Goudsche Courant, zondag 27 januari 1878

1 Mag 27 Jiéiiafl 1878 N 2094 ITALIAAIGHE ROOKVËRDRUVEB SchoorstccnvegcF en Metselaar GOUDA Splerlngstmat F 47 GOUDSCHE COURANT Nieuws eo Adverleotiebiad voor Gouda eo Omstreken Mevrouw LÜLIUS van GOOB zoekt eene imm misTEE goed kunnende STOPPEN en MAZEN ook bekwaam in het MAZEN en STOPPEN eenige dagen disponibel hebbende zag die gaarne besteed Adres met franco brieven ouder letter M aan bet Bureau dezer Courant Te Gcuda GEVBAAGD eene FLINKE liefst boven de 25 jaar genegen naar buiten te gaan tegOi 1 Mei Adres franco onder n 24 aan het Adver tentieBureau van A KOK CoMP Boek en Kantoorhandel Gouda TE HUUE GEVRAAGD te GOUDA een BBNEDENflUIS op goeden Stand geschikt voor BIEBLOKAAL geen Herberg Opgaaf van Stand en Huurprijs onder letters Y C aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH VAN DITMAB iïo errfam ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN k l L H SERRE 296 Staats Loterij De Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 28 JANUARIJ 1878 nÊËKEND beste middel tegen Winterhanden Vrij van alle minerale bestanddeelen van eenen aangenamen hoogst aromatischen gettt verfijnt en verfrischt de JOH Hoffsche Malz Zeep de huid verwjjderd alle Önreinheden als Dauwwormen Sproeten anz maakt de huid zacht en elastisch hergeeft en onderhoudt een gezonde tint Prijzen 1 stuk 17Vj eeat 6 staks 5 et 35 cents 6 stnks ƒ 1 95 50 en 70 cents per stuk JOH HOFF sebe CefltraaldépÓt Amsterdam Smalle Bloemmarkt bjj de Paleisstraat F 250 Te pouda J O van VBEüMINGEN j én de Wed A C SCHOUTEN L HOIST Schoonhoven L B OMinizen Delfl Frankamt J GOODA DKTOTA A BeDTKUAN G rel pnike 7 60 a 8 60 Uiadtre f 50 a J l ió lUïtj zware 6 a ƒ e Lichte ƒ 3 76 a ƒ 4 75 De ct iiurkt met weinig aanvoer de handel in alles iets trager vette var keiis van 22 a 25 cents p r half kilo scliapen vlug magere varkens traag te verkoopeu Kaa aangevoerd 16 partijen handel vlug prijzen VBU ÜJ a ƒ 30 Godbeter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 10 ü ƒ 1 20 Burgerlijke Stand Gouda GEBOSEN U In Catluriiit fiurtrauli endera L Bodliisnt an A C vso der Linden 0VU11 E1 EN 28 Jan P O den Ondcn 2 m J G M ira i flra H J N Botb knisvr tan P C Bukaart 22j GKHl V S 23 Jaa J oMeling ea i W IIilleKcra Burgfrlijke Stand van onderstaande gemeenten van Ifi tot 23 fan 1878 Moordreobt GEBrSREN Juliaiiii oaden W ds Wit en P Kerier fia tlaan ouders 1 Boere en A vAo Grieken Johonnes ouders A de U ilde en S Baas OVBRLEDEN M lan der Wegde 8w A Verweg I9m Oouderak G£UOn£N Johanna Witbelmina ondera W Donker en S an Winf erdcn OVERLEüE C Verboom S j D Verblik 7 a Stolwijk BEBOKBV Jan ondera 1 Verkaik au A Viaser WiHem OBden J bloof en A van £ ck OVERLEDEN M Blom ij ONDERTROUWD A Hnljsmaa net T VM dor Winden Ii van den Berg met M Both GEULWO W S tan Dam met I RameijD Haastrecht GEROKEN Klaai ondera K Steebonwer e B Hol Cornelia ouders 3 van Vli t en C Oskam OVERLEDEN J T Dongelmans 2m Keeuwük 6SB0BKK Jacobna ouders N van Lecniren en B van Velzen Johanna ond ra W Schouten en J van Wenaveen Tennia ouders J de Groot en G ïroon Enplberllm Cornelia orders C Blonk en C de Jong Aria ouders W Koatw en F de Vink OVBEIiEDBN A Butler 23 j A Mappendel i m Waddlnxveen GEBOR i Gerardua ouders A W van tango en A C van Iiange Pictcr ouders A van Zwieten ea N van dar I ann Gerrii ondera J Benschop en C de Brnin Hendrina ttdera A Smii an K Hertog Panlna ouders A Verstoepra B de Ihnin Wilhelmina oudere K Belt en L Zwa nenbnrg Frans Jozef oudera M van Dyk en J B Leeman