Goudsche Courant, zondag 13 januari 1878

Sé ri 1878 Woensdag 16 Jiuiiiari N 2089 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advcrlentieblad voor iouda cd Oinslreken i M Kennisgeving BUEGEMEESTER en WETHOUDEES va n Gouda brengeu ter openbare kennis dat ter voldoening van art 69 der Wet ran den 4 July 1850 Staatêilad u 37 afgchriftea vaa de Pruoessen verba il be treffende de benoeming van een Lid van deu ijf meeatersad bedoeld by de artikelen 62 en G7 dier Wet zgo aangeplakt en mik sau den inging van den Korten Groenendaal alsmede dat gelyke uhchnften op de Secretarie der gemeente zya aedergdegd tliraar daarvan iniage kan worden genomen op lederen werkdag ran des morgena tien tot des namiddagi een ore Gimda den ISn January 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN UZENDOOKN De Secretaris BROUWER Bulteiilaiidsch Overzicht Eooirel de heer Grévy als de kertog d AudiffrelFaaquier hebben hun voonittemetel te Versailles weder ingeuomeu en by die gelegenheid eene korte rede gehouden De heer Jules Giévjr pryst de Kamer om har kalmte en gematigdheid en beval die voor het vervolg aan hq wees ook op de noodiakelykheid van overeenstemming tusaisben de openbare maehtcu De heer d Audiffret Pasquier aohtie het reruieuwde bewys van vertrouwen door den Senaat hem betoond hooger dan ooit te voren eene opmMkelyke verklaring daar hq veoals udenen weet dat hy thans zyne benoeming aan de linkenyde te danken had In de kamer u etn belangryk voorstel van den minister Frrycinet urgent terklaard dI een ontwerp om voor 600 iniUioen onderscheid u particuliere spoorwegen aan te koopen t Is Dinülag en nog geen wapenstilstand ja lelh lyn met een de vredesvoorwaarden bekend die de Russische opperbevelhebber n u meedieleu aan de Forte met ten onrechte verdenkt men Uuslaud van de onderhandelingen met opzit te vertragen ten etude van het gunstig oogenblik gebruik te maken voor de verdere militaire operaties Adri Buopel wordt onmiddelyk bedreigd en kan geen erostigen tegensund bieden aan de Buuiache legers de val van Erzeronm u slechts een kwestie van t d waat het is geheel ingesloten De kngelschea xqn over deian loop der zaleen zeer uit hun humeur zq begrypen dat zq door de Russen om den tuin r id worden en dat het doel van de vertraging is Turken zoover te brengen dat de Ëngelsche hulp indien zy eindelyk nog werd gebracht deu Tuiken mets meer kan baten Het laat zich hooren dat ID dez n stand van zaken de Londensohe Beurs terdag lager en lusteloos was De Ëngelsche Uimsterraad vergaderde Zaterdag gedarende bynaSuur De Londensche correspondent van de Teai i meldt onder alle voorbehoud dat by de opening van het Parlement eene verrassende mededeeling ia te wachten Iemand die goed ingelicht kan zqn zegt hy verzekert my mt goede bron te hebben vernomen dat Engeland van de Turken Creta heeft gekocht en hierop de goedkeunng der Kamer zal wolden gevraagd gelyk indertijd op den aankoop Tan de aandeelen van het Suezkanaal Wy moeten natuurlyk dit bencht laten voor rekening van den oorrespondent maar bet is geenszins onwaarachqDlqk Het zon jnut iets wezen voor lord Beaoonsfield en het past geheel m hetgeen men tot dusver weet Weinige dagen geleden toch scheen het alsof door de Ëngelsche regeenng alles op haren en snaren lou worden geiet om vreaesonderhandelingen tutsohen Busland en Tnrkye te voorkomen terwyl plannen op Egypte met maar zoo onbeziens naar het ryk der droomen konden worden verwezen Thans vernam de nieuwe Fransohe regeering dat aan plannen op Egypte in het geheel met werd gedacht en de Turksche regeenng kreeg van Engeland den dringenden raad om zich rechtstreeks tot de BvusiBohe regeenng te wenden