Goudsche Courant, zondag 20 januari 1878

Sy kon Ualuit s u tot toorziltcrs eu burgeilijLe leden en huuui plaalsvtrraugtrs in de uülitieradeu roor le lichting der natiuniile militie vuu 1873 brnoemd voor de Pro incie Zuid Holland in het late militietlistriot tot vout jhr J Mock lid der Pro Staten lot lyn plii itsverï mf O A van der Kemp li l der 4 rov Stiilf 11 lot lid mr F M b irou Vau der Duyu withoHiltr an s iraveiihuge lot zijn plaatsverv mr W A J baron Schiiumripenniiiok vuu der Oije lid vau dett gein van V ir iveuh ige in het 2de militiedistrict tot voorz H De Be lid der Prov Staten tot z u plaatsverv mr A M De Cock lid der Prov Staten tot Ud Vf Thijsen lid van den gemeenteraad OU UottenUm tot zgu plaatsv £ H Nitrstrasz lid van den gemeenteraad van Eotterdani in het 3dr inilitiedistfiet tot vootz K N Uengeveld lid der Prov Staten tut zyu pltalarerv mr A A Van Bergen IJzeixtoorn lid der Prov Staten tot lid mr S Le 1 00 6 lid van den gemeeuturaad van Leiden tot zijn ilaatsverr mr M d Aumerie lid van den genieenteniad van Leiden in bet 4de militiedittrici tot voorz J A Smits van Nie werkerk lid der Prov Stalen tot zijn plaatsverv dr M i Timmer VcAoeveu lid Ier Prov Staten tot lid 6 O Lotay lid van den gemeenteraad van Dordrecht tot zijn plaataverv A J Verbeek van der S inde ixd vau gemeenteraad van Dordrecht Als gold het een Vont loo regende het als t ware ergistereu brieven en briefkaarten ter gelegenheid vau den 8Un verjaardag van den ouden lieer jfaottevaer te Zwolle tHe met opoffericg van eigen voordeel bqns geheel ii jn leven beeft gewijd aan de bdaiigeii Tan de schipper iu Drente en Overijsel en later nis oprichter van de Schipperi Vtreenijimj uaam lieeft gemaakt door geheel liet Vadeiiaad Oe grijs rd ii oog onnrmooitl werkcaam De synode van liet Xrd hervormd lierVgeaoot ehap Jieeft tot professor iu de theologie aan de aniversiteiteu beooemd te Utrecht Ac H Ounuing pred te VHage eu dr A £ Lusouder pred te lleuwarden te Qroningcn dr C P Hofstede de Qroot pred te Kampen eu dt lCi i ff pred 4e Leenwarden te Leiden ds Goossen pred te Schiedam bij loting tegen dr Koeh pred ts s Hertogenbosch eu dr Acquoy pred te Zalt SommeL De twintüsfe dgemecae vergadering van het aardrUkskundig Qenootsohap wordt heden gehouden in het lokaal der Moatschappq tot Nut vau t Algemeen t Amsterdam De punten vau besehrqving ziju behalve mededeelingen van uet bestuur lo Voordracht van den heer Piul Soleillet vau Nïmes De POosis d Bl Golea i l Oaais d Xo Qalah Sahara Central en 2o Gelegenheid tot het doen vsu mededeeliogeu eu het behandelen van vraagpunten Op eene uitnoodiging vau den Borgemeester van Amsterdam om het lidmaataehap te aanvaarden eener plaatsel ke oommiaaie voor de viering van het derde eeuwfeest der Unie vau Utrecht heeft de heer J A jUbcrdingk Thqm het volgende geantwoord Aon den Edel Achtb Hoogwelgeb Heer Jhr Mr C i k Din TEX Burgemeester van Amsterdam nVt heb het oorreoht i de ntvsagst ie melden uwer letteren van den Hen dezer Beeds had de Hoofdcommissie voor de viering van het Derde Eeuwfeest der Unie van Utrecht mg de er aangedaan mij uit te nsodigen in haar midden atting te nemen ifHisarische wetraschap en politieke overtuiging die d iMk van het Heaht weascbeu te dienen maakten het mj cehter onmogelijk die onderscheiding aan te nemen tot die feestviering mede te werken fiHet deed mg leed maar meer leed doït het my dat ik uit den zelfden