Goudsche Courant, zondag 27 januari 1878

t rikwekkeud uuiirn krcfg Mogewakkerd door d u Itèrken wiud ait hct laidwMten was het alleeu UD het knwhtis bamleleo der hraiidireer uit de n barige gemefnte Aarlanderveen die inmiddels was MDgekamcn te danken dat de braud cioh bepaalde lot eea liaoiberg en een sclietf ongcdorscht graan iwee Derneu ahiBede hcl aauïieuUjk wooaheia Hotwtl men diu lier htt uur aimvaiikclifk meester w s nam de braud eensklaat e e andere wending en slaeg hi orer op de öirpslraat waar hg wedir eene aanntiilyke bouwraanswouing met de tallen aantastte wellie allen ecu proui dcr vlammen werden alleen eeu aautal beesten omkwam aan dit onheil Voorts cün inboedtd gereedediappeD alsmede drie bergen wnartan twee ma graan en eeii met hooi beuereus een belendend huis eeu wiiMBthuis totaal met het huisraad de kleederen enz uitgebrand Maar ook bierby bleef het niet Bgna gelijk met bet uitbreken ran den brand bij Verwejr vertoonde lick rijf buizen verder een dergeKjke ramp de lam sloeg eensklaps nit de kap van het groote togement tevens broodbakker ran den heer Serieias grenieade ter rechterzijde aan de rleeschhal ran den beer vna Klaveren en links aan een groot huis dat door drie geiiniKn bewoond wordt De vlam sloeg over de Kerkstraat en vernielde de broodbakkerg van den heer Broekhoff terwijl een aanzienlijk huis bewoond dour den onderwijzer der lagere scbaol voorts de zadelmakerij van den heer vanZgl alsmede de kruideniers en masuFactuur vriakel van deu heer Janmaat allen hetzelfde lot noesten ondergaan In de anmiddeiijke nabijheid van de plaats des nheils staat een huis mst rieten dak waar naast nog eenige flinke huizen die allen in het grootste eVearlnMMn verkeerd doch door het ordelijk en bckidvol optreden der brandweer van Zevenhoven 4ie men daar bijzonder roemt gelukkig zgn ver ohootui g even Se spirit van Nieuwkoop en de tiree ipuitsn van JJimwrep bcbben mede grooten dienst bewtzen Nog vah mede te deeleu dat nog twee aanzien qke bocrderyen verbnmd zijn Verliet van msnaohealevena valt gelukkig niet te betreuren taaar de schade vcroonsaakt iloor het ontruimen der woningen en bet vervoer der goederen is zeer aanzienlijk Pt otttiteltanis dia illerwegt beersehie at onbesahrüfel k De oorttudt van deo brand hoewel tot nog toe pabtkend tvordt aan kwaadwilligheid taegetchreven d lloUlic doet naawkaurig onderzoek mocht dit ttnioadef waarheid braatten dan ia bet te bopen dat de daders spoedig ontdekt werden en zij hunne r treidiende straf niet ontgaan 9e £ St deelt mede dat het ingestelde onderzoek ten gtvitl heeft gebad dat eenc vrouw naar de nngenia te s Öraveubage is overgebracht alt udawt vaa brandstiehting of audepliehtigheid iMtfaa 8tA en Qeneraal üwuxt Kamcb Ktting van S5 Jan 1878 Met algemecne i miBen worden taogeuomen de wetsontwerpen 1 tot goedkeuring van een oontraot van vestiging n handel tussehen Nederland en Zwitserland tot onteigening ten behoeve van een spoorweg Tas Winterswük naar de Pmiaische grenzen in de ritAtig van Booholt 3 tot bekraohtiging van dea afstifnd van grond iéi l Oravenbage voor d verbreeding er Lange Pooten Vervolgens na eene korte düeussie ook dat tat herziening der Kieatabel met 24 tegen 6 stemmen pe Kamer ging daarna op refes uitten Sij beschikking ram den