Goudsche Courant, zondag 13 januari 1878

f heeft de eer Ie berichten hij zich half Februari BOTEBMABKT Wyk A No 68 te dezer stede ZAL VESTIGEN Hopende door eene soliede bediening zich het vertroi wen waardig te zullen maken ti i K l r t eii Advertentieblad voor Handel Nijverheid eo Ranst Verschijnt eiken ZONDAG OCHTEND abonnementsprijs voor AnuterJam 00 ct buiten Anut rdam 75 ct pr kwartaal Agenten voor Gouda de Heeren A KOK Comp No 1 bevat een uitvoerig verslag van den Nederland chen handel over 1877 ter gl de volgende nura uers mede zullen bevatten een weJcelijks handel overzigt benevens deveiUngen aanbiedingen tetpaehHngen en intehrijvingen in Nederland Nieuws Weenon II Jan Aan de Potit Corretp meti heden uit Belgrado gemeld dat na een hevigen strijd van vgf dagfen de Sarviérs eergisteren en gisteren stormenderhand Goritt Vinifc en al de hoogten die de vesting Kiseh bestrijken genomen hcbbeni waarbij zij zetT belangrijke verliezen leden Het gevolg was d it Niach htdeii ochtend k ipilttlii rile en de Servische troepen dt iniddj s de vesting binneiirnklen KonStantlnopel 11 J m l c Porte heeft van Menige stonn uit imcrikii den Oceaan op Suslaud tcu antwoord oatvangcii dat Rusland di voorgaande komt uiet tot aan Europa s kusten en zoo by waarden tot wapinstilstand btschouAd wil hebben als er komt wordt hij vaak bg het naderen van het vaste basis voor de vredrsonderhaiidtliiigeu land opgelost Maar al kwam de storm uit Amerika j Bome 11 Juu Kouiog Humbert heeft deu hofrouw Weder Terneemt het BaititlMai klacbten over het oponthovd dat cte scheepvaart ondervindt doordiende Nooriitecdoüsen bij daj tot spuiing worden gebruikt um oct Noordieekanaal op peil te handen Zoo lyn de stoomwhcpen Comeet fmta en Stella diierdagfn door het spuien genoodtaakt geweest den g heelen d ig te blyreu li geu Hoe gioater de scbepcu ty n dts te grooter ook het unde l hl het Rlgemeen baho ft het geeu betoog dat aan de gehtele scheepvaart groot nadeel wordt toegebracht indien ouophondelijk ecu 2i uuj lung de scheepvaart gestremd ia Iniuitrs wanneer het spuien is afgeloopen hetgeen thans omstreeks i uur s uam het geviil is dan is de luoht gewoonlijk in dit seizoen te dik om nog naar tte te kunnen gaan Er moet ten poedigste een eind komen aan dit bezwaar dat het NoordMckauaal als geheepvaartkanaal tot een potteru j maakt De hoogleeraar Buys Ballot schrift het Tolgeude an de V g Ct Met gtmengd geroel tag ik den tegen 1 tot S Januari uit Amerika augckoudigdeu storm 2 dagen te Troeg komen en dien welke den 6u het herigst lou aaien uitbliJTen Met ieder beu ik dankbaar dat die storm oute kusten uiet opnieuw geteisterd heeft maar w j zo deo ons mogea Terheuges als er inlk een eenroudig middel bestond om van de komst Tan An storm Tooruit rerwittigd te lyu wat ik betw fel Het moet nader oadenócht stelselmatig oudcnocht worden eo daarom lal ieder er prijs op stellen als elke dergelgke aankondiging vermeld en er bygeroegd wordt dat men dus tegen die dagen nauwkeurig op de iu ons laad rooricomende verschillen Ttn baroraetentand moet lettea Bljjft dan de barometerstaud van firouingea en