Goudsche Courant, woensdag 23 januari 1878

23 lamri N 2092 1878 GOUDSCHE COURAMT en Advertendeblad m Oouda m Omstrekeo De lazending van advertentite kan geflcbiaden tot Mis nnr des namiddag van den dag der uitgavQ Soclcfclt Ons Genoegen Oouda ZojfDAG 20 Januari 1878 BDITENGEWeNE VOORSTELLING doüT het gunstig bekende uAFÉ Concert eh Variété s Gezelschap onder Directie van J K STIPS en J JUDELS VAN ROTTERDAM net medewerking van de Heeren JU S Tt ijtel Hcrflandscke éCoraiek en Couptetianger Frans Rick Dnitsche Tenor Charles van Os Acrobaat van het Theatre Alhambni en Mer Stips Westenberg Hollaadsche Soubrette en vefdei gezelschap i a afloop BAL Onder Directie van den Heer H F GoBisai Aanvang VI ure Entree voor Heeren Leden en Dames 50 Cti per persoon Niat LedeQ 75 Ots per periooa Hotel TMVOLr Gouda ZONDAG O JANUARI 1878 mim ET SOIBEE Amusante floor een geheel NIEUW GEZELSCHAP onder Directie van den Heer J WALKENHAÜS van Bott rdam met medewerking van den YoetEqailibrïst van HOVEN met zgne alhier nog nooit vertoonde Werkzaamheden Seul et nnHiiie ilc llollande Den Heer van SCHALKWIJK Hdlandsche Comiek Cooplet en Karakter Zanger de Dames TAN SCHALKWIJK floUandsche Soubrette en MABIE JOSEPHINE Forte Chanteuse s Avonds ten 9 of 10 ure GKOüTB SCÈNE door den Oomidc LUCIFER of de VORST der DD18TERNI8SB Intermezzo met BENGAALSCH VUURWERK NB Duetten en Comieke Scène geschieden in Costumes UA AFLOOP BAL Aanvang MATINEE 1 ure s midd s en SOIRSE 71 ure S avonds Entree MATINEE vrg en SOIREE 25 cents per persoon Sociëteit Oos GeiioegeH Bal Haspé op MAANDAG 11 FEBRUARI 1878 desavonds te 8 uren HH Leden wordt herinnerd dat Kinderen beneden de zestien jaar NIET worden to elaten Namens het Bestuur Ür P J SNEL Pr ident H JAGER Stcrelarii Openbare Verkoopingr VAH IJPE TOPIIOÜT op WOENSDAG 23 JANUARI 1878 des voormiddaga ten 10 ure te MOORDRECHT aan den Dijk Informatien ten Kantore van Notaris A KLUIT te Mvmknht NATIONALE MILITIE Verzetciing Maatscliappij Eendracht OEVESTIO l te sG R A V E N TI A O E De DIKECTIE heeft de eer beluiigliebbenden te informeereii dut de deelneming in bovengenoemde Maatschappij tot het sIulteQ vau contracten ter vervanging in den dienst voor de Militie door het ffehule Jtiji is opengesleld De Assurantie welke deze Mairtschoppij iederen deelnemer aanbiedt boven Commusimatrt of allee erkende feraonm maakt verdere aanbeveling overbodig De veelvuldige vltieude bctuigiugeu welke der Maatschappij inoehten ten deel vallen omtrent de wijze waai op zij zich steeds hcttt gekweten van haar veiphehtingea liggen ten allen tijde voor belanghebbenden ter inzage Beglementen worden op fmncu aanviage franco toegezondm 9e deelneming g eschiedt voor de provincie Zuid Hullaud aan de onderstaande Iloofdkantoreih Te s Graceuh ij e bij den Hoofddirecteur J J KERENS Beestenmarkt 103 Gouda I Directeur J W C VAN DEK WERF Wachtebtraat 182 mmi immi m mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEELERS Jz te Gouda Bizonder Wordt aanbevolen de gereputeerde BOKDEAÜXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook by proefflesfiohen kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en franko verzonden Alles wordt franko huis g eleverd De PHEmX ITAUAA SCHË ROOKVIRDRIJVËR Schoorstoeu veger en Metselaar Beveelt zich minzaam aan voor het VEGEN BOUWEN en REPAEEEREN van SCHOORjj STEENfiN alsmede het ROOKVRIJ maken van dezelven tegen billijke prgzen GOÜDA Spieringstraat F 47 FRANSCHE LEVËlVËRZËKËRI ti MAATWPPIJ TE PARIJS Waarborg 13 Milllocn Francs Zoekt in Oouda een actief en energiek PERSOON die genegen ia het AGENTSCHAP aldaar waar te nemen Jpi rV vinden vertrouwbaren raad in AlljniitY het beroemde gcülustre werk Dr Airy s Siatiuirg euee8wDze pnjs ém dulden by alle Boekhandelaars te ontbieden of rechtstreeks bij Eichtee s Boekhandel tegen franco toezending van 30 Postzegels i 8 Cent die ook vooraf op franco aanvrage een uittreksel daarvkn franco en gratit verzendt door het geheele Rijk en naar de Overzecsehe Bezittingen Dit voortreffelijke werk moest in geen huisgezin ontbreken Franco brieven aan het Hoofdbureau ROTTERDAM 103 Wijnstraat m Dépót te GoüDA j by J H BOERS llJlJiApot Wijdstraat Prjjs per doos 60 en 70 Cents halve doozen 30 en 35 Cents per stuk OU AS7ERTENTIEN Ünlverseel Zulverlngszout Het echte algemeen gunstig bekendeUNIVERSEELZUIVERINGSZOUT een zekermiddel tegen maagkioalen zuur braking hartwater enz is thans echt verkrjjfrbaar in 1 4 akjes a 15 Cent 1 2 pakjes 27 Cent enleele pakjes 50 Cent te Gouda bjj J H BOERS Apotheker en te Boêktop bg A J VAN TWOUT Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte reoept vaa de Wed ËEUNEN ZOON Chemisten i n aar schuwing Deze URBANUS PALLEN zQn door ons in doosjes i 37Yj Cent en in dubbele doozen t GOUDA aljeen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld by den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wy waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN k ƒ 1 L H SERRE OODDA D UK TAN A BsHKUUS te pla itsen behoeft men zich niet naar elders te wenden door den Uitgever dezer Courant A BRINKMAN worden ALLEADVEETElITIEir zoowel in Binnen als Buitenlandsche Couranten ten spoedigste geplaatst Openbare Verkoopincr te GOUDA op DONDERDAG 24 JANUARIJ 1878 des middags ten lè ure in het Koffijhuis db HabHOKIB aan de Mtirkt aldaar van 7 Hectaren 42 Aren 37 Centiaren WEI EN ÏÏOOILAND in Ond Reeawijk in de Gemeente M EEUWIJK eerst in vier perceelen en daarna zamengevoegd Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantoren van de Notarissen W J FORTÜLJN DR006LEBVER te Gouda ea J G BROUWER NIJHOFFte Utrtcht De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad gaochiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 NATI ONALE M mTIE KENNXSGEYINO BÜEGEMEESTEB n WETHOUDERS o Gouda doen te eteo dut bet regiater van inschrjivipg met de Klphabetiwhe niuuiiiy t van ken die ia het Bigtloopcn jur ia deie gemeeate roer de Militie syo iBgeKbreveo vnn dea Z8n Jannanj 1877 tot ea met deo In Febnury daaruiarolgende de ZonJof aitgeloodeni let voormiddag van 10 tot des namiddags 1 are op de Seeretarie der gemeente voor de belaagbebbendea ter leiiug tija aedergelegd en dat tegea legitler ea lyat beiirair kao wordeo iagebngt bgden Commissaris des Konings ia de Menaoie door middel vso eea met de uoodige btwqsatakkcn gwUwfil renoeksehrift op oogeiegeld p pi r onderMricead door hem die het bezwaar iabmigt welk tenoekiehrift vodr of op den la Feb H y 1878 aqtt ofdea iiig larcrd h Jiiug mm iV Ami IM Mate Mfa den Mn Jiooory 1 7I Borgetteester en Wethoaden Toornoemd VAN BERGEN IJZENDOOSN t t 1 v De Seoreuris BROUWEE Kennisgeving De VOORZnTEB nn den BAAD der Gemeente Goads Bmgt ter optithmi kenmt dst ua de Kiezers in deze Oemeeote iga toegesonden de Opfoepingsbrieren en Stembiljetten tot hel benoemen vsn een lid van de Fravineisle Staten en dat waaneer eenig Kiezer zyn stembiieQe verloren heeft of er geen mogt hebben ontvangen hy dok tot be