Elizabetbj ouders AI vsa Veen en N van Oosterom Elizebetb ouders A van Veen en A van der Winden 0 ERLEDEY G Mulder 1 m O H tan Os 21 m ONDERI itOüWD P Staenland ea N Wesseling ADVERTENTIÊN f S v lleii van een Zoon t A M TEELlNG ¥üuaEN ouia 23 Januari 1878 Woorspoedig bevallen van een Zoon H TA BEE SANDEN VAN DBE GeESI Gomïa 24 Januari 1878 j i Heden overleed zacht en kalm na een langdarig gedoHig lijden tot diep0 droefheid Wk iBÓs wederz c ftmilie mgn innig geliefde Vrouw JOHANNA NEELTJ15 BOTH m dea ovderdom van twee en twintig jaar en fht maanden mg nalatende een meisje van ven jnaaoden P C RIJKAABJ JS uAi 24 J n 1878 Voor de vele blgken van deelneming oBdervondeD bg het overlgden van onzen waarden Vader den Heer t BELONJE Al betuigen wy door dezen onzen bartelgken dank J G BBLONJB L BBLONJB TricM n T TTTinnn oépot te goüda MÏÏMIiliJIIJifö S rS Prgs peï doöa 60 en 70 Cents halve doozen 80 en 35 Cents per stnk S l 24 Januari 1878 tegen 1 MEI of vroeger te Gouda aan de Gouwe Wfik C 76 EEN ZEEB bevattende behalve Suite Vp Kamers Twee Zolders Meidenkamer Keuken Kelder Tuin Schuur en verdere gemakken Wegens vervroegd vertrek naar Indië tegen LAGEN HUUBPRMS Brieven franco ouder letter T Adres Bureau dezer Courant Toilet Artikelen Ten einde aan de grjjze haren de OOBSPBONKELLIKE kleur te hergeven of het ONTIJDIG gry zen te voorkomen bevochtige men het hoofd slechts EENS per maand met het EA U MEB VEILLEUSE hfl per fl Adres LOUIS P WELTER Coifleur Westhaven B 193 OU ASTEBMTIEN te plaatsen behoeft men zich niet naar elders te wenden door den Uitgever dezer Courant A BRIJNKMAJV wordért mzmmnmm zoowel in Bijanea als Buitenlandsche Couranten ten spoedigste geplaatst Siym cii Maagplllen Deze FALLEN Hi ainds vele jaren met liet beste gevolg tegen de slIjm rn ala moagverSterkend gobmikt worden door hare werdinfr de spijsvertering zeer bevorderen bgconder goed tegen de gal n zeer zacbt lazereod ign lyn tegen 32Vs O bet dooaje nat berigt van het gebraik veijcrggbaar by de navolgeoda Heeren te Amterdam M Clébaa k C Droog Ueitiga weg D 321 Bleiswuk Sa v d Kraala Delft K Wilsohpt Bommel Zalt J v d Vette llelfsliaven J B Wcsterholf Deventer Gebroed TiiBan Dor reeht H i Giltay Gouda L Sohenli op ie Hoogstraat Oorinohem B J B Bosch Arma I P Lasaoder e Gravenhage J Visser Zoon in de Spulstriiat Uaastrecbt K Ooaterling Leijden J T Terbnrgh Haarlemmerstraat Lekkerkerlc A den Ondsten LinschetcD B Kruithof Hottérdam v Santen Kolff kc ta Hoofdstcag Stolwp Wed A Zijderlaaa Sehtedam Wed A U BomboUts ïiel A J Paassen utrecht Allena Kroon Steenweg over de Don kerstr 872 Vlaardiogen M Si Hoirmana Tjadeit Zerenhniien A Priaa De SLUM en MAAGPI LLEN bereid volgena het echte recept zü door my te Oouda allM m uUtluUmd verkrggbaar gesteld b j den heer L SCHENK op de Hoogstraat L£T WEL On elk doo e der tchte en sinta onheugelyka jaren gebraikle SLIJM en MAAGPILLEN Is een biljet voorzien met de bandteekening van 3 S SCHBËUDEÜ apotheker vpelkc bandteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doo e verzegeld is Men gelieve daar re attent p ta zfja en tieh te wachten roor hetgabiutk van eeunamaaksel dat men traoht ia omloop te breoges BUITEtJLAND Buitealandscli Overziclil Uit naden tieriohien blSkt dat de Bussen door de biwoneis van Adrianopel de voornaamste mazel manncD waren nrluoht met gejuich zijn iugehaitld omdat de ploDdertude Bushi Bazofks er huishieldeu op b iuM gewone wgie Mes vreest dat dergelijk verzoek om de orde te komsn herstellen uit Kuustantinopel zelf niet geheel onmogetgk