Goudsche Courant, woensdag 23 januari 1878

het dtp rt ment van justitie heeft aaa de Comniiasie medegedeeld dat het Kiibiuct ïim IG Mei 2598 Btiiatkuudij e processen voor de rechtbanken heeft gebracht Ongeveer 2000 processen zijn met eeue veroordeeling gecindigii Van de overige 61 0 is een gcileelte uog aanhangig In de andere proaesseu ia ttne vrijspraak gevolgd Heden disoiissie over deze urgente ïank Het nl of niet deeloeineii aan den dijkdienrt ter f ere van Victor Emnianud te Parijs is een politieke junestie geworden wtiniover veil wordt nagepraat alwat clerioaal is bleef tveg Het helpt dus uirt veel of de Puua al goedig en vei draagzaam wordt l e teraardebestclling te Rome van het stoffelij k over chot vfin Victor Enimauuel heeft blijkens berichten in verschillende dagbladen en diepen indruk op de bevolking gemaakt hit aantal vreemdelingeu d it de plechtigheid bijwoonde wordt op 200 000 geschat alle bureaux en alle winkels waren gesloten en de lezing van de uitvoerige rershigeii geeft den indruk vnn diftt ernst welke aller gemoederen vervulde Ken grootscber schouwspel zegt de berichtgever van Vtily Nem was te itome nimmer gezien Zaterdag heeft de nieuwe Koning van Italië den eed op de constitutie afgelegd eu daarna een troon iedc uitgesproken die op de Italianen een gunstigen indrak beeft gemaakt het vrije Italië zoo lezen ij o I i een waarborg voor den vrede en den vooruitgaitg mijn vader heeft nooit opgehouden mij te leerui dat de nauwkeurige eerbiediging van de vrije inrichtingen dea lands den vasten waarborg biedt trge i alle gevaren Dat is het geloof van mijn Huis Dat zal m ju kracht cg n Het parlement zil mij zeker terzijde staan met de oprechte gevoelens van reudracht en vaderlandsliefde Mijn enige eerzucht is mijn vader waardig te zijn Uit Rome wordt onder dagteekening van 14 dezer aan de lud btlge geschreven Men heeft gebruik gemaakt van al den invloed welken de partij der Jezuïeten nog op den Paus oefent om het gewicht en do bctcekenis te verminderen van de houding vail Pius I bij den dood des Konings n van zijne besluiten op eigen gezag genomen ten opzichte van de medewerking der geestelijkheid bij de terntlrdebestelUiig van het stofFelgk overschot van Victor Emmanuel Jlen maakte Pius IX de opmerking dat h j zich onder eede bad verbonden om op geenerlei ijze tot de verbrokkeling van het erfdeel der Kerk hij te dragen en geeue handeling goed U keuren welke op reuigerlei wijze de staatkundige en wereldlijke rechten van den H Stoel kon beoadeelen Pius IX scheen door deze opm erking getroffen h j ontbood onmiddellijk den kardinaal Simeoni en gelastte dezen om aan al de nuntiussen per telegram in den vorm eener nota instructien te zenden door welke de beteekenis van zyuc concpssicn aan hel kouiukl huis aanmerkelgk werd vcraiinderd In die noia wordt gezegd dat hg de geopende gjoeve van den Vorst die als goed Katholiek is gestorven en de dreigende houding der menigte de Paus geen botsing heeft willen uitlokken welke ongeregeldheden kon doen ontstaan gevaarlijk voor de monarchie maai bovenal voor den Paus en zijne omgeving De conoessien van den Fsus zouden dus niets anders zijn dan een gevolg van den toestand waarin het pauedom te Rome verkeert Die concesaiën maken echter in geen enkel opzicht inbreuk op de rechten van het pausdom ten opzichte waarvan de Paus zoodra de noodzakelijkheid daarvan zal gebleken zgn de vroeger gedane protesten zal herEalen Voor het tegenwoordige bepaalt de apostolische kanselarij zich er toe om te doen opmerken dat de laatste eer welke de