Goudsche Courant, vrijdag 25 januari 1878

wu bet b d beat toch maar één wooid j tkubt on het onheil dat de fqtuige boven het hoofd zweefdi ware weggenomen maar helaas bij had hem door zijn ontkentenis doen volharden in iju Mr L ider als verdediger optredende voor den kkl kwam in den vollen ernst van zijn arabt de nnndncht vestigen op deze zaak Het verschrikkelijk dnima dat iu deze zaak wna afgespeeld had ook hem zeer getroffen maar hoe veraohrikkelijk dit ook wns mochten z i de twee z iken niet met elkander worden verward en al had de getuige K na het afleggen lijnt r verklaring den bekl een blik toegeworpen dit was niet het bewya dat de get stond onder de pressie van den bekl want het was hem evenmin als de rcobtbank gegeven bat binnenste van die twee personen te doorgronden Na een korte schets van de aak gegcvcu te hebben en de schuld van den bekl aan hetgeen hem ten laste was gelegd niet geheel wegcijferende concludeerde hij dat het de rechtbank mocht behagen een vonnis te vellen in niilrleren zin als de eisch van den ambtenaar vin justitie Be rechtbank bepaalde de uitspraak iu deze aak over 8 dagen Dinsdagavond hield de heer D C Nijhoff uit Utrecht ujn aangekondigde voordracht over het VllraSnoulatiumt e out Staaltlnm Danrin werd doot spreker aangetoond dal het eigenJijko dud van t nltramontanisme is om de heereohappij van den staat te bemachtigen en dat ofschoon zulks door de leiders ontkend wordt de historie daar is om dnt te bewijzen Spr trad in een historisch overzicht tot slaving Tan zijn oordeel beschouwde eerst de overige staten vul Europa om vervolgens een blik te slaan in ons eigen vadprland Talr j yu ook in Nederland de teekenen zeide spr dat t ul pmontauisme meer en meer de heersohappü coekt M verkrijgen teekenen die niet op zich zelf taan en Vot eker niet moeten beschouwd als onbeduidende gevallen der opmerking nauwlijks waardig maar ve iteer als feiten die ons toeroepen in plaats van t dikwijls herhaalde vrede vrede geen gevaar i Weest pp uw hoede De doorwrochte studie van den beer Nyholf was ongetwijfeld ten volle iu staat om een ontwikkeld publiek te boeien en verdient zeker in ruimen kring oetCeod te worden Ia 18T7 zgn te Beeuwijk geboren 66 mannelijke o 6 VToawol ke personea overleden 46 M en 35 V vertrokken uit de gemeente 72 M en 94 V gevestigd in de gemeente 40 M en 64 V gesloten hnwel ken jongmans met jongedochters 23 weduwneura met jongedoehteis 2 Maandagavond ongeveer zeven ure brak te Nifuwf tgi br ad uit die door den feilen wihd zoo in htvigheid t enam dat een twaalftal huizen tgtaal ïijp afgebrand onder welke eene flinke boerderij In een Mal der boerderq ziet men de verkoolde eu verschroeide overblijfselen van zeventien koeien en oen paard Nog ia een paard deerlijk gebrand en vermiukt doph nog levend Vreemd is het gezicht vaa het geteisterde gedeelte van het dorp Hier en daar taat een huis dat gespa ird is gebleven terw l irondoB alles is afgebrand De brand hield aan tot dcs morg eni ongeveer zes uur na dien tijd kon m n rr aan denken de rockende puinhopen onschadelyk te maken De toevloed van belangstellenden en nieuwsgierigen ie Tetbazend groot De volgende gemeenten ia Zoidholland worden tei bepaling van het aasdeel ia militielichting dezes jaar u Ona gevoegd met naburige gemeenten te wetea 7e kanton Behiebioek met Oversohie Ue kanton KijoeaterwoDde met Leimuiden I Se kanton Benthuitco met Hazenwosde 16e kanton Papekop roet Lange Ruige Wade 17e kanton Vlist met Jlaastreeht Berkenwoude met Oonderak 19e kanton Moereappelle met Bleiswijk 22e kanton Arkel met Kedishem Hoog Blokland met Hoornaar 33e kanton Sehellnitien met Gondriaan 24e kanton Wijngaarden met Kolenaangraaf 28e kant Herkiugen met Melissant De bg elke zeraenvoegiug laatstgenoemde