Den Helder hooger dan die te Vlissiiigeii en Maastricht loa ui het niet itormen vEr ligt aaa die roorspelliugcB waarheid tea grond ilig Damelyk deie dat alle stormeu cyclonen voortgaan ran het Westen naar het Oosten Ifoordaosten of iets meer Zuidwaarts voorts dat als ir ergens een terke storm woedt ook elders dergely ke stormeu geboren worden j maar er staat tegenover dat meaig atorm op den Atlantistèen Oceaan geboren wordt nder in Amerika te ayn bespeurd en dat dia dus onverwacht komen zodang de kabd dien ik t Zuid Amerika over de Bermudas n de Azores gewenscht had eu waarvoor ik mjj veel moeite gaf niet bestaat l Dat toch ieder die nu zooveel vertrouwen had op de berichten uit den Ntw Ytrk BtrM liever medewerkte tot het totstandbrengen van z lk een kabel door middel van welken men m er betrouwbare en nadere berichten zou kunnen verkrijgen waut ofschoon de stormen naar het Oosten heeutrekkcn zoo gaan zq toch niet de wereld rond Maar worden ook uitgeput onveranderlijk over naar Europa en al bleef hg daar voortwoeden zoo zon het toch aiet zonder nader onderzoek te bepalen zgn of hg de Golf vao Biscaje zou tretfen of bet kana d of de lersche eu Schotscbe kust of nog noordelijker Zweden Het hangt af van de vcrdceliag der vochtigheid en van de plaatsen alwaar tco dien tgde hooge barometentand plaats grgpt of hg zgn koers meer of minder noordwaarts zal nemen Ziedaar de gronden waaroaa ik wel hoop in staat gesteld te worden g gevena te venamelen maar mqu vertrouwen bigf ontzeggen aau dergelgke berichten uit merika Eg wgzen wel veel lasger vooruit het gevaar aan maar zijn ook veel onzekerder dau de Nederlaudsche afwgkingen eo hare verBchUlea De OarUnla be trekt te velde tegea de middelen die telkens tegen dat het koud wordf in de couranten wor den aangeboden om denren en vensters luchtdicht te Imten t Is zegt zg een gduk dat zulk een lachtdichte afsluiting illusoir bigft want anden ware t eenmiddel om als de miuen ook wellicht nog goed dik waren de daarachter wonendeo nachts te doen stikken £ r is nieta tegen dal arme en oude raenschen die slechts over weinig kachel of lichaamswarmte kunnen beschikken hun vensters dichtplakken maar Toor hen die een goede verwarming kunnen betalen zouden wg een dringend goed woord willen doen voorniet dichte veitsters De brave getonde vensterspletenzgn t die in bondgenootschap met de hooggeschatte kachel of haard ous niettegenstaande ons kunstmatig gevangenisleren in den winter nog tamelgk gezond doen bigven Daaidoor krjjgeo we nog een voldoende hoeveelheid versohe lucht die gewichtigste levensbehoefte en hü wien zgn gezon nieid ter harte gaat moet ze vooral niet dichtstoppen KUNSTNIEÜWS Donderdafc 11 had het 2e concert plaats van de OondMhe heitreteeniging net welwillende mede werk ng an de Duraee Zangverceniging Aurora directeur de heer vau Milligen Als solist triid de heer Vreeswyk op ïot ous genoegen kunnen wij melden dat ook dit concert goed voldeed Niet weinig heeft tot het succes van dien avond bj edrageii do uitstekende wijze waarop Auror i zich van haren taak k ect De verschillende iirs door haar ten gehoore