Goudsche Courant, woensdag 30 januari 1878

Z M de Koning heuft de Wet tot beniening der kiestabel bekrachtigd tot herziening der wet op lager ondprwyi reeds by Volgons deze kiesUWbeslaat h Hoofdkietdistnct j 8 ingekomeS V Gouda voor de Tweed er nit de volgende ge i i j wetsontwerp Opens het aangaan Oudewater Hekendorp langemigeweide Bodegraven Men verneemt dat bij de te Terwaehten reooga i l i ü T P pekop Woerden Bietveld Waarder Barwont nitatie van het léger de betrekking van alaatekom inderdaad schynt te rf Boskoop Zvammnfim Aarlaniemtn M maudant zal komen te vervallen en de ploattelyke u j j 1 j Tertouemene aagfn Wuddii xveen Moerca i elle Zevenhuizen Bleis kommandementen zullen worden opgedragen aan de te bed doorgebraofct en Og o at wet j JtergKientoti Keeuw k Moordrecht Nieuwer oudste hoofdofficieren ter plaatsen wotr die konunan konworden bepaald wuineerh naar Berlyn kan k u Ij CapeUe ï d üssel Krimpen d dementen na gereatigd a a tcngkeeren Zeo alAane wordt mtVarzin gemeld tj i t Hr ir v v u t u j rT ijl e Het ODtebg van ketOoetanrykeoh Cisleiihaaueohe Kabinet dat volgenh telegram nit Weenen dupr den Keiier werd aangenomen staat boogitwaarsohynlijk niet iu t geriBgete verband met de bnitenlaudsche aangelegenbeden en tal aangenomen dat bet KabiuMAoers btrg fhitelyk aftreedt van geen invloed zgn op de neitle van gra f Aadmay De troostelooze kibbe iarycn over den JMfltick zqn nitiluiteqd oorzaak y V t r iJ l Jk P Wi k Koekengon Harmileo en Vinkev een U Ooefenrjjk of Hon ije maken aal Kunnen da OS tj tkD e bl j Cn en genoegen te nemea iu dl lunvrage om een buitengewoon oorlogiorediet Vitu de Fransche ea luliaausohe vloot gaat een eakodrr naar de Levant Indien te Konttantiuopel eraalige onlusten Bitbraken loaden er dus vele oorloï diep u gereed liggen om hulp te geven aan de C Lristrnbevülking Daar noch tie Russische noch de Turksohe rrgecriug otüciirle raiileilepliu htbben geilauu vuu Ue vredesvoüruaarden is diLuaaiiguande nog iiiels skllig bekend Kuslaud schijnt eohicr bet feitelijk beüit van Armeaié te verkrügtn en uau de door Jhristeupu bewoonde gevvesteu zal zelfregeeriiig geschonken worden Zoolang de oortogschatting van 3 inilliaid roèbela niet betaald is tullen de Russen zekere gewesten bezet honden Uoar deze betaling wil altijd op zich zal laten wachten is het nog ui van eenig belang te wetei welke gewesten lullen bezet worden Dit i echter nog niet bekend Het schijnt intnsachcn zeker te tyii dat Toriye de voorwaarden heeft goedgekeurd Zondag hebben negen verkiezingen voor de Fransche Kamer der Afgevaardigden plaats gehad waarv au even ter vervanging van hen wier verkiering door lie Kamer was vernietigd £ r zijn acht republikeinen gekozen en te Bordeaux moet ecne hertteiumiug orden fehonden De repuMikeinsohe party is Frankryk heeft weder door hare hooding een blqk van bezadigdheid enpolitieken taot gegeven De militaire autoriteiten teNantcs hadden de publieke opinie onlsteind en erdreigde gevaar dat deze zaak in de Kamer totèartstoahlelijke dibatteu lou aanleiding geven De fcpublikeiucn hebben echter deze klip weten t £ ver nyden Laisant afgeivaardigde der uitente liiikeixgde richtte eeuige vragen tot den Minister van Oorlog om een verklaring van hem uit te lokken over de flooding v u twee hoofdofficieren te Nantes die iu leer vreemde termen een dngorder tot de militairen gericht en hun minderen bestraft hebbon omdat zy in den tohouwburg te dier plaatse de ifarmüaite hebben medegezongen in het drama Uarceau De Minister van Ojrlog een oud generaal en blykbaar geen geoefend debater was blykbaar met het antwoord verlegen het was duidelyk dat