Goudsche Courant, woensdag 16 januari 1878

Laatste Berichten KOOStantinOpel 14 Jan De Porte heeft besloten Server Pacha en Namuk Pacha jla ouderhandelaars met onbeperkte volmacht heden u iur Kezanlik te zenden waar Grootvorst Nikola 19 verwacht wordt Weenen U Jan I e I oUtuckt Correipmdem bcncht uit Belgrado Gisteren had de vereenigiug der öerviers met de Bumeiiiërs plaats bg Widiliu De bevelhebber van Widdin tot de overgave auugespoord verzocht vfgen aftocht voor het garnizoen met behoud vau de wapenen Parijs 14 Jan De geruchten betreffende veraudt riugeu iu het Ëugelsche ministerie warden tegengesproken Men verzekert dat Beaconsfield aan het Parlement een krediet zul aanvragen van 250 millioeii francs De Ruasca hebben den 12n Tschirpan bezet tusachen Philippopel en Adrianopel De Porte heeft de outruiniiiig van Pbitippopel bevolen Konstantinopeit 14 Jan Volgens betrouwbare berichien zgn de Turksche gevolmachtigden bedeu nuar het Russisch hoofdkwartier vertrokken Home 14 Jan Het bericht van een Engelsch blad volgens hetwelk de ambassadeurs Kenss en Curti Nr t ïi i e uVv hTtTede iJS i oorrd de Porte hebben verklaard dM o de Eugelsche n j vloot zich naar Kouatantiaopei begaf DuiUcUand en Italië ook hun vloten door de Daidanelleu zoudea zenden is ten eeneomale oi egrand De Duitsche kroonprins i hier aangekomen sterkt ea vormen dan gesloten zoowel als open werken Lnat de tgd het toe dan werpw zij traversen op en graven in plaats van iém eer linien van loopgraven De bevestigde legerplaatsen bij Lowichs en om Plcwna doen zien dat de aurdwerken duur geen oogenblik gestaakt werden Opmerking verdieut vooral de zorg voor het gemak der Sütdaleii Onder het profiel der loopgraven zijn iugravingen gemaakt wuann voor de strijders water soms ook honig ea beschuit wordt geplaatst Ook een gedeelte der patjonen wordt daarin bewaard De door de Russen genomen loopgraven in den Sohipka pas bg Luwlcha en Plewna zijn niet slechts solide iu hunne afmetingen maar ook uitmuntend opgeworpen Hun auuleg wus onverbeterlgk Zonder eenigen twijfel hebben aan de bevestiging van Lowteha en Plewna zier ervaren ingenieurs gearbeid Zelfs voorspoed doet de Turken de handen niet in den schoot leggen Deu 13deu September den dag nadat generaal Skobelew de ge nomen redoutes na een verdediging van 24 uren verlaten had waren de Turken reals dadelijk weer bezig om de schade te herstellen en de Russische aardwerken te verwoesten terwgl ze tevens nieuwe loopgraven aanlegden De Russische middelen om het slagveld te versterjien tegenover den steeds goed gedekten vgand blgken ontoereikend te zgu Tot bespoediging van het werk moesten dikwerf de gere dschappen vau een geheel regiment aan een enkele compagnie of zelfs ran compagnien ran het eene regiment aan die van en ander gegeven worden DE TOELATING VAN LEDEN IN KIE8VEREENIGINGEN Door hetgeen in en met de Kiesvereeuiging BurgerplieU alhier is voorgevallen heeft de aandacht zich gevestigd op de vraag of het toetreden tot het lidmaatschap cener Kiesvereeuiging onbeperkt behoort vrij te staan voor ieder die verklaart hare beginseleu te belgdeni Zoo neen welke is dan de meest wensobelijke vorm om hem te weren dien men niet wil toelaten Het komt ons voor dat de eerste vraag moeilijk tot groot verschil van gevoelen aanleiding kan geven Kiezer is iedereen die eene zekere som aan belasting betaalt Maar daardoor heeft hij fw niet bet recht het lidmaatschap van de eene of andere Kiesvereeniging op te eischen Eene Kiesvereeniging is zeker iet anders dan eene gewone Sociëteit doch dat behoeft haar niet ie beletten eenige angstvalligheid te toonea in de keus van hare leden Het tegendeel