hoofde ook de uitnoodiging van den booggeachteu Burgemeester m jner vaderstad om Kd te worden van de Plaatatlijke Commiuie niet aanvaarden kan Eene aandachtige herlenog van de Unie van Utreeht i d het voor ieder duidelgk maken waarom het mij bedeokrlgk voorkomt dat eeuig Nedeiiandseh katholiek die prijs stelt op sqn waardigheid aan de viering ran het eeuwfeest ion deelnemen Ik eindig niet londer de hoop nit te spreken dat allengs de gelegenheden tot viering van nationale fees1 0 die de bevolking niet verdcdeii nnar hoe Uoger hoe inniger vereenigeu zich mogen vermenigvnldigeD en niet zooder Uw £ d Achtb de verzekering aan te bieden myoer geheehtheid en dienstvaardigheid Stt A ALBEBDINGK THUIC AmtUritm 14 Janoari 1878 Donderdag tnd inde vcreeniging Wintcrlczingen te Beig Amkaeht de heer G H Westbroek iastitotear te Sehooahoven als spreker op Op eene boeiende w droeg kjj eane novelle van J J Ciemer voor getiteld De reia van een Betnwschen boer met yn mm bui de ABSterdaBsaehe kermis Xa de pauze vergastte preker het talryk publiek op twee bijdragen ééa in proza mede van Cremer en éia in diehtnia it vnn F A de Genestet Met onverdeeld genoegen tycrd alles aangehoord waarvan een davcnntl applaus het bewijs was Het ytuloosch If eelblad klaagt d it de katholieke afgevaardigden die als klissen aan elkander behoorden te hangen dit doen als droog and Van deze schoone beeldspraak laten wij al do eer aan het Lirabnrgsche blad maar op hot beginsel moeten wij ons een aanmerking verobrlovcn dczé uamelijk dat de katholieke leden der kamer beter bun plicht begrepen dan de redactie van het i etilooteh If eekblad Art 82 van de grondwet toch zegt wel niet de i leden der tweede kamer hangen als droog zand aan 1 elkander maar Ae leden stemmen elk volgens 1 eed en geweten H id de grondwet het anders ge i wild zij hadden kunnen bepaleu zij het ook niet met de kernachtige uitdrukking de leden hangen als klissen aan elkander de leden stemmen zooals hun door hun party gelast wordt By gelegenheid eener grondwetsherziening kan do redactie van het y fK deze of soorlgelyke redactie in overweging geven zoolang de tegenwoordige grondwet bestaat zul men er zich aan moeten onderwerpen dat de leden de katholieke en de luthersche en de isra£litisehe en de proteslanlsche zelfstandige rolksvertegeuwoordigers ziju eu geen klissen JfHk a Te Breda beeft zich een soldaat van het 6de reg inf die binnen kort wegens misbruik van sterken drank uit de dienst zoo verwyderd wordeu door een geweerschot van het leveu beroofd Iu een by hem gevonden brief verklaart hij zijne scfaaude niet te willen overleven De ongelukkige bad reeds eeu tyd lang als koloniaal in Atchiu en tweemaal in Indic gediend £ eu prachtige meteoor iu horizoBtale richting vau oost naar west loopende was blijkens de thans ontvangen Indisdie Üaden iu den avond van den 288ten November gedurende 6 seconden te Bodjone gord zichtbaar Na zyu verdwijnen beeft men den gloed van den staart die naar gissing bij eene dikte van p m ééu palm 60 a 66 meter lang was nog gedurende 20 seconden kunnen waarnemen In de maand November 1877 is de gemeente Laren het tooneel geweest van een groot rumoer Het lyk van een eekeren J M was 6 jaren geleden op de gemeentebegraafplaats aldaar in ongewijde aarde begraven omdat hy zich zelf van het leven had beroofd Iu den uaeht van i op 5 November II werd met vergunning van den aartsbissehop eo toestemming