Boomsche geestelijkheid au het stoffelijk overschot dn Konings betoont geenszins de erkenning der voldongen feiten in zioh luit dat de opheffing van den karkban welke op het Quirinaal rust slechts voorloopig is en dat toodra het lijk des Konings het koninklijk paleis lal verlaten hebben de ban zal geacht worden wtder van kraeht te zgn Wat koning Humbert betreft de exeommunicatie tegen de daden van zgn Vi sr gddt ook hem in zoover hij de vaderlgke nalatenschap heeft aanvaard zonder aan de kerk eenig herstel ta geven Kiettemin zal de H Stoel hem geen stelsel natigen tegenstand bieden by den aanvang zijner regeering maar zijne handelingen afwachten en naar bevind van zaken handelen Ziedaar legt d berichtgever ten lotte d A hoofdinhond van de geheime nota welke heden door deu kèrdinaal staatsseerftaris namens den Paus aan de nuntiussen is gebonden De onderhandelingen over het Oostenrgk Hongaatsche Vergelgk komen nog niet veel verder het Uongaarsohe Ministerie beeft wegens de daarbg gerezen moeilykheden zijn aotilag ingediend maar dit verzoek is door deif Kcuer geweigerd en in den Ministerraad is bnlöten de onderhandelingen voort te zetten met Tooiloopige aanhouding der ponten van Ttn il BINNENLAND GOUDA 23 Januari 1878 Renter s agentschap telegrafeert uit Pargs dat aldaar een gerucht loopt volgens hetwelk de Prins van Oranje in t huuetijk zal treden mt prinses Beatrice van Engeland De Commissie van opptrtoezicht en beheer der KKeekschool mor itnaart te Leiden heeft bericht dat op Maandag 28 dezer in genoemde inrichting cene keuring zal plaats hebben van knapen die eeue verbintenis in a Bijks zeedienst wensohen aan te gaan Bg de regimenten inSnterie zullen de miliciens van de lichting van 1877 die door loling voor het zoogenaamde big vend gedeelte zgn bestemd in vrerkelijkcn dienst worden gehouden tot SO September e k De overige miliciens dier lichting van deze regimenten zullen ultimo April met groot verlof wordeu gezonden De Eerste Kamer heeft in de avondzitting van gisteren de nog onafgedaan gebleven vier wetsontwerpen waaronder dat tot herziening van de kiestabel verzonden naar de afdcelingen die opnieuw zijn samengesteld Een commissie uit het Nationaal Lcderindnstric bond heeft dezer dagen eene audiëntie gehad l den Minister van handel en ngverheid en dien bewindsman deu onhoudbarcu toestand van de Ieder industrie hier te lande aangetoond die volgens haar moet gezocht worden in het tarief van 1877 dat niet in verhouding atant tot dat in andere landen De Minister heeft verklaard overtuigd te zgn dat ecu der belangrijkste takken van nijverheid in ons vaderland kwijnende is en beloofd dal alle pogingen bij de vreemde Mogendheden zullen worden aangewend om eeue zoo gewenschte reciproeiteit te verlirggen Bij de houtveilingen die in de jongste dagen in verschillende gemeenten in de provincie Utrecht gehouden werden waren de prgzen gemiddeld één vierde honger nog dan het vorig j iir Te Pmchem gemeente Kerkwgk met een bevolking van 472 inwoners is in 1S77 niemand overleden Er zijn 17 kinderen geboren De Maatschappij van Landontginging gevestigd te Apeldoorn is in verzet gekomen tegen het vonnis der rechtbank te Zutfcn dd 29 November 1877 waarbjj genoemde Maatschappg is verklaard te zgn in staat van faillissement Het verzet is gegrond op de bewering dat genoemde maatschappg niet is koopman doch blgkens hare statuten zich enkel bezig houdt met burgerhandel en niet met handelszaken of daden van koophandel eu dat ook al mocht zij volgeus hare statuten bevoegd zgn hare werkzaamheden tot