Goudsche Courant, zondag 20 januari 1878

Zondag 20 Januari 1878 N 2091 GOUDSCHE COURANT icuws CD AdverlenlieWad voor Gouda eo Omslreken VAN H HB ISPENIUS a 1 50 de Flacon hg J C ZELDBNRUK 296eStaats LoteHj De Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 28 JANUARIJ 1878 ühiit OU aankomen op tén dwaling berust Eene ongesteldheid welke prius Bismarck belet lüne kamer 4 uanwelps het bed te verlaten maak t lot dusver oiimogelyk zelfs aan een bepaalden termya van zqu terugkeer te deuken Konstantinopali IC fan Oisleren verklaarde raaf Zicfar aan Server P ieha vuur diens lertrek uiondeling dat Oosteiirgk Uongarüe het duiten van een wapenstilstand op den grondslag van vredespreliminairen niet kun K letten mnar als OHxIe ondcrleekonaar van het tractaat van Parys geen vrede erkennen zal welke zouder zgne instemrauig omtrent verscheidene punten gesloten zou worden De Oosteu rykschHongaarsofae Monarehie zon hare belangen 1oor alle baar ten dienste staaiKle middelen weten te waarborgen BerUjn It Januari De Pruisische Kamer van afgevaardigden verwierp het voorstel der ceutrumfreclie betreffende de politie maatregelen welke te Marpingen tegen de zoogeuaamdc verschoningen der heilige naagd genomen werden nadat de minister Friedentlial t schadeljjke van dergilijke dwceperijen in t licht gesteld had Als gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een POOZENKRANS een GLAZEN MAKEBSDIAMANT en 23 ZAKKEN liggende op en stoep in de Dubbelde Buurt HAHKTBBBICHTBN Gouda 17 Jao Bg kleinen omzet was d stemming flauw Poldertarwe puike ƒ ia 75 13 50 Mindere lO a 11 25 Eógg i jwke 8 25 a ƒ 8 75 Mindere 7 26 i 7 76 Voer ƒ 6 30 a ƒ 6 80 Gerst puike ƒ 7 50 a 8 50 Mindere 6 75 i f TM Haver zware ƒ 6 a ƒ 6 Lichte S 60 ƒ 4 60 Se veemarkt met weinig aanvoer alles werd tot hsoge prezen verkocht vette varkeus van 22 26 oeuts per half kilo magere varkeus en biggen vliw schapen mede iets vlugger Kaas aangevoerd 18 partgeo prijzen van ƒ 26 i 30 Goeboter ƒ l iW i ƒ 1 40 Weiboter 1 10 A ƒ 1 20 Burgerlijke Stand Gouda eSBOREN U ai Hmdrik ondm H Nnvelitijn en A M KooB 15 Bartlw Fnnciua oolera M f Vengl u U M a dar Aattf 16 Adriini CarMlu oodcn J vaa der Kenp ea C Slalcoburg Suphia Maria oudera D Poijk n P de Jong Johaann oiidi ra P van Gales M M Steanhoowcr 17 Gerard Clirulloa oaders A A Gruil en 6 tas Boaene OVüBLEUEN U Jan M Vaa den B k bniafr aai J Beparon 6S j II o 15 M TUithof 58 j I vaa der Bgl ra 6 Bor l 11 w F Üanaelman 5 m A A Rianeabada 5 n T Krap 71 i G£HCWD I ia W Lanjettraat en I de Jong Bargerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 10 tot 16 Jan 1878 Moordreobt GEBOItüN Thera Catbarina oadara C B Hooi ndoorn BD B Kaptijn Aartje oudera A van der Starre en N Bakker Cornelia oudera ü Bootettun ea J Mea Stolwijk 6EB0RZN Ina Maria oodera F Oelderblom en van der Hae Cornelia Jan ondcra I W Bezemer en Z Bleahwat Willem Pieter onden M Zuderlaan tn N Fijan JobaMMa ondera A van Dam en M de Jong Naone oudera A Verdoold en D Ameratoort OVERLEDEN O i aas Eek 6 m GEHUWD 1 Quiat an L iJchUl 1 Molenaar en G VardooU Haastrecht GEBOREN Jobanna Bnunaa ondera J Kerrebijn rn J C Scboondarwoerd Lambertoa ondera J Lceniienboek en 6 Oafcan OVERLEDEN H GroM 3 m M Oakam 2 m i Knkernaak 20 j Beeuwljk GEBOREN Cornelia ondera A van dea Berg es F dt Jong Cornelia ondera M tan