van h gemeenlesestuur dat lyk opgegraven eo overgebracht in gewijde aarde op de roomsch katholieke begraafplaats De gebeurtenis bleek zeer te mishagen aan een aantal Larenaars die zich in deze rechtzinniger meenden te toooen dan de roomsch katholieke geestelijkheid zelve De vcrbolgenbeid openbaarde zich op versohillende wyze en gaf ter terechtzitting van de arrondissements rechlbank aanleiding tot de behandeling van eenige strjf ervolgiugen In de eerste plaats werd de zaak behandeld tegen een 65jarige vrouw M Z Vos tchlgenoate van G van den Brink beklaagde ter zake van het verstoren der penbare godsdienstoefening in de roomsch katholieke kerk te Laren en het bespotten van ecu voorwerp van eeredienst alsmede een roomsch katholiek giwstdijke te dier plaatst Toen namelijk op Zondag 11 November de kapelaan van den predikstoel aflas dat er eeu ziehnis zou wordeu gelezen voer wijlen M ontstond er een groot rumoer in de kerk Bij die gelegenheid heeft volgens de verklaring van een paar getuigen de beklaagde zich met haar stoel omgekeerd met de achterzijde naar het altaar vervolgens baar v ist gebald tegen het altaar en eenige oprniende wooHeu gesproken Over die woorden zeUen bleken verschillende lezingen te bestaan De beklaagde ontkende al het haar ten laste gelegde De pastoor en kapelaan als getuigen gehoord bevestigden het plaats gehad hebbende rumoer t welk van dien aard was dat de kapelaan zyn voornemen tot het uitspreken eener leerrede moest opgeven en den kansel verlaten De pastoor die in de kerk was gekomen na in de sakristie het prietergewaad te hebben uitgedaan heeft vergeefs beproefd het rumoer ie bedaren De menigte was zoo opgewonden dat een persoon hem zel den vuist voor dsn mond hield De pastoor deswege ondervraagd verklaarde dat volgens de voorsehriften der r k kerk niet alle zelfmoordenaars in ongewijde aarde behoefden begraven te worden maar alleen deinlken die zish zelveu om het leven hebben gebracht na in stryd met hare voornaamste voorsohiiften als het ware buiteo de kerk te hebben geleefd Gebleken krenking van geestvermogens geeft aanleiding tot vrijstelling van de bepaling Daar bet laatste in deffi later voldoende was geblekrn werd alsnog door den aartsbisschop de verganniog tot overbrenging van liet Iqk gegeven Jh f b9lltii t ffli ier T n justitie mr A Slhcemau achtte hel feit beivezen en oordeelde dat ernstig genoeg om zonder toepassing vau verzachtende omstandigheden tegen de beklaagde te eischen eene veroordeeliug tot eene cellulaire gevangenisstraf van 1 maand eo tot betaling van 2 geldboeten ieder groot ƒ 60 De uitspraak werd bepaald op Woensdag 23 Januari e k De over bovengemelde overbrenging van gemeld lijk opgewonden menigte wus nog verder gegaan Een aantal hunner stonden namelijk terecht omdat zij op 9 November II des avonds ten half 9 ure naar de roomsch katholieke begraafplaats zijn gegaan en zonder de daarvoor vereiselite machtiging het graf en de lijkkist geopend het lijk daaruit genomen en aan den rand van het opgedolven graf nctlorgezet hebben De beklaagden waren cehter niet tegenwoordig zoodat de zaak by verstek is behandeld Een aantal getuigen werden gehoord die verklaringen aflegden over het aandeel dat deze ol geue beklaagde zou hebben gehad in het opgraveu eo het bijlichten mut lantaarnen EEN GOEDKOOP GENEESMIDDEL Iedereen weet hoe moeielijk gewooulyk verkoudheden bronchitis eu andere kwalen van