zoodanige handelingen uit te strekken die tot de daden vankoophandel gerekend kunnen worden zoodanigedauen door genoemde maatschappg nimmer zgnuitgeoefend veel minder door haar daarvan haargewoon beroep is gemaakt J Cl Het hoofdbestuur der Hollftndsche Maatschappij van Landbouw heeft al haar znster maatschappijen uilgenoodigd tot bgwoning eener vergadering op Vrijdag 15 Februari a s ten einde het wetsontwerp tot herziening der grondbelasting op de ongebouwde eigendommen te bespreken Hoe handel en industrin iu ds Bgnprovineie evenals in geheel DuilscÜland in een gedrokteu toestand verkeereo blgkt uit de uitkomsten welke de spoorwcgmaalschappgen in bet afgeloopen jaar hebben verkregen De spoorweg Keulen Minden heeft in 1877 Bm 3 672 760 minder ontvangen dan iu 1876 de booldtak hraeht Bm 3 311 674 de Ign Keulen Qiessen Bm 644 122 minder op dan in 1876 de lijn Hamburg Venloo daarentegen gaf Bm 283 046 meer De Rheinische Eisenbafau ont ving in December 1877 Bm 94 486 minder dan in dezelfde maand van 1376 en gedurende het geheele jaar 1877 Rm 1 439 819 minder De Bergiaoh Markische spoorweg heeft in December 1877 in vergelqking met December 1876 minder opgebracht Bm 220 110 op den hoofdtak op de lijn Bnhr Steg Rm 23 197 Het geheele jaar 1877 sluit mèt een nündere opbrengst van Bm 947 702 voor d hoofdtakken en Bm 632 7 U voor de lijn Buhr Sieg Jl Zaterdag toen eene repetitie vaa de opera ida zon aanvangen was de Frausche Schouwburg in Den Haag het tooneel van groote ontsteltenis De mnziek van Verdi s nieuwste opera bestaande uit de partilie met de verschillen orehest en zangportgen een hooge stapel papier was plotseling verdwenen Nog daag te voreif waa de muziek behoorlijk in de regiekamer geborgen eu op het uur van aanvang der repetitie was ze niet te vinden Het geheele comediegebouw werd doorzocht met behulp der politie maar te vergeefs De Directie is er eehter in geslaagd de nieuwe partilie der opera aan te koopen zoodat de opvoering op den anngekondigdeu avond zal kunnen plaats hebbeu Een Duitscher te Rotterdam woonachtig zond onlangs aan een vriend te Dresden eenige proefjea van HoUandsche nüv rheid als daar zgn kaas jenever tabak de leemten tusichen een en ander aanvullend met con eveneens eeht nationaal product onze eenige onze vermaarde turf Helaas I niet zoo vermaard als men vermoedt De afzender kreeg in het bericht van ontvangst de volgende allerkostelijkste critiek waaraan wij ous welwachten zullen door vertaling geur en kleur te ont nemen Der Kiiae ist vorziigliah der Qenever delioat die eine Sorte Taback ausgezeiohnet Der gepresste Ta baok niemand anders dan onze niets kwaads ver moedende turf will inir jedoeh nicht acbmeoken er stinkt ganz fiirohterlich beim rauohen und ich gUubc derselbe muss erst zubereitet werden ehe man denselben rauoht Hitte mir mitzutheilen eto Het mooiste volgde echter nog vAls Curiosum alsof het vorige niet curiens was fftheile ich Dir noch mit daas die Stenerbeambteu hier beim offnen der Kiste deu Press Taback Tiir Pumpermiokcl grof zwart brood ansahen und ko teten natutUch allgemeine Kotzerei I K B CU In de Amerikunsohe atid Proridenee woiden 229 straatlantaarns over negen mglen lengte allen tegelijk ontstoken ei geUuscbt door middel van electrieitelt hetgeen door ééa man wordt verricht Na een proef neming van verseheidene maanden is gebleken dat deze methode niets slechts zeer doeltreffend is maar ook aan de eischen der practgk voldoet en dat wanneer nl de 2600 lantaarns der stad op deze wijze worden behandeld eene aanzienlgke bctoiniging per