is waar Haur belang vordert dat zij alle vreerade beslanddeelen uit baar midden weert en zoo noodig ook hen die naar het gevoelen van de meerderheid aauhoudend te veel nottelouzen last veroorzaken of de goede zaak iu opspraak en gevaar brengen Het publiek belang vordert tevens dat de Kiesvereeniging uit fataoeulgke lieden snamjcesteld z g allen ter goeder naam een faam bekend In het tegenovergestelde geval zonden de fataoeulgke lieden de Vereeniging vrrbttea en de aanbeveling van kandidaten ware eene ongerijmdheid Men stelle zich eens voor dat eenige houden van instituten in de Z indstraat het programma der Kiesvereeniging komsn oaderBchrgven en als leden toetreden wie zal zich dnn kandidaat willen laten stellen en welken invloed zal de aanbeveling van een kandidaat op bet kiezersvolk kunnen habbeu F Het i waar dat ieder die de noodige oenso betaalt ter stembus kan versohgnen doch de Kieavereenigiag staat zooals we t zooeven reeds zeiden ep een geheel ander standpunt Haar roeping is niteloiteBd om de kiezers voor te lichten en in het belang vaa de rerkieiing barer kandidaten werkzaam te zgn Zoowel het eeu als het ander kan slechts dau met vrucht esohieden wanneer de Kiesvereeuiging uit goede be lea laj hel departement na koloniën ontvangen tdegram van den Gouverneur Oeneraul van Neder laudaohIudié van U dezer bevat het bericht dat de radja van Simpang Olim Toekoe Moeda Nja Midim vHu wieus vlucht na de inneming zijner versterkim te Pauteh Siram erd melding gemaakt 111 de SlaatKourant van 18 Juli 1877 no 165 zich aan het Neilerlaudseh geiag onderworpen heeft I e gezondheidstoestand in Groot Atchin wordt ia hetzelfde telegram zeer gonstig genoemd De opbrengit van rqks middelen over het jaar 1877 IS geweest als volgt directe belastingen ƒ 88 606 6 8 78Vj in en uitgaande rechten ƒ 5 182 771 12 i aooijnsen ƒ 37 670 01 2 60V waaronder finnenen buitenlandsch gedistilleerd ƒ 21 09B 76 ft71 i S ƒ 2 056 117 68 waarborg en belasting der gouden en zilveren werken 382 001 78 indirecte belastingea ƒ 20 640 925 28 domeinen ƒ 1 615 084 02 posterijen 3 460 740 36 rykstelegraphen 788 417 85 etaats Ioter j ƒ 433 607 aoten voor de jacht en viaachery ƒ 146 692 loodsgelden ƒ 906 505 19 totaal ƒ 94 783 26B 99Vj De raming bedroeg ƒ 89 389 038 In 1876 bedroeg de opbrengit ƒ 95 811 267 47 s Ia de vergadering der vereeniging Uitspanning door Inspanning 11 Zaterdag te Stolwgk gehouden werd de spreekbeurt vervuld door den Heer J Beuver Hoofdonderwqzer in bet Beiersche Zgne novelle Een kransje bq tante Kee werd door het talrjjk opgekomen pnbliek met groote belangstellvpg aangehoord Na de patize werden nOg eenige bqdragen geleverd die alles het genot ran den avond verhoogden Het wa vooral de mnziek van den heer P Kroon dit bizonder trof Genoemde heer begeleidde eene def tqjdragen met de viool de wijze waarop hq dat deed boeide zoozeer de aandacht dat ieders wenaeh iti nog menigraalen de gaven van dea heer Kroon e hooren TtA aMmiUing van een bericht voorkomende in ekB v4r f Bommer onzer conranl dient dat in den stal van den veehouder K Blanken te tolwp Mdtt Wf meer koeien kenmerken droegen vau beimettel i li longziekte een vqf en twintigtal beesten zgo iie ecd en afgemaakt en pnbliek verkocht Naar wg vernemen heeft de Minister van Waterstaat Handel en Ngverheid bet voorstel gedaan om het verschuldigde recht boven hut gewone port vaa aan eteekende brieven met aangifte van ingcslot B geldswaarde tot op de helft te verminderen en dui te brengen op 2 ceut vonr elke houderd gulden of gedeelte van honderd gulden s K uings Commissarissen ia de onderscheidene gewesiea ign geraadpleegd omtrent het tgJstip van