Minister van llinoenl Hdku is de diatrieti veearta L Bwart te Barendreobt ontKeven van het toezicht in het aan hem opgedragen j edte van Zuid Holland benoorden Maas en Lek de dit ta ve arts J A Aleis te fOmieuhage ontl even van het toezicht u Zaïd I otlaod den dis Stswtnrtt J Éufiliagel e Haarlem apgedn en bet toe igbt in hjn gehe gedeelte an ZnidSvIlRnd benoorden Maas en Lek m t aanwqiiug Tan l invtnbage als zijne etandplaate £ en der erdieostejqkt mannen van ons landt dr P Uleeker is op 9iarigeu Iceftyd p das Hafig oyeiiedcn Op verschillend gebied was hij met zeldzame begaafdheid werkzaam Al eblh d g r ft ijütr Mèm beraemd gemaakt en h d bü it gialeh üwropa groot getag Weinig zijn de Nederian df e geleerden w e als hem eene zoo algemeene waardeeriug ten deel iel talrijk zijn de ocid erscheidingdn die bem tn de regeeringen ten deel vielen De tiding van ZÜB dood tal dan ook ver buiten de grenzen vso ons vaderland een snMttelijken indrek nnkett Voor de wetenschap it o tiitterven e h gtiofr ir Ket Bleeker war Staateratd In biüte gewoMA djentten lid der Aaademie Vlo Hemobnppen i4r MMi MM winM M AMndAn gehotfn M j M td t i MtitM c V iW officier ran gezondheid naat ludié vertrokken klom hij daar op tot ohef vin den geneeskundigen dienst Groote belaugstelliug in de aangelegenheden van ladié it hem altijd bijjtebleven Hg verving dr van Hoërell als redacteur van het Tijdscirtft vwr NMkrlttmdKk Indië en een tijd lang bestuurde hij dat tijdschrift tot het belang zguer ichthyolugiiche studiiu hem noopte dien wekkring vaarwel te zeggen Tegen de direeteuren der gefiiilleerde Nederlandsohe Suikerraffinaderij H C Cruys en H Muuzebroek is door den Hoogeu Baad rechtsingang verleend Be rechtbank en het gerechtshof te Amsterdsm hadden daartoe geen termen gevonden Laatstgemelde is Woensdag op de buitenplaats Soeka Brentie onder Heemstede gearresteerd eii gevankelgk herwaarts gebracht Eerstgenoemde bleef op vrge voeten omdat de hem ten laste gelegde strafbare handelingen een minder ernstig karakter hebben Men zegt dat M even viiór de faillietverklaring door zgn mededirecteur C eene belangrgke som heeft doen uitbetalen waarvoor hij in de failliete massa had moeten opkomen Het gerechtshof te Amsterdam heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen de zes beschuldigden wegens diefstallen ten huize der hh Weddelooper en Gies aldaar gepleegd Het heeft eene beschuldigde vrijgesproken doch de vijf overigen schuldig verklaard Pe besch ildigden Bayer Bus en Tresoor werden veroordeeld tot een tuohlbuisetraf van tien jaren de beschuldigden Colkt en Moncb onder aanneming van verzachtende omstandigheden tot een celstraf van 18 maanden Na het vernemen der uitspraak barstte de tweede besehuldigde uit in luide vervloekingen Pe eerste was Bchijubaar bedaard maar liet zich echter bij het verlaten der zaal van al de trappen vallen en stiet beueden in dolle woede zijn hoofd door de glaarnitcn De rechtbank te Amsterdam heeft M Z V schuldig verklaard aan le verstoring der openbare godsdienstoefening in de roomtch katholicke kerk teLaron op Zonijag 11 Nov jl en aan bespotting van een voorwerp van eeredienst en van eeu dienstdoend roomschkstholiek geestelijke Pen hoogen leefiijd en zcnuwBOhtigen toestond van de beklaagde als