gemeente wordt ais de hoofijgemeente aaageweten Ten eind b de loting voor de nationale militie ongeregeldheden te voorkomen die anders vaak door roisbraik van sterken drank ontstonden zal die loting ia de provincie Drente in gebouwen plaats bebbeo vaar gee gelegenheid is om atuken drank te bekomea De door de staten iit pro di n 3uid IIulbud en Utrecht gemeenschappelijk frilioinen besluiten tot ijziging en vaststelling van het reglement voor het wutcrschiip de Hooge RoiZfny j achter Haas trecht en voor het waterschap Snelrewaard ZuidLlnsclioten Scliagen en den Eiifrh gelegen ouder de gemeenten Liii ichotcn Snelrew uirJ lu Oudewalcr zijn door Z M den Koninjt goedgekeurd In het hotel De Groote llomein te Rotterdam hod Dinsdag jl eene bijeeukomst plaats vau cn aantal oflicieren en leden van den Fchuitcrsraad van he 6e bataljon rustende schutteiij dezer provincie De majoorkommandant vnn dat bataljon was voorzitter llij wees er op hoe btdioeveml helaas de toestand der rustende schutterij in Nederland is hoc raen steeds heeft gowaoht of ook eene nieuwe wet verbetering zou aaiibreiigcn en lioe eindelyk liet meerendeel der hoofdüfllciereu van de rustende schutterij in ZuidHolland zelf de handen aan hit werk heeft geslagen om Ie tr ichlcn die schuller te hervormen en zoo mogelyl ia vrijwillig dienstdoende ora te scheppen Met dat doel zei hij wns het Bond der rustende schutterij iu Zuid Hullaiid waarvan de stotutcn bij koninklijk besluit reeds zijn goedgekeurd opgericht Hij eindigde met de uauwezigeii uit te noodigen lid van dat Bond te worden en te trachten zooveel mogelijk ieder iu zijne omgeving ter bereiking van het voorgestelde doi 1 werkzaam te zijn De hooge autoriteiten verzekerde hij slaan deze pogingen met welgevallen gade en hebben reeds alle medewerking toegezegd Na eeiiige discussie traden alle aauwezigpn met de beste vooruemens bezield tot het Boud toe Een j jarige stier van den heer H Punt te Klundert is voor ƒ 600 aangekocht om op de wereldteutooustelling te Parijs te worden geëxposeerd Door burgemeester en wethouders van s Gravenhage is aan den architect directeur voor de gemeentewerken het ontwerpen von een plan voor een nieuw stadhuis opgedragen Dal plan is in de gemeenteraadszitting Dinsdag gehouden ter bezichtiging gesteld De kasten van het nieuwe stadhuis worden naar men zegt op s milhocn geraamd In den gemeenteraad van Delft wees de heer van Rh jn er op dat het tractement van den warkzamen burgemeester uaar verhouding veel te laag was hij stelde voor het Ie verhoogen tot 3000 De voorzitter verliet de vergadering die daarop met luide toejuichiug het voorstel van den heer van Rhijn ondersteunde en het zonder stemming aannam De Jmiterd Cour heeft voor de dezer dagen plaats gehad hebbenfte verkiezing van leden voor de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad te Amsterdam èen candidateu Zoolang van de duizenden onzer lezers zegt zij slechts even vele honderden gelieven op te komen zoolang onze verki iugsntmos pheer ia t algemeen zoo bedorven blijft als zg sedert eealgeu tgd is wensohen wij ons van iedere aanbeveling te onthouden dimr wij niet willen steunen wie aan de kiezers worden opgedrongen liberalen en evenmin degelijke beproefde talentvolle mannen oonsorvatieven tot een nederlaag willen leiden welke thans iioodzakeiyk ieder wachten moei lie niet de voorspraak heeft vau een handvol drijvers in een der liberale clubs Met genoegen vernemen w j dat de uitgave van het Aardrykskundig WeMlad door den beer A Kgmond te Enkhuizeu voor korten tyd wegens hel vertrek van den redacteur gestoakt in de volgende week zal wordcu voortgezet onder redactie van Dr G J Dozy J e werklieden Vereeniging te Zwolle heeft plan arbeiderswoningen te gaan bouwen Deze