hij iroldoeniin wensohte te geven aan de grieven der X bliketBeU zonder de gecompromitteerde hoofderen al te veel in den steek te laten Hij verklaarde dat het incident niet van overwegend belang woa dat het de plicht der hoofdotticiereu ia het leger te boetten deel te nemen aan staatkundige momtnuitiea dat men de Mmrmllaiu gezongen had dat dit lied ml ii waar voorheen een patriotiiohe Jl ce was maar bt het door het mitbniik hatwelk er van gemaakt wai ontaard u in een staatkundige en revolutionaire leus Groot applans van de reohtenqde Paul de Caseaguao roept uit dat de Com nranff de ManeiUaiiê onteerd heeft ëu daarom gaat ét Hiuiiter voort uit dit lied verboden in het geheéU leger Wat de éiu dagorder betreft waarover vooral gAlaagd werd als bevattenlie een oritiek van het taouèelstnk en eene beleedigiiig voor de bevolking X u Nantes de dagorder noemde het publiek dat de vsftooninfil bywoonde het schuim aer bevolking de Miniiter verzekerde dat hjj na nauwgezet énder loek bevonden had dat dit ituk vervalscht was en i t er geen spoor van temg is te vinden in het rshief der legerafdeeling te Nantct In htoofdzaak aehtte hij de zaak van zeer weinig gewjflht hg meende dat de militaire autoriteit volkomen gelgk had te beletten dat de suldaten deelnemen aan dergelyke ovaties dat hg alle reden zou gehad hebben over de bonding der hoofdufficieren tevreden te zgn indien zg in den vorm die roor tiehtigheid die réeerve in acht hadden genomen Welke hnn positie noodzakelgk maakt Lftitant verklaarde over dit antwoord voldaan te a n en ondanks de daarop volgende pogingen der SDnapertialan om het debat voort te zetten en te Terbitteren is de zaak daarby gebleven Een wetsontwerp regelende de vervanging van den rqkskanaelier ii door den Duitsoben bondsraad in honden e er bgmndere oommissie gesteld De behoefte aan een zoodanige wet doet zich te meer gevoelen daar prins Bisnurk gaan sokkelen Hg heeft edei bmiJe KaWMtien t op een of aiider ptnt ntó eest Men zctiyft nil NienwveeB aan de S Ct worden of weigert een der parlementen aan eén Bestonden er al spoedig bjj het nitbreken van Qioeilgk tusscheu de Begeeringeu tot stand gebrachte den vreeaelykeu Iwond in oni dorp eenige vermoedeM schikking zyne goedkeuring dan is een of lyu beide van biandstiohtiog die Termoetfent werden door vele Kabinetten terstond met hun ontslag gereed dat ht i gegevens Uter ontdekt versterkt De stem des volks wordt ingetrokken om weder opnieuw de ouderhau deed zich weldra hooreu als met den vinger werden delingen over het punt iu quaestie te openen of de vermoedelijke daders die reeds vroeger van brandna verloop van Igd geweigerd wordt omdat geene i stichtingen werden verdacht aangewezen en de woede audere niiuislerieele combinatie te vinden is die zich met den Sisypims urbeid vïin den nieuwen Jwgltkh belasten wil Zm heeft men in l afgeioopiu j uir reeds renm i tl eene iniiusterieele crisis tegelijttertijd in beide deelen tli r MiiU irchie en buvendieu tweeraulen eeiit Hiin ii irsolie i iiiii er cnsis gehad en toch zgn iing ihij 1 dezelfde ininisters aan tb sluur De üarzti ik van de liuid ge crisia is de pertinente wtif ering der groitdwi tspartg om in eene buitenspurigp verhooging der invoerrechten op kofiie en petroleum toe te steiiHuen terwijl het Hongaarsohe Kabinet de onveranderde aanneming dezer FinanzxöUe als voorwaarde stelt voor de aanneming der hooge invoerrechten op goederen van buitenlaudsohen oorsprong welke ook in Oostenrijk worden gefabriceerd De Oostenrijkscbe protectionisteu zullen zich aan deze voorwaarde moeten on derwerpen indien zy de onzinnige bescherming der Oostenrykaobe industrie