is Men schrijft althans nit Weenen aan de National ZeituHf Het zal blijken dat alle theoretische beaprekiagen over de verschillende gezichtspunten van het Ooatersche vraagstuk volkomen qdel zijn zoodra de Uuaaen de venlcdigingsliuie van Koustantinopel naderen Dan eerat zal men inzien hoe wijs Rusland handelile torn het vermeed tegenover Engeland renige belofte af t leggen dal KousUutinopel ook niet tgdel k zon worden bnet Volgeua geloofiraardige beriohleo die hier uil de Turksche hoofdstad worden ontvangen zgn daar gebeurtenissen ophanden die een tocht der Buesen naar KojsUotinopel volstrekt noodzakelijk zonden maken Kr zijn raeda meer dan 300 000 vluehtelingen uit Bumelie in de tad d regeeringlooaheid neemt hand over hand tae en wat van builan komt draagt daartoe bg reohtatieaka en igdeliugs daar bet aanachoawen van al dele jiuamerra het fanatisme van het gepeupel voottdoreud prikkelt Er staan tooneeleu te wachten ala by d venroaating voa Jeruzalem en daar de Snaaen itr het Mmat au toe agn zullen zjj wel genoodzaakt weaan tioli ier in te mengen Daarmede ia natnurlijk bet aeio gaitaran voor alle vloten om dom de Davdaa Uen ta gaan ea hanne marinesoldBten aan wal ta zetten Het Eugelaohe eskader is dan ook weder nar Besikabaai gegaan en ligt er voortilureDd onder atoom Ook de Ousteurgksehe oorlogscbepea in de Middellandaehe zee hebbeu reeds hunne bevelen ontvangen De Enropeesobc mogendheden zullen elkander in Stamboel ontroücun Dat beaehouwt men hier als nagenoeg onvermijdelijk Ook vau elders wordt bcnoht dat te KonslontiDopet groots spanning keersobt en dan tal inderdaad een wapenatilstand weinig goeds kunnen doen Men zou veeleer hebben te vreezen dat het daardoor tot een uitbarsting komt en niet onmogelgk is dat men dit voorziende talmt en den Bussen aldns gelegenheid gaeft nog meer te naderen Inmiddels houden de Ëngelsohe regeering en de Oaatenrijkache zioh atil waaruit met vrij veel waaraohgulqkheid kan worden afgeleid dat ze omtrent Roalanda oogmerken zeker zijn en niet meer dan tgdelgke bezetting van Koustantinopel verwaoblen Ook de Italiaansche vloot heeft bevel om naar het Oosten te stevenen Bovendien kan nu binnenkort ook Oriekrnfauid ten tooncele komen Men meldt althans dat de opstand in Theasalië zich uitbreidt en Griekseha troepen naar de grenzen rukken Uit Weenen deelt de Köl Ztit gunatige berichten mede over den stand der vredesonderhandelingen Bnaland zou er in hebben toegestemd dat de Europe he zijde der Ooatersche kwestie geregeld werd ojf een conferentie maar m bg voorbaat verzekerd te iqn dat Bnaland hier niet overstemd werd moeten de drie Keieerlgke Begeeringan vooraf op alle punten ii n varecngekomen Busbind en Dnitaehlaad igu t reeda eena en onder leiding van Biamarok wordt met Oostenrijk nog onderhandeld Het gevaar dat Ooatenrnk met Engeland gemeene zaak zal maken zon reeds geheel verdwenen zijn Verder wordt uit Konstautiuopel gemeld dat daar na voorwaaiden vaii Bnaland zgn ontvangen en het zeker achijnt te wezen dat die zullen worden aangenomen ofschoon ze zeer hard liJn en onder anderen aan Tnrkija eene zware oorlogsaokatting wordt opgelegd met de bijvoeging dat de Busaen een gedeelte van het Turkaohe gebied zullen blgven bezetten totdat te is afbetaald Tevens komen een paar berichten uit Engeland die vermelding waard zijn Vooreerst dat de regeering verklaard heeft a s Maandag dn buitengewone oor logscredieteu aan te vragen Ten andere dat de Engelacha marineaoldaten GaUipoli tallen bezetten en dat de uedelieveiide leden Mn t