Goudsche Courant, woensdag 16 januari 1878

I I I SS fs ê De zekerste waarborg voor de waarde of hel goede eener zaait Omtrent geen onderwerp is het algemeen oordeel gunstiger uitgevallen dan met betrekking tot het JOH HOFF SCHE MALZ EXTRACT Gezondheidsbier dat wegens zgne gezondheid bevorderende en lichaamsversterkende eigenschappen gepaard met eenen alleszins aangenameu smaak algemeen door HH Doctoren en hoofdzakelijk door Herstelden als het beste VERSTERKINGSMIDDEL wordt aanbevolen en heeft het voortdurend bij ASTHMA BORSTKWALEN LONG en LEVERZIEKTEN MAAGKWALEN GESTOORDE SPIJSVERTEERING KOORTSEN BLOEDSPUWINGEN HEESCHHEID n ALGEMBENE LICHAAMSZWAKTE de gewenschte resu taten geleverd PRIJZEN 1 Flesch 45 Ct 6 Flessohen 2 20 13 Flesschen 4 40 De ledige Flesschen worden a 5 Cts berekend en tegen dien prijs steeds teruggenomen JOH HOFP sche Centraaldépöt Amsterdam Smalle Bloemmarkt bfl de Paleistraat F 250 Te Gouda bfl J O van VREÜMINGEN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt Vrijdag 18 Januari 1878 N 2090 GOUDSCHE COURANT I Nieuws eo Adverleittieblad voor Gouda en Omstreken De inzending Tan artrertentiSn kan geschieden tot ééo uur des namiddags 7an den dag der uitgave Sücletflt Ons Genoegen fiouda ZoNDACx 20 Januabi 1878 BUITENGEWONE VOORSTELLING door bet gunstig bekende Ufé Concert en P rEZELSCHAP Yariété s G onder Directie van J F STIPS en J JUBELS VAN ROTTERDAM met medewerking van de Heeren JMT 8 Trtjtel Hollaudscke Komiek en Coupletzanger Frans Riek Dnitsche Tenor Charles van Os Acrobaat van het Theatre tAlhambrai en Mev S ipa Westenberg HoUandsche Soubrette en verder gezelschap JXa afloop BAL Aanvang 7 i ure Entree voor Heeren Leden en Dames 50 Cts per persoon Niet Leden 75 Cts per persoon W m J Aan belangstellenden wordt bij deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben ZATERDAG 2 FEBRUARI a st en de Ballotage L st aanst ZATERDAG 19 JANUARI gesbten wordt Hkt BESTnuft Mil P J SNEL President H JAGER Secretaris Gouda 15 Januari 1878 Dames Zangvcrcenlging rr DAMES welke genegen zijn zich bij deze Vereeniging aan te sluiten worden verzochtzich aan te melden b Mevrouw HOEFHAMER Turfmarkt Hbt BESTUUR ÖT C3 EB Hj K THsTO Gouda Oosthaven B n 14 bevelen zich beleefd aan tot bet vervaardige van ZEER FIJN UITGEVOERDE Een DAME verlangt tegen MEI GOUDA EEN PAAR 1 met Kost en Inwoning bg een Fatsoenl ke FAMILIE Opgave van voorwaarden onder Lett O b den Boekhandelaar A BRINKMAN Gralis en franco verzendt Bichter s Boekhandel t Rotterdam op franco aanvrage door het geheele Eijk en naar de Overzeesche Bezittingen een 116 bladrijden dik uittreksel uit het wereldberoemde werk Dr AJry sIVatourgeneeswyze Dit lOet vete eohte getnigschriften van gelukkig genezen lijdera Voorziene werkje kan iederen zieke met volle ovehuiging worden aanbevolen Niemand verzuime derhalve bovengenoemd uittreksel te ontbieden Te KOOP eene groote partg Saksische Kanarievog els bjj A BLOMMENDAAL in de Komgnsteeg alhier Zoo lang de voorraad strekt in het Depot bg A NORTIER Gouwe C No 34 35 Geheel Nieuw Systeem CAISSE PATEEITELLE LEVENSVERZEKERING te PARIJS opgericht in 1841 Prospectussen en inlichtingen te bekomen bü den Agent den Heer W F C van ESSEN te Gouda UELEMD TE EOOF Door Sterfgeval wordt te koop aangeboden eene beklante MELKSTAND een Hond met Honden Karnmolen en alles wat tot die Affaire benoodigd is Te aanvaarden vóór of op den eersten MAART e k Nadere inlichtingen te bekomen bij den Boekhandelaar B A VERZIJL te Gouda 296eStaats LoteriJ De Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 