verzachtende omstandigheden aannemende werd ig veroordeeld tot esn gevangenisstraf van drie dagen Pe rechtbank heeft vervolgens uitsprtak gedaan in de bij verstek behandelde zaken tegen 7 beklaagden wegens poging tot wederrechtelijke overbrenging van het lijk Tan J M vau het roomsah katholiek kerkhof te Laren naar de gemeepte begraafplaats aldaar en tegen 4 beklaagden wegens de werkelijke overbrenging van gemeld lijk Drie beklaagden in de eerste zaak zgn schuldig verklaard aan het zonder machtiging en vergunning overgraven van een lijk en veroordeeld tot een celstraf van i maanden De overige beklaagden in beide zaken werden wegeni gebrek aan bewijs vrijgesproken Blijkens berichten van den konaul der Nederlanden te Aden dd 8 en S deter is wegens het uitbreken der oholera te Djeddah door het bestuur van eerstgenoemde plaats bepaald dat alle binnenvalleude schepen aftomstig van Djeddah of naburige havens gedorende 10 dagen onder quarantaine znllen worden gesteld tcrwgl alle jfemetnsobap met den wal stre ig is verboden Bg deu gemeenteraad ren Alkmaar is door burge meester en wethouders ingediend een door den arehitekt ontworpen plan met begrooting van kosten bedragende 21 790 Toor bet ttiohten eener overdekte korenbisurs De Öemeenteraad van de Smilde heeft met meer derheid van stemmen besloten oAi een adres van de hoofdonderwijzers aldaar tot tractements verhooging aan te houden tot dat er een nienwe wet op t onderwijs tal zijn l 0Wi wachten mmtikeU vasten Oedarende het eetste jaar na de opening zijn aan het Eijksprotfstation te Wagcningen onderzocht be halve kunstmatige haaslebben kaas en boterklenrtels zoutachtige grondstoffen wateren on planten 65 Aatdsoorten lil meststoffen 88 voederstoffen en 141 kndbouwzaden Op eeu groot tontal vragen van landbouwers over bemesting werden inlichlingen gegeven 3 firma s in zadep en 8 firma s in meststoffen hebban zich oader oefntrdie van het Proefstation gestHd Op 20 dezer maand is te Brassel overleden de bekende Vlaamtohe sohrijver en letterkundige Frans de Cort een der ijverigtte tr jdert voor de Vlasmsche beweging in Belgié Zgne teraardtbestelling waartoe depatati n lüt de voornaamste Vteamsche steden naar de hoofdstad waren overgekomen had jl Dinsdag plaats te Eisene lïellee ondencheidene lelterknndige vereenigingen waaronder bet NtierlandKit Bond van Antwerpen deden als eene laatste hulde aan den betrenrdeiKovededene immpït lenkranten op het graf nedef cg e Woensdag nacht ia te Haarlem omstfeekt vier nor ecu hevigeu brand ontstaan in het gebouw Weten en Werken welke eau het perceel belangrijke ichade heeft toegebracht De voorraad instrumenten en boeken is grootendeels vernield er waren echter een soutal boeken uitgeleend De brand is ontslaan in een deel van het gebouw dat als pakhuis was verhuurd en waarin stroo enz was opgeborgen Pe brandweer was weldra met ern aantal spuiten tegenwoordig doch mocht er slechts met alle krachtsinspanning in slagen deu braud tegen 6 uur meester té zijn Alles wat venekerd Maandagavond hield het zedelgke lichaam Charitos te Amsterdam dat zich ten doel stelt wel te doen aan ieder zonder onderscheid des pertoont of godsdienst zijn jaarlijksche feettelgke vergadering en onttloeg daarbij 1 jonkmannen en jonge dochters die den leeftijd