Goudsche Courant, vrijdag 25 januari 1878

Vrijdag Zó Januari N 209a GOUDSCHE COURAWT Nieuws en AdverleDtieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave De Heer D C NIJHOFF Bedacteur van de Stemmen over Staatkundige en Maattchappelijke Vraagstukken zal HKÜK Dinsdag avond ten half acht ure ia Ndt em Yskhaak eene LEZINU HOUDEN over liet lUtramontanisme en ods Staatsicven Toeguig k 0 50 Wordt gevraagd te Gouda tegen 1 FEBRÜABI ofl5 MAART eene FATSOENLIJKE als MEID ALLÉÉN in een Klein Gezin Zonder goede getaigen behoeft men zich niet aan te melden Men adresseere zich t Gravenhage Piet Heinatraat No 45 TE HÏÏUE GEVEAAGD roor eene Jnfrronw TWEE ONGEMEUBILEERDE KAMERS en KEUKEN voorzien van de noodige gemakken Aanbiedingen met opgaaf van standen huurprgs worden franco ingewacht onder nummer ld aan het Advertentie Bareau van A KOK CoMP Boek en Kantoorfaandel alhier 296 Staat8 LoteriJ T De Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 28 JANUARIJ 1878 A OPBNBARB H6iit Verkooping TB WADDINXVEEN De NotarU A N MOLENM te Waddinsmn zal op DINGSDAG i n 29 JANUARU 1878 ten verzoeke van dta Heer J A TAS DgWERVB publiek den meestbiedenden VEBKOOPEN te beginnen des morgens ten 10 ute Da koopaommen n kosten moeten onmiddd k na de toew sing worden voldaan Breeder hg bi etien en ittformatiSn bg I otatis MOLENAAR voornoemd f ü ITALUANSGHE ROOKVERDRUVER Schoorsteenveger en Metselaar GOUDA SpieHngatmat F 47 NüTWNALE 8E10ONIM Van fr 16 600 M SWOEil itOAILLE BCHTB ba Vtnttrktnd tpijtverterend koorUtierdnjv nd DR vnjnhoudeud eltkster bevat alle hoe daoigbeden der 3 verachlllende Mnaaoorten vereenigd het ia zeer aangenum en wordt leer door de geneetheeren anbevoleti twen Blotdtgebrek gebrek an krtchten ziekelijkebiiekhmd aandoeningen oan de ma ag blo edarmoad gevblgen can het i JL kraambed aanhou T CO dcnde AoorlMn ten Go 42 4k t K a gtamektnteOingvni fJf Z fCn4 rABRISKSMBHK SbBB n M Mi ia aui mouvt u n nxt na mthuui Depot te Gowl bg ZELDENAUK Apotheker Til TUTTTTl tegen 1 MEI of vroeger te Gouda aan de Gouwe Wgk C 26 EEN ZEER bevattende behalve Suite Vyf Kamers Twee Zolders Meidenkamer Keuken Kelder Tuin Schuur en verdere gemakken Wegens vervroegd vertrek naar Indië tegen LAGEN HUURPRIJS Brieven franco ouder letter T Adres Bnreaa dezer Courant OU AMTENTIEN te plaatsen behoeft men zich niet naar elders te wenden door den Uitgever dezer Courant A BRINKMAN worden ALLEADVEETENTIEN zoowel in Binnen als Buitenlandsohé Couranten ten spoedigste geplaatst GEZONDHEIDSBIEB MAAQ WALEN tenen VEKMAGEEING HALZ EnRAGT MALHXTRAGT MAIZ EXTRACT veroudbrSên hoest ZWAKTE LONGLODEN MAIZ EXTRACT MAIZ EXTRACT Prgzen 1 flesch 4 cent 6 flessohen 2 20 13 flesBchen 4 40 de flesachen wórden i 5 cent berekend en tegen dien prgs steeds temggenomen JOH H0FF 8che Centi aldép6t Amsterdam Smalle Bloemmarkt g de Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J C van VREDMING EN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt Tegen JICHT Mr Rhumatiek verkrggbaor te Gouda Wed Bosman tOMMNSSflgn ZSCT I Alphen L Vaeossiao Zn f Bodegraven P Vemixjot IcEZIIWIIfitSIdEEIimtni Boekoop J Goobkadb Harmeien W G Kuevkm Btertwoudei J Gaarkeuken MtaifooH 3 A Jacobi Montfoort Wed Runbkbibo Oudewaler J LiEniAMS AeonAoe n Wed Wolpf z Waarder BotJTHOOM Wofrden Gebr Prairaiifo Zegvaard L dim Oüdbn Op voordeelige voorwaatden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd DépötbgM J C HAM te UtrtAu OVERTOLLIG HAAR op het aangezigt van Dames is schadel k voor hare schoonheid Men kan zich door m n odschadelyk middel eigenhandig voor altgd bevrgden van dien wezenlgken last 5 de acon daarmede heeft men voldoende HüILE CHRISTALLIN glansgevend en tot verzachting der haren zonder onreinheden na te laten 2 de flacon KLIEBOLIE om de hoofdhuid der kinderen zuiver te honden en levend onrein te dooden 2 de flacon ZEEP Uitmuntend om het aangezigt zacht en blank te honden 50 cents SCHEERZEEP onovertrefbaar 50 cents Alles