kemiog daarraa ter Plaatselijke Seoietarie lal kanaen vervoegen dat de inlevering der Stembriefjes zal aanvangen op den Ï9n Jannanj sanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vier nre dst het SlembrieQe sohriftelljc ingevald door den Kiezer ptrtam in de Stembus moet gestoken worden dat geen ander Stembriefje dia dst hetwelk van het zegel der Gemeente voorziea is mag worden gebruikt dat de in het BrieQe in te vallen persoon duidelijk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het BrieQe niet onderteekend mag zqa en geene andne briaQet omvatten of doarssn opzettelijk z ja vastgeheoht OeiNb tl Januari 1878 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN KENNISGEVING De BUSOEMEESTSB der Gemeente Goods brengt ter algemeene kenni dat bet Kohier voor de Ght ndbelasting op de Gebouwde en Ongebouwde Eigendommen dezer Ckmeente orer het jsar 1878 op den 16a Jsnnsrij 1878 door den Heer Provinoialen Inspeotear der ÏMreote Belfstingen enz te Bot ndam executoir verklaard is gesteld lln handen van den Heer Ontvanger der Directe jBelastiugen alhier en dat ieder belastingschuldige verpUgt is zijnen aanslag op den bg de Wet Iwpwiden voet te voldoen alsmede dat ten drae geene beiwaartchriften zullen wordea aangraomen die niet binnen den t jd van drie maanden na dato dezer fullen zqa iagrleverd en wsarbg moet worden oTei èlegd een dubbel van het aaosb biljet De BUROBMISESIER nxfinoemd dil het niet onooodig den gltondbentters t herinneren dst om io het gdoot te kooaeu worden gesteld van de b j art iS 31 der wet van den 28a Mei 1870 aUalMuf So it bepaalde vrgttellingen wt eos stichting hobonwing bij of opbóuwing of gedeeltelijke veraieawiag de belanghebbenden volgens art 38 dier Wet t zga M let Beatnor ifx Gemeente eene MaiÏMe in te dienen binnen drie msanden na de aAeele of deeltel ke iogebruikstelliag der pereeeïen wasrvott an hen een sohrif M hew wiea q 4atvaa alle voomoemdis Geboawen met betrekking tot welke binnen gezegden termljo geene aangifte godaan is de sanspraak op vrijdom of vrijdom van rerhooging van Groadbelasting voor het geheel of tea deele verrsUen zal Wordende de belsaghebbeoden uitgenoodigd de voorschreven bepaling op te volgen ten einde tdtade te voorkomen GeMfa den 2in Janaarq 1878 De Borgemaester VAN BERGEN UZENDOOBN BUITENLAND BnltealaDdsch Overzicht De Bttssiaehe opperbevelhebber grootvorst Nioolaas heeft de Turksche onderhsndelasrs ontvangen maar niet te Kaaanlyk maar te Semenli Timova werwaarts het hoofdkwartier reeds was verplaatst Hq heeft hun te keanen gegeven dat hij niet anders dan te Adrianopel met ben wilde onderhandelen welke stad hem daartoe onverwqld moest worden overgegeven Zoodanig ia de onmsoht der Porte dat dadelgk aan Djemyl poeha den gouverneur van Adrianopel order is gegeven om de stad te ontruimen Indien Suleiman pacha nog niet ten gevolge van dea snellen marsch der Russen tussehen de legen dea vgands is ingabtea dan kan h j nu niet anders dsn op Konstantinopel lelireeren Deze tijding is afkomstig vsn de Engelsehe Z at7y Tdtfraf Ds oo eapondenten vsn dit blad zijn niet bekend door buitengewone voorzichtigheid en alleen op hun gezag kan men kwalijk zulk eene ielangr jke tgding aannemen Haar de toestand der Torksehe verdediging ia hopeloos genoeg om haar volstrekt niet onwaarschijnigk te achten Men houde bierbg in het oog dat Hermanly I betuiden het vereenigingspunt van de spoorwegen van Philippopel en Jamboli reeds in de vorige week door de Basten