jaar op werkloou en gasverliea kan worden verkregen Onlangs hoorde alea bij de algeneene voedering der wilde dieren itt de diergaard te Philaddphit een eigenaardig gehuil opgaan uit de kooi waarin zieh eeu prachtige leenwin bevond De beiraken schoten toe en zagen met schrik dat het dier haar maaltijd wat te gulzig verorberd had eu dat een groot been in haar keel was gesohoten zoodat tq dreigde te stikken De oppasser wilde natuiulgk alles in het werk itelten om het kostbare dier te redden sprong in de kooi greep de koningin der dieren aan den staart en slingerde haar op zijde in de hoop dat zg door deze oneerbiedige behandeling tot een laatote krachtige poging zon komen om het been kwgt te raken dooh te vergeeb het dier was reeds zoover heen dat zg zich alles liet welgevallen Nn stroopte de oppasser zgn mouw op stak onvervaard de hand in naar muil greep het been vast en rukte het haar uit de keel Daarop verwgderde hij zich onmiddelijk uit de kooi zonder het geredde dier tgd te laten hem voor zijn afdoende hulp te danken Eene eigenaardige indastrieele onderneming is in Zwitserland op den Grindelwaldgletsoher daargesteld De geringe koude in de laatste jaren heeft haar in bet leven geroepen Zjj bestaat in het gereedmaken en venendöi van gablokken Men heeft datrtoa eene maatsohappij opgerieht die aanrankeiyk goada winsten oplevert en nog aanzienlgker voordaelsn iu de toekomst belooft daar zg zeer voor uitbreiding vatbaar ii Men bezigt daartoe op hei oogenblilc 60 arbeiders die het ga in rechte blekken van 76 kilogmmmeta losbreken en dagelgks 600 det elgke blokken gereed maken In lulerUken aangekomen heeft ieder blok door de meerdere warmte bg het dalen 25 kUogrammen van zgn gewicht verloren Tot voor kort baarde het vervoer raa de Gletseher tot dèn straatweg de grootste moeieiykheid Hen rplboan die onlangs is gemaakt heeft dit overwpn nen De baan heeft 14 400 gekost Het andante gedeeltf ongeveer 1800 meter lang st gt slediti 3 5 percent verder stggt zg met een vrye iterke kromming 46 50 pCt terwgl het laatste eedeélte tot den Qletscher vrg effen ia De met gs beladen wagens die langs een ketting naar beneden loopeur trekken door hun zwaarte de leege wagens die lang een paralelbaan loopen weder op Daar de wogem zonder begeleiding gaan is er geen gevair b Sen van de giootëte Ireeders van MmeiUe de heer Verminak ia een Belg van geboorte en de oudate zoon vaa een ormtu schoolmeeater die met elf Uu deren gezegend was Hg zooht als jongeling zgu fortuin op Afrika a Vfestkust dreef daar zeer gelukkig handel in goudstof en elpenbeen en vertrok later naar Marseille Hg is nn reeder olie fabrikant koopman en bezitter ran een vermogen van vencheidene raiilioenen De MaisiiUaausche blwlen zijn rol bijzonderheden over de feesten gegeven bg gelegenheid van het huwdijk zgner Jochter met een burggraaf De Pierres kapitein bij de dragonders De brnidschat waarmede de jonge dame in bet huwelijksbootje stapi bedraagt ruim een millioen Uit Oosterwolde FriesUnd wordt gemeld In de buurtschap Tochteloo was de gezondheidstoestand over 1877 zoo gunstig dat aldaar iu t afgeloopen jaar slechts drie sterfgevallen voorkwamen op eene bevolking van circa 30 zielen Over het algemeen brengt het sterfteogfer t aldaar niet tot t gewone tantum van S i P maar blijft meestal verre daaronder 0 en wonder dat men daar verscheidene ouden van dagen aantreft die den 70 of SOjarigen leeftgd bereikt hebben De oudste ingezetene telt bijna 92 jaar Gelukkig veroorlooft een goed deel heideveld voor onlgiuuiug geschikt nog verdere