gebracht gaven blijken van ernstige oefening gepaard aan juiste opvatting Voornamelijk bleek dit uit nr 6 van het programma nSnetKiUchen DeclHinalorium soil en koor Reinecke Vooral aan de dames die het Dcclamatorium in de Soli op zich hadden genomen moeten wg een woord van hulde breiigeu voor de wijze waarop eg de aan hen toevertrouwde gedeelten vuu dat schooiie werk van Rtinccke vertolktru Cok het koor was uitstekend Wij twijfelen niet of wg zgn de tolk j Van vilen wanneer wij zeggen dat Aurora haren naam heeft gevestigd De bcwgzen die eg daarvan zal ontvangen zullen hopen wij bestaan in het zich aanmelden tan vele werkende leden en in het voldoen aan het nu reeds te kennen gegeven verlangen der Goudsche muziekliefhtbbers spoedig in de gelegenheid gesteld te worden haar weder te zien optreden Aan belaiigsttlliiig zal het haar niet ontbreken Huar directeur vergeten wg niet in deze hij ontvange oiizeti dank voor de goede zorg zgnerzijda aan de uitvoering besteed De Heer Vreeswgk heeft weder getoond een degelgk violist te zijn De toejuichingen die hem van alle zijden ten deel vielen niogeu voor hem het bewgs tijn dat zijn spel goeden indruk maakte eo gaarne roepen wg hem een tot weerziens toe Ook het orchest heeft flink gewerkt De symphonie Oxford van Haydn alhier nimmer ten gehoore gebracht voldeed goed eu werd vooral het presto verdienstelijk uitgevoerd Hetzelfde kunnen wg omtrent het Intermesso van Verhulst zeggen Het orchest maakt ontegenzeggelijk groote vorderingen Die laatste aan het adres vuii den directeurvan Milligen maar vooral uan de loffelgke ambitieder werkende leden zoodat n g n ig onder den indruk ran het te coaorrt an de iloudache Orchestvereeuiging met verlangen No 3 te gemoet zien B Moi Laatste Berichten voor ecu halgaar bevolen In eeu dagorder aan het leger brengt de Kouiug de militaire n burgerlijke deugden van zgn overleden vader in herinnering Ittadlid 11 Jan De Cortes in congres vercenigd ontvingen beden door eene koninklijke boodsoliop welke door Cavonas di Castillo voorgelezen werd mededecling van ket aanstaande huwelgk des Konings Burgerlijke Stand GEItORBN B Jan Piolui Johanau ouden M van Beonkaiü an M M van Wm Joheaui ouden O vao Erkel ei J Nabben 10 Jan ouder P Uallemaa en M de ïidta Etnmetje ouders M tan Scbaik en iS Jongeneel Futernella ondel a W Hoegee en F Bensil OVERLEDEN 12 Jan J C M de Bioin a k vao Rhijn 13 m ONBBKTIlOUWÜi U Deo I Nihpa t Nylierk tl j eo S vsa Bogren iiO j ADVERTENTIËN Bevallen an een Zoon DB GiDTS M HÜLLEMANQouda 10 Jan 1878 Heden overleed ten mjjne huize onze geliefde Vader en Behnwdvader de Heer LIEVE BELONJE Az in den gezegenden onderdom van mim 95 jaren Üit aller naam S G BELONJE Gouda 9 Januari 1878 Henigê kinnitgmng J Beden overleed mjjn geliefde EchtgenootA BECOÜRT in den ouderdom van rtum 78 jaren Wed A RECOURT BVL8HAN Gonda 11 Jan 1878 Den 9 Januari overleed alLicr in den ouderdom van circa 88 jaren Mejuffrouw ANNA AyÉ S weduwe van den Heer LAMBERTÜS JCÜIfNES ST9ELBNDRAJER D A DüPPEtt Azn HAWTwscur J LEEUWENHOEK 9 Jan 1878 Ex ïm De ondergeteekenden betuigen bunnen harteljjkeu dank voor de