28 JANUARIJ 1878 Openbare Vrijwiliigc Verkooplng op WOENSDAG den 23 JANÜARLT 1878 des voormiddags ten 10 ure ten huize van G VAN DAM Herbergier te Stolwijk van 1 Een HUIS ingerigt tot 2 Woningen met SCHUUR ERF en Open Grond staande en gelegen te Stolwijk in het dorp 2 En eene partg BOUWLAND mede gelegen iu de gemeente Stolwijk gedeeltelijk in Benedenkerk aan den Koolwgkschen weg en gedeeltelgk in het Hofland Te aanvaarden eene der Woningen met de Schuur terstond en de andere Woning 1 MEI 1878 en het Bonwland 22 FEBRUARIJ 1878 Nadere inforanatiën zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris G J SPRUUT te Ouderkerk a d IJstel Goxisjt DKUK TAN A Bbinkkan Sigaren van het merk La Velocipede Keurig van Smaak Wit branden Zes h TIen Cents by Swltzer op de Lange Tiendeweg D No 29 TE HUUR gevraagd tegen MEI een HDIS OF BENEDENHniS huurprgs ongeveer 200 Gulden Franco aanbiedingen onder letter A aan het Bureau dezer Courant OU AMTENTIEN te plaatsen behoeft men zich niet naar elders te wenden door den Uitgever dezer Courant A BRINKMAN worden ALLEADVEETEIfnEU zoowel in Binnen als Buitenlandsche Couranten ten spoedigstegeplaatst Zeker is t dat men van alle Haarverfmiddelen het zoo gunstig bekende EAU CHROMATIQUË de voorkeur geeft omdat er geen scbadelgk bestanddeel in voorkomt Met dit vocht wordt het witte haar blond bruin of zwart Rood haar wordt bruin of zwart naar NIITIONALE SELOONING in fr 16 600 bro U eOUDEH MEDAILLl Z DE liCniK t elang men verkiest en zoo NATUURLIJK at een ander het niet BEMERKT Het groote debiet gedurende 10 jaren aan mgn verfmiddel te beurt gevallen maakt verdere aanbeveling overbodig Franco aanvraag a 2 de flacon of 42 blauwe postzegels bg THEOPHILË Haarkundige Frederiksplein 32 Amsterdam Spiisverterend varslerliend en hoortsverdrijvend een zout met yzer vereenzelvigd en met de Kina vermengd vormt het zekerst en krachtigst geneesmiddel te en Bloedsgebrek liloedarmoedo gebrek aan hracUen uandoenmgm der maaq lang zame herttellingen gevolgen van hel kraambed enz s l AUBnlUKSMEUK lEnEPONEEBD Tl p j aa nuE nouOT ën in allc aocoi apothikbh Depot te Ooodtt by ZËLPËNAIJE Apotheker De nitgave dezer Gonrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgeschiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 D e positie üer Vrouw Zeker vertoont zich bg velen der lezers en misschien ook wel bg vele lezeressen een glimlach bg het lezen deiter woorden Hoeveel is niet reeds over die vrouwen emancipatie geschreven Is Mina Krnaeman niet uit wanhoop naar Indië vertrokken na ons haar leven in drie deelen nagelaten ta hebben waardoor zg tnsscben twee haakjes zeker zicbzelve meer benadeeld heeft dan iemand anders Is die emancipatiequaestie niet in ons land door Werthers Emancipatoria voorjaren bespottelgk gemaakt Zgn niet vete pennen in beweging om hetzg op oplossing aan te dringen of om de zaak bespottelgk voor te stellen Wordt tegenover Jan Hen dat bespottelgkste aller wesena hak nuuurüf niet ossugeat aU ver tegenwoordigiter van een ander uiterste van het menscbelifk geslacht Toch wordt zoo min door klagen als door spotten de bestaande quaestie één stap nader tot haar oplossing gebracht zoowei van de eene als andere zyde worden toestanden overdreven geschetst en daardoor een goede oplossing belemmerd In een opzicht is men bet echter eens de tegenw oordige toestand is niet meer te verdedigen wgziging is noodzakelgk niet slechts in het belang oer vrouw maar ook in het belang der geheele maatschappg Vele krachten die thans ongebmikt verloren gaan moeten in staat