m a w de buitensporige belasting van den HoDgaarschen cousnmeuti willen doordrgveo De waarsohgnlgke oplossing der huidige crisis zal volgens een correspondent der Kölniiche Zeitunff vermoedelijk deze zgn dat prins Auersperg opnienw met de vorming van een Kabinet belast wordt en daarin de Minister van koophandel von Chlumeoky die zich al te warm bij de protectiouisteu aangesloten heeft om de onderhandelingen met goed gevolg te kffinen voortzetten door een ander vervangen zal wonlen Daarmede is de jimglekk echter nog niet in een veilige haven zoo het mi4del om pressie te oefenen niet reeds totaal verbruikt is zdl men nog wel weder eens van eene ministerorisis te Fesi of te Weenen hooren vooraleer het verbond tusscheu Oostenryk en Hongarge weder voor 10 jaren verlengd is Treuriger beeld van verdeeldheid en kleiugeestigen uayver dan de onderhandelingen over den Jutgleich vertoonen kan men zich moeilijk voorstellen Bij de behandeling der begrootiog van binnenUndsohe zaken in de Belgische kamer it eene discussie gevoerd over de vrijheid van onderwijt die geen ander resnltoot heeft gehad dan dat de beide partijen liberalen en eleriealeu elkander weder eeui in het vaarwater hebben geuten BINNENLAND GOUDA lannari 1878 VJSRGADEEING VAN DEN GEMBBNTBUAAD tegen hunne personen nam met den dag toe Woensdagavond 1 1 begaf zich eene groote menigte volks naar de plaats waar zij zich ophielden met het plan om zooals men zich nitdmkte hen ten algcmeeuen nutte af te maken Men vond den man voor taken afwezig doch zyne vronw en haar broeder welke laatste het meest verdacht werd u ureu te hnis De broeder ontvlnohtte doch de vrouw viel iu handen van het volk en werd slechts met moeite en door de tusscbenkomst van den burgemeester de politie en eenige notabele ingezetenen van den dood gered Een houten koepel die hnn tot tijdelijk verblyf strekte werd geheel vernield Toen den daarop volgenden dag het gerecht kwam en termen vond om de vrouw naar de gevangenis te doen verroeren werd hagr onder tuide hoera s en ketelmuziek uitgeleide gedaan naar de stoomboot Volhardiny waarmede zg naar Leiden zon worden getransporteerd Op t oogenblik dat die toot onze gemeente aaudeed wachtte het publiek een vreesclijk tooneel daar de man der geboeide vronw nog geen ontdekking vermoedende met dezelfde boot huiswaarts keerde Hij werd door de politie terstond ingepakt Nu ontbrak de broeder der vrouw nog aan het klaverblad doch het mocht de politie gelukken ook hem iu hare macht te krggen hy werd in den laten avond van Vrgdag l l gearresteerd Allen zijn nu in verzekerde bewaring te s Hage Van andere zijde worden nog de volgende byzonderheden gemeld De gearresteerde personen zgn Pb A Charislui diens vrouw en haar broeder Arie Oskamp Herhaalde inaleu hebben zy getracht hunne eigendommen in verschillende brandwaarborg maatschappijen verzekerd te krijgen doch op grond hunner angttnsti e antecedeiitea zijn die pogingen telkens mislukt en vergdeld Eindelijk heeft Charisins die zich ougenschyuUjk zeei fatsoenlyk voordoet zyne door hem gekochte maar nog niet overgedragen herberg tegen een hooge som weten verzekerd te krygen bij eene buitenhtudsehe maatsehappy ja hy heeft het zelfs zdd ver weten t brengen dat men hem het agentaehap voor die nuateehappy heeft opgedragen Een paar dogen t oordat de notariëele overaracht der genoemde herberg toa plaats hebben waartoe de noodige fondlen nog eeheaea Ie ontbreken brak de noodlottige braad uit die ook de herberg in de asch legde Spoedig daarna vertrok Charisins naar Am terdam om ten kantore van bet boofd ogentaoh der brandwaarboifmaatsobappy aangifte van den brand