vereenigiqg alsmede hare wintervereeniging bloeien bij uitnemendheid Door de zorgen van het atedelük bestuur zal eerstdaags te Zutfen een aanvaqg warden gemaakt met het geregeld onderzoek der me k die den ingezetenen te koop wordt aangeboden en zullen de namen der venters van vervaUohte melk worden gebracht ter kennis van het publiek Daarna zal men dit onderzoek ook tot andere levensjniddeleu uitstrekken en zoo noodig eene verordening in het leven roepen Zooals men weel werden er in de jongste vergadering van den geneesk raad van Utrecht en Gelderland daaromtrent re ds eenige mededeelingen gedaan De zaak schijnt nu al Teider gevorderd te zijn dan toen Men leest in het D v B In het Berliner Tagehlfit van den 18n dezer wordt het noodig geacht de aandacht te vestigen op een gerueht dat in Fraokrgk sohgnt te zijn ontstaan maar waarvan door genoemd blad eerst verspreiding wordt gegeven door de volgende nil Parijs daarop gegeven tegenspraak JaHé gerudilcn omtrent de beweerde mogelijkheid dat Prankryk verloren grondgebied zou kniiucn terng krijgen tegen ondersteuning van Duitschland tot het verkrijgen van Nederlandsche koloniën kunnen als geheel uit de lucht gegrepen worden beschouwd Ofschoon men hier slechts te doen heeft met een tegenspraak acht een onzer landgenooten tgdelgk iu Pruisen vertoevende het toch de moeite waard op dat eiitefiict de aandacht te vestigen Hij heeft voor die meenlug twee redenen vooreerst de miu welwillende gezindheid jegens Nederland waarvan hij ter plaatse van zijii lijdelijk verblijf talr ke versoliijuseleu zegt Ie hfbbeii opgemerkt en ten tweede verwijst hij naai een andere plaats in hetzelfde nummer van genoemd dagblad waar Nederland genoemd wordt als een teu onder begane groote zeemogendheid die daarbg op één i n wordt gesteld met Karthago alleen met dit oiidcrscheid dat Duitschland meer belang heeft bij ons vaderland dan bij het vernietigde Kijk van de oudheid Misschien is het inderdaad de moeite waard aan zulke verschijnselen jonze aandacht te wgden De Held Ct wgst o a op de levensopvatting die zich tengevolge van de siggeiide welvaart van de moderne maatschappij heeft meester gemaakt Wg zijn gemakzuchtig en genolzuchlig geworden wij hebben het te goed gehad en zgn daardoor te veel waarde gaan hechten aan de gemakkelijk verkregen genietingen des levens Onze vaderen verrichten meer werk voor miuder genot Ze waren er niet ongelukkiger door Het epicurisme is voor veleu de levensregel geworden de innige daadwerkelijke overtuiging dut ieder aausprakeljjk ia voor ziju eigen lot en dat niel elcn op uiet werkeii behoort te volgen is verloren gegaan Men laat het toe wanneer iemand in de kracht van ziju leven verklaart niet te kunnen werken men vindt het begrgpcigk dat een man leeg blgft loopen omihit hg geen lust heeft of zich niet in slaat acht ander werk Ie leeren en met miuder verdiensten tevreden te zijn Men kUugt en beklaagt den man ilie geen werk heeft wieua zaken verloopen maar die geen vinger uitsteekt om ander werk meester te worden of zich zelfen de bekwaamheid voor anderen arbeid eigen te maken Verloopt het tg men zit laf en klagend te wachten of de vloed terug zal komen men betreurt de klasten die wegblijven cn doet niela om anderen te winnen de moed is er uit en degenen die zeggen ik kan niet worden met medelgden in plaats van met de minachting die zij verdienen overladen Zoolang alles goed gaat is die algtmeene vcislappiug van het volkskarakter gcea dadelyk gevaar de zooveel mindere mate van energie als noodig ia om de zaken nan deii gang te houden is waar de gewoonte te hulp komt gebleven Maar voor iels nieuws voor eene machtige openbaring van volksgeest en volkskarakter als de nood aan de man is daarvoor zijn wg te gemakkelijk te verslapt