van 21 jaren hebben bereikt uit bet patronaat om in hun plaats weder 16 andere kinderen van 12 Jaar die op de aehool door vlgt en goeden aanleg uitmuntten op de voordracht banner leermeesters aan te nemen bij w lke plechtigheid aan de ontslagen gepatrocineerden een tpaarbankboekje werd itgereikt waarop by hun opneming 30 wat ingeschreven terwgl aan de nieuw aaugenomenen behalve eenige versnaperingen ook een pak manufacturen voor kleedingstukken met t maakloon werd aitgereikt De koelsier van baron Van I te VogHensang ging Dinsdag met het 6 jarig zoontje van deze per rijtuig zijn heer van de jacht halen en ontmoette een eseadron huzaren waardoor het paard schrikte en op hol ging naar den overrit van den spoorweg juist toen eeu trein in aantocht was De wachtster meenende dat het rijtaig nog kon passeeren liet de passage vrü en werkelijk gingen paard en rijtuig intijds over Het jongetje had echter het ongeluk op de rails te vallen De wakkere wachtster wierp zich zonder dralen op den grond eu mocht de voldoening traaken het kind dat vrq ernstig doch niet gevaarlijk verwond werd te redden Vele nettiehen beklagen zieh dat ze des morgens bjj t wakke word n eene groote belemmering gevoelen in de bronehes een zeker gevoel van benanwd held in het aebterste gedeelte van de keel veioorzstkt door min of meer dikke sUjmdeeltjes Men wendt dan dikwijls heftige pogingen san om ie karijt te geraken waarvan hoestsn en some misseliJkbrM dan dikwijls bet gevolg is terwgl men er menig maal eerst aa veel moeite en eenige oren van onpasselijkheid in slaagt om die stofjes te verw eren die de ademhaling belemmeren Allen die aan deze onaangename kwaal i en bewgtt men een waaraehtigen dientt door han t middel aan te wijeen om er van rerlost te woidea Dit middd na it de teer waarvan het gebruik zoo heilzaam werkt t p alle aandoeningen tn bronidiet Het it voldoende om bg eiken maaltgd twee o drie kapaulea te nenen om tpoedig ecu gevoel van verliehting te krijgen dat men dikwijle te Tetgeeft zocht in een menigte teer ttoiengeetdde en dart geneesmiddelen Tienmaal van de twaalf gevallen zal dat gevoel van onoppasselijkheid des morgens gdieel verdwijnen wanneer men geregeld gedurende eenigen tijd dt teerkapsnles gebruikt Het is genoeg om te herinueten dat elke tiseoa zestig teerkapsnles bevat om de goedkoopte van dit geneesnuddel te bewijzen Deze behandeling kost den geringeu prija vkn eet k acht eenten daagt Heeft dit geneesmiddel door zijn verbazend auoeea en debiet talrijke namaaksels in bet leven geroepen de heer Qa jret kan echter alteen inetaan loor deg e werking der kap lee in die flacons op wieretiquette zgpe handted ing in drie klearen g dmktis welke flacons in at meeste goede apotheken teteriirijgea ign r T tBMBgaaaasga t i Laatste Berichten Konstantinopei 2S Jan Men venekett dat de last on de vredespreliminairen te onderteekeaen gistereuavond verzonden is WaartchqnlÜk heeft ide onderteekeuing hedenochtend plaata gehad Pe voorwaarden zijn dtze oorlogssohattipg van SOOmiRicen en bezetting van Batam Kars en Etzecum tot de geheele afdoening opjHiing van de Pardanellen n den BolpprUs voer de BusMèhe oorlogsvloot autonomie vaa Bulgarije bezuiden den Salkan oader een Cbrittengoavemetr wiens bcntsmiiig tan ds goedkeuring dtr