eigen vinding en briekaat THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein 32 Amsterdam m aUI A iAROCHE van KRAEPEUEK en HOiM AfoiUktte U Zeitt De eenlfe OVINA LAROCHE welke loer de Red van de geneesk Cour pM HM CeneeskuBdifen Is auibevolea tegen algemeene zwkkte gebrek aan eetlust sleohte spyavertering lenuwziekte in het tijdperk der heratelling na eware liekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekEUobt teringaobtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Prya ƒ 1 90 per flacon bq den Heer Apotheker C Thim te Gouda Urbanus Pillen bereid volgens bet aloude en echte Recept waarop men in het bUaonder attent maakt Z jn uer naltig ia ongetlaldhedea der MAAO en werken beilztan ep de SPIJSVERTERING Zy iga uitmeDtend tegen de GAL SCHERPTE ia bet BLOED en UITSLAG der HUID zü iia ZACHT LAXEREND o 8LIJMAPDRIJVEND Verugelde dooun van ST i Cent o dobM doouB liJD verkrijgbaar bij de Ib jmautriam S de Boer Amterdam M OlOaa fc 0 drog heilige weg D 18t Boiegram B Venlost Boekoop i A van t Woudt i Delft H W de Kniöff De ftJumn 3 B WesterholT Ooaia L Sohank op d Hoogttraat HautrecU K Oosterling Bage L F C SnabUié BuitenboT leyde J T Terbaigb Haarlaa boek Bakkeritetg Maorineht G H Port Meerkerk W van Beekum Oademiter Pr Vree BoUirdm v d Toorn Ie Beker Wette Wagenstraat I IM I MII A Wolff ütreekl Altena b Kroon op bet Steenw over dea Dookeratr n 372 naardmgin Worter Pl aier Woerien 1 F Sweeraan Zmenhuize A Prins Het depit deur echte Urbanns PUIen sinds zoovele jaren met roen bekend en in algemeen ge bmik ia door ent te Oonda aUeen en mt l Sluitend gepUatet bjj den beer L SCHENK de Uoogrtrait WA ABSOHÜWING Hen wordt iaatantelijk venoobt wal atleat te willen z jn dat door ons bg niemand ander da UrbsDiiBPUleo bereid vok sni bet otde en eobte Reoept in Dëpdt z ja verkragbasr gestsld ia fa M hoee opgegeten Steden en fUtteen da Ui de Uer bovengenoemde Défitjumden In elk dooq e is een biljet voonisn met de eigenkandige naamtaekeniog van ds vervaardigers Wed Kxdmeii k Zoo Apo tbekeri welke Handteekening zioh ook bevindt op bet Zegellak waarmede de Dooqei vertegeld zqn Wy verzoeken de gebrnikers inttaiUelyi daar wel op te letten en raden bon aan wel toe te Sie bg wien men de Doo es Fillen baalt Alleen dis Doo es waarin een bi jet net onze Handteekening ia ziob aan te aobaffen en zich te waohtea voor bet gsbroik van de vele asiaaakaelB GOTOA DKÜK TAN A BbIHKVAN 1878 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pirfls per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 BUITENLAND BuitculaDdscli Overzicht t De Ilusaen zijn eedert Zondagavond in Adrianopel en en Turksch re eerini 8blad a ÏViryiitf raadt aan om maar zoo cpocdif muf etijk vrede t aluiteu zonder veelte vragen naar de belangen van mdere mogeadhedeu Dil is Tolttrekt niet te verwonderen want de Turken zullen thnna wel bebben bespeurd dat ran Eugelaud al weder niets te hopen is en bovendien blykt duidelyk dut Konstaotinopel al evenmiu te verdedigen ia als Adrianopel Men zou er ongeveer 150 000 man voor behoeven en er is misschien niet een vijfde van dit cijfer Waar de Turksche troepen zijn gebleven wtet niemand te zeggen maar het is alsof de legers der Porte eensklaps in den grond zyn gezakt En tot overmaat van ramp is thana ook in de Grieksche gewesten v u Turkije een opstand uitgebarsten terwyl Kreta blijkbaar sleofata zich rustig l udt omdat het ook zonder opstand tot zijn doel hoopt te komen Tc KonstanliDopel zijii ongeveer 300 000 vluchtelingen aangekomen zoadat men er daar geen raad meer medo weet en daar de vijandeli kh ien nog voortdurend worden voortgezet neemt dat aantal steeds toe Omtrent de vredesvoorwaarden is nog niets met zekerheid bekend Ook de Engeleohe regeering very klaarde dienaangaanue nog niets té hebbeu vernomen maar kon toch zeggen dat hetgeen in een ochtendblad voorkwam onjuist was Denkelijk wordt hiermede bedoeld wat Daüy Telfgrapk zegt Volgens dit bind