van zin te veel vervreemd van de heerscbapp die plichlgevoel tegenover ons zelf en onze naasten over ons behoorde uit te oefeiieu Misschien zien ng de zaken te donker in Gelukkig zoo wg ons bedriegen Maar mocht thans eene algemeeue ran p onze natie bedreigen hare stggende welvaart breken dan vreezen wij dat het ons aan kracht aan wil en aun volhardenden moed zon ontbreken om nieuwe banen In te slaan en den slag te boven Ie komen Maar men zcgt Tainpen stalen Het ongeluk de noodzakelijkheid schudt krachten wakker iu het volk wier bestaan nieinaud vermoi4de Niet allen zgn zoo ingesluimerd dat ook het noodlot zo niet vermag te wekken I Wg hopen het Het slachtmasker dat sinds weinige jaren voor het doqdeu van rundvee druk aanbevolen is beeft in Zwitserland plaats gemaakt voor een schotmasker welks resultaat tol heden iu alle opzichten voldoet De slachterg te velde van de 6e leger diviaie beeft bg hare laatste manoeuvres naar de Zanda meedeelt alleen dit werktuig gebezigd daar liet dier niet behoeft gebonden te worden en dne op elke plaats dood kon worden U t schotroasker bestaat uit eene lederen kap welke het dier over den kop gegespt wordt en uit en korten getrokken geweerloop dien men op eenvoudige en gev arlooie wga zoo aan het masker kan beveftigan dat hg tegenover de groote hertenen te liggen komt Vooraf wordt er eene metalen patroon die een pantkogfl bevat achterin geschoven die door een ligten slag op een perkuaaie stift ontploft en den kogel in ie hersenen drgft ï e dood is plotseling fn volkomen daar de l raeht vi n het ontploffende qiengsel dcp kogel tot in de treek van den zesden eu zeveodeii halswervel jaagt ï e tej ksle Stier valt onmiddellgk ten bodem en dat wel met het achterlijf het eerst ten gevolge van de beleediging van het roggemifrg Het werktuig is te Aarau voor alle grootvee verplichtend en te Zurich e Bazel veel bg de slagenin gebruik Li ü o jS f Iu t begin der vorige weel ging deZutfensoheuaoht acht J van Silvolde naar Leiden om zich dooreeu professor een kankergezwel te laten wegnemen Eenblinde jongen tevens zwak van geeatvermogeus ging met hem om zijn gezicht te lateu onderzoeken J was natuurlgk de leidsman eu aan wien zoumen een blinde ook al beter toevertrouwen dan aaneen nachtwacht S komt echter terug eu vertelt aim de verlangend uitziende ouders van den blinde heel naif dat hg hun zoon onderweg verloren heeft waor dot weet hg niet Telegrammen zijn uitgezonden doeh tot hier toe is van den achtergeblevene njg niets vernomen V f Alet ZmdagMad mn ket If e d D roemt den spoed waarmee de commissie benoemd om te adviseereu over het plan Waldorp tot verbetering van den waterweg van Amsterdam naar den Kijn haar rapport heeft uitgebracht Als hier te lande iets commissoriaal gemaakt wordt dan is gemeenlijk de zaak voor langen tgd begraven en t is menigmaal een uitkoraal voor een Nedcrlandaoh minister ge ee8t dat bij als hij een zaak niet wilde maar moeielijk weigeren kon daarover geinterpelleeril kon antwoorden ik heb nog geen ropport Als alle coramiaaiën zoo voortvarend waren als die van het pUn Waldorp dan zon menig minister in de klem geraken Het oordeel der commissie ovir het plan is in t algemeen zeer gunstig Dour dit kauoal zegt üg zal een uitmuntende waterweg verkregen worden lot verbinding vau Amsterdam met de Lek i en met de Merwede te Gorinchem Hierdoor wordt voorzien iu een door velen en zoo dik erf nitge proken behoefte aan verbinding van het Noord ze eknnaal met den Boven Hijn en van een verbeterden waterweg tussehen de Wile grootste koopsUden van oiM Uud Daaraau echter onatscbeidelgk verbonden de gelijktijdige verbetering van de rivier boven Gorinchem naar den Biju en van de Lek beneden Langerak naar Rotterdam Wanneer zich dus geen bezwaren van