Grenningen eu A Jongeaetl Harrii ondert P Borger en W Hofatede Maria fa Catilia ondera A aas Leeuwen en W Kompeer Fraderik oadora i Vtrkrsa en W Stmibart Dirk ondera O Srootandorat en A laa Dam Mietje ondcra P Boers an N Vukaak OVERUOENi W RjnbHk 2 a P Stnver 12 d V dea Bbiiker 8 j L Pellakooren 81 j D GEUDWD K Rademsker 26 j en S Bandijk 22 j Waddinxveen GEBOREN Jobiona ondera A Roabergen en S Termau Jacob Hillegonda ondera C Toen eo O Bunrman Jaeobna ondara L Blonk en M aan Ooaterom Maggeltje ondera J Eiadboaea aa M Verwey Willem Cornelia ondcra D Broer en 8 H Docabarg Eliaabctb ondera J W Kalkmfn en D Lama Gerardna Jneobna ondera W U Onnd en N Leenbccr OVERLBnEN W Baa j K de Jong 6 a V H vn BatBKJk 4 m J H Alpbennar 14 J 5ÖTOA DRW TAH A BvomUV APVERTENTIËM Geboren TOBIAS JOHANNES WILLEM ouders T J W VAN ROSSÜM A M VAN KOSSUM DE Lange Aaeh 16 Jnnuari Huize DB Laak De Heer D C NIJHOFF Redacteur van de Stemmen over Staatkundigeen Maatacliappelijke Vraagstukken zal op DINSDAG 22 JANUARI des avoncis ten half acht ure in Nut en Vermaak houden over Heden overleed te s Gbavbnhaqe onze geliefde Moeder ffn Behuwdmoeder Mevrouw B W ECK VAN Prbhn J A ROEST VAN LIMBURG C M HOEST VAN LIMBURG EcK Gouda 16 Januari 1878 Mevrouw Fortuijn Droogleevervan Gulpen vraag t eene knappe het Ultramontanisme en ons Staatsieven Bewijzen van toegang zijn 0 50 te bekomen bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Lange ïieudeweg B 160 Kamemelksloot B 160 m ook KINDERSPEELGOED JALOÜZIËN en andere Voorwerpen worden aan bovenstaand adres geheel in orde en als op nieuw opgemaakt Aan het zelfde adres is een Kamer te Huur OU ABVEmNra te plaatsen behoeft men zich niet naar elders te wenden door den Uitgever dezer Courant A BRINKMAN worden ALLEADVEETENTIHT zoowel in Binnen als Buitenlandsche Couranten ten spoedig ste geplaatst Zoolang de voorraad strekt in het Depot bg A NORTIER Gouwe C n 34 35 WedaP J Bcrkhoiit WIcser heeft de eer te berichten zjj a s ZATERDAG 19 JANUARI hare WIMIL IS TABAE SNUIF SIGAREN KOFFIE enjTHEE zal openen aan de Lange Tiendeweg ü tt 44 Hopende door eene soliede bediening zich het vertrouwen waardig te zullen maken E C EDAÏÏW Jr Binnen en Buitenlandsche BOEKHANDEL ZATERDAG Aanstaande mm OEEAE AFFELBOLLÜN BIJ W N Raaijmaakebs Kantoor en Schrijfbehoeften Oosthaven B 44 Belast zich gaarne met de bezorging van alle Binnen en Buitenlandsche Boekwerken alsqiede met alles wat tot dit vak behoort waarvoor hfl zich beleefdelflk aanbeveelt Voorbanden een prachtige collectie Gravurci Photographiên etCaCtc ii Rotterdam Gouda eo Utrecht Aan Hm Handel wordt medegedeeld dat wegens Reparatie gedurende de eerstvolgende 4 weken voor bovengenoemde Dienst slechts EENE STOOMBOOT in de Vaart zal zijn De Agent VAN DEN BRIEL Oonda 17 Jaonari 1878 STOOHBOOTDIENST GOEDKOOP TEGEN HOEST OEESCHHËlDEPERKOUDHeiD bestaat er wel geen HUISMIDDEL zoo eenvoudig gemakkelijk en aangenaam in het gebruik als de Joli eoFF sclie MALZBOIiST BONBONS die door hunne slijmoplossende den hoest onmiddellijk kalmeerende werking in dit jaargetgde onovertreffelijk zgn zoowel op Straat als in Huis en getuige de steeds grooter wordende consumptie het best voor de deugdelflkheid van dit min kostbare Huismiddel Per pakje in Blauw papier 30 Cents JOH HOFF sche Centraaldépöt Amsterdam ghnalle Bloemmarkt