te doen en de assnrantie nningen te ont Vrydog den len Februari 1878 det namiddagi vangen dienuzoojtfisttemiegekometiwarenomdaardóorUn I ure ten einde te behandelen berber worden De man bod I bericht gezonden wat om vooraltnog wtgen byiondere redenen de nitbetaling niet te doen plaata hebben Onverriehtettake naar Nieuwveen tenigkeereude werd hy by aankomat der Leidtche stoomboot gearresteerd Arie Oskamp die ais veehandelaar en koopman veel van zich hee t doen spreken heeft vroeger reeds eeuige jaren in bet tuchthuis te Leeuwarden gezeten Om van het overlijden van militairen steeds zoodra mogelijk kennisgeving aan hunne naaste familiebetrekking te kunnen doen heeft de minister van I orlog bepaald dat voortaan bij opneming van miliEen leeraar voor het iand en rechtlijnig teeke tairen in mJlitams zlekenuiriohtingen op het hos De suppletoire begroeting van het Iira liti jb er eehter met op gerekend dat reedt aan dat kantoor armbestuur die nat 1877 Voorstel tot het aanbrengen van eeuige wyiigingen iu de begrooting dienst 1877 Voorstel tot verhooging vau den pott jaarwedde van den Commissaris van politie op de begrooting dienst 1877 Adres van een aantal ingezetenen tot behoud eener derde brug op de Haven pitaal billet zal worden aangcteekend werwaarts zoo noodig een echrgven aan het naaste familielid van den Igder kan worden geadresseerd Naar men uit Den Haag verneemt is een ontwerp t i nin I j I i f oen aan de burger avondschool Een wethouder üsel tekkerkerk Knmpen a d Lek OudeTk érk a d IJsel Berkenwoude Gouderak Schoonhoven Stolwijk BrrgAmbacht Ammerstol Haastrecht Vlist Zegveld Linschoten Veldhuizen Willeeeop Montfoort en Voorstel lot hel aanstellen van een leeraar voor het h ii d en rechlljjuig teekenen aan de burgeravondschool op eene jaarwedde van ƒ 600 Te benoemen Gèdepnteerde Staten hebben bepaald dat de nitfening der jokten op wmterwild wordt gesloten op 14 Maart dat da uitoefeniug van bet waipel Suulrewaard üet District bevat een bevolking van van kwartelen met tteekgaren of vliegnet U toegelaten 87 836 zielen telt 3460 kiezen en kiest ti ee af van 29 April tot en met 13 Juli doeh dat bet vUegnet gevaardigden De navolgende gemeenten zgn door in geen geval tot het teraeseeren van kwartelen mag de nieuwe tabel van dit district afgenomen Zeven worden gJÉlpikt dat de viiaoheryen in de Innnen hoven Nieuwkoop Wilnis Mijdrecht Kamerik watereu wqionder ook worden verttaan rivieren door sluizen afKcaloten zal zyn gesloten van 17 Maart tot en met 8 Mei nat uitaonderiag ru d rilMkerv d r middel van fuiken oalscharau oalkorven dobbrra en door peuren naar aal en paling i van de Titiebery met de gebbe om kleine vitehje te toheppen tot aas voor de dobbeia dat het vitschen met kniU netten waaronder ook behooren ankerkuilen en ttaalboomen van 1 April tot en met 15 Juni is verboden dat de kooilieden hun kooieenden in dit jaar moeten opsluiten of opbokken van 17 Maart tot en met 27 April en van 14 Juli tot de opening der jacht op waterwild Door den Eotterdamschen gemeenteraad is gisteren bet Ontwerp contraot tot het verleenen van concessie an den heer de la Hault te Brussel voor den aanleg en de exploitatie van tramwegen binnen die gemeente enn pe met 18 tegen 17 stemmen Met 16 Februari zal door den rijksbetaalmeester te Utrecht de bronzen pasmunt van 2 s omloop gebracht worden Door cnratoren van het gymnasium te Leiden is aan Z E den minister van binnenlaudsche zaken het volgende adres gericht Met groote belangstelling hebben curatoren van bet gymnasium te Leiden kenniè genomen van eene verkUring dijox Uwe ExceUentie in de zitting der Tweede Kamer van 7 Deeeiüber