anderen aaril ilaartfgen verzetten meeneti wij de uitvoering van dit ontwerp te mogen aaubevelen De minister van waterstaat zal naar de meening van het Zonda tbl zeker deu meesten last hebben van allerlei aanvragen Hg zal dikwerf genoodzaakt zijn zijne medewerking te ontzeggen daar waar bij zelf de wensehelijkhiid der voorgestelde f ilannen erkent Daarvan is het Wad zeker dat bg n deze niet zal aarzelen Waar het een groot ua tionaal belang gddt waarbij ae belangen van haodel m aeheepvaart zoo nauw zijn betrokken daar zal h handelen en de finanoieele bezwaren weten u boven te koraea Daarom noemt het t rapport een beUngrgke schrede voorwaarts op den weg die leiden moet lot verbetering van onze handeltwegen te water Tot de uitgebreidste fabrieken in ons land behoort it in de nabijheid van Battenlara aan Jiet Kralingsehe Veer gemeente Copelle a d IJssel sedert ruim tweejaren bestaande Chemische Fabriek van den heer M H Salomonson te Rotterdam Zg staat op de plaau waar vroeger de Meekrap en Garanoine fabriek was gevestigd De nieuwe iurigliag heeft 5 stoomketels met een vermogen van 320 paardenkracht waarmede gevoerd worden 7 machines van 50 45 20 18 16 6 eu 2 paardenkraehten totdrgving van 10 tel molens zuiveringsapparaten builen zeeflen desintegratorcu pompen enz De overige stoomkracht wordt aangewend voor de droogkamers en de voeding van 5 digestoren die door de firma Gebrs Stork en Co te Hengelo geleverd zgn De fabrieken bezitten bovendien magazijnen ter gczamenigke oppervlakte van raim een hectare een gasfabriek een mttderg een timmerinanswinkel en een kuiperg Ruim 150 werklieden zgn aan de fabriek geplaatst bijna geen kinderen worden voor den arbeid aangenomen Ojn een denkbeeld te geven van den grooten omvang dezer industrie dient dat in deze etablissementen jaarlijks knnneu verwerkt worden 26 millioen kgr Peru guanó en 10 millioen kgr phosphaten Midhat Pacha die thaoa in bet Blaefcfriars Hotel te Londen vertoeft heeft in een achrgven aan de bladen de aandacht gevestigd op de ellende van de talr jl e vluchtelingen die bg het ladereadcr Russen bufa woningen verlieten Meer dan 0 districten waren verlaten en hun bewoners opgehoopt in de boo d t8d eu n verschillende steden 25 i 30 000 vroui en kinderen en grgsaards verkeerden op den weg van Adrianopel uaar Kosstantinopel in den bittersten nood 89mn iige vljiohtelingen uit Nisch en Firot die geen plasta konden vinden in de treinen die naar Êazardgk reden gingen op de raUs igfea en koaden sleciita met moeite worden Terwijdard MiïUiat doet eëo beceep ten behoeve der vlnohteUagen op de liefdadigheid van het Engeltche volk jM WAsder van de wereld en niet het ninst van de Turken die altijd dankbaar Zanden zgn voor hetgeen men vat het begin van iea oorlog voor hen had gedaan Mfecr cn meer worden aan de kusten van Primkrgk Engeland Spanje Amerika en nu ook van Duitsch i land in het belang van handel eu scheepvaart poetduiven gebezigd Sinds den jongsten Fransch Duit sohen oorlog looral heeft raen de groote beteekenis van dit overigens oude middel van correspondentie leeren kennen Htt plan ora bij deu nog altijd te hooien rg8 der telegrammen tussohen Engel iiid en Amerika zelfs een duivenpost te or aiiiseere i hefft een begin van uitvoering gekregen Het pchip la France heeft al iu de jongste Juliiuaand van Havre een groot aantal postduiven mi de uaar New York genomen waarmede de TransatUutische maatschappij de proeveu wil nemen om uit te muken tot welken afstand de vliegkracht van een duif voldoende is zonder voedsel te gebruiken 2 4 stotiaus znlleu vermoedelijk voldoende zijn Die stations zouden op de ojieu zee zich bevinden op schepen Tussehen Engeland en Belgió bestaat reeds of nog de dnivenposi Iu de proviooie Luik zijn blijkens