Ntemaud zal gelouveii dat tusscheu dit heden eu gisteren uiet eeue of audere gewichtige haudehug ligt waardoor de veranderde stemming kau worden terklaard Uaaruy i er voor het buiuulaud eeu gruut verschil tusscheu auukoop van Creta eu sluuligbedcu m tgyptf Voor ik liuitsle be ioiid etu kaus zelf teuzy Fraiikryk geheel m hteluoa Jware gelyk het ouder de fraaie rageenog vaii deu 1 0 Mei zou zyu geweest Het verwerven van Creta door IwigeUnd moge aan de Grieken eeiiige ooaaii i euHme oogeublikken Uezur eu eu ovbr het geheel geuomeu lau het buiteidand weiuig bevallen niemaud zal het barn u aauachieten om dil Ie veihuideren In EugeUud kan het de dwaze Vlees der ouuservatieveu doeu bedareu over d veiligbttid van den weg naar ludie en de liberalen kunueii moeilyk ernstig bezwaar hebben tegen eene achikkiug die een groot aantal Christenen aan het l telyk juk der lurken onttrekt Haar wy herhalen het ofiNliaoa met ouwaarschqnlyk IS daarom de zaak nog i t waar De berichtgever zelf erkent dat ze alleszins bevestiging behoeft En men kan geduld oefeoen daar het Parlement reeds in deze week zyiie uuiiigen opent Alle buuenlandache bladea de ultramontaansche natuurlyk uitgezonderd brengen huldt aau Victor Emniauuel eu betuigen dat overal zyu plotaeliuge dood een grooten indruk gemaakt heeft Het vermoeden reeds in enkele bladen uitgesproken dat de dood van komog V lotor Emmanuel de oaruilzichten d r denojleu niet zal verbetereu wordt bevestigd door een telegram it Berlqu volgens hetwelk persoueu die èn den overleden koning goed hebbeu gekeud èn ook op de hoogte zyn vau ie gevoelens van koning Humbert verzekeren dat hq zeer sterk t geB de vltra katholieken gestemd is Zqoe opUediBg wordt daaCom voor de Koorasohe eurie als eeu oiii uu tige gebeurt nis besoheowd Hjewel het voor Italië v lU bet hoogste belang i dat het staatsgezag met kricbt worde gehandhaafd tegeu de woelingen van de kerk en h tre aaiimatigiugen kan men toch wel a uini ineii dat de geiualigde en althans met bepaald vy luiiige houding die de overleden koning en zqne regeenng tegen de kerk hebben gevolgd veel heeft bygedrageu tot de itunstige ontwikkeling der biniienlaudsche aangelegenheden van Italië Met het oog daarop en de verbilteriug die in andere landen heersoht zou het wasrsehyulyk te betreuren en miuder iii het bel mg van den vredelievcnden vooruitgang van het laud wezen indien de nieuwe koning een meer gepronouceerde houding tegenover de kerk aannam Heden hebben de begmfemsplechligheden van koning Victor Emmanuel plaats in de basiliek van Saiute Marie Majeure Deu 19n zal koning Humbert deu eed van trouw op de grondivet in handen van de kamen afleggen die tegen morgen zyu byeeugeroepen De minister van justitie moet voornemens wezen aan de kamers voor te stellen dat het Pantheon zal worden aangewezen als grafkelder voor het huis van Savoie De koning heeft eeu nalionaleu rouw van drie maanden uitgeschreven en het huweIqk van den koning van Spanje zal wegens overlyden van koning Victor Emmanuel eenige dagen worden mtgesteld Duitschland zal op de begrafenis van den Koning vac Ilalie vertegenwoordigd worden door den Kroonprins een onderscheiding die louder twyfel op prys zal worden gesteld trouwens met dat doel zal de beschikking wel genomen zyn Te Napels heeft een groote volksdemouslratie plaats gehad die eindigde met een telegram aan den president Minister van dezen inhoud De burgers van Napels getroffen door de droeve gebeurtenis die Italië heeft getroffen bekrachtigen op het graf van den Re Oalantuorao plechtig de volksstemming van 31 October i860 In de Spoansohe kamer van afgevaardigden die den heer Herrera tot president heeft