Mogendheden onderworpen is Terming vaa een Bulgaarseh vorstendom begrensd door den Balkan oaafKankelgkheid TtU B rvië niet wüzigiag zijner grenzen Montencgio krqgt Au i fit een deel van het Scutari meer Niksio en Spnt een gedeelte van het Buatisehe leger trekt Konstantiijiopel binnen aai de definitiere vrede geteekend LOildan 2S jan Ia bet Lugerbuis deelde de minister Northcole mede dat Suslaud heden cijqe vredesvoorwaardea mededeelde en dat daarop aan de vloot die krachtens bevel der Begeeriug naar de Darnauellen moest stevenen onmiddelijk last gegeven is aan den mond te blijven Pe Begrering heeft een krediet van 6 millioen pond aangevraagd I I I Burgerlijke Stand eSBOBEV 23 u Johanan onderi I NmeUlijo ra P vm Koou Antje fieerlniija nileri H Uiarne en H D bl i jBcubtn Hemlrriiufl himou Vrtdenlt ouders S F Teelmg uo Jl lf VuureiM 2t Lesiiardui Headrical Carolul ftudert J J rui ivc Saiiden en 11 van der Qofit OVLBIEUE V 4 Jan A QcHf buiKr na O ao der Itarra E3 j M 3 de Unge Si j OiNDÜOXSOUW U Sn H K K Smiea ii j en W G Bla mira i7 l N de nnvt i j en i Oawmaa 26 j i J Xqog 21 j en O Manenburg 23 j 3 C G Dutilh 60 J w R Sjeriis 2 j W ran der Maat 23 J en P tan der Krtsit 14 j J O 3i iaiu 28 j en H B KelMr 2 j ADVERTENTIEH jJEAN CRBTIBöf GERAED DDTILHI Is EOÜRDTJE SJEBPS Wed X KiAABS Gouda 25 Jannnri 1878 DooT bizondere omstandigheden zal e r geen Receptie plaat hebben Heden overleed acht en kadm ns een langdurig geduldig Igden tot diepe droefheid Tan mg eu de wederzydache familie mgn innig geliefde Vroniw JOHANNA NEELTJB BüTff in den ouderdom van twee en twintig ja r p acht inaanden mg nslntende ew weieje Tan zeven maanden P C EUKAAET Gouda 2i Jan 1878 De ondergeteekende zgne Kinderen en V nwdkindenn Toelea zich gedwongen hnnnen opr bten dan te betuigen aan aUen die hqnne dementing betoond hebben bg het oTerl en Tan zgn i nig geliefde Dochter HARIA Ëchtgenoote Tan P fiO LLEMAN Gouda UT Jmrnis 1878 D Famü Betrekkingen Tan MejufTronw ViriJNA CORNELIA WOUT Weduwe den Heer Q VAN BuKTB betnigen hunnen dank toot de bewgaen van èelangiteUing bg haar OTerlüden aaderTondan g f te op den 21u JANUAEU 1878 voor dan ie 0ndêr4indam refidarendw N twna SiAr UITEL TAS Mjil TKN gepAsfaerd ia tiueehen de ondewetfekiuden K0£NRAiUU8 J OHA NNEÖ KLIJWË6 koopman en MICHEL A COB TAN BOLHUIS BOITSEMA i rtio Jler woq mde beiden te G mda aangegaim aene Vattaweluitap w e gevMti i te Qoudm en gadr TW zal w n dea onfiar da firma EUJWEG i HOITSEIIA t4 M n4tiMfe9 a TM deo MvtM ia ZOUT AAS ÜIEËL THEE en xMtaai a Midere l itikelw lab qj i gemeen orenleg randsfam nD B Q ordee eB 1 ¥ enuo 48 i4 ia Mgnr angen 4en 1 JAN y l Wi m MDgegnas ooreenen onbépaalden tgd De V aanpoten hebben beiden de teekening der firma in alle zaken de Vennootschap direct betredende 4oeb niet tot het nemen f ter leen mrfin Tan gelden het doen Tan aanltoopen Ttin o Rpecnleeren in publieke fondsen het aangaan Tan Bor jtegtea Of oergelgkecoBtraetea W d p4 dOBfr bekendmAking gedaan ingevolgd Artikel 2S Tan htt Wetboek van Sooip K X KtfJWJBG M i M m mi V9A BOITSEMA Sigaren van het merik ft La Velocipede Keurig van Smaak Wit branden Zes a Tien Cents by SwUzer op de Lange Tiendeweg D Jf o 29 NIEUW SYSTEEM VAN LETENS7EEZEEERINI der Calssc Paternelle Oprericht te PARUS in 18él