Goudsche Courant, vrijdag 18 januari 1878

poliüeke beteekenis is ook do koinst van den Aartshertog Rainer de Minister preaidciit betuigde zijn dankbaarheid dat de Keizer Van Oostenrijk een van de doorLudile leden v nn gij n Huis had gezonden en daardoor een acbitterend bewijs gegeven vnn het leveudii belang dat de Keizer en zijn volk bij vreugde en bij rouw slollen in het lot van Italic De aartshertog antwoordde dal de betrekkingen tusseheu de beide natie by voortduring hartelijk zouden blijven eu iu de toekomst nog inniger worden In gewone tijden zou deze wisseling van beleefdheidsbetuii ingen niet worden opgemerkt er bestond echter tussclieii de beide llegccriugen van tijd tot tijd iu weerwil van de uiterlijke vriendschappelijke verhouding een zekere koelheid ui naarmate de beifeerteu van de Italiauissimi naar de annexalie van Dalmatic Tiicst eu een gedeelle van Tyrol meer of minder van den kant der Italiaansche Ilegecring werden ondersteund Oostenrijk zou door zulk een annexatie geheel van 1 de zee worden afgesloten en is derhalve op dit punt zeer gevoelig De aartsbisschop van Turijn heeft naar aanleiding van het overlijden van Victor Emmanuel een uitvoerig mandement uitgevaardigd waarin hy in hartelijke bewoordiugen zijn leedwezen en zyue ewon dering voor den overledene te kennen geeft Hij zegt dat dit verlies algemeen en terecht wordt betreurd als eene groote uiltionale ramp Hij noodigt de geloovigen uit om te bidden voor de rust der ziel van den overledene en ook vdor koning Humbert opdat aan dezen de noodige kracht worde geschonken tot vervulling zyner taak Daarop volgen de bepalingen voor eene mis welke in al de kericen zal worden opgedragen voor de rust der ziel van den overleden Koning In het Spaansohe Congres heeft de heer Silvela het rapport voorgelezen der commissie belast met het ontwerpen van het antwoord op de koniuklijke boodschap betreffende bet huwelyk van Alfonsus In het rapport wordt verklfiard dat het Congres m t groot genoegen den naam heeft vernqmen van de prinnes die door deu Koning tot gepalip geko zen is Het congres heeft het huwelyk des Konin s inet 309 tegen 4 stemmen goedgekeurd Ook is Mnjcenomen het voorstel betreffende een jaargeld aan de Koningin ingeval Weduwe wordt De he r Castebir heeft zich van stemming onthouden Het Oostenrijksebe Huia van Afgevaardigden heeft een aanvapg gemaakt met de bebanddiag van de bandelsovereea t mjit met Hougarijej eenige artikelen werden goedgekeurd Men meldt uif B De w j figingen dopr de ultramontonen en sociaal democraten van het kantpn 8t Gallen in de staatsregeling voorgesteld zijn doi r de bevolking met groote meerderheid verworpen De opbrengst van de tnbaksbelaaling volgens het Pruisische voorstel in den Duitsohen Bondsraad ingediend wordt beiïkend op 29 millioen mark leiding van znakkuiidigc m ascii tot het geven van gymnastiekonderwijs te worden bekwaam gemaakt Nog gemakkelijker ware het het onderwijs in de gymnastiek by het Instuctie bataljon zoo in te ricuten dat eens of meermalen iu de week OKdqrwija werd gegeven in het samenstel van t nienscbelyk lichaam in iferbaud met ademhaling sp jsverteering en bloedsomloop gelijk dit op hoogst eenvoudige wijze bij het Duitsohe leger is ingevoerd voorts moet het onderwijs in de praktijk zoo worden geleid dat de jongelieden als korporaal of sergeant by de regimenten aangekomen in stiuit zijn de eerste beginseleu der weer of militaire gymnastiek te onderwijzen In het UtreeUtehe DagUad komt de volgende advertentie voor Naar aanleiding van de verhooging der hondenbelasting bericht het bestuur van het Nederlandseli