bezet was en de kozakken toen reeds tot nabil Adrianopel kwamen toodat de Turken slechts eene stad overgeven die binnen weinige dagen toch in handen der Boism vallsu moest Omtrent de ADVBRTENTIËiN worden geplMltt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nonuners VUF CENTBN vredesvoorwaarden wordt uit Weenen gemeld dat Griekenland niets of niet veel zal krijgen zoodat Thesaalie en Epiros Turksch geqied zullen blijven Eveuzoo Bumelié en in Azie Trebizoade Wanneet dus Basland de antonomie van Balgarge verlangt dan zal de Balkan als grenstoheidiog worden genomea en in Azië zoo Turlt je alleen de distrieten Kar en Erscrum verliezen Bessarabie zon door Bomenië weder aan Rusland worden teruggegeven maar het zou daarentegen van Torkqe de bnidtoha erlangen en een schadelooasteUing in geld Het vraagstuk van de vaart door de DardaocUen zou niet wordea langeroerd om EngeUod ztHs niet het minste voorwendsel tot inmenging te geven Men kan nataurl jfc dergelgke mededeelingen niet onbepaald vertrouwen maar dit berieht strookt met hetgeen indertijd uit goede bron aan Daüy Ifem weid gemeld en wanneer Bnalaad geen hoogere eifehen stelt dan kan de vrede Mwedig tot stand komen De K gelaohc Uadca jn bijna z Bdei idenoheid ingCBBnen met de tioomede alleen de XMIjr ITaet maakt een uitzondering Het overgelegde diplaaatieke materieel is meer groot dan belangrgk het bestaat uit 645 depêches geschreven 584 Uadzqden de correspondenties loopen tot 14 Januari Wat de liberalen vooral gekalmeerd heeft is de onvoorwoardelgke verwerping van bet verzoek om bemiddding van de Porte De limet is van oordeel dat de Begeeriog gegronde aanspraak kao maken op he vertrouwen en de ondersteuning des Uads In dea Frauschen Senaat heeft de iuterpellatie van Gavardie plaats gehad doch geen aanleiding gegeven tot eenig incident of besluit Zij is veranderd in een eenvoudige vraag aan den Minister ten einde stemming over eene motie te vermgden en zoodoende verdeeldheid in de gelederen der rechterzijde te voorkomen De vraag van Gavardie gold in de eerste plaats de naar zgae meening ontjjdiga bgeenroeping der gemeenteraden en in de tweede plaata de onwettige nerbenoemiag van afgezette maires Lianen een jaar na hunne afzettiag Het kostte den minister Dnfanre niet veel moeiteom te betoogen dat de regeering ia beide zaken gehandeld heeft overeenkomstig de voorschriften der wet welke Gavradie verkeerd bad opgevat B j de Kamer is het rapport ingek mea omtrent de wet van Léon Say waarbg bepaald wordt dat geea buitengewone credieten mogen wordea toegestaan dan door een wet of by afwezigheid der Kamer door den ministerraad en den Bttd van State Deze wet is ingediend met het oog op de praotljken van het Kabinet van 16 Mei ten opziohte der finaooiën De Kamer die nog sleedt de betwiste verkiezingen behandelt heeft weder eenige offioieelen eandidalen de deur gewezen o a den heeren Lomothe en Laroche foneauldBisacoia B j de Kamer van afgevaardigden ia ook het rapport ingekomen over de door den Minister van justitie ingediende wet tot het uitvaardigen eener amnestie wegens vergrgpen door middel van het gesprokene of geschrevene woord sedert 16 Mei tot 14 December gepleegd In overeenstemming met de Begeering heeft de Commissie in het ontwerp eene bepaling gebracht volgens welke de amnestie ook van toepassing zal zqn op de gedurende dat tgdperk gepleegde vergrgpen tegen de wet van 1868 op het recht vsn vergaderen De heer Savory onder teentaris der Staat hq