dien aard te genezen zijn vanwege hunne hardnekkigheid en hoeveel aftreksela stroopeo en andere geneesmiddelen men moet gebruiken om die ziekten kwijt te raken Daarenboven weet eeu ieder dat een verwaarloosde verkoudheid heel licht in eene bronchitis ontaardt ja zelfs soms in lougteering overgaat De talrijke ondervindingen bewijzeu dat de zuivere NOOHDWËEGSCHE TEEIl goed toebereid een byua wonderdadige uitwerking beeft op de genezing van de genoemde ziekten De Teer kan niet in substantie gebruikt worden vanwege zijn onaangeoamen smaak en kleverige bestaoddeelen Een pharmaeien te Parijs de heer Guyot is op het denkbeeld gekomen die leer te omgeven met gelatine ter grootte van een gewone pil Niets is gemakkelijker om in te nemen De gelatine lost zioh terstond op in de maag en de teer doet zyn werking Twee of drie twrkapsules genomen bij den eten brengen spoedig verlichting te weeg en zyn meestal voldoende om de hardnekkige rerkoodheid eu bronobitis te genezen Ifeu ziet zelfs dat het gebruik de reeds eenigszins gevorderde tering geneest In dat geval belet de teer de compositie van de tuberkels eu met medewerking der natuar is de genezing dikwijls loeller dao men had durven hopen Men kan dit reeds zoo liopalaite geneesmiddel met genoeg aanbevelen zoowel van wege zijn uitstekende uitwerking als om zijn goedkoopeu prijs Elke flacon van teerkapsnles toch kost aleehts twee franken en vyf tig centimes en bevat zestig kapsnles ds geheele béhaudeliug komt dus slechts op vyf of zeven eo een halve cent daags en onthefe van het gebruik van afkooksels patés en siropen Om zeker te zyn dat men de kapsnles heeft moet men op de driekleurige handleekening van den heer Gnyot op het etiquette letten Te verkrygen iu de meeste apotheken Koloniën Aan bet overzicht raa het Jlf Dofil van Ned ludië ontleeneo wy het volgende Vao hier is slechts eeo iKlaugrijke tyding mede te deelen waarsohynlijk per telegraaf reeds iu Holland bekeod de dood vao den beer Schouw Santvoort den chef der Djambi expedilie piptseling aan een hartkwaal ie Djambi in de cente dagen van December overleden Twee besluiten p militair gebied zijn door de regeering genomen het eene waarbij de bepaling omtrent bet aaunemen van handgeld by reëugagement als beletsel om offioiersexamen te doen wordt ingetrokken Veel verandering zal dit besluit in de praotyk niet maken Er mochten toeh reeds ottzonderingen toegelaten worden en de terugbetaling van bet genotene hief in allen gevalle in d praotyk d bnierkepde bepaling op Het besluit is meer een officieelc reglemeoteering van een half reeds bestaanden toestand Het andere besluit komt laat maar daarom niet minder van pas en bevat een voorloopige regding van de buit en prysverdeeling bg de Marine Da ootoepasseiykheid der rorice regeling op de tegeo woordige toestaoden heeft die verdeeling steeds tegengeboaden t geen tot niet weinig ootevredenheid aanleiding gaf In een telegrain gedi gteekend Kotta Badja SB Kovember jl deelt de waarnemende militaire tereoa civiele bevelhebber te Atjeh het volgende mede Alles rustig Tan Analaboe geen bijzonder nieawt gezondheidstoestand aldaar beterend Kadja Tetok Semawé heeft additioneele verklaring aangenomen Aoht en twintig November aangekomen controleur Samalangau met radja Merdoe Gezondheidstoestand stationair until zieken root geen belangrijke ge volten Ohi rn niet vooigekoinin Sterfte minder Een volgend telegram van dien