Toevluchtsoord voor noodlijdende dieren te s Hage dat aldAar Bugijneiistraat 81 worden aangenomen alle fmnoo toegezonden honden Per paksohuit is de vrucht niet hoog De honden worden iu het Toevluchtsoord zooveel mogelyk aan nieuwe eigenaren geholpen en zyn vs daartoe ongescliikt op de minst smartelyke wijze afgemaakt Het Bestuur voorooeqid s Hage 12 Janoari 1878 Een inzesdcr vestigt in het Utrecittdk Dagblad de aandacht op de weduwen en weezeuka voor de oftioieren van de landmacht aan wier deelgenooten de rekening eu verantwoording over 1876 is uitgereikt Dit fonds iu 1814 apgerieht sloot het vor ge jaar met een siddo in kas van ƒ 102 465 50 V Onder de ontnngalea na de gewone contribatien enz vindt men de renten van ingeschreven kapitaletrMip het grootboek der nationale schuld maar geen cent van het kasgeld ten bedrage rat ruim ƒ 102 000 is geboekt Heeft dat geld vraagt de inzender een geheel jaar renteloos gelegen Wie die een kas beheert zon zoo iets darveu wageo De nitgavea wordt geregeld door de inkomsten gedekt zoodat er geen eigenlyk kasgeld noodig is De vraag is dus wtiar is de rente gebleven vau bedoelde som Ia bet geld niet bslegd dan ia de kashouder veraptwoori elgk voor dit reat feriicH immers de deelgenooten hebben recht op rente Vooral de aandacht van den Minister van O tUg wordt op die zaak gevestigd Uit Zwolle schrijft men van 14 Jan Het in gebniik nemen van strooken grond langs spoor en andere wegen komt hoe langer hoe meer ea lereeht in zwang Langs den Bijn spoorweg is men gr oteudecls met bebeuwiivr en beplanting aangevangen wat oanvankelyk reeds voordeelen afwerpt en met bet oog op vrucktboamen ia de toekomst belangrijk zal wruu Ook hier heeft de provincie een proef geuomea lasga de wegen waarvan wij alleen vermelden de proef langs den weg van Zwolle Men vond nauelyk langs dien weg BINNENLAND GOUDA 17 Januari 1878 De uitslag van de Dinsdag gehouden verkiezing voor eeu lid vnn de Provinciale Staten iu het di triot Goada i als volgt Uitgebracht 950 stepu V n onwaarde 16 Geldige stemmen 9S4 A olst meerderh 488 Daafvan vereenigden op zieb de heeren B Blok 466 P SohelUng 428 P J Smits 22 Mr J Bftdiu 4 G Blok 2 J P H Noordendorp 2 eu 10 verachilleude pei sonen ieder 1 stem £ r moet alzop herstemming plaats hebben tusschen de hh B Blok te Lekkerkerl en F StibeUiflg te OudexKerk a d Uijel Donderdag 7 Februari e k zal voor het Qereobtahof te s Gravenhoge terecht staan de persoon P D Botterop zooals Bien weet beschuldigd van moeijwilligen manslag gepleegd op van Vliet den 9 Novem ber jl ia de Hoefsueg alhier VEiB ADBBING VAN DEN GEMEKJTEHAAD VrJijdag den 18 Januari 1878 des namidd igi4en 1 tl teh einde te btibandden = Het voorstal tot vermeerdering van het aanfail hnlponderwgïer aan de TijsacSfhïch ool Ho adt WfrC h et Departeffdnii Öoèda der maatschappij tot bevordering vin nijverheid om inb8i le TOO dï iigc pieéie ter deribg ih JSTB lo de Diq dagavoad gebonden vergadering van de afileeliqg öovda en Oftttrtkm Tan hetNtfl L Ptote8tap eubon4 trad aU spwi op de heet I r J K a peftT va I i B Hij sprak ijtm j fl h 4 ffk HM ü m i Utteade menigte die op niet minder dan 100 000 perBoueu wordt gcsohal was op do been om den lijkstoet van deu populnireu afgevaardigde bij te woneu eu toen é ISJrt it het sterfhjiis werd gedragen weerklonken de ïrcieu ffLeve de republiek en leve de amnestie die echter up len teeken van do talrijke aanwezige volksvtrttgeuwourüigers werden ouderdiukl doch over den weg diiu de loet p issetrde telkens werden herhaald De lijkwagen was met kransen bedekt Alles is iu de beate orde afgeloopou In het antwoord van