zou Rusland den eisch stellen de DardanelIrn te sluiten voor alle oorlogschepen behalve de zijne Wanneer nn de Engelsohe regeering met Ruslands voorwaarden onbekend zeggen kan dat dtt niet zal worden gevraagd dan kan men daarin de bevestiging zien van de onderstelling dat Rusland co Engeland reeds in het algemeen over de vredesvoorwaarden hebben gesproken voordat de Porte den raad kreeg om rechtstreeks met de llus ijche regeering ie onderhandelen Sir Stafford Northcote heeft in het Lagerhuis medegedeeld dat de Koningin weder op verzoek der Forte zich per telegram gericht had tot den Russischen Keizer om op een eerrollen vrede aan te dringen De Russische bladen wgzen er eu o i terecht op hoe de dubbelzinnige houding van Engeland die weder hoop geeft op interventie den loop der vredesonderhandelingen stremt Te Weenen is men niet vreemd aan het denkbeeld dat de Russen ditmaal ook naar Koustantinopel zullen trekken maat de regeering schijnt volkomen geruit te wezen dat de bezetting van Konstantinopel slechts tijdelijk wezen zal en over het lot dier stad ten slotte door Eurbpa zal worden beslist Mocht het echter tot zulk een tocht komen dan kan men nagaan welk een misbaar door sommige Engeliche dagbladen zal worden gemaakt die nu reeds loo te keer gaan op bet denkbeeld dat Oonrko wel aena naar Gallipoli trekken kon waar van hg intassohen nog ver genoeg ii verw derd In de Fransohe Kamer diende de admiraal Touchard Maandag namens de gezamenl reohterzyde een voorstel in inhoudende dat er in bet vervolg een meerderheid van I twee derden der stemmen noodig zou rijn om een ver kiezing te vernietigen TouAard vroeg de urgentie voor zijn voorstel en betoogds D a dat door de vernietiging van verschillende verkiezingen sommige afgevaardigden waren gelrofea die het vertrouwen hnnuer kiezers genoten en waartegen geen ernstig protest was aangeteekend lerwql de meerderheid de verkiezingen van al haar leden had goedgekeurd nl waren deze gekozen met een zeer kleine meerderheid van stemmen De President merkte op dat Touchard den eerbied uit het oog verloor dien by anu de Kamer verschuldigd was Gambetta vroeg de prealabele quaestiejhij noemde het voorslel Touohard het uitvloeisel van de spyt eener minderheid die het werktuig was geweest van een Ministerie dat in verzet was gekomen tegen den natiooalen wil een minderheid die aan den leiband liep De President verzocht den spreker zioh te verklaren Oambetta herinnerde daarop aan de officicele candidaluur en betoogde verder dat de minderheid slechts 17 leden had verloren en dat van meer dan 100 de verkienogen waren goedgekcard Cundo d Ornauo viel Garabetta in de rede en werd tot de orde geroepen en toen bij o a zeide dat hij boven de meerderheid stond besloot de President bem in het proces verbaal op te laten teekenen Se la Uochefte protesteerde tegen de woorden van Gambetta hierop ilain Paul I e Cassagnac het woord en na eenige dis cusBie tussoheu Touchard en Gambetta een redevoering van Baragnon over de oflicieete oandidatuur en enkele opmerkingen van Gambetta en Langlois werd de prealabele quaestle aangenomen met 312 tegen 186 stemmen In hare Dinsdag gehoudeue zitting heeft de Kamerder afgevaardigden met 431 tegen 7 stemmen aangenomen liet wetsontwerp tot bekrachtiging van den afstand van het eiland St Bartelemy aoor Zweden aan Frankrijk i Xa overleg met den minister Dufaure ia op verzoek van den heer Savary de beraadslaging over het ontwerp betreffende de amnestie op Donderdag vastgesteld De ministerraad heeft definitief de bepalingen vastgesteld omtreut de zoogenaamde rechterl ke verplaatsing Er worden vyf procureurs generaal ontslagen en vele andiren znllrn verplaatst worden De Doitsche Kroonprins heeft Rome weder verlaten wnt het politieke doel van zijn reis betreft men kan zeggen dat hy het meeste suoocs heeft gehad de Italiaanscbe bladen maken met veel lof gewag van zijn verblijf en beschryven o a uitvoerig de geestdrift van het