kabinet hun ontsUg hebben genomen Volgens Dailf Nnet zo d regeeriug antbentieke berichten hebben dat de Ruaaaii naar Gallipolt trekken en zouden daiirom Eiigfhehe zeesalditten bij de versterkingen van Bulair aan wal worden gezet om Oallipoli voorloopig te bezettea Dit terwijl de Russisclie n eering laat weten dat r e op Gal ipoli gein plan he t en nu ook van Konstantinopel dd 23 dezer wonh gemeld dat geeii Russische troepen op den siraaiwez rmi Adrianopel naar Oallipoli zijn verschenen Hier moet dus een misverstand wezeu of opzettc ke misleiding een van de grepen van lord Beacoiisleld waarvoor men vreesde Eu dan zou zich laten hooren dat Derby en Carnarvon eensklaps uit het Kabinet getreden waren geiyk timet ea Only Newi mcldeq en giateren niemand kon vermoeden Maar de zaak is zoo zonderling en doet znike vreemde vermoedena rijzen ibt wij nadere berichten afwachtende ons oordeel moefen opacborten De Fransche Kamera zuUail van 6 tot 29 April worden verdaagd om den 7u April aan de Algemeene Raden gelegenheid te geven hnn jaarlgksche zittingen ta openen volgens de wet moesten de Algemeene Baden den tweeden Maandag na Pnaoheu 29 April bgcenkomen maar de Regeeriug acht het wenschelgk dat de verandering wordt gemaakt met het oog op de opening der tentoonstelling op i Mei De herhaalde stemming raar en onahetbaar lid van den Senaat heeft geen niikomat geleverd De volstrekte meerderheid was ISt atemnian De hertog Decazes verkreeg telkens 128 de heer Victor Lrfcauc 4 liA titamoK i e 4aid alcl Nf i ia iipSauderda t over acbt dagen bepaald De bekende wet tot het verleenen van amneatie wegens dmkpersdelicten gepleegd van 16 Mei tot 13 Dec is in de Kamer aangenomen De heeren Ruuher en Dnfaure voerden het woord Al de voorgestelde amendementen zgn verworpen De Dnitaelie Bondaraad is in den jongsten tgd aaer ijverig werkzaam geweeat en vooral is dit ook met de afdeeling het geval die zich voortdurend heeft bezig gehouden met het onderzoeken van de versdiillende posten der rgksbegrooliog Het gunstige gevolg daarvan is dat e Bondsraad in de aauetaande zitting zal beraadslagen over de begrooting der rgksknuselarij der kansehirg voor Elzaa Lotharingen en van het ministerie vau buiteuUüdsehe zaken Op die wüze zal het mogelgk zgn dat in de aanstaande week de gansche rgksbegrooting in al zijn vsrsdiillende deelen gereed zal weten Zeker is het derhalve dat terstond bg de opening der zitting van den Rijksdag de begrooting ingediend zal kunnen worden Woensdagmorgen werd in de Kerk van Antoeha het hnwelgk dea Koniugs met de iufaute Mercedèa kerkelijk voltrokken De Koning had zich met tijnc familie te lO i ureit uit het koninklijk p ileis naur da kerk begeven de bruid waa met de koningin Christina en de familie de Moatpensier drrwaarta gegaan Een ona ianbare menigte begroette de vorstelijke personen Men meldt uit Boqie De Paus is lichtelijk ongeeteld De onderhandelingen tusschen het Valikaan en Beieren betreffende de uitlegging van het Oonooidaat bij de benoeming vftn bisschoppen willen niet vbtten De Beiersohe regeeripg maakt aanspraak op den voorrang bü de kente en op het prerogatief der benoeming terwgl het Valikaan wel het eerste maar niet het tweede punt wil toestaan De Dtritto meldt dat hel Italiaausohe ministerie bealoten heeft om de tegenwoordige parlementaire titting te tluiten De opening der nienwe zitting tal op 14 Febmari geaohieden BINNENLAND OOUDA 26 Januari 1878 De afd Oouda ea amlreh van VMmndtrwijt hield Donderdagavond haro geWïnejaariijksch vergadering Na mededeeling