verkregen inlichtingen 200 000 poalduiveu die gemiddeld j30 frauc t stuk naard ziju Een arme vrouw lag ernstig ziek iu een armoedige woning Ie Sheffield Men© fccji geiieeshier komep die verklaarde dat de töestana bgua hopeloos was Toen hij weggin vroeg men hem wanneer hg weer zou komeu Waarlijk ontnonrdde hij een blik op de arme vrmw werpchde t is onnoodig dut ik terug kom want z j herstelt toch niet meer cn om ons alle 6oodclooie moeite te besparen zal ik maar terstond het bewijs van haar overlgden scbrgveu Zoo gezegd zoo gedaan Na zijn vertrek echter de vrouwen zijn zoo grillig kwam de zieke zeer spoedig weder bij Zij is lh ns geheel hersteld en vertoont aau ieder die t tieu wü het bew e vaa haar orerigdea I De Etoile Beige deelt mede dat de Iclephoon op een der scholen te Brussel in toepassing is gcbraeht in dier voege dat de directeur au uit zgne woning aan de lessen assisteert eu met de docenten kun onderbaodelen Neem plaats zei een deurwaarder tegen een boer die iu het portaal van het Gerechtshof waar stoel noch bank stojid moest wachten t Is hier net als bg mg in de donehsehuur zeide de boer geen stoelen of bauken maar wel vlegels Twee ondernemende Uslandera Jow Thorkellsson en Sigindur Krakasou hebben het vnlkanengebied van Dytsar Jelikn ondetzooht Den 7den Februari vertrótten z $ van Barbadal daalden onder vele gevaren iu dea krater van den Aaya neder igu bereikten omstreeks 1000 meter onder den rand des kratera den bodem waar zg een meer van kokend water aantrotffen Zg vervolgden nu eeiat den oever van dit meer naar het zuiden totdat de weg hun door nollen en door water verwerd werd waarna zg zich in noordelgke richting begaven lol aan een vreeselgkea afgrond uit welken onder een hevig gedreun diohte zwaveldampen opategen Een hevige ondcraardsche donder dreunde uil het iuwendige gedurende den geheelen tgd dat de kloeke reizigen zich ia den krater bevonden In liet Traosv ialsehe ia rolgena berichten van 25 Deaemlter Uueaht door de Uauken veriateu de Zoeloe s zgn er meester Celchwsjo heeft zich zeer hooghartig zoo niet ruw omtrent Shepstsues gemacbligdea gedragen hg wilde van geen opgeven vau bet betwist t grondgebwd welen Hij staat blijkbaar met da Roailo a en deooeoeiiie in verband en schijnt alles tol een nilbaraling te hebben voorbe eid Tegenover die dreigende houding is bevredi ad dat de Amazwazis aieh troaw jegens de Transvaalschcn gedragen Shepatone heeft aan Celobwajo een ultimatum gezonden en tegen verdere strooptoctUcu gewaoiachuwd Het Algemeen UandeliUai merkt op naar aacleiding van de omstandigheid dat de Tyd zich heeft venenigd met het protest van deu heer Van der Hveren tegen de woorden waarin de miaiiter van Binnenl Zaken bg de behandeling van het wetsKoorstel tot herziening der kiestabel in de Tweede Kamer zich over de bemoeiingen an de geestelijkheid met de verkieztngen heeft uitgelaten dat het antwoord van den heer Van der Hoeven niet slaat op de woorden van den Miuister Deze wilde aan hen die geeitelökaa niet een deel van hun burgerrecht betwialeu ook niet huu de bevoegdheid ontzeggen om met of zonder aanvoering van redenen hnn mtdekiezers caudidaten aan ie bevelen o te beslfiijden maar hij keurde tiaf dat de geeslelgken als Zoodanig zich richtten tot bun parochianen eu het hun daardoor als katholieken tot een gewetenszaak maken den man te kiezen dieu zij aaiib vtlen Dat is de tin zegt zg van de getSielijke kuilde Y n dat staan van den candidaat onder de kerkelgke geboden op de Zondogen voor de verkiezing Dat de R katholieke glestelijkeu zich als zoodanig met de verkiezingen bemoeien is niet tegen te spreken getuige o a het gebeurde in 1875 te Ro ermond toen het kerkelijk hoofd op het gebied van het bnrgerlgk bestuur heeft gezegevierd Met btter