uitbreiding dier bnnrtschap Te PI month deed in December jl een schip van nieuwe construetie de Nortkamplon zijn eersten proeftocht Het eigenaardige der nieuwe inrichting is dat de gewichtigste deelen van den scheepsromp door een zeer sterke pantsering gedekt zijn de overige deelen echter in t geheel niet De bovengedeelleu worden alleen tegen geweerschoten bevestigd door dunne ijzeren platen en koperen kasten die met stukken kurk of houtkrullen gevuld knucen worden Zoowei kurk als krullen zgn een uitstekend beschultingsmiddcl tegen projec ielen Het schip is zoodanig ingericht dat het vlot blgft zelfs wanneer het geheele bovengedeelte verbryzeld moeht zijn De belangrijke deeleu zijn op het ottderdekiin de kleinst mogelijke ruimte bijeengebracht en door pantserplatcu beschermd die tot op t voet beneden de waterlijn reikeu De vuurmouden zgn alle op bet hoofddek geplaatst Het zijn 4 stukken van 18 ton 8 van 12 ton 4 twintigpouders en 1 zevenponder de bauite bestemd tot het afschieten van torpedo s en om in de booten gebruikt te worden Bovendien heeft het schip op het onderdek nog een inrichting voor bet afschieten van torpedo s vau 40 cM middellgn Ook moetan er nog 2 Gatliugkanona aan boord gebracht worden De Ifeluii een tweede schip van dezelfde soort als de Nortiampto i in aanbouw Een der laatst overgebleven slachtoffers van den willekeur van Nwoleon I overleed dezer dagen te Baltimore Tegen het einde van het jaar I80S landde Jerdme Bonaparte toen luit ter zee te New Tork en huwde daar op 25 Dec van dat jaar Miss Qisabeth Patterson de dochter van een rgkeu pachter te Baltimore Bij het hnwelgk werden alle vormen behoorlgk in acht genomen De Frausehe consul had het huweIgksooutract mede onderteekend en de katholieke bisashop Catale het huwelgk ingezegend Keizer Napoleon echter wilde later nieta van dit buwelgk weten en verbood zelfs de jonge vrouw naar Europa te komen Zg waagde bet echter toch en kwam te Amsterdam Men maakte het baar echter door bedreigingen als anderszins zoo lastig dat zg naar Engeland vluchtte waar zg van een zoon beviel die by den doop de naman van Jerdme Napoleon oatviag Twee jaren later huwde de vader de pntasea Frederika van Wurtenberg en werd koning van Wcatpholen treuriger gedachtenis Na den dood des konings poogde njn eerstgeboteoe tegen tien uian van 2 Dumber een proces te voeren en de geldigheid van den eersten eeht vast te stellen De kwestie werd echter aooit uitgemaakt en zoo is mevrouw Bonaparte in den onderdout van 90 jaren als Miss Patterson geatorrea Menigeen die het woord sohoolrOB bezigt al wel onbekend zgp met de afleiding er van De magister Iiudwig Brisman geboren te Triplis die te Ko Kanmbuig en Zwicken schoolmeester is geweest en den 19 Aug 1586 als professor in de Grieksobe taal te Jena stierf kleedde zich meestal in een met vossenbont gevoerden rok Dit kleed dat hg reeds voor zgne Genoemiitg tot professor te Jena droe droeg hij ook daar en dan stndealea viel een destgds niet leer gebmikelgke bmikelgkekleederdtacht zoodanig op dat zij buiten ds aohoddenr den spot er mede tlrtven en bett dea nAra van aehoolTa gaven De uitdrukking is sedert ipreékweordeiyk gewerden T gen den wélbekbnden Hiagsofaen atnat improvisator M er vroeger hotelhotidtr op den Duiia i terwyi hg zich te Amsterdam mphield procesverbaal opgemaakt omdat hy bg een zjjnet fiimriieleden die hem l 0 wel veel goed doet de ruiten heeft ingc ilagen Van z ne aneiitatie ia ook partij getrokken om hem na zulk een onwaardige handeling i n verwaardigen baard af te soheren In Dnitschland