llomeinsche volk toen hy op den dag der eedsaflegging met den Koning en de Koningin op het balkon verscheen en den kleinen Italiaanschrn kroonprins op de armen hield en kuste Van bijzondere ontmoetingen van den Pransohen bnitengewonen gezant den Maarschalk Canrobert verneemt men niets Het amendement op het odres van antwoord op de Engcische troonrede betreiTende het onderzoek naar de wenschcn van Ierland is door het Kngelsche lagerhuis met 801 tegen 43 stemmen verworpen Van Zuid Afrika zijn ongunstige berichten ingekomen De Kaffer oorlog is gebleken ernstiger te zijn daa eerst gedaofat was De Gaikas hebben zioh by de Galikas aangesloten en een langdurig gevecht volgehouden met de Britilbhe troepen In Engeland is men bitter teleurgesteld troepen imar Afrika te moeten i zenden tot het voeiïn van een Kaffi r oorlog diegeen eer maar groote verliezen kan geven Naar uit Weenen wordt gemeld hebben de Oosten rijksche en Uongaarsehe minitien besloten vhn de al ADVERTENTIËN worden geplaaU TUI l 6 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden bererend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJJ CENTEN of niet aanneming der wetsontwerpen betreffende den Auujlekli door de beide parlementen de portefeuilleqnaestie te stellen BINNENLAND GOUDA 24 Januari 1878 Bij koninklijk besluit zijn de benoemingen van J J Le Févre de Montigny buigemeester van Haastrecht CU Vhst iot secreUris dier gemeeat n goedgekeurd Algemeen heeft het genoegen gegeven dat bij het 2e concert van de Goudsche Orchestvereenigiug de jeugdige Daraes Zangvereeniging Aurora zoo verdienstelijk optrud Niet minder genoegen zal t voor vtleu zijn te verftemen dat Aurora voomemena is jaarlijks 2 4 3 uitvoeringen te geven indien zij op dt n steun barer stadgenooten mag rekenaa LijsteOi voor de toetreding lot deze vereeniging worden fotai gtzondeiij De contributie is gesteld op 2 50 waarvoor men htt msht krijgt met eene dame de uitvoeringen bij te wonen Onder de leiding van den Heer van Milligen belooft deze vereeniging het kleine aantal avonden in deze gemeente aan muziek en zang gewyd met enkelen te vermeerderen die de eertte uitvoering bewyst het reeds weikelyk vol genot zullen zijn Be heer M Lótz predikant te Schelluinen beeft toezegging van beroep ontvangen naar de gemeente Sluipwijk In de zitting der Rotterd Arroud Reohtbeuk van Dinsdag werd o s veroordeeld C II wonende te Gouda besch van opliehting tot Vs j a boeten van ƒ 25 of 1 dag gevang eenz voor iedere boete lu diezelfde zitting stond terecht zekere H L B meesterknecht in de branderij van de beeren V d Schalk te Schiedam bekl van moedwillige mishandeling Een treurig incident had in deze zaak plaats een der getuigen de brandersknecht Jacob Krommenhoek oud 43 jaar blijkbaar onder den invloed verkeerende van den bekl de meesterknecht vau de branderij waar ook bü in dienst was legde een verklaring af geheel in tegenspraak met de andere getuigen en werd ten eerste ingevolge het requisitoir van den subst officier van justitie V Hamel en vervolgens m bevel van de reebtbaak ingevolge art 362 wetboek van strafrecht en art 195 van bet wetboek van strafvordering in heobteois genomen als verdacht wegens het afleggen van eene valsohe verklaring Te vergeefs pntta de president der rechtbank mr Weve sit uit in woorden om den getuige tot het herroepen vau zijn blijkbaar valsche verklaring te dwingen te vergeefs wees bij hem op de gevolgen op zijn gezin zijn vrouw en drie kinderen die hy in het ongeluk stortte alles te vergeefs hij bleef by hetgeen hy verklaard bad en werd onmiddellijk iu hechtenis genomru als cu treurig voorbeeld te meer van de grenielooze lichtzinnigheid waarmede getuigen bij het ouder eede afleggen hunner getuigenis te erkgaan De subst offio von justitie zvjn requisitoir nemende gaf den treuriiren indruk weer die deze zaak op hem gemaakt had hij noemde den bekl den meesterknecht e ohald van hetgcea M nwt den getaige voorgevallMl 4