Eusland aan Turkije wordt geencHei grondslag voor den vrede aangege en Turkse wordt daarin eenvoudig uitgeuoodigd om twee gcvalmaohtigdeu met uitgebreide instruction te zenden ten eiude over de vredespraliminairen te onderhandelen te gelijkertijd met den wapenstilstand Dientengevolge ziju dan ook een pnar pacha s gezonden naar het hoofdkwartier der Kussen Algemeen gelooft men dat de vrede spoedig zal volgen omdat hg voor de Porte een onverm delgke uoodieófelgkheid is geworden cu wanneer het eenmaal zoover is dan zullen de Turken en niet geheel ten onieeVte 4U de £ ugel chen de schuld geven van bun ongeluk omdat zg het geweest zijn die door de weigering 019 hun adhaesie te hechten aan het Berlijnscbe Memorandum de Porte tot verzet hebbeu aangespoord zouder haar ooit andere hulp te verleenen dan met woorden reeds nu ziet men in de Turksche hoofdstad de antipathie tegen bet troawelooze Engeland wassen wat veel gevaarlgker is voor de Indische bezittingen dan de nabyheid van een paar Bussen De berichten over de Turksche gevangenen die naar Eusland worden getransporteerd iijn hartverscheurend honger en koude dunnen de gelederen op ontzettende wyze Dt ellende van de vluchtelingen uit Philippopoli en Adriaoopel is weinig minder grdot Deze oorlog beiiqort tot de afWihuwelijkste welke onze eeuw heeft gekenmtikt De kam r ran volksvertegenwoordigers te Konstantinopcl heeft zich ondanks haar oorsprong uit de regeerittgskriugen niet zoo volgzaam getoond als men van haat gewacht bad Xadrukkelijk is het beleid der rege ring met betrekking tot deu oorlog afgekeurd heigeeu de optrediug van een nieuw kabinet heeft teijgevolge gehad dat doorgaat voor eeu product der saraeawerking der vetscbillcude partijen van liberale riofatiag l i t Ueen voor de Turken maar ook voor de Eugelschen zelve is bet gelukkig dat de tijd van sp8imiiig die ditmaal aan de opening dcr Ëugelsche kaïten óonfgaat ten einde loopt eu men weldra zalj weten wat Europa van de zijde van GrootBrittaUttië te wachten ataat Allerlei geracht£a en berichten tocti boudeo kunstmatig de geriioederen in opgewekten toestand Op bevel uit I onden ioo wordt uit Malta geseind is de admiraal Hornby met zijn staf aan boord van den Sullan naar den Levant vertrokken terwyl het transportschip 1 tiJumna komende met 1067 Eogelsohe soldaten uit Indié en de ISi riuUii met 1142 soldaten bestemd naar Indiè bevel hebben ontvangen voorloopig te Ualta te blijven Naar men te Parijs verneemt zal lord Beaconsfield aan het Parlement eeu crediet vragen van 250 milHoeh frc De Koning van Italië heeft eene deputatie uit de Kamer der Afgevaardigden ontvangen Hij waa eer aangedaan Op eeuc aanspraak van den onderToofzttter der Kamer den heer de Sanctis antwoordde de Koning dat bg het groot verlies hetwelk bij geleden had de betuigingen van deelneming neike hg vaj alle kanten ontving hem een groote troost woren Hg verklaarde de voetstappen zgus vader te ZuHen drukken en bevestigde bet berioht dat de begrafeuisplechtigheid te £ ome zou geschieden Wel waa nog nietï met zekerheid bepaald aangaande de plaats waar het stoffelgk overschot zou rusten maar dat zou in elk geval eene heilige plaats zgn Vol ns een andere dépêche zal het atoSelgk over sohot worden bggez t iu de kerk van het Pantheon door het Vatiltaan ter beschikking gesteld De Paus heeft ook bev l gegeven om all mogelgke gemaki ken te vkrleenen De koningin Margaretba schetste aan den president der Kamer op hartroerende wijze de laatste oogenbtikken van Victor £ mmanuel en de kalmte en vastberadenheid waardoor ze waren gekenmerkt Het aantal deputatiën die de begrafenis