oproeping der inilieien verlofgangers voor het bijwonen van de najaarsoefeningen De Minisier van Ojrlog wenscht dat tgdstip zoo te regelen dat die oproeping 100 min mogelgk strekke ten nadeele van de milioienverlofgangers zelven en vaa de bedrgven waarin zg werkzaam zgn In de jongste Indische bladen vindt men levensaehetsSB van Paus Pins IX Aanleiding daartoe gaf een Beuter Telegram dat op 4 Deo te Batavia werd ontvangen en het overlgden van den Fans vermeldde midden tus ehen ftorlogsberichtea T Manrik ign drie meisjes nit twee verschillende gcainoen 7 8 en 9 jaar oud die na de middagacheol eb op bet s van een der kolken ran de waarden gewaagd hadden om te giydeo door het ijs gezakt en Tcrdironken Ooderde dertieokonderd Borgemeeaters van Xederlaad ui er moeielp een e yinden tgn die meer ambts$ver $ aas den dag legt daa die van Ooatstellingwerf daar deze in plaats van den gemeentebode in eigenpersoen de pubKcètiei voor het gemeentehuis te HakUag aieeat Arnk Ct Sf4 MiM Kraienan adverteert ia de Indische UadMt d l lü voomemena ia leaaea in voordraobt t IB piano t gevcB Ho beaeteaM tick i lémiMga gemetuleD leden vaa den raad op de openbare veigaderingen weten t gedragen bl kt ut het verslag der jongste zitting van dra geaMeataraad Wl Ovenohie Daarin komt e oor dat b de behandeling van een verzoek van 36 ingezetenen om oprichting van een scho J vdor m s 1 o bet raadalla Lt Foat beweerde dat de behoefia aaM m n Ijoa ee sociéteitsprantje wasi dait da buïganMeater n b voor een tnsacbea de kaechta dat z o de onderteekenarea van het adiea overeengekomen zaak irapande en er na de baiea dat zya de lellen van dia raad werden voorgespeanea Onder ODompagsemeBt T n rnistskgen op de tafel riep hy uit dat de Sfr oasmteekening op het adr door misleiding of bedrog waren verkregen De armen van Noordwelle ontvingen dezer dagen van particulieren eenige kleedingstukken Gevoelig voor zooveel deelneming bedankten eeuigen hunner namens alle bedeelden de weldoeners bg advertentie in hel laatste no der ZierikzeeKlke Nitumbode Beleefder kan t niet Volgens bericht van het bureau Veritas zijn in de maand November 1877 verongelukt 190 zeilschepen waaronder 4 vermiste als van Engeland 77 Duilschland 21 Amerika 20 Prankrgk 14 Noorwegen 14 Nederliiiid 7 Portugal 7 Zweden 6 Denemarken 6 Italië 5 Oostenrgk 3 de Argeiiigusche Bepubliek 1 België 1 Kuslaud 1 en 8 waarvan de nationaliteit niet J opgegeven en 16 stoomsohepen waaronder dm vermiste als vau Engeland 10 Duitsohland 2 XÏerika 1 lUlië 1 Noorwegen 1 en Spanje 1 In den afgeloopen zomer werd bg een kroeghouder te Beekbergen de boedel bg executie verkocht wegens een schuld aan een slgter in jenever ongeveer ƒ 225 De geheele boedel bracht bij verkoop op ƒ 6 80 Voor eenige dagen ontriug de debiteur de uitnoodiging om te Apeldoorn te komen Hij ging doch werd door twee deurwaarders en een rgksveldwachter in arrest genomen onder voorgeven dat zg hem in ggzeliug moesten brengen Per rgtuig werd de reis naar Zatfen ouuernomeu Te Voorst werd echter den debitenr voorgesteld bg de daar wanende bemiddelde familie een bezoek te brengen en haar door vreesaaqj aging als het ware geld aif te persen Die toeleg gelukte en de vier personen reden met een vrg aanzienlgke som huiswaarts zul t daarbg echter big venP Te Fargs is voorgeschreven dat de wagens vau den tramway binnen drie maanden voorzien moeteu zgn van een voorzorg toestel hetwelk alle personen die op de rails vallen terstond wéér diMiraf stoot v irdat zij door de wielen kunnen wordend getroflfen De voorzorg is prgzenawaard maar de vi hg blgft ioe men van d rails zal worden gestooten Het zou wel eens kannen zgu dat men een