hoofdofficier gedagteekend 4 dezer houdt in Dtrde compagnie artillerie vertrekt morgen naar Soerabaja Gezonilheidsloestand gunstig Beri bcri belangrijk minder Sterfte minder Hevigheid koortacn neemt af Te Sainarang heeft het feit zich voorgedaan dat aldaar eeu grooten maar levens pijnlijken indruk heeft gemaakt In den nacht van den 7ii dezer is in een der buitenwijken van genoemde hoofdplaats vau MiddeuJava in een bnnrt waar vele F uropeancn wonen een tarnt lijk ge oed hadji wiens huis naast dat van een controleur bij het biiincnlandsch bestuur moet gelegen zijn door een bende roovers uitgcplunderd Terecht is opgemerkt dat dit eeu feit is ongekend in de geschiedenis i n het gebeurde mug dunkt ons beschouwd wordeu als een zaak van Iu t hoogste gewicht in zjovrr ir uit blijkt dat o het openbaargezag steeds minder eu minder eerbied inboezemt of dat de demoralisatie onder de Javasche maatschappij meer en meer toeneemt JaeaBode Men meldt aan het D v N liidie dat op Palembang onder de militairen onlangs twee moorden zyn gepleegd Van den éémn was een sergeantmajoor het slachtoffer en naar inen 7 egt ook de huishoudster van den nog jeugdigen sergeant die den moord beging De andere moord was zeer zonderling en had in de cantine plaats Een sergeant kwam de zaal binnen met ziju hond en met zijn geladen geweer op schouder De sergeant van orde betoogde hem dat hy dit wapen niet iu de zaal mocht brengen een ander mengde zich in het gesprek en vroeg waartoe hy liet geweer wilde gebruiken Om zijn hond dood te schiet die hem verveelde De ander zei lachend jfWatP jy je hond doodschieten dat durf je toeh niet daar ben jij niet mans genoeg toe Mijn hond niet durven doodschieten dat durf ik jou wel was het antwoord en de ongelukkige viel met een kogel byoa A h mt partant geschoten recht door de hersens Men leest in de Sotrabayofcke Courant In de residentie Tapauoele is de ryst eenige weken reeds zoo schaarsch dat men er tegeu 20 per picol niet dan kleine hoeveelheden voor huiaelyk gebruik kan iukoopen Maar van waar moeten de strandbewoners zooveel geld halen Naar we vernemen heeft de kapitein der Ohinerzen alhier twee zijner schoeners met ryst geladen overwyld naar Sibigba gezonden Als de wind nu maar gunstig is men zal zich herinneren dat een reis vau hier naar Sibogha per zeilschip soms weken en zelfs maanden kan duren terwijl een stoomschip er niet meer dan een il twee etmalen over doet Vergadering van den Gemeeateraad TSIJDAG 18 JANUARI Tegenwoorllg 4e hii tsb Bcrgea Uscndaora voort Bemij Klit Laijtoi PrioM Krsaenbnrg Nootlioieii tio Goor Oudyli Snel Maller Fortuin Drooglcmr nu Slraaten Poit Drost Sarotom Straver en de Rotte Ds ootalen iar ori e vergaderiog orden gelsun en gearnstccrd De loonlttvr deelt mede dat di boeken en ku vna des gsneenteontvangor lijn ntgexien en in orde bceonden Notifloatic Do voortUter deelt mede dal de hen ean Itenoa beeft kennis gegeven ijjae benoeming tot lid an dan Baad aio te nemen SB lijne geloofabrieven heeft ingediend de foorxitter atelt voor die in handen la stellen van de hb Kist Maller en do Botte en de sitting voor dien tyd te Khoricn na heropening wordt bü monde aii den beer Kiu tot toelating fan gonoemdoa hoor gerapporteerd en na verloop van den gevorderden tyd daartoe besloten Ingekomen xijn drie mtaaives lan bh tdepnteerde Staten dexcr provineie daarbg goedkeurende de jaarwedde taa dea StadtArebivaria de oferecbryviDg van ƒ 20 000 op de b f rooiing 1877 en den afstand van gerioleerden grond Notif eona misaite van het Uraëlitiach armbeatnur daarbij iosandeade eene tweede anppletoire begrootiug tot een bedrag van 60 in oot aog en nitgaaf het adiiea vao B en W ie biertoe te bealuiUn ter viaie SSB voarslel vaa B en W tot ijsiging Ier begrooting over 1877 ter viaie een voonlel van B en W om da begrooting vaa 1877 Ie vsrlMogaa met 90 voortapraf tende door dat de CommiaMrii aa Folltio tieb gewand beeft tot de koogo regeering met de vraag wanneer de lerhooging van traetement behoort in te gaan da Minister vaa Jut uw oordeelde bg den datom vsn bet bninit ter tisis ssn vooralel vsn B en W in overleg net de Commisaie van Toesicbt over de Bnrgncavpadacbool on de twee adaiatentsadsrwijien ts doen vervangen door den bear C laarman te a Oraveahags ter liaia eo benoeoing in ene vylgende veribteiag soa sdiss SB de wed C isa Bocboie o e aoane beswarrn ta ktnaen gevende oaei de wegneming der brug aan bel eind der bavcu en verzoekende die alsnog te doen vervsagen dea aooda door een loopbrng wordt geateld in haudoa van B en W ten fine vaa bericht en raad oen adrei n J van Banren lijne bevreemding te kennen gevende jal bü als minste inschrijver voor bet onderhoud der plsntsoenen nOg geene aanicbryving durtoor ontvangen heeft wordt Is onniegeM syade ter sijde gelegd Asn de orde is Bet voonlel tat vsrmotrdoriag vsn ket santal hnlpoadtrwü rs aan de TnaackeBa ool algemeen goedgekenrd Bet adrea van bel departement Oonds dar maatschappij tot bsvordsrisf vao n vocbsid on sabsHio voor ds algnaesBS fergadering iu Is let r i port n B en W iu nki honden zotka waa gesteld luiilt om 5U0 daarvoor toe teelaan alleen bestemd tut het geren van volksvermakelgkbedec algeiiieeo goedgekeurd De vourzltur ati It alsDu den htrr Sjineoai ii de gelegenbeid de duur hi m voorgenomen r igeu uio liet daiielljksch beatuoi te doen de heur uio80ia wrkUxit di iti et ii bialoten tergaderiag verkleslgker wadrlue ari Vi der gemeeiilew t gelrgeuheid geeft dit door de hb Luyleii eu Craut uhiirgciu icrbteiind gaat devirgaderilig over in eene met giialulen dutren na heropening rerklurt de heer Sameon dat dnar de waardigheid van hem ala lid van dco raaden de waardigheid van lietdHgelijkach beatunr bet niet loeluten om de door beiu voargeimnifn interpetlalie to doen dezelve intrekt daarna wordt na machtiging om aan do geuouien bcaluileu ultroering te geven zouder resumptie de vergadering gcsloteu Laatste Berichten Parijs 18 Januari In den Senaat beschuldigde Gavardic in de toelichting zijner inlerpelliitie het Ministerie van welscbeiiiiis eu richtte hij heftige aanvallen tegen Gainbetta Uufaure betoogde dat de wet door het Ministerie niet geschunden was Parijs 18 Januari De Kamer hetfl de verkiezing van Rfiinvilliers vernietigd Goblet leest het rapport over het wetsontwerp tot het verleenen van amnestie voor persdeliclen De urgentie van dit wetsontwerp uordt aangenomen eu de discussie daarover bepaald op Dinsdag Parijs IS Januari De Kamer heeft op aandrang vauClemenceau de verkiezing van L irochefuucould Bissacoia met 253 tegen 209 stemmen nietig verklaard Bissaocia zegt daarop ik leg mij neer bij deze nietigverklaring en ben er trotach op een Kamer als deze te verlaten Hy wordt tot de orde geroepen Madrid 18 Januari De Senaat heeft de toelage aan de Koningin bij bet overlijden des Koniugs uit te keeren