trekt het de aandacht dat daar in vergelgking met Engeland de levensveraeketing onder de wwUteden zoo weinig opgang maakt De boerenarbeiders zgn nog volkomen onbekend met de gelegenheid die hun openstaat om door middel der verzekering de treurige gevolgen van eenige ramp te verzachten of grootendeels weg te nemcu Op de iu het vorige jaar gehouden vergadering van de laudhuishoudkuttdige vereeuiging is deze zaak ter sprake gekomen Maatregelen als verhooging van loon verschaffing van beter voedsel toekenning van ondersteuning waren niet voldoende gebleken om het lot der arbeiders te verbeteren Ouder de bestaande omstandigheden heeft ter nauwernood ééu op de honderd arbeiders de gelegenheid om van het door zgu arbeid verkregen geld ieta na te laten aan zijn gezin Loonsverhooging werkt hiertoe niet mede daar het meer verdieuile aangewend wordt tot de bestrijding der dagelijksohe uitgaven Do levensverzekering alleen kun hier te hulp komen De werkgevers zelf behooren het leven hunner werklieden te verzekeren hun eigen belang vordert dit Doch daarbij behoeven zg falicitciten van de zijde der leveusverzekeringinaatschuppgen Eeu maatregel als de Magdelntrger Mlgcmeme Ferticherung GeieUiehafl genomen heeft kan daartoe strekken Bg een verhoogde premie laat deze maatschappij de verzekering niet te niet gaan indien na een zeker aantal jaren de verdere betaling onmogelijk wordt De werkgever kan daardoor de jaarlyksche gratificatie welke volgens hel bLstaaud gebruik deu arbeiders wordt uitgereikt bezigen tot iiet verzekeren van het leven der arbeiders welke hierin ook ecu reden kunnen vindon om zoo min mogelijk van dienst te wisselen Er zgn weinig zieclen welke de daaratelling van zoovele geneesmiddeleu heefi bevorderd als de Asthma De meeste dezer middelen min of meer onvoldoende zijn in een welverdiende vergetelheid geraakt De bewonderenswaardige werking der teer op de langen en de algmdeelen in bet algemeen heeft talrijke proefnemingen uitgelokt waaruit thans blijkt dat een der beste behandeling tegen Asthma beslaat in de aanwending der Teercap ula van Ouyol In de ineeste gevallen geven twee of drie capsules l g eiken maallgd ingenomen eene snelle verlichting wij voegen er echter bij dat wanneer de kwaal reeds verouderd is men gedurende eenigen tijd met deze behandeling meet voortgaan overigens na spoedige vcrliehtiog die zg daarvan ondervinden zijn de zieken zdden geneigd het gebruik der teeieapsules af te schaffen alvorens zij geheel zijn hersteld Deze wijze van behandeling komt op zeer geringe koeten te staan ongeveer 6 I 8 oents per dag Om er zeker van te zgn dat men de echte ïeeroapeules van Ónyot bekomt moet men de in drie klenren gedrukte handteekening van Guyot eisohen die zich op elke flacon mpet bevinden Depdt te Pargs in de Apotheek Guyot 31 Bue de SeUe en in de meeste Apotheken FOSTEH IJEIJsr LIJST van BBIEVÏIN geadresseerd aaa oobekeo den met bestemming naar het Buitenland gedurendede maanden October November en December verzonden uit Gouda welke aan het Poatkuntoar alhierzijn terug te bekomen m NOOHD AMERIKA J Kramen 2 stuks St Paul B Sehermer Chicago DUrrSCHUND Mevr de Smath van Brakell Doornwerth en N van Rijnberk Wiesbaden FRANKRIJK Woerlee en G Straver Paris ZWITSERLAND J KUassen Jr Interl aken Qa Directeur van het IVntkanioor te Gouia Van KKtriJNB POWi J W ft iS Door de Politie alhier is in bewaring genomen een liofatroodt JAQUTHOtim zoogenaamd HAZEWINDHOND zijnde eeu Teef De rechthebbende Jcau tegen betaling der voeding dezelve teriig bekomen Laatste Berichten Weenen