duw kre g waarvan het resultaat gelgk stond met ovsrrgdeL Bij de Chineeien ia een vernuftig gevonden manier van rekenen in gebruik Zij bedienen zich hiertoe van de viogers ea zgn daarmee in staat alle soorten van rekenen als optellen aftrekken vermenigvuldigen en deelen en wel met getallen van 1 tot 100 000 uit te voeren Zg gaan daarbg op de volgende wijze te werk de kleine vii ger pink vertegenwoordigt de eenheid de ringvinger de tieiideu de middilvin er de houderdeu de wijsviuger de duizenden uu de duim de tienduizenden Door te wgzen op de drie leden eens vingers aan de biuiienvlKktc der baud telt men een twee en drie van iedere der bovengenoemde getalsgrootheden voor deu aangewezen vinger Vier vgf en zes worden op de rugvlakten der bgzoudeie vingers naar hunne leden geteld Zeven acht en negeu wijst men aan door aanraking der luststen op de reohterzgde van het onderste tot aau het bovenste derde deel des vingers De Chineezen bezitten in deze vingènpraak eene buitengewone vlugheid en maken zich daarmee zeer spoedig en met groote zekerheid ónder elkander verstaanbaar Vit de Verboeren voor de Commissie van enquête omtrent de besmettelgke longziekte onder het rundvee is gebleken dat bg de afmakiog van mndvee door longziekte aangetast of daarvan verdacht niet altgd de noodige voorzorgen worden genomen tot voorkoming van verbreiding der besmetting Namens den Minister ran Binnenl Zaken worden daarom de Burgemeesters uitgenoodigd om io geval in hun gemeente mndvee na onteigening wordt afgemaakt daarbij het volgende in acht te nemen 1 De afmaking geschiede steeds onder voldoend en streng politietoezicht Geen andere personen mogen daarbg tegenwoordig z jn dan die er niet bij gemist kannen worden 2 De personen die bg de afmaking tegenwoordig gn geweest moeten eer zg het terrein verlaten ontsmet worden volgens de regelen oorgeachreven by kon besluit van 4 Deo 1877 SUl a 191 3 Voorts moet de plaats waar de afmaking geschied ia en moeten de gereedschappen die bjj de afmaking gebezigd zgn de gebouwen waar het vee gestaan heeft en de voorwti a die er mede in aanraking zgn geweest de laalste voor looftr vernietiging na outeigeoing niet de voorkeur verdient volgens voormelde regelen zoigvuldig wordea gezaiveiden ontsmet 4 De Iwrsi en buiksingewanden moeten ten spoedigste worden verbrand of begraven mede volgens voormelde regelen Alleen aan de districtsveearts of zgn plaatsvervanger worde vergund slof uit de longen Zoo deze daarvoor gesohikt z n te ve tadaelea 6 De buiden moeten onmiddoUijk volgens meergemelde regelen worden ontsmet 6 Het vleeseh en de huiden der afgemaakte runderen moeten niet verkocht worden dan minstens 12 uren na de afmaking 7 De verkoopiug van het vleeseh en de huiden der afgemiiakte runderen geschiede zoo dit eeuigszius mogelijk is op eene andere plaats diiu die wiiar de afmakiiig heeft plaats gehad Is dit niet wel mogelijk of zijn er ge ronde bezwaren tegen dan geschiede de verkoop niet dan nadat de outsmetling sub 3 bedoeld en de verbranding en begraving vau borst en buiksiugcwanden isafgeloopen 8 Bg de afinnkiug vau wegens longziekte verdacht vee worde aanleekeniiig gebonden van het aantal van deze rundereu waarvan de longen reeds de keuteekencn vertoonen van besmettelgke loiijrziekte De Burgemeester moet hiervan melding maken in de opgaven die hg binuen 24 uren na de afmakiug rechtstreeks aan den oomm dea Konings in de provinoie zenden moet omtrent den datum der afmaking het getal der afgemaakte longziekte of verdachte rundereu en het bedrag der voor iedere categorie afzonderlijk uitbetaalde schadeloosstelling De tegenzin tegen het eten van paardenvleesch wordt