belangstelling ondervonden bij het overlijden van bun dochtertje Jhr M C F J BE ROTTEen Echtgenoote Gouda 12 J an 18 78 Mede namens mjjuc kinderen en behuwdkinderen betuig ik door dezen mgnen dank voor de vele en hartelijke bewjjzen van deelneming ondervonden bjj het overljjden van mynen Zoon MATHIEU ÜÜRGBRSDIJK te Soerabaija Db Wm H BÜBGERSDIJK Geb Coüïiu Gevoelig voor de vele bewjizea van deelneming ons betoond bg het overlgden onzer jongste Dochter PETRONELLA betuigen wg onzen innigen dank D SAMSOM D SAMSOM Kbout Gouda 12 Jan 1878 De Ondergeteekenden betuigen hun hartelijken dank voor de vele bew jzen van deelneming ontvangen bij bet overlgdeu van bus Vader en Schoonvader deu Heer BISDOM VAN VLIET J J LE FÈVRE DB MONTIGNY P M LE FÊVHE DE MONTIGNY geb Bmook VAM Vluct T P VIRÜLY M 1 E VIRÜL Y g eb Lüdkboib Voor de menigvuldige blaken van ware belangstelling zoowel van hier als elders ondervonden bij d ziekte en het ovfrlijden van mijne geliefde Echtgenoote Mejulliouw PIETERNELLA van DLIK betuig ik ook namens myne Kinderen en Behuwdkindereu iiiynen oprechten dank A TIMMERS BoTTKiiDAM 5 Januari 1878 Een DAME verlangt tegen Mei a s ia GOUDA BEN PAAR IWH ÜM met Kost eu Inwoning bü een Fatsoenljjke FAMILIE Opgave van voorwaarden onder Lett O bü den Boekhandelaar A BRINKMAN J H KIEBERT harkt eouDi Geëmailleerde PORTRETTEN naarde laatste vinding KOOLPORTRETTEN die in duurzaamheid gewone Photographiën overtreffen VEKGROOTINGEN Losten Passepartouts enz CATALOGUSSEN der Muziekuitgave K0K8MA bevattende 6S2Nummers zgn gratis verkrögbaarindenBo Kantoor en Muziekhandel van A BRINKMAN Lange Tiendeweg die andere uitgave ten spoedigste op besjtelli ng levert 296eStaats LoteriJ De Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 28 JANUARI 1878 Gewone t ertfndering der Afdeelingj Gouda en Omstreken van het IDERLA DSCD PaOTESTA TE BO D op DINGSDAG 15 JANUARI a s des avonds ie V f ure in de zaal der Sociëteit iReunie op do Oosthaven alhier Debat te leiden door Dr A KNAPPERT predikant te Leiden Onderwerp De menBcb als zedelijk wezen Namens het bestuur der afd Cs THIM Secretaris Volgens art 10 Huish Reglement is deze Vergadering alleen voor Dames en Heeren leden toegankelyk De Gcdepuicvrde 8 atcii der Provincie ZUiü IIOLLAXf In aanmerking nemende dat op den 30n November 11 is overleden de Heer M BISDOM v VLIET Lid van de Staten dezer Provincie verkozen in het Hoofdkiesdistrict GOUDA en die als zoodanig in 1883 zou hebben moeten aftreden Gezien art 6 der Wet van den 6n July 1850 St Blad n 39 regelende de zamenstelling en magt der Provinciale Staten HEBBEN BESLOTEN Te bepalen i 1 d t de verkiezing van een Lid der Staten van de Provincie ZUID HOLLAND in het Hoofdkieadistrict GOUDA ter vervulling der vacature ontstaan door bet overlgden van den Beer M BISDOM van VLIET die als zoodanig in het jaar 1Ö83 zon hebben moeten aftreden 7 al plaats hebben op DINGSDAG den 15n JANÜARIJ 1878 2 dat de herstemming zoo die noodig mogt zjjn zal plaats hebben op DINGSDAG den 29n JANUARIJ 1878 GntrenAa den lln December 1877 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter 3 