gekozen is door den mimster president Canovaa del Castillo een koninklyke boodschap voorgelezen houdende kennisgeving van het aanstaande huwelyk van koning Alfonsus De minister deelde vervolgens de bepalingen der huwelyksvoorwaarden mede De dagbladen pryien zeer de belangeloosheid ia Infante Mercelus door het weigeren der jaarlyksche dotatie welke voor haar bcstcrail was De weigenng der pnnses rust op de overweging dat zy van haar kaut met wil byilngea tot verzwaring der lasten welite iliiiis reeds op het volk drukken De Duitache iiationaal liberaleu beginnen langzamerhand kalmer te worden over de verwachte groote hervormingen deze zyn ook met zoo geducht als men zich Ut had voorge steld in de eerste plaats zullen de Frmsiacbc imaistcnen tot ergernis zonder twyfel lau de particularisttn in uanwer verband gebncht worden met de njktbestuieo maar toch Waaiachynlyk met zoo dat er Ryk ministerien komen het tweede punt geldt het lievelingsdenkbeeld van Bismarck de invoering van de volgens deu Bykakanaelier meer practische indireete belastingen als model moet voorloopig dienen het Praisuche voorstel betreffende de tabaksbelasting op dit puut zoa reeds de toestemtning vau de nationaal liberalen verkregen zqn op voorwaarde echter dat met deze belastingen niet apg meer het begrootingsrecht verkort words Het derde punt geldt de sociale hervormiug en zooals men weet heeft de Bondsraad reeds kennis gemaakt met het wetsontwerp tot wyziging der Gewerbeordmuig Al deve hervormingen zouden moeten worden braegeid door het opnemen van eemge voorname nationaalliberabm in het Pruisisidie Ministerie Dit laatste zal wellicht het moeilykste pont yl daar deKeizec met houdt vau parlementaire beroemdheden BINNENLAND GOUD 15 Januan 1878 Naar de Middelt Cour verneemt heeft de heer van Jjaosberge wegens ziekte zyn ontslag als goavemeorgeneranl van NederI Indie verzocht en zal de heet I I Fransen van de Putte tot dic waardigheid benoemd worden No 3 vin E gn Board deelt mede dat de bqdrageu voor de Sumatn expedilie lot b jua 40 000 zyn gestegen wiarbij tweede byJragen van Pnns Frederik ƒ 1000 A W van Eeghen ƒ BOO J H Tuteiu Nolthemus ƒ 200 en Th F SchiU ƒ 100 een derde van J A Roit van Tonmngeii lOO De stoomt aart maatschappy NederUmd e de Haudelsmaatschappy Java elk ƒ 600 de N I Haudelsb uik ƒ 300 enz Naar wy vernemen zon de Minister van Owlog voornemens zgn het wetenschappelyk onderwijs bd de korpsen op v ister en beter grondslag te Kgelen dau tot nog toe geschiedde Zondagavond trof den predikant van Ouderkerk aan den IJsd het volgende ongeluk Tqen hy van een vacaturebeurt naar huis keerde sloeg het met twee paardeu bespannen rytuig op den Gouderakschendyl om zooiWt de predikant die binnen zat de portierruit moest stukslaan om uthetrytmg tegerakan Hoewel het voertuig zeer beschadigd was bhiveu al de 4 rijdende personen op lichte schrammen sa oagedeerd maar moesten te voet hun reu verrolgen In den nacht van Zondag op Maandag is er m het HoQe op de Oosthaven een begin va brand ontstaan Een der bewoonsters bad ter verwararing van haar bed daanu een stoof met vuur geplaatft waardoor t geen met zeer te verwonderen was de lakens vuur vatt cn Daar men er spoedig by was heeft het geen verdere gevolgen gehad Door de Poraologisohe vereemging teBosfaiop werd den 11 Januan naar aanleiding van lyn lOOatcB sterfdag Linnaeus herdacht lü de ryk met groen en pbinten versierde zaal vau de heeren Hulabos en Van der Bie prqkte een tropee en het beeld van den grooten plantkuudige met lauweren omkranst Door den heer C De Vos werd eoue voordracht ovei Linnaeus gehouden en de feestviering werd verder door eene rouziekmtvoeriug opgeluisterd