bn de Paleistraat F 250 U H Te Oouda bg J 0 van VREUMINGEN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt KENNISGEVING f BUBGEMEESTEE en WETHOUDERS van Gouda Oelet op bet besluit vnn Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuiü Hollaud vun dea 34u December 1877 No 29 1 Prov blad No 90 Brer ijen ter alj emeene kenui dat de HERIJKder Matea en Gewigien dit jaar zal plaats hebbeuvan den 30n Januanj tot dea 19 Pebruarij aanstaande op alle Werkdagen van de ïoorraiddaj S s tot de namiddag 3 j ure iu een daartueinge igt lokaal aan deii Oroeueweg Hoatt de Openbare Burgertekoot ea dnt d letter L iu deu geWO len drukvorm chain gesteld bestemd i tot jairletter ïóowel van den IJK al van den HERIJK op verzoek van den IJker Chef van dienst teRotterdam wordt den belanghebbenden medegedeeld dat tot regeliug der werkzaamheden de navolgende dagen zyu aangewezen Wijk A B en C 30 en 31 Januari en 1 en 2 februari I U en E 4 5 en 6 Februari en G 7 en 8 ff r en K 9 en II L M N en O 12 18 en H ftiruari P Q R 8 en T 16 16 18 en 19 Wordende de belangheiienden voorlt herinnerd a dal z j verpligt zijn hunne Maten eu Gewigten behoorlijk aohoongemaakt bg den IJker t denazijn verblgf in de gemeente tot het ondergaanvan den Heryk te bezorgen h dat zij die zulks verzuimen of daarin verhinderdworden voormelde Haten en Gewigten i66t den In October nog aan den IJker ter Standplaat van het IJkkautoor waaronder deze gemeente behoort Rotterdam ter Her IJking moe yten aanbieden e dat na het eindigen van den termqn van den Her IJk het gebruiken of voorhanden hebben van Maten en Gewigten niet voorzien van de vereischte atempelmerken volgent art 29 der Wet van den 7n April 1889 ulaattUad n 57 verboden en strafbaar i d dat geeu andere Gewigten mogen bestaan dan van 50 26 20 10 6 2 en 1 Kilogram Fond 6 2 eu i Uectagran Ons 6 2 eu 1 Decsgmra Lood en f 8 en 1 Gram Wigtje I dat voorwerpen waaraan de wettelijke benaming of de waarde ontbreekt niet geykt worden f dat de IJk en de Herijk kotteloot geschieden g dat voorwerpen niet aan de voorschriften voldoende met een auearingtteeken gestempeld worden en h dat de niet juiet bevonden Geicigten wanneer zy voor justering vatbaar zfln zouder buitengewone herstelling te behoeven door de IJkers op tertoek van de belanghebbenden gejusteerd worden naar het bij art 4 van het koninklgk besluit van deu 16n October 1869 SlaatiMad no 160 vastgestelde tarief bedragende I van 60 eu 26 Kilogr 20 Cts Voor IJzeren Gewigten J 20 en 10 10 ff 6 2enl 8 Voor Koperen Gewigten beitemd voor gewoon gebruik van 1 Kilogram en daarbeneden 6 cents boven het Kilogram het dubbele van het bedrag t welk voor IJzeren Gewigten der zelfde zwaarte bepaald ii beiiemd voor fjnere Kigingea van 1 Kilogram en daarbeneden 10 oeut boveu het Kilognm het drievoud van het bedrag hetwelk voor Uteren Gewigten der zelfde zwaarte bepaald is Dientengevolge worden de ingezetenen aangemaand om zioh op bovengenoemde dagen te vervoegen aan het lokaal voor den Herijk bestemd ten einde voortekomen de onaangename gevolgen die bg verzuim daarvan voor hen zouden ontstaan Oeuda den 18n Januarg 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Seoretaris BBOUWEB Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Urengen ter openbnro kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van