RüELL Grijitr Ér biedt zich aan een TWEEDE Kück en Baniietbakkersbediende E C tegen FEBRUARI Reflecteerenden gelieven zich te adresseeren met franco brieven onder de letters C IJ ter Boekdrukkerjj van H GOORISSBN Gouda ZO DAG a s weer 7 PORTRETTEN k L H SERRE SPAAi SCHK Mi m COMMISSIEZAAL Ziegeiaar van den Bergh Heerengfracht bij het Thorbeckeplein No 551 AMSTERDAM Belasten zich met koop en verkoop van alle ter beurze van Amsterdam Fargs Londen en Madrid verhandelbare fondsen Koopen Coupons tegen de hoogste koerzen Geven 80 o 90 o voorschot op ter Amsterdamsche beurs verhandelbare effecten tegen een Vj o boven de koers van de Nederiandsche Bank Koopen Wissels Coupons Effecten en andere Spaansche Qeldwaarden Aan allen die aanstaande DINSDAG gaarne op een bekwaam en geheel onafhankeltjk persoon hunne stem willen gaan uitbrengen wordt met den meesten ernst beleefd in overweging gegeven tusschen 9 en 4 uur te gaan stemmen den heer Steenfabriekant en Lid van den Gemeenteraad ieOaderktrl ajdlJuel APPELBOLLEN BIJ W N Raaijjiaakehs P SCHËLLW y Goud U December 1877 M De ondergeteekende onder de nieuwe geneeskundige wet het theoretisch en praktisch scheien artsenijbereidkundig examen als Apotheker met goed gevolg hebbende afgelegd beeft de eer u kennis te geven dat bjj na gedurende vjjf jaar als deelgenoot in de firma van Itkrson SteesHEIJEB alhier werkzaam geweest te zijn rich thans als A POfS te dezer stede gevestigd heeft oj de Gotiwe schuin over de Turfmarkt Het is hem aangenaam bg deze te mogen verklaren dat £ LH Geneeskundigen dezer gemeente zich bereid verklaard hebben inlichtingen te geven aangaande zgne kunde nauwgezetheid enz enz Zich in uw vertrouwen aanbevelende en tevens belovende eene steeds civiele en spoedige bediening noemt hg zi h met de meeste achting üw Du Dienaar J P WEIJER DE JONG WzN Kattensingel Q 66 Gouda Voortdurend worden de bülijkste pr sopgave etc verstrekt en gros voor Westt Vlam en o ewoDe MA CHIJfB KOLEir Puike KACHJBW SHEE en BBANDE RU KOLES Gezifte en Ongezifte YORKSHIRE SB W CASTLE en ITEWP EL TO ir KOLEN Alsmede gew en ongeir Sletcrij en Patent COKES Froef en volgende leveringen dier soorten Duitsohe eo Engelsche STEENKOLEN e COKES voldoen vólkunea Sigaren van het merk LaVélpicipéde Keurig van Smaak Wit bi anden Zes a Tien Cents bij SwItzer op de Lang e Tiendeweg D No 29 PHOTOGEAHE DAGELIJKS 7 PORTRETTEN voor 1 Guklen bij HE DRIK LAMiHE TURFMASET H 92 Chades Ilowald Nofaire B E R V E Ber 15 Februari 1876 Geachte Heer Door deïeu leraoek ik U vriendelijk my voor nifl ne zieke vrouw die veel aan hoeaten lijdt 6 halven flacons van Bwen Rijnlandschen Druiven JBorathonig onder rembours te leuden Ik heb dsn honig reeds vroeger gebruikt en kim de goede hoedanigheden van dit preparaat slechts bevestigen Hoogaohtend Ch HOWALP Drniveil BorsthOIlig is alletu eoht verkrijgbaar uit de fabriek vaa W H Z lCKENHEIMEB in flacons i fl ï 4 fl I en 4 SC eenti voonien van een metalen espeule waarop nevenstaand fabriekitempel gedrukt ia Te Gouda bjj F H A Wolft Boskoop bg A J van Twont Haastrecht bü J D deu Hartog Oudexoater bg F Jonkec ldenburg