goedgekeurd De Koning heeft den afgevaardigden die het antwoord op de koninklijke boodschap overbrachten geantwoord dat by vertrouwde dat zijn hawelyk zyn geluk en dat van Spanje zou bevorderen Burgerlijke Stand GEBOREN 16 Jan Johanna Catharina oodera L Boegbeun en M C Jeane Jansje Frederika oodera F Kiene en D van der Helm 17 Cornelia en E erardna Adrianni ouders C van der Vilden en M Sererijo OVEKLEDB N IS Jan II Boeaem wed J Overkamp 73 j 11 m 1 M Wetlmg wed H van don IJasel 79 j 11 m C e Tbooa 8 m 17 k aao der Loos wed J van Wgngaarden 92 j A Trijbila 2 j 4 m S C Brotwsr 88 j 18 C r H Ufeber i j b M Verbeal 8j W C Woal wed Q an Bonte 88 J ONDERTROUUD 18 Jan k Timmarniana te Maaaalnia Ij en J C Veermao 38 J ADV£RTENTIÊ È I Op den 17n Jnnuari 1878 is te Gouda in den ouderdom Tsn bjjna 89 jaren overleden Mejnfvrouw GIJSBERTA CORNELIA BROUWER ♦ Heden OTerleed in den ouderdom van 82 jaren onze waarde Tante Mejufvrouw WIJN A CORNELIA WOUT Weduwe den Heer tan Bonte Uit aller naam W W ERKELENS COOKE Executeur Testamentair Gouda 18 Januari 187 8 Aan allen die mg bg mgne benoeming tot Lid van den Gemeenteraad blgken van belang telling gegeven hebben betuig ik mg nen hartelgken dank Dr F H G VAN ITERSON DE BAAOSGEE WINKEL Wed MELKERT Heden ontvangen ondergtaande COMMESTIBLES in Exquise Soorten Délicien e CERVELAATen TRÜFFELWORST Pnchtigs PALING ia GELEI en PSMt de feiee Gras per pot en per blik PHOTOGEAFIE DAGELIJKS 7 PORTRETTEN voor 1 Gulden bij HENDRIK LAAmiE TURXUABKT H 82 De Heer D C NIJHOFF Redacteur van de Stemmen oeer Staatkundige en Maatschappelijke Vraagstukken zal op DINSDAG 22 JANUARI dea avonds ten half acht ure in NuT EN Vjeskaail houdau over het Ultramontanisme en ons Staatsieven Bewezen van toegang zgn a 0 50 te bekomen bg den Boekhandelaar A BRINKMAN Lange Tiendevreg TE EOTTEEDAM nordt tegen Mei of eerder gevraagd in een klein gezin EENE FATSOENLUKE van goede getuigen voorzien Hanr 70 en 20 voor de wasch Te bevragen bg den Uitgever dezer Courant SOEEEFlimESPEGBT Gehuwd of Vrijgezel bjj en bfl bekwaam voor klein werk kan vast werk bekomen bg H KRÜIJNE Mr Scheepmaker Brielle In het laatst dezer week komt bg B H V MAASKANT vandepers enalomteontUedeu mm ifmum GETTT£I D TBR BEDEVAART NAAR DE KRffiBE naar aanleiding van Lükas 2 15 17 gehouden op den 2den KERSTDAG AVOND in de St JANSKERK door JACOB EIGEMAN = Predikant te Delfsliaven PRIJS 15 CBNa J H KIEBSRT lARiT coüDA Geümailleerde PORTRETTEN naar de laatste vinding KOOLPORTRETTEN die in duurzaamheid gewone Photographiëu overtreffen VERGROÖTINGEN Lgsten PagaepartouUenz 296 Staats LoteriJ De Trekking der EERSTEKLASSE begint MAANDAG 28 JANUARIJ 1878 Beproeft alles behoudt het beste Den Heer W H ZICKENHEIMEB Mainz Ewijk b j Fqmegen 15 April 1876 Mijnheer Daar ik sinds het verloopen jaar lanhondend aan korte adeuhaling tydende was loo heb ik op aanraden van een m ncr vrienden I7w Druivw Boratkonig gabmikt met dat gevolg dat ik heden nagenoeg geheel kentdd ben DBd Dw Dienaar S VAN lOBTENHOP Bh ODgnteldhedeo aar geen ander middiel baat lal men dit caavoodig en inatuorlyk boiimiddcl nowt tonder gnnitig gevolg aanwenden Ske flenh IS door een metalen eapiule gealoten waar nevenstaand fabriekitempel moet yn ingedrakt Verkrijgbaar a 11 2 fl 1 en H a 0 6G de flesoh Te Oouda bg F H A WoMt Boskoop bg A J Tan Twoai Haastrecht bg L D den Uaitog Oudewatef bg F Jonkee Idenbofg Waddinxvttn bg O tmi fiwmn