II afgelegd Mocht ik zoo luidde zQ ivde overtuiging bekomen dat zooals de wet tot regeling van het hooger onderwys nu ligt een goed leerplan voor de gymnasia niet te verkrygcn is dan zal ik niet ichromen aan de kamer voor te stellen de wet te wyaiuen Gelijk by zoo velen in den binde zoo beetonden ook by ont tegen bet leerplan voor de gymnasiën vastgesteld by kon besluit van 27 April 1877 Stil 11 86 van den aanvang af gewichtige bedenkingen die zelft z S zwaar by out wogen dat wij tot nu toe geen gevolg hebben gegeven aan ue opdracht van den gemeenteraad om voontellen tot rcorganitatie van het gymnatium iu te dienen Wij hebben onze bezwaren indertyd ni t openlyk uitgeeproken deelt omdat ze reedt door anderen b v door den senaat der universiteit te Leiden in zyn odrea van S Juli 1877 waren te berde gebracht deelt en roorél omdat y ons niet in staat achtten een afdoend middel tot herstel aan te wyzen By bet zoeken daarnaar ttnitten wü namelijk telkens Of de bepalingn der et zelve Wy hebben doarby bet oog 6 k op de splitsing van bet onderwys in het de ttndi oat volgeni art 7 door Uwe Excellentie zelve in de reedt genoemde zitting der Tweede Kamer zoo terecht afgekeurd maar tooh inzonderfaeid op ie voorwaarde on toeUUmg in art t der et getteld De eentgenoemde bep ng zal Mar onze ratte overtuiging op den duur blyken onhoudbaar te zyn Doch de tweede maakt onzet inziens a aamtoHdi de vattatelling van een goed leerplan onmogelijk Aantluiting van het gymnasiaal a a bet gewoon lager onderwyt die de wetgever in art 9 ichynt bedoeld te hebben zon dan in aanmerking kunnen komen wanneer de leerlingen op bon 10de jaar werden toegelaten maar dan ook de gymnaaiale cursus op ten minste 8 jaren werd bepaald Doch nu de wetgever een cursus van 6 jaren voortchryft en dus blijkbaar aan beginnende leerlingen van 12 of 13 jaren heeft gedacht kunnen veilig by de toelating hoogere eischen worden gesteld Het zal toch wel eene zeldzame uitzondering zijn Btrydig roet don regel die in ons vaderland terecht by de opvoeding der jeugd algemeen wordt gevolgd dat kinderen op dien leeftyd van nog geen enkele vreemde taal de begintelen hebben geleerd Kennis althant van bet Erantoh mag by ben ondertteld en van ben geeisebt worden Ja in verband met de tooh reeds loo uitgebreide leerstof die in 6 jaren tgds zal moeten worden afgehandeld behoort deze eisch gesteld en gestreng gehandhaafd te worden Bij gemis van een wettelijk voorschrift van die strekking zal wel de groote meerderheid der aankomende leerlingen gel k tot dusver met eenige kennis van de Fransche taal zyn toegerust maar tooh aan hen die baar missen de toegang niet kunnen warden geweigerd en naar de behoeften van deze laataten het leerplan i oeten worden iugerioht Op den gang van het onderwys en op de nttkomsten daarvan zal dit niet anden dan verderfeiyk knnnen werken Hiervan doordrongen hebben wy de boven vermelde verklaring Uwer Excellentie met groote ingenomenheid begroet en veroorloven wy one er met den meeiten eruit op aan te dringen dat bepaaldéiyk de yriging van art 9 der wet in den door on p aaogeduiden lin door Uwe Excellentie worde ter band genomen Benige triepden én errerdert van wylen dr W C II Staring zyn van plan daartoe nitgenoodigd door de heeren Siokesz lid der Tweede Kamer en Bemi nredikant te Eerbeek een gedenkteeken op lÜB grai te platteen Leden zyner familie hebben daartoe zeer eigeniiurdig uitgekozen een zwervend blok graniet gevonden in de nabuurschap van Staring s woning De vrienden zgn overeengekomen op dezen reidsteen te plaatsen een medaillon in brons met de beeltenis van Suring zyn geboortejaar zgn ster