wen heta by tè woneti is buit eagewoob groot Tot Dinadaig aren t eds 2700 aanvragen wtvaogeo De totvloed van vreemdelingen is aanmerkeljük 11 treinen komeb over hun tyd aan D koningin van Po ugal is naar Rob vertrokken om de téralrdebestelling van het stoffelijk oversohAtbaars vader bij te wonen Dienvolgeu i de plechtigheia tot kedep xai e èn De on u t van den Bnitiohen Kroonprins te Bome is èÖk vai den kant der bevolking zeer iKurtelijk geweeal het volk iWe kennelyk e nnb ys ge reij dat lw de oodencheididg in dg tending tan den Duitsohen traonopvoleai gde op prfl Ltat Na de pauze had er een leb it plaats naar a leiding van t gesprokene In de zitting der Rott Are Rechtbank van Dinsdag stond o n terecht C B wanende te Gouda besch van oplichting door in cou manufactuurwinkel op iemands naam goederen te hebben gehaald Bisoii j gevang cell eu 3 boeten van ƒ 25 lioop der bevolking der gemeente Haastrecht in 1877 Op den 1 Januari 1877 bedroeg de bevolking 780 mannen en 772 vrouwen te ziimen 1552 zielen Vermeerderd door geboorte van 35 M en 30 V te zamen 66 zielen Door vestiging in de gemeente va 47 M en 55 V te zamen 102 te zaraen 1719 zielen Verminderd doof overheden van 31 M en 23 V te zamen 54 Door vertrek uit d gemeente van 64 L en 77 V te zamen 141 te zamen 195 zielen Bevolking op 31 December 1877 767 M en 757 V te zamen 1524 zielen Loop der bevolking der gemeente Vlistin 1877 Op den 1 Januari 1877 bedroeg de bevolking 207 mannen en 216 vrouwen te zamen 423 zielen Vermeerderd door geboorte van 7 M en 6 V t zamen 12 Door vestiging iu gemeeot vin 21 M en 21 V te famen 42 I H te zamen 477 zielen I Verminderd door overlyden van 1 V te zamen 1 v Door vertrek nif de gemeente van 15 M an 1 y tezamen 34 Ie z nen 3S zielen Bevolking op 31 December 1877t 230 M en 22 V te zamen 442 zielen Dinsdagavond hield de Vere iiging Nttt en Genoegen te Ammertti hare algemeene Vergadering Onduka het gure weder was het aantal opge coi ienen teer tali k De heer A G V WUligeut ondeiw eer aldaar trad als sprqkiBr op Hy beliaudelde de foütU Mr vroifie van vrci ger en thi ns eq deed nitkomen hoe de vrouw vroeger m handeld werd en Tera ht door den man die ziel haar heer en meeater noemde en hoe en door welke invloeden dit thans zeer teu hareu gunste is veranderd en daar waar het nu npg coodig mocht zyn nog veranderd worden kan en zal Ben twaalftal bijdragen verhoogde zeer bet genot van dien avond Da gemeenteraad te s Hage beeft met 19 tegen 15 stemmen verworpen het voontel der raadscommissie voor de rioleering tot Uet doen maken voor 3000 van een sc i ts ontwerp voor de toepattiug van het Liernurstelsel op grond eensdegls van de meening dat het voontel vre ud was aan het maodut der oommissie tot anderz9fik van het spoelatelfel iuin zyds omdat zoodajjig scheta oplwerp overbodig werd geacht by de genoeg ƒne bei fudh id vait het iteM zelf en van zyne toepassing In het debat werd eohtei uitdrukkelijk aangetoond dat bestryding van bet voorstel niet moest beschouwd wqrd n als eeqe ver oordeeling ran het Liernorstqlsel voor die gemeente Gietectn werd te e Oravenhage een zeldzaam feit bcrdoobt Ten huize van de faiiiilie Singendanok Vatüittfit alda r vierdealwee trouwe dienstbode haar 60en 25jarig yerbigf in denzelfden dienst Wiót EO ji en trad Geertruid y n der tuinden bg wjjlen generaal Sing ndonok als keukenmeid en Sara Snydsn TJS ir 26 jaren als werlpneid in dienst Dankbaar ge ea ken de freules SingendoBk de trouw p liefde haor in die jaren door jbéiden bewezen Aan De ite A A 6pr n wr leenar JD gymnoetiekte Uaarkm ve8t gtj9ibe l iV e i li I nie aandukt opd gqbj