j zgn borst is versierd met de St Anna orde Tan BusUnd de zilveren medaille ran Waterloo het Metalen knii ter her i innering aan de veldtochten ia 31 beiierens de medaille voor trouwen en eerlijken dienst Langer dau 40 jaren diendi hij zgn vaderland en het Huis van Oriiije werd successievelijk l evordcrd tot den gr lad van sergeant majoor en lat r in dien graad gepensioneerd met een joarlijIC iGb pensioen rau 200 pins s verhooging wegei langdurigen onderofiiciersdieHst Die waardige grijsaard die 4 zijner zonen aanspoorde om zijiie voetstappen iu s lauds dienst te drukken heeft na zijue langdurige eervolle militaire loopbaan juist zooveel pensioen als thans na de wet van 1877 een soldaat ontvangt die behalve bg bet schijfschieten en mauoturres uog nimmer kroit geroken heeft Nu Traag ik elk weldenkende is die ond strijder rjn Waterloo door de wet van 77 niet zeer verongelijk en moet hij die totale ontkeouiog zijner bcwe zen diensten niet diep gevoelen Aan het bems ststiou te Rotterdam is een unrwerk aangeoracht dut sedert 1 Jan des avonds verlicht Toor de bewoners van den omtrek en de Toorbggaogcrs een groot gerief ia Donderdag werd de eerste zitting ran den Botterdamsoheu gemeenteraad in dit jaar gehouden De ruonitter opende de vergadering met eeoe rede waarin hü er op wees dat in dit jaar waarschijnlijk de werken op Feijuoord grootenJeels gereed zullen komen De minder aangename mededeeling voeguc de spreker er aan toe dïrt in 1877 373 schepen of 265 590 M minder werden uitgeklaard dan in 1876 Met 31 tegen 2 stemmeu rereenigde de raad zich na eeu korte discussie met het adries ran B en W om afwijzend te beschikken op het verzoek der afd Rotterdam van het Xederlandsch tVerkliedeuTerbond om een onderzoek naar den staat der werkm ius oningen von gemeentewege iu te stellen De voorzitter veikl uirdc evenwel djt aaö voorstelleu om nan den treuriguu toestand der woningen in de polderstad ren eind to malen met kracht wordt gewerkt Twee belangrijke voordrachten n erden Toorts ter tafel gebracht eene omtrent het te stichten droogdok en eene omtrent de te verleenen concessie voor tramivays Volgens het nn ingediende gewijzigde voorstel tal de Droogdokmaatacfasppij de exploitatie au het dok op zich nemen De gemeente echter zal io plaats van eene rentegarantie zooals aanvankelijk het voorstel was telve het dok opriohten en daartoe het iioodige kapitaal groot pi m een inillioeo gulden verstrekken tcrwgl de uitkeering aan de maatschappij behoudens het geval van overwinst hoogstens 3 pC t van het gestorte exploitatiekapitaal zal bedragen en het overige aan de gemeente komt totdat zy 4V2 pCt s jaars van baar kapitaal ontvangen zat liibhen bij overwinst deze in verhouding Tan 9 tot 10 pCt door de gemeente en de maatschappij Zul worden gedeeld Dit voorstel is ter visie gelegd Het voorstel Tlin het dagelqksch bestuur omtrent den tramway aanleg handhaaft de opdracht der oonccs sis aan den heer de la Hault ran Brussel Ondanks de aanvragen van ingezetenen meenen B en VV onn den heer de la Hault om zijne praotische ervaring de oonoeacie te moeten verleenen die hg aan derden niet mag overdragen Volgens de gewijzigde Toordracht zullen 7 tltd wegen aangelegd wonlen ala 1 Centraal station Beurs 2 Cintraal station Westplein 3 Rijnspoorstatioii Jonker Fransstraat 4 Beun Park 6 Beurs Boompjes 6 Rijnspooratation Bean 7 Beurs Coolsingel De storting van ƒ 40 000 door den eoncesaionaris is behouden Daarentegen neemt de gemeente roor hare rekening de werken geheel of gedeeltelijk ten gevolge van den aanlog der tramway noodzakelijk 24 deaer tal dit roontel in behandeling worden genomen Te Rotterdam werden door da reederg van de Friesland ten behoeve ran de achtergebleven betrekkingen der bemanning van het rerongelukte schip gelden ingezameld De veraohillende reeders aldaar hebben reeds een bedrag van ƒ 14000 byeengebracht