aar en als zinnebeeld van zijne verdiensten in de kennisder aarde i ue feotogiicïe kaart als zinnebeeld Van zyne verdiensten voor den landbouw den arendiplot door hem zoo dikwerf aanbevolen nis zinnebeeld van zgoe verdiensten voor het onderwijs zgn Handhotk voor den landboui Een en ander n ordt vervaardigd door en onder toezicht van den beeldhouwer Striujké J Ct Wy vernemen dat het Nova Zembla comilé van de firma Baak en Boissevaiu wyuhandelaara te Amsterdam ten behoeve der expeditie naar de IJszee eene hoeveelheid wijn ten geschenke heeft ontvangen ruim voldoende voor de behoeften van dezen verkenningstocht Dit geschenk heeft voorzeker alle aanspraak op wnnrdecring De genoemde firma geeft een voorbeeld dat navolging verdienL iV B Ct Men schrijft uit Middelburg van 26 Januari Zntgrdag middag h ul in het armhuis alhier een jammerUjk ongeval plaats Eeuige meisjes waren op de plaats bezig met het werpen van sneeuwballen en werden door den vader uit het gesticht verzocht daarmede op te houden Toen zg hieraan niet voldeden had hy de onvoorziohligheid een geweer dat hy in banden had en meenend dat dit niet geladen wat gekscherende op hen Oan te leggen en af te trekken met het ongelukkig gevolg dal twee volwassen meisjes zwaar gewond werden en niet buiten levensgevaar zgn Men meldt uit Oude Tonge van 26 Januari By den storm die Vrydag avond gewoed heeft is hier voor de haven een aak geladen met kolen gezonken de opvarenden zgn allen verdronken Zg bettonden naar men zegt uil den schipper en vrouw drie kinderen twee knechts en een loods Het Igk van den schipper is heden avond alhier aangebracht Volgent het Vod is een der bagagewagens in den trein van den Holl yzerep spoiorweg die te s Hage moest aankomen onderweg opeugeraakt met het gevolg dal een deel der daarin aanwezige pakketten ten gevolge van den hevigeu wind verloren is gegakn In Eijen Half wordt er gewenn dat als de baisvrottw tegenwoordig niet meer voor de slacht voor de inmaak voor het ttasschen en strgken behoeft te zorgen omdat de slagers en winkels alles reeds voorhanden hebben en de bleekers de wasoh geheel opgemaakt t huis brengen zy een andereu licht heeft van hare handen wordt minder va i aar hoofd meer gevergd als zy haar plichten begrypt zal zy toezien op al wat voor het huishoudeu woidt ingekocht Heeft zy geen natuur en scheikunde geleerd wg beleven een tgdperk van overgang de dochters moeten beiden leeren en de moeder zal zeker op al wat de dochten geleerd hebben het oog honden Intnsschen zou staat en stad het toezicht mogen houden op de vervalsohing der levensmiildelen Wie niet beter weet te doen zet een winkel op wordt komengsman de hoofdzaak is goedkoop te verkoopen daartoe moet men goedkoop iukuopeu verkooper en winkelier weten soms zelf niet of ze goede waar aan den man brengen Sige Hulp heeft hier een ruim veld om voor goede waar te zorgen Sterft Vs i kinderen beneden t jaar hg n er van drtagt slechte voeding de schuld By den vol wassene is t niet beter Het ochtendbrood ligt oms rééds zwaar in de maag en de boter hoe schraal ook gesmeerd vuraadt dtn bysmaak van vet aardappelmrel en nefcl zelfs de worst wordt door aniline smatelük ood gekleurd Het geratemout wordt vervangen door minder kostbare meelprodukten eenig gedestilleerd vermengd met suiker en aftreksels uit den drogistwinkel afkomstig vervangt tegenwoordig bet kostbare druivensap van warmer klimaten De ohokolade welke den zieke ter venterking wordt toegereikt heeft men de beleefdheid gehad met gemalen dakpannen en bedorven meel te vermengen de welriekende specerijen nit Indie s heerlyk klimaat worden vervangen door afval van