ejtkjge wjpft w iBrjtp d yj iMiati k bfl het Jeger b feo4 wow Bli jkba hefi trW i lMht iiadnAi dên sol4aayo i5n g emaien ter fBlv i r riooih sehriflpn rtmJhL yan Oorl g heU e yt vd mwH scl appen in staaf te stellen om in tgden van gevaar q v rsphillende voorkomende hind missen ge lkelijkte ov n te Koinen Mé n ton in deze totyerpq ermgj komen door eik jaar gedurende winierpiaaadui eetf oBLeai niet hét noodige leader T n eljc bat ljon of esoa dreij in dt ütag ie detaobe ren 017 oiiró dér dOi ling verziekt iu verband daarmede haar te berichten 1 Welke orkesten of muziekkorpsen zich gedurende de tentoonstelling wenschen te doen hooren in de groote zaal van het Trocadero die omstreeks 5000 toehoorders kan bevatten en van een orgel voorzien K 2 Welk tijdstip zij diiarto kiezen A Hoeveel concerten die korpsen wenschen te geven 4 Hoeveel werkende leden orkest en koor zij tellen 5 Wie aan hun hoofd staat 6 Of er liédertafela of zaïigvereeuigingen zijn die deel wenschen te nemen a tn den ititernationuleu koorzaiig wedstry d die onder liirecue vau de Commissiau des auditions masicalea den 22n Juli 1378 iu het Paleis van htt Trocadero zal worden geopend De Cumiuissiou des au lilions enz wenscht ook uitvoeringen van kamermuziek tot stand te brengen waarop senates en concerten zullen worden ten gehoore gebracht voor een of twee instrumenten en voorts trios quartetteu quintettcn sextuors septuors ottetti nauetti en dicetti voor blaas en strykinstruineuten en piano s te zamen of ufzouderlyk 7 Wilke maatsohappyen of vereeiiigingeu aan die uitvoeringen wiUeP deelneinau 8 Uoe tleu en ir de artisten zyn eu welke ieders spccialiieit is 9 Welke hun programma s ziju 10 Of m n stukken het orgel wciischt te doen nitVQpireu 11 In eon gemeente nabij Arasterdam ia de bode van een begrafenisfonds iu hechtenis genomen verdacht ruim S9 valsoh handteekeuiugeii te hebben gemaakt en gebruikt Onderscheidene leden zuu hij als overleden hebben aangegeven om zich met de uitkeeriug te verrijken en tevens de ouiitributie te blyveu innen De verdachte heeft reeds meer dap 9 jaar gevangenisstraf ondergaan Van alle ziekten die dagelijks de jterüijst vermeerderen is de longteering zeker de meest alj emeene de ineest wanhopende voor de huisgezinnen Tot heden heeft de wetenschap nog geen zeker middel tot herstel kannen vinden en moest ij haar taak beperken om het lijden der feeringziekeu te verligten eu t leveu met de grootste zorg eenigen tijd te verlengen t Is een ieder bekend dat men din borstlijders aanraadt eeu warmer klimaat op te zoeken om er den sinter door te brengen zoo mogelijk in de nabijheid van denneubosscheu waar van de uitwaseming een weldadigen invloed op dé longen uitoefent S Ongelukkig kunnen vete ïieken zich niet verplaat Btn en t 16 voornamelijk tot dezulken dat wij onze woorden richlen De ondervinJing beeft eerst te Jrnssel en later r er organislen van naam ijn rie zioirg ïurend e I l o eral geleerd dat de teer die een bartsachtir de ttntuouslelliug iii de groote zaal van het Paleis product ia van de dennen eu zeer roeikw ardigen van het Trooadero wenschen te doen hoorcc 12 gelukkigen invloed beeft op de zieken die aauWelke kun naam zijn l i Op welk tijdstip zij K f bronchitis lyden Dit is rced eenoegwenschen op te treden l aandacht der zieken op dil geneesmiddel te vestigen giuselen der teering reeds werkelgk aanwezig zijd De teer wordt gebruikt ia denTomrVonfeerwatef Vroeger deed men wat teer in een l araf eu vulie die met water die men twèetoa l pei dag schtiddq gedurende eeu week voordat men het gebruikte Men verkreeg dan een weinig werkende oplosaing