deniJulij 1860 Staatsblad uo 37 afschriften van de Processen verbaal betreffende de benoeming van een Ud vonr de Provinciale Staten bedoeld bij de artikelen 62 en 67 dier Wet zijn aangeplakt en zulks in de Patersteég alsmede dat geüjkc nfsohriftpu op de Secretarie iet Gemeente zijn neder iligd alwaar daarifatt inzage kan worden genomen op icdereii werbhig van des morgens tien tot des namiddags een ure Oeuda den 18n Janunrij 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BUITENLAUD üulleiilaiidscli Overziclit De nieuwsgierigheid waarmade de mededeelingen der Ëngelsche regeering werden tegamoetgezien is bevredigd Bqzouder belangrgke onthullingen hadden geen plaats In de troonrede waarmede Doaderdng het Parlement i geopend wordt over de Oo tersohe aangelegenheden het volgeuds gezegd Nadat de Begeering pogingen heeft in hel werk getteld om den oorlog te doen eindigen roept ztj deu raad en de hulp in van het i orleiiMiit Toen het uitbreken van den oorlog onverragdelijk wa geworden verklaarde de Kegeeriug dat zg zioh stipt neutraal zou houden I zoolang Engeland belangen met werden bedreigd I maar teven werd te kennen gegeven dat haar em alige wensch was de eerste de beste gelegenheid waar 1 te nemen tot een vredelievende schikking Het succes der Russische wapenen bracht de Porte tot de overtuiging van de nomlzakelijkheid om de vgandelgkheden te eindigcu De Regeeriug voii den Sultan wendde zich tot de neutrale Mogendheden welke weigerden tusschenbeide te komen üe Porte besloot daarop zich afzonderlijk tot mijn Regeering Ie wenden ik nam de opdracht aan en richtte tot den Russiseheu Keiz r de vraag of de vredesvoorwnarden aannemelijk waren De Czaar antwoordde dat het zgn ernstige wensch wa vrede te sluiten en gaf op op welke wijze de betrekkingen door mgn bemiddeling tnsschcn Rusland en Turkije konden worden aangeknoopt in de hoop dat zg tot een vreedzame oplossing en het einde van den oorlog zonden leiden Van ragnen kant werden alle pogingen in het werk gesteld om dit resultaat te verkrggen zonder dat daardoor eeu der wedijverende partijen werd gekwetst Het voortduren mijner neutraliteit werd van beide zijden daarbij gaarne geëerbiedigd Mijn houding blgft tot zooverre dus dezelfde maar ik kan het niet ontveinzen dat wanneer de vgandeiykheden langer mochten duren er iets zon kunnen gebeuren dat voorzorgsmaatregelen van mijn kant noodzakelijk zou maken Dergelijke maatregelen kunnen niet zonder voldoende voorbereiding worden genomen Ik vertrouw op de vrijgevigheid van mijn Parlement om de middelen te bewilligen voor dit doel noodzakelgk De stukken op de zaak betrekkelijk zullen terstond worden medegedeeld Mijn betreïtkingen met de vreemde Mogendheden zijn voortdurend vriendschappelijk De Troonrede eindigt met de bespreking van den hongersnood in Indië en den toestand in Zuid Afrika De eerate zitting van het Ëngelsche Hooger en Lagerhuis is eer kalm nfgeloopen men heeft dit hoofdzakelgk daaraan te danken dat de Regeering besloot met de aanvrage van een bepaald orediet te wachten totdat de Russische vredesvoorwaarden bekend zijn Zelfs Gladstone koq niet anders dan deze gedragslijn goedkeuren De Pransche bladen behelzen nog nabetraohtingt i over de gemeenteroadaverkiezingen Volgens matige berekening zgn de republikeinen toch zeker dat de meerderheid