door dr D Huizinga in zgn werkje Oeer de medinf als volgt verklaard Bg de oud Qermaanscbe volkeu was het paard een heilig dier Bg godsdienstige plechtigheden werden paardeuoffers gebracht en werd paardenvleesch gegeten Misschien was die heiligheid van het paard eene herinnering aan den voortgd der Indo Germaansohe volkea toen ze in Oentraal Azië als Nomaden rondzwierven en het paard in een groot deel van hunne behoeften voorzag Immers de godsdienstige gebruiken van een volk blgven de herinneringen aan vroegere toestanden nog het langst bewaard Hoe dit ook zn zeker is het dat het paard eene vooruame rol peelde bij de Germaanscbe en Scandinavische offerpleohligheden De Christelijke kerk verbood dan ook de paardeuoffers en het paanlenvleeach eten als een beidensch gebruik Psus Gregorins III o a schreef in 732 aan Bonifacius opzettelijk hierover en beval hem op zgn bekeeringstochteu het paordeavleesoheten als een beidensch gebruik aan de nieuw bekeerde Germanen tan dringendate te verbieden Boiiifucius zelf een Angelsakser was tot dien tgd toe in dit opzicht toegevend geweest en bad zich tegen dat gebruik niet sterk renet waarschgnlgk omdat hg in zgn vaderland van der jengd af aan dat vleeseh gewoon was Dat de kerk het paardeBvleeicheten alleen daar verbood waar bet als oud beidensch gebruik in zwang was blgkt ook daaruit dat men het ia andere streken daarmee zoo nauw niet nam Zoo was b v omstreeks het jaar 1000 in het klooster St G illcn het paardenvleesch een gewoon gerecht op de tafel der monuikeii Daar toch behoefde het niet Is tegengift tegen heidensohe neigingen verboden te worden De kerk slaagde echter zoo goed in haar verzet tegen het paardeuvlerschelen dat langzamerhand dat gebruik geheel werd uitgeroeid en door gewoonte zelfs het nu bestaande vooroordeel ontstond Nu is het wel waar dat om financiëele redenen het piard nooit gewoon slachtdier kan worden althans zooals da toestanden na zgn maar dat neemt niet weg dat er vaa het standpunt van de oedingsleer geen enkele gegronde aanmerking tegea dat vleeseh gemaakt kan worden Het eten van paardenvleesch was in de middeleeuwen niet dan een kerkelgk vergrgp Daarom lieten ouse voorouders het na en zgn wg er laogzamerband aaa ontwend Maar voor ous is het daarom nog niet geworden iets dat om gezondheidsredenen afgeraden behoort te worden zooals mea wel eens meent Over de vecfatwijze der Tniifeo beaat d Bnaiisahe InuUidt de volgende interessante bgzonderbedan B de tactisabe verdediging hebben de Turken tweie voorname actoren in han voordeel hun snolsohietende geweren en de aarden werken waarmede ig het slagveld versterken De Turken beginnen reeda op meer daa 2000 pas bun iafanlerie viur dat tot op 600 pa verliezea veroorzaakt Daa neeait d zekerheid van het vaar af en gun de kogels over de hoofden weg Vaa tstronea iga k verte ajngwekkeode wqze voornen Achter hun borstwe ringen hebben ze behalve den bepaalden voorraad per maa er nog kisten vel siaan Ia Lowteha werden verscheidene met nilke kistea gevulde keldeia gevonden Gedoreade den aaoval op het EstlaodaalM regimeat dea S8 Angnstut katamen de Tarkaa ieer aaby de Sbssische liuiéu Toen zq itp sgemmm werden vond men in de nabqbeid van enkala Igkm bij de 120 Icege hulzen Men kan aannemen dat ia vele Torksche afdcelingen in dea ti t i Plewn 400 tot 600 patrmea per man tegeooMr het kotpa van generaal Skobelew gebraikt werden Wat de voorbereiding van het slagveld door middel van vddversohaasingen betreft valt op te merken dat de Turken zoodra zg een positie bnetten dia onmiddellijk van tiraiUeorloopgraven voorzien Dew worden daarna diapca aitgagijiren de prtfielMi Tef ledtr heeft hier