waarvan de uitwerksels zeer verschillend waren en van eeu zeer scherpen es onoangenameu smaak Tegenwoordig vindt men by de besle apothekers onder den naam van Onimi d GiÊftt een ze geauneentreerde teerlikeur die u in staat stelt 01 onmiddellijk op een gegeven oogenblik een zeer helder en aromateek tecrwater te bereiden van niet onaangenamen smaak Meo doet een of twee theelepeltjes van gcnoetnde teerlikenr in een glas water en men verkrijgt tersloud een teerwater meer of minder met de aromatieke bestanddee en der teer bezwangerd en van zoo gi ringen prys dat een flacon vau twee franca voldoende is om tien i twaalf liters tesrwMer te bereiden Om deze bereiding juist te bewerkstelligen heeft Eenige ambtenaren schrijven hnn handteekeningen Men moet er Am vooral op letten dat men inzóó onduidelijk en onleesbaar dal daornit vooral het begin der ziekte dit geneesmiddd aanwendt met betrekking tot stukken van comptabelen aard De genngste verkoudheid kan in eene bronchitis herhaaldelijk bij het departement Tan financiën tafxi ontaarden t Is derhalve natuurKjk dat men om lijkheden zijn ontstaan De provindiale inspecteurs ste voordeel van dit geneesmiddel te bebbeh der directe belastingen zijn daarom door den minister i au bedieije zoodni men almvangt te hoesten van anautièn uitgeuoodigd de ambtenaren in hun 1 I aanbeveling is daarom zoo nuttig omdat inspectie te bevelen voortaan hun handteekeningen ele borrtlyaers geheel onbewust zijn van bunue volkomen duidelyt en li esBaar te schrijven opdat krankheid en slechts meebeo dat ze een zware ver niet op nicBW er toe zal bet OeTen overgegaan te kondheid of lichte bronehitis hebben al de be worden de onleesbare baudteekeningen te hnnqenkosten door de bevoegde autoriteiten te doen legaliseereit waMloe de miuistei dezer dogen reed verplicht i geweest V Den 18n Nbv s avocdi lutséhen 10 en 11 niir bemerkte het 1 2jariK zoontje van den tapper Stevens te Harlin gen terwyl hij reeds te bed 1 dal er eeu man in deil winkel op en neer liep daari over don toanbank reikte in dsgetdlade rammelde en zich ylinga verwijderde Zgn vader die in de knmer zat maar wat doof is scheen er nieta van te hooren en zijn moeder was naar de comédie Fluks springt de knaap ui bed snelt bet huis uit de straat op den mail achterua roepende ioudl den iief I Twee politie agenten schoten toe baalden den man iu raUeu hem en bevonden op hem 3 ryksdaalders 1 gulden en 6 centen Hiervoor stond die man H H oud 31 jaren metstlaarskneebt fa Harliugen Zaterdag TOor het naar Kampen veel onland waterachtige onvruchtbare grond waaróp riet en onkruid wies De provincie besloot eene Hof te Lecaworden terecht waar hy volledig bekeudej afscheid ingssloot te laten graven langi dat onland eene sloot van p m 1 M bieedte De uitkomende bagger of grond werd op het onland geworpn na nitzakking maakte mm kleine bermen of op oogingen van p m P t H ia bet viaitant en bepootte dat met fwyg welk artikel hier veel verbouwU wordt even als matchen De provincie had voor die proef 450 uitgegeron en ontving by pnblieken verkoop van dat pereeel voor éénjarig twijg ƒ 190 terug Ongetwgfeld volgen nu aUdeie proeven t geea in t algemeen belang aoa te bevelaD achyntr Mejuffrouw Puatowoitow dia tijdens de Poohcba revolutie als adjudant van den aanvoerder der opstandelingen Langiewicz fungeerde is te Botbenhorg gearrqsteerd en tot genugtmMtraf veroordMld we gens 1 landloopei De bekeqde Afrika trciiigèr Stanfeg U Maantbg te ManeHle aangekomen en door de ledeatraH hot Aardrgkskundig GeqootsvtifPr veiwelkomds Doqr den gemiwateraM van D aiiKr ibef A Ministor i ran Bini enla dsch