Inlichtingen en Proipectnsaen te bekomen bjj den Heer W F C va ESSEN Agent Toor Oouda en Umstreken De ondergeteekende bereelt Eicji beleetd aan tot het VERHUREN van Dekkleeden en het maken TanZONSCHERMEN WAËCHZAKEEN enz Tan Vlaamsch Lpnen zeer bestand tegen het water J IJPELAAR JzN Mr ZeilmiJrer Tegen MEI a s wordt te Couifa in HÜ JB ofte KOOP geTraagd een HUiSpieï PAKHUIS Oogaaf Tan prgs enj wordt ingewacht bg I den Brievengaarder te Oeertoom Nienwe Amstel letter P r N RAAUBAAKCMi Ooathaven B 17 kadt voarhaadta Kaïtmtoaien it Feeatnebak n t ir tz DIT c Heeranbanket f A ii Klela Gebak e f V i m Ootrangen Elixer Arwera ftaWhk v In de nabgheid van ds MARKT wordV eene OESTOFFEEBDE EAUES met ALKOOF gevraagd Franaa brieven met prgsopgattf letter B Kg den Boekhandelaar A BRINKMAN MeTToaw Tan KRÜIJNE verlangt tegen MEI eene Fatsoenlijke BURGERDOCHTER als TWEEDE MEID netjes kunnende Werken Strgken en Naaien Zonder goede getuigen emioodig zich aan te melden OKTELBARËK hebben reeds de gaaezönde kracht onderTonden van de gepatenteerde JOH HOFF sche MALZBOBST BONBONS die door eenige gelukkige coBS 08itiATan Kraidea Metii en de fijnste Saiker verrassend gunstig op de respiratie organen werken de Slgm oplossen den Hoeat onmiddelijkkaV meeren au daardoor reeds aan zoovele doorlmangstigende HoestaanTallett geplaagde Igdera de lang ontbeerd TWsèhBft heblwj Verkrggbaari BLAJJWE ZAKJES 80 Cent JOH HOFF sche Centmaldépdt Amsterdam n lle Bbemiaaikt 1 de Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J C t ï VREOMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN L HOIST Schoonheteii L B Okhnizen Delft Frankamt MevTAuw LUi US n OOOR zoekt eene BESWAUE mmi goed kunnende STOPPEN en MAZEN TE HUUR met MEI of eerder een HUK met TUIN beTgttende het Huig Tgf Kamers allen geplafonneerd Zolder Keuken en Kelder en wat verder tot een goed ingericht huis behoort Huurprös 300 Brieven franco onder letter 3 vui de Boekhandelaars J TAK BENTÜIf ftZooHte Gouda GEVRAAGD EENE NETTE WERKSTER voor drie of meer dagen in de week Aanbiedingen tn pertoon aan het Advertentie Bureau vm A KOK Coup Boek en Kantoorhandel Kleiweg Te Gouda GEVRAAGD eene FLINKE liefst boven de 25 jvr genegen naar buiten te gaan legen 1 Mm Adres franco oudfr n 24 aan ket Adver tentieBureau Tan A K0 i CoMP Bopk fn Kantoorhandet Gouda TE UUE GEVMAm l e OOODA een BENE OENHUIS goeden $ and geachikt TOOT BIERLOKAAL geen erbug Opga Ton Stand en Hunrprga oader letters T C aan het Akemeen drertenti wvs TWNÜQH TAN DITUAR Mtrdtm i ZOiliDAG a s weer 7 PORT ETTJ Ïf 4 jL H SEBBE EOPFUSIROÖS die vooral aan baar hooMTsnisehte rgkkleal gehalte Toldoet wordt zeer biilgk in diT se soorten geleverd door 4e Tielsche KoflSJsiroop Fabriek Inlichtingen ba dsp fleer J y WAL Agpnt Toor gcma y Rijnlaridsche DRUIVEN BOftSTHONie De BI II DVJIVEN B0B8TH0NKI uitgevonden iien in den handel gebracht iitoor den Heer W H Trauben Brust Honier HklHl Maine he mif van een hocftW alsmede korte ade ahaiiig wa raa ik jam J d id w t taa tf1t am l tod veld S sfcWi F YffiKIK lei t TerkrggWr in flacoaa Jt ü 1 è ü 1 a 65 Cent roorzien Taneanemsnle met seveaïtgimii jMinÉk sWmpq Te Gouda hg F H jA W Boskoop h J 3 y Jy p BaaOreéht bg J P W i Hl OudewateT J g F Jonker Jde nbBr Waddinmtin bii C van ËeuwNl I J