voor zich zelf te zorgen de Kiesvereeniging voor hare behoorlijke samenstelling het aspirautlid voor zijne eer Wordt in de statuten de bepaling opgenomen dat iiiemand lid der Vereeniging kan worden die niet twee derden van de uitgebrdchte stemmen op zich vereenigt dau weet iedereen die naar het lidmaatschap wenscht te llngeu waura tu hg zich onderwerpt Hg heeft met zich zelf te rude te gaan en de spreuk voor oogeu te houden dat wie boter op het hoofd heeft uit de zon moet blijven Wie zich op glad ijs waagt vult en zich bezeert heeft de gevolgen aan zich zelven te wgten De Kiesvereeniging beeft voor hare eer en waardigheid te waken die niet ten offer kunnen worden gebracht aan de seutimentaliteit van hen die huiverig zijn een onwaardig of trouweloos menach de deur te wijzen Wij elooven dau ook dat nu de zaak op het tapgt is gebracht voor de Kiesvereenigiugen geen andere uitweg overblijft dun de ballotage Men zou aan het Beitnnr die ballotage kunnen toevertrouwen met het recht van den afgewezen kandidaat om bij de algemeene vergadering van leden in Hooger beroep te komen Maakt hij van dat beroep gebruk en wordt hij afgewezen dau zeer zeker zal hg het zich zelf te wijten 1 hebben indien de afwijzing naar buiten bekend wordt en ten zijnen nadeele tot opspraak aanleiding geeft te staan volledige openbaarheid van de haudclingeu der Kiesvereeuiging De namen van hen die gedeballoteerd worden moeten natuurlgk aau de publiciteit onttrokkeij worden doch voor al het overige volledige openbaarheid door middel van de pers die bij alle bijeenkomsten behoort te worden uitgenoodigd Eene Kiesvereeniging die met gesloten deuren arbeidt M geen kiesvereeniging maar een geheim genootschap welks aanbevelingen geen invloed naar buiten kunnen uitoefenen omdat niemand de gronden kent waarop zg steunen Men weet niet waarom A en niet B of C kandidaat wordt gesteld en zoo mist zulk eene Vereenigiug haar doel omdat op blinde volgzaamheid van den kant der kiezers niet te rekenen valt Alzoo ballotage maar levens volledige openbaarheid Sott ZmdagtUad IHOEZONDEN De ondergeteekende gevoelt zich tot zgn leedwezen verplicht aan eene treurige ervaring dezer dagen hem ten deel gevallen openbaarheid te geven opdat anderen zich dergelgke teleurateUing zouden kunnen besparen Op zich genomen bebbeade m voor de lezing van den heer Nijhoff die den 22n dezer zal plaats hebbeu lijsten te doen rondgaan heeft hij ongeveer de helft der maand December die Igsteu aau den bode P A Stam ter hand gesteld en hem opgedragen met dien rondgang zoodauigen spoed te maken dat de lezing deu 3n Januari kon plaats hebben Den 29e vernam hij dat Stam door ongesteldheid verhinderd was geweest met de lijst te loopen CU hoewel het z i plicht was geweest om hem van die verhindering kiunis te s deeldi hg Stam mede dat hij cinn eu ui deren nvond voor de lezing zou vaststellen Toen die op 22 Januari waa vastgesteld ontbood hg Stam Maaudag den 7e en vroeg hem om Woensdag den 9e Donderdag den 10e en Vrijdag den He met de lijst te loopen Dit nam Stam op zich Zaterdag den 12e 11 kwam hg evenwel met de boodschap dat hg niet had kunnen loopen omdat hij t met de verkiezing eu ander werk zoo druk had gehad Ten tweeden male werd de ondergeteekende dus door Stam teleurgesteld doch deze scheen niet te begrgpen dat hg eenmaal gnouieucu irauucci u v v n o i ja woord gegeven hebbende om met deze Igst te nemen ilet hg op de een of andere wijze óvertnigd wordt van t verkeerde tguer handelwgze opdat h in t vervolg aaderea niet bckaadele gelijk nq behandeld heeft Ma J PORTÜÜN DROOGLEEVER POSTE3R ItJE13 STAAT VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden verkonden uit Gouda gedurende de 2e helft der maand November ea de Ie helft der maand December welke aaa het Postkantoor te Gouda zgn terug te bekomen Scherkel wed r d Linden Timmermeester v Haren en ü J K Rapi te Amsterdam K Arlngel te Rotterdam vau Heg te Woodriehem Mevf Purstner Walker Cremer te Zntpheu A van Deelen te Amerongen J W Wenaink te Arnhem Mej Greij te N Diep Van bet Hulpkantoor Moordreaht G Koolmees te Rotterdam Reeuwgk J J Quai te Amttetdam Qwia 14 Janvori 1878 De Directeur van het Bottkantoor te Qoa Van KBUIJNE landdeelen is saamgesteld Oevolgelijk rust op de loopen gedurende dis dagen geea ander werk mocht Kiesvereeniging de plicht er bestendig voor te torgen op zich nemen Het ia te hopen voor Stam dat dat uit haar midden niet slechts elke verrader wordt geweerd maar ook ieder aan wien om aadere dan politieke redenen de bevoegdheid niet mag worden toegekend om in dea kring der Kiesvereeniging de kiezer vooi te liohten door het stellen van kandidaten Neemt men deze stelling aan dan komt men tot de tweede vraag i den vorm waarin het zuiveringsproces moet plaats hebben P Te dien aanzien is bet gebleken dat de gevoelens zeer uitaenloopen De een wil de weigering uitsluitend groaden op politieke redeaen De ander wenscht eon stap verder ia gaaa en ook ledea afw jtea of verwgdereu om oudeie dan staatknadig redenea Daar aga er ook wier hart van lieAle klopt voor hun evcaateaaeh en die niemand villen gedeballoteerd zien om de unet die daardoor op het iodividu wordt geworpen een smet te grooter wanneer niet slechts politieke maar ook maatschappelgke overwegingen bg tiet besluit tot leiddraad strekken Naar onze opvatting zijn die laatsten niet van eeazgdigheid vrg te pleiten Zjj deuken namelgd uitslui1 nd aan dea individu en vergeten het belang van d KMir neBi iaft vaivrtitigea bet publiek belang BurKerliJke StancL GEBOREN 11 JsD NmUjc aim H de Mooij en S Bul Muu adristn ouders l vul Eqek es A C lau iku eliom Alkert ouden W v Redea n G Liepett iieleua Johanol oudci 3 k Bron ea VV Vermeij Adrinaai Frinciicas oudere i Wielden ea M Guldemonii 18 orueha Mergarethe oadert D Blommpudaal euG Oorckiea Msartje oodera N t i nt eu W G D kauo 14 JoJuDua AllKTta ouden i Mill en T Oakamf Gemtdiu Eliulieth oodera l H Steewaao eu J F Hoeuiuk Coruell ouden G Scbiedoa tu 1 M Ijiijci Uana Willemina ouden D Zuidam en T Kasteiviji OVBRLEDEN 11 Jan A BecDurt 7B j 12 A Kop adnier i H de Oroil 66 j 13 J d GrasflleiBtr eau N vaa Uieu 7i j h M Oimi ned T Slra er 73 j 11 m 15 A B Thssingll IU m J ADVBRTENTIEM Den 9 Janaari orerleed alhier in den ouderdom van circa 88 jaren Mojuftonw ANNA ALBLA3 weduwe ran d t Heer LAMBERTUS JOHANNES STOELBNDRAJER D A DÜPPER Azn Haaotekcht J leeuwen hoek 9 Jan 1878 Ex Tkm Voor de vele belangstelling ondervonden bjj de Bevalling mgner Eohtgenoote beéuigik namens baar mijnen oprechten dank A C A BEELAEBTS VAK BMMICHOVEN Oouda 15 Jan 1875 Wegens de menigvuldige blaken van belangstelling by onze 50 JABICiE ECHTVEREENIGING ontvangen betuigen wj namens onze Kinderen Aanbehawd eo Kleinkinderen onzen weigemeenden dank E X VAK UK BSBQB k VAM mcH BBRGH Knoop Owda 15 Jan 1878 Openbare Vrijwillige Verkooping op VRIJDAG den 18 JANDAMJ 1878 dea voormiddags ten 10 urt ten koize van Q van DAM Kastelein te Stolicijt van éene BOUWMANSWONUTQ en ene partij Wet Hooi Boiuw n OrtentUand ia de gemeente Stolw b in BenedMhenl te camen groot ruim IG t bunder bg IJiDetten breeder oinacbNven Te aaovaaiden da OMtatlea m hah lirf 1 MSI en overigens 22 FEBROitRU 1878 Betaling derEooppeni ngeitIMAAIfP 1878 Nadere infannatien zün ie bekomen ten kantor vut den Noten SFBUIJT t Oadefhrk mjd Umi