lijke aanhaling van de woordeu van het mandement blijkt zegt zij dat de kiezera uiet andeis dan al Katholi kin Je stembus mogen naderen en bijgevolg ook bij die han leling zgu ouderhoorig aan huu bisschop Ook in den zomer van het vorige jaar h d iets dergelijks iu dezelfde gemeente plaats Toen ook richtteu de pastoor deken en de overige dienstdoende geestelijken zich in een openbaar geschrift tot huu dierbare parochianen Zij wezen iu hun hoedanigheid als priesters leu zielzorgers aan wie zij parochianen tot leden van den gemeenteraad hadden te kiezen wie te weren Wanneer de geestelijkheid zoo handelt vraagt zij kon dan ook ontkend worden gelijk I e Tl d en de heer Van der Hoeven doen dat zich iu ons vaderland een Katholieke partij ala staatspartij tracht te vestigen Is dergelijke handelwgze uiet iets geheel ouders dan het inwinnen van deu rood eu de voorlichting van algemeen geachte en eerbiedwaardige mannen zooals de heer Van der Hoeven bet uitdrukte Aan de Zwcedsche kust teu Noorden van Gothenburg vertoont zich een geweldige massa hariug Er zijn daar noch stoombooten noch tonnen noch voorraden zuut genoeg om de duizenden tonneu haring die dagelgks gevangen worden te behandelen en te bergen Van alle kanten aan de kusten en uit Noorwegen komt de eene stoomboot na dc andere met ledige tonnen en zout en toch blijft het gebrek aan gereedschap bestaan Een ieder weet welk een heerlijk geneesmiddel de leer is in geval van bronchitis teering oatharren verkoudheden en in t algemeen tegen alle aandoeningen van brunches en longen Vele zieken belaas voor wie dit geneeimiddel uitstekeud zon wezen gebruiken de teer niet letzg vit tegenzin Irgen den smaak hetzg dat i t hun verveelde om het teerwater klaar te maken Dank g het geniale denkbeeld van den beer htfot Pharmacien te Pargs hebben al die miu of Jneer rechtvaardige grieven van de zieken opgehouden te bestaan Het is den Heer Guyot gelukt de teer te omgeven met een licht bedeksel van doorschijnende Gelatipe en er ronde kapsules van te maken ter grootte vaa een pil Deze capaules kan men ae r gcmakkelqk innemen op t oogenblik dat men gaat eten ze hdbben volstrekt geen smaak Zoodra ze in de maag komen smelt de GeUtine en wordt de leer pmenomen Deze kapsulea zgn zeer duurzaam zóó zelfs dat de kapsules van een aangebroken flacon nog na jaren te gebruiken zgn De teerkapsules van Guyot zga een zeer rationeel geneesmiddel dat niet raSer kost dan zes of adit oenteu daags en tevens ontslaat van het gebmik van alle boratkruiden De heer Guyot kan slechts instaan roor die flacons waarop zich zgne handleekening bevindt gedrukt in drie klemre en die in de meeste goede apotheken te verkrggen zgu Als gevonden aan het 3ureau van PolUie gedeponeerd Een Blauwe WiJJTjÜRJAS bg de water machine Laatste Berichten 8t Petersburg 93 au officieel NadatAdrianopel door de Tarkiche gengetde troejlen o6 ruimd en er Baachibazoek en Ciroassiers waren binnengedrongen werd hel den 208l a dezer ouder gejuich der bevolking door Rossigehe caTalcri bezet St Petersburg it Jan Ëen 4el égram van grootvorst Nikolaas meldde gisteren uit Kazaglik dat eoeraal Strakoff Osten eonder strgd Adrianopel bezetti cn uit i vefsolHUfi d natiooalittiten een voorioopig beatunr aameostelde Versailtes 2S Jpn Bg tie atemmin wo een onafzetbaar senator iferSen doarlle r ohtcrz ie op Deoaaes 12 $ doglr de linkerzgde op Victor LefMno 129 steauueo itgebraeht Daar het aantal stemmenden 272 eu de volstrekte meerderheid 137 was zoo werd geen resultut erkragen Er tverd besloten morgen tot herstemming over te gaan M ARK T B B y I OH T E f Qfmdti 24 Jan w Bij kleinen omzet waadeatepmingJanw Poldertitrwe puike ƒ 12 60 a 13 26 Stonde ƒ 11 H 12 Rogge piuke ƒ 8 25 a ƒ 8 75 Mmdeie 7 60 ü ƒ 8 mr SO a 6 60