Z k n on overeenkémsl ge lo e waarbij df gf eente zich verbindt om ten behoawu van dè f etie iten gebouwen voor een k eek i ian leaiiebiiMl reor onderw Wra aanhéliyk uit te keeroni ten tom van ƒ 35 900 te betitlen zes maanden na tn geb U steUblg eq waaibi Ut rgk zich verbtudt om iiKKen de kweekschool té D ventetm chj r l l a opgebsfcn aa de JgecMM itfr biunen eeif jaiffi Qa id4j opheffing Of sluitiag derl school de gestorte bgdt ttiiiwad ti uitnfte Uei at er byvocgende dat hy te veel drank had gebruikt 1 men slechu de wijze van bereidin in te zien die en dan geen weerstand kon bieden aan de verleiding b j elke flacon gevoegd is ora te stelen Adv gen mr Servotiut retjuireerde zijn veroordeeling tot eeu jaar celstraf De verdediger mr v d Weide adv fe Qokknm i wees op verzachtende omstandigheden eu vroeg eene goedertieren totpassing van f af Uitipmok Dduderdag a i I Ir 1 De hee Johnn Wiofcler stelt iu de N i rteiller voor bet nieuwe bronzen muatslnk van 2 cent dat binnen korter of lang tgd iier fe lande in omk op zal komen te noemen Kluit Ktuü noemt men in Westvlaauderen een stuk van 6 centime d i 2 cent Daarentegen stelt de directie van de Namrteher voor de verwacht wordende mun te noièmqtt met den oudhoUandschen naam groot Een groot was vroeger een muntstuk van vier duiten en nu hoort mea oude lieden nog spreken van drie ef vnf groot 7 of 12 cent De regeering had wdl gedfit met zelve een bruikberen naam voor deze geldstukken te gevea ii pkats Tan dien aan de paniou fe ie vindiog jkheid over le e K W f verbeelden ons echter dat noch kl it noch groot inganguvinden zal maai hetvolk al spoedig het stok voi tweaen eeo halvencent een tttJl zal naeiiaD of 4inr bet metaal eetr brota of naar dq waa e iee JuUm ttmter Wij matigen ons evenwel niet aan den naam voor te stelltn Het 4rolk zd wel voor een goeden doopiWm A ig r iWm A ig r Antk Hjt is met de genoemde feerlikedr ftmdro di Cuyof dat mei met den besten uitslag proeven ge nomen heeft in zeven hoepitiden en gasthuizen te Pary alsook te Brussel WeeneiJ n Lissabon De heer Onyo heeft tevens kleine kapsules ter grootte van een gewone pil vervaardigd die onder een enveloppe ven gelatine zuiver Noorweegsche teef bevotten Deze vorm ia bizonder aa fe bevelen voor ben die een afkeer van teerwater hebbeo of veel op rei moeten zijn Twee of drie teerkapsules gquomeu op t oogeiHblik dat men gaat eten vervangen gemakkelijk dp teerlikeur Ieder flaeon van fwao frans vpig q times bevat zestig kapsules dit ia voldoende omte bewyzen hoe goedkoop hei g bhtik i der kap jgsule d Ootiiran de Gtiyot Vqf tot zeven n eeri rhalve cent dalig Wannéér een verkoudheid vet 1 oudenl is of waj eBr men het effect wil beapoeo dige kan mcntdiaWiliriitosulai gslijktytliggebrnikeu Bset d tearlikèA i B bij t elea en iifii i h f l 0an inneemt j mr l le a in en iug 9i te a i 7 van hef gebrtififc f jHaok ieK pate 9 aitopen en dliwijls reed gevoelt men na t eeratt gebrdifc de gezegwule werktqg Laatste BerichtesÊï 3 i BeMUn 16 J n Dd Rijksdag is tegen deir eden februari biir engeraepeoi WeenOB l Jan Valg iH e ii beM a es De Chlfitortn niBiheflEl m ai A gyn na itf v j i iH i ix Gedareode de te itq9 MflK v ter yMiJ liai tullener ro izi kuitvoeringeBi plflafa faebbffiiatl het PaleisTan het Trooade waamiyi door buitonlwdiche kan tens8t i t kan wordaox genonieu De liltdwl lióofdobinmiMie voor die tenio onatel te Sü tvdam hebN in een kpr adm m den £ f Corre po ene b t fm t d ipi Min Van bina d tam hunne Wtiarett tegen het rgntete dn inlocht ih ïfjaA Het Servische l biH rmeSeffir S ft i tl ZeU iHH O med egedeeld l ryk kanseliet den 22n