van het verslag over den toeatand der afd in 1877 waaruit o a bleek dat het aantal leden 160 bedrog en na goedkeuring van de rekening over dat jaar die met een batig aaldo van ƒ 56 12 sloot werd overgegaan tot de benoeming van bestuurders Ia de plaats van ne aftredende dooh niet herkiesbare Heeren J M Noothoven van Goor H J Wennekea en Dr W Julius werden gekozen do Heeren A Roozeboom D Ruijter en J Gonda Nog werd ter voorziening in de vacature ontstaan door het bedanken van den Heer C Messemaker gekozen de Heer Mr W J Fortuijn Droogleever Jr Daarna werd in behandeling genomen een voorstel van het Bestuur op initiatief vsn den Heer Orootendorsl tot ondersteuning van leerlingen die hgtoudereu aanleg hebben om tot ondwwytcr te worden opgeleid Uit de toeliehting bUek dat het Baatanr voor een klein gedeelte door de afd dooh grootendaeb door particulieren stenn jongelieden van goeden aanleg en genegen om zich aan t onder te wijden door het bezoeken van acholen voor nuer uitgebreid lager of middelbaar onderwga meerdere outwikkeliog te geven Het ebeart meömalen dat de ouderwijtera der armenadholen leeriingen hebben die zg met leedwezen op 12 jarigen leeftijd zien vertrekken om door handenarbeid tot de behoeften van t gezin bg te dragen en die tij gaarne zoo ver zouden willen brengen dal zg op de normaalsohoot konden worden geplóatst op die school tvab ia gelegenheid tot kostelooze plaatsing op i4 jarigen leeftijd De bedoeling ia nu om der el jongelieden ketzü door het bezoek der schoten voor m tt l onderw hetzij door het beiuek der H B 8 voor bat oudaiasüs Ie behoada en ban fsaehifctmt te maten vgor de betreUcing van onderwijzer Na eene korte disooaaie die hooMzakeliJk liep over de oilvoering van het plan vereenigde de vergadering zich met algemeene steramrn met het voorstel Het daarop volgende voorstel ora aanvankelijk de helft van het batig saldo voor bovengenoemd plan besohikboar te stellta werd op gelgke wgze aangenomen Hierop deelde de Vosn mede dat het Baatnur van plan waa dit jaar weder een feest te geven aan die onvermogende schoolkinderen welke door gelrouw schaolbezoek op eene belooning mochten aanspraak maken en dat het vertrouwde ook thans dpor vrijwillige bijdragen een feest te kunnen geven even goed geslaagd nl de vorigen Ten slotte vereenigde de Tergadei ing zioh met hel voorstel om tot d n Koning een adres van adhaesie aan hel adres van het HtfofdbealnOI treffende den leerplicht te riohten Tot voorlezer en voorzanger in de SI Janekerk alhier ia in plaats van wijlen den heer J Vei gia benoemd de neer L A de Rocbefort Naar wij vernemen zal de achool van den Ièèr Zeegers met 1 Februari a st worden geslotsn Uit Ammeratol schrgfl men ons van 2S Jaa Van 18 Jan tot op heden zijn alhier aan den afslag verkodit 48 Winterzalmen wegende van 18 tot 30 halve kilo s pr per half kilo 0 80 i 0 90 Door het waaaende water kunnen de zegenriisoher alhier niet vi asohen Ds U y A Veriiorff predikant te Vlaardingea beeft bedankt voor Nienwerkerk a d IJsel Te Krimpen a d IJsel is een 14 jarige knaap doorde dnisternia misleid van den dgfc in d nviergevallen en verd ronken Omtrent den brand te Nieiiwveen kannen nog de volgende bijzonderheden worden medegedeeld De brand brak Maandagavond omitreeka teven nur uit in den kocatal van den landbouwer D Verwey in de kom van hal dorp gelegen De brand nam terstond in hevigheid toe waarvan het gevolg waa dat 2 koeien 2 paarden en loo mep zegt voor ongeveer ƒ 1000 aan gadonobt graan verbrandde i het vw utwikkelda i b dimt dat het wn