Goudsche Courant, zondag 13 januari 1878

NATIONALE MILITIE Verzekeriog NaatscliappU Eendracht GEVESTiaD te sG R A V E N BE A G E De DIRECTIE heeft de eei belanghebbenden te infonneeren dat de deelneming in bovengenoemde Maatsch tppg tot het Sluiten van oontraoten ter vervanging in den dienst voor de Militie door het ieeie Rijt is opei esteld De Assurantie welke deze Mwtsdiappij iederen deelnemer aanbiedt boren Otmmmimain of tUUen mrkende penoHtn maakt verdere aanbeveling overbodig De veelvuldige vleiende betaigingen welke der Maatschappij mjckten ten deel vallen omtrent de wgse waarop zij zich steeds heeft gekweten van haar verplichting liggen ten allen tijde voor belanghebbenden ter inzage R lementen worden op franco aanvrage franco to ezonden De deelneniinr i escliiedt voor de provincie Zuid Holiand aan de onderstaande Hoofdkutoren Te t Grmeukage bij den Hoofddirecteur J J KERENS Beestenmarkt 103 Goida n Directeur J W C VAN DES WERF Wachtebtraat 182 lal S s c w © g S CJ CS CS I i I