si Januari D FoliUieht Corrtfo imi nddt nn authentieke bron uit Konstantinopel onder dagteekening van den 20sten De Turkacbe gevolmaehtigden zg n d h 18den door dan Bnssisohen generaal Skobeteff te Hennanl r ontvangen tluane inslruetie brengt mede dat zg indien de Rnssisohe voorwaarden bniten verwachting hard zgn per telegraaf nieuwe instructies vragen aan hunne Regeering Gedurig wint de meeniog meer veld dat de Porte gedwongen door het dreigend aanzien h welk de binnenlsndsohe aangelegenheden ea voomameiyk in de hoofdstad aannemen Voor lederen prgs de sohorting der vgaadeiykheden zal willen verkrggen On geveer 300 090 menschen hebben de vlucht genomen naar Konstantinopel Parijs 21 Jnp Na de redevoering van Beragnon over de ofBoieele oandidatuur en eenige woorden van Gambetta en Lauglois ia de prealabele quaestie aangenomen met 312 tegen 189 stemmen Londen 21 Jan lu het Kngerhuis verklaarde de heer Bourke dat het overleggen van de stukken betreffende Griekenland hem niet raadzaam toescheen Naar aanleiding van het rapport van de Commissie voor het adres had een kort debat plaats Norlhcote verklaarde dat de voorwaarden van Rusland der Regeering onbekend wareui de mededeelingen der ochtendbladen zgu onjuist hg hoopt spoedig kennis te krggen van de voorwaarden Het adrea is aangenomen Konstantinopel 3l Jan De Turjuie een officieus blad dringt er op aan dat de Porte zonder verwgl vrede sluite zonder zieh te bekommeren dver de belangen van andere mogendheden Schuttersraad te Gouda Bg vonnis van 21 Januari jl is veroordeeld J v D wegens plichtvcrzuim door niet tegenwoordig te zijn bg de inspectie van 9 December jl en zulks na gedurende het jaar 1877 geen enkele exercitie te i ben bijgewoond in eene geldboete van tien galden ca in de kosten II s Bggi I Bagj BagggggaggB Burgerlijke Stand Ooadft OEBOREK 18 Iia Bvtholomeai aaien P Wskier ea J loM la Jseob JohaaMi oaitn J van dtr Speld en H de Jong 20 Msrtiu Wilhelmina onder A via liaotn en S W vaa der Heg Maria eadsn A Greadct ea J Hogeveco 22 Coraelis oaieis C 1 Ueop ea J T B der Kreaa OVEItL£DEN II Jan A E p rt 1 j I bl 19 110 Geat 63 j J J de Ruiter 8 j w de Knrgc 53 j 29 J 8 U K de Vroon wed H H vaa Oéüa 68 j 11 SS A M Frukea 1 M M huinr vaa P Hallemso V Gooderak GEBOREK imtit etders K Vsrtooa F Evenooa OVEBUSBZN I J 4 k n j I iMadanlwit 8 j ADVERTENTIÊNa H dai overl ed ia don o dndcNn van 31 Jaren mnne geüefae Echtgenooto MABIA DK GIDTS P HÜLLBMAN Ck CDA 21 Jan 1878 Aan allen woidt dank gez d voor da vele hl kra TWL belangstelling Voor de bewgaen ran deelneming bg het orerlgden van agn geUefden Echtgenoot ondervonden betuig ik ook namens mQae Do ter mÖB hartelgken dank Wed J VEESLDIS Hbsm Gouda 22 Jannari 1878 Degenen die ieia te vorderen hebben van rerschaldigd zyn aan of papierMtoi bescheiden onder seb hebben b ooronde tot de nalat sehm ran Mejoffronv WUNA CORNfiUA WOUT Weduwe van den Heer QtnaiNvs van BcNTs partionliere Kenroond hebbende te Gouda aan de Zengenstraat n G 38a en aldaar overleden den 18 Janaari 1978 geKer n daarvan opgave betaling of afgifte te doen vóór den 1 FEBBUARI 1373 awa den ondargeteekendeofaan den fleer P G vah VLIET wonende te Gon J aan de Zengenstraat n G 42a W W ERKELENS COOKE ifottfrdam Krqiakade 87 Execntenr Tegen MEI a s wordt te Qouda in HDOKofteEUOP gevraagd een HUI $ aiiBex PAKHUIS HARTIKö ïVères Gtouda OoBtliaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Bpécialit d Agrandissementa et de Portraitt nailM Opnaf van prns ew wordt inaewacht bg den BrieTengauder t Oeertoom Nieuwe Amstel letter P