gesteld worden het algeraecne welzgn te bevorderen de vrouw heeft een andere roeping dan het vervaardigen van beuzelachtige handwerkjes en het dooden van den tgd op nog beuzelachtiger wgze wat toch voor velen de voornaamste werkzaamheid is Langzamerhand heeft men met oude toestanden gebroken reeds lang is bet in bet Westen verouderd dat de vrouw voor niets beters wordt geschikt geacht dan om de slavin van den man te zgn Oostersche toestanden mogen lang tot voorbeeld gesteld zgn de drang der omstandigheid heeft tot wgziging verplicht en ons voor een toestand geplaatst die het midden houdt tusschen het verleden en de toekomst en daardoor aan niemand kan voldoen Door do statistiek is onwederlegbaar bewezen dat vele meisjes niet tot de zoogenaamde bestemming der vrouw het hawelgk kunnen komen daar het getal vrouwen aanmerkelgk grooter is dan dat der mannen beziiten zgnu geen voldoende middelen om in haar onderhoud te voorzien dan moeten zg zicK die middelen verschafién en de maatschappg isverplicht haar dit gemakkelijk te maken het althans niet te belemmeren Gelgkheid der sekten voor zooverre die niet door de physiekegesteldheid verhinderd wordt is daartoe noodzakelgk In dit opzicht eischt onze wetgeving dringend wgziging De meerderheid aan den man toegekend moet daaruit verJwgnen Of is heiniet bespottelgker dan de meest dwaze eman cipatiegrillen dat de man hoe zgn karakter moge zgn en wat ook op eijn moraliteit moge aan te merken zgn de bevoegdheid heelt om over de eigendommen en bezittingen zgner echtgenoote te beschikken Heeft ons burgerIgk wetboek niet tal van bepalingen die de vrouw onmondig verklaren Welk recht heeft men de zelfstandige goed ontwikkelde vrouw rechten te onthouden die aan mannen geschonken worden die zich geheel onbevoegd getoond hebben daarvan gebruik te makea Waarom bgv het kiesrecht verleend aan een herbergier pf tapper die wegens zgn bedrgf een hoog patentrecht betaalt maar niet de minste kennis bezit en het de flinke vrouw onthouden die met de meeste bekwaamheid en het beste Bucces een fabnek of een iandbonw bedrgf bestanrt en tot zegen Tan haar omgeving verstrekt f Waarom maar waartoe meer vragen Ieder in zjjn kring is te dikwgls in de gelegeohnd de vraag te doen waarom dat recht aan den man verleend en aan de vrouw onthouden het antwoord zal meestal onbevredigend zgn als men de verklaring niet zocht in het overoude gezegde macht gaat boven recht Kon men zich vroeger beroepen op de weinige ontwikkeling der vrouw thans kan dit niet meer als argument gelden nn ook onderwg voor meisjes wordt noodig geoordeeld en reeds op verscheidene plaatsen middelbare scholen voor meisjes zjjn opgericht terwijl op andere plaatsen het onderwgs veel verbeterd is Dit verbeterde onderwijs zal langzamerhand den toestand geheel wijzigen Een goed ontwikkeld meisje zal zich niet langer vergenoegen om haar tgd in beuzelargen die hoogstens voor ontspanning kunnen dienen door te brengen door haar kennis zal zg zich in staat achten den strijd des levens te aanvaarden en in spijt van vooroordeelen zal zg zich een positie trachten te verwerven waardoor zg in de gelegenheid is zelve in haar behoeften te voorzien Dan zal zg van de maatschappij geen toegevendheid geen steun vragen van haar kracht bewust kan zg die ontberen zg zal slechts gelgkstelhng vragen en vrgheid om een werkkring te kiezen die het meest met haar neigingen en bekwaamheden overeenkomt Is men nu reeds zoo vriendelgk om betrekkingen aan te wijzen waartoe de vrouw geschikt geoordeeld wordt dan zal zg die vriendelijkheid op