van dun Senaat in het volgend jaar naar hunne zijde zal worden verploatat Het Journal Officiel deelt een overzicht mede der ontvangsten van de schatkist gedurende het jaar 1877 voor zoover zg de directe belastingen de belasting óp het inkomen van roerende goederen ea de indirecte belastingen eu inkomsten betreffen Het jaar 1877 heeft de werking van de handelscrisis en van de staatkundige crisis in hooge mate bespeurd Wel overtreft de opbrenget de raming welke op de ontvangaten van 1875 gegrond wa maar zg staat beneden de opbrengst van 1876 De begrafenis van Victor Snunaoul heeft eergiateren plaat gehad met een ongekende deelneming In de Italiaansche Kamer werd door den Ministerpresident mededeeliog gedaan van de befeetigiog der Ministère in hun ambt door den nieuwen Koning die heden den constitutioneelen eed zal afleggen hier zoowel als in dea Senaat werd warme hulde gebracht aan den overUdeo Koning en besloten aU teeken van rouw tot 1 Februari uiteen te gaan De bijeenroeping van den Duitsehen Rijksdag is bepaald op 6 Februari die tgdiug komt tegelijk met het bericht dat Bismarck alweer ongesteld is zoadat er van zgn komst te Berlin nog niet kaa worden bepaald Op 13 dezer heeft ds stemhebbende bevolking van bet kanton Bern uitspraak gedaan aangaande de vnu aan haar voorgelegd aal de constitutie worden gewijzigd Zooals reeds kortelijk per telegram is meegedeeld is de vraag in ontkennenden zin beantwoord 28 413 stemmen verklaarden lich tegen 12 341 atemmen ter gunste van de wijziging der constitutie Te Bern zijn 2 876 kieiera ter stembus opgekov men van die hebben 1190 voor en 1686 tegen gestemd De opkomst is derhalve slechts zeer zwak geweest BINNENLAND GOUDA 19 Januari 1878 Naar men mededeelt zal de commissie van enquête betreffende de longziekte uit de Tweede Kamer der StiiteiiOeneraal in den aanvang van de volgende maand hars werkzaamheden hervatten en zijn reeds onderscheidene personen door haar opgeroepen Naar men uit goede bron aan de Nieuwe Bredne ie Courant verzekert zal de krijgssehool 6f met Mei èf met November e k van Breda naar de residentie worden overgebracht Gisteren morgen is den korporaal van het 4e reg infanterie T Theunissen alhier de gtoote gouden medaille voor 36 jarigen trouwen dienst benevens de daaraan verbonden gratificatie van ƒ 50 uitgereikt waarbij door het 4e en 2e reg parade werd gemaakt op het plein der kazerne Gisteren middag omstreeks 8 nar is er een begin van brand ontstaan ten huize van den Heer P Ooedewaagen en wel op een zolder waar men werkzaam wa Door het induwen van den schoorsteen zgn verdere onheilen voorkomen hoewel een gedeelte van den zolder beschadigd is 4 spuiten waren aanwezig doch zü behoefden geen water te geven Uit Amraerstol schrijft men ons van 18 Jan Van 4 Januari tot op heden zgn alhier aan den afslag verkocht 186 winterzalmen wegende van 10 tot 36 halve kilo s prgs per half kilo van 0 8Ï tot ƒ 1 38 Uit de Alblasserwaard sohrgfl men Als een bewgs van bijzander zachte luohtgesteldheid kan dienen dat reeds kievieten zgn gezien en de leenwrik zgn vroolijk gezang heeft hervat Ook zg n eksters en spreenwea hier en daar begonnen aan hunne nesten te bonwen Zelden bad ook het gras omstreeks dezen tijd een loo sohoone groen kleur en duidelijk is aan de knoppen van vele boamen de groeikrocht waar Ie nemen