prgs stellende zelve haar werkkring kunnen kiezen en dan zeker nuttiger werkzaam zgn dan bg de vervulling van betrekkingen die men nu Zoo vriendelgk is voor haar beschikbaar te willen stellen hoofdzakelgk omdat vrouwelgke hulp alsnog minder kostbaar is Geeft men de vrouw dezelfde burgerlgke rechten als de man dan zal langzamerhand het verbroken evenwicht hersteld worden zonder dat wg behoeven te vreezen voor onzinnigheden zooals die ons door hen die aan emancipatievrees Igden worden voorgespiegeld Er zal alleen een onrechtvaardigheid minder in onze wetboeken bestaan en tal van nuttige krachten ADVEUTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBJtS worden berekend naar plantsminite Afzonderlgke Nommers VUF CENTEN zullen voor de maatschappg bewaard blgvea Wel zal dan die zoogenaamde galanterie tegenover het vrouwelgk geslacht min of meer verlor gaan wel zullen die plichtplegingen ophouden die men als vernederend voor de vrouw kan beschouwen omdat de wereld van jongs af geleerd heeft haar als zwak en hulpbehoevend te beschouwen wel zal de vroUw zich nu en dan zaken moeten getroosten dia minder aangenaam zijn maar daarvoor zal zg dan ook de vrgheid verkregen hebben om zich zelve een toekomst te bereiden zonder te moeten afwachten of men zich over haar toekomst zd willen ontfermen Zulk een emancipatie wordt meer en meer noodzakelijk Gaat de regeering voort het onderwgs voor meisjes steeds te verharen w rden onze wetboeken gemiverd van onrechtvaardigheden tegenover het vrouwelgk geslacht dan zal reeds veel zijn toegebracht Oin op voor allen bevredigende wijze dat deel der sociale quaestie op te lossen L BUITENLAND BuUciilaiidscli Uversiclit De berichten uit Fraukrgk blijven wat de verhoudiug der linkerzijde ten opzichte vau het Miiiisteria betreft gunslig luiden öarabttta is ijferig werkzaam om de onteviedenen te kalrnceren I e loogenaamde ejmraissie der XVIII die tgden de orisii de gedragslgn aangaf der repablikein che partij heeft zich zelve ontbonden en is orergegaaa in vier comités elk uit vier leden bestaande voor de vier onderdeelen der linkerzijde Sleeht in buitengeirone omstandigheden zullen de coraité s zich vereenigen De verkiezing van een levenslang senator in plaat van wijlen generaal d Aurelle de Paladiaes is op 23 dezer vastgesteld lieden heeft in den Senaat de interpellatie plaats van Gavardie over de grmeenteraadsTerlciezingen Het bericht dat de Hooge Raad van openbaar onderwijs ganstig advies heeft uitgebracht aangaande het verzoek om de Katholieke universiteit te Parijs als een inrichting van openbaar nnt te erkennen heeft vrij wat ontroering verwekt onder de repobh keinsche party De dagbinden dezer partg deelden mede dat zelfs indien de Raad van State eveneens een gunstig advies uitbracht de regcerinc toch geeuplan had aan de laak gevolg te geven De Mmtteur bericht evenwel dat de regeering een wetsontwerp tot erkenning van het openbaar nut der Katholieke universiteit te P irgs ui indienen maar als gronden daarvoor het gunstig advies van den Hoogen Raad van onderwqa en van den Raad van State zal aanvoeren Zij zal eioh niet in de beraadslagingen mengen dan alleen om te verklaren dat zg de beslissingaan de Kamer overlaat Het is niet twijfelachtig of de meerderheid der Kamor lal een dergeigk voor stel verwerpen De begrafenis van dan keer Francois Vincent Raspail deu beroemden soheikuudige en democraat lid van da uiterste linkengde der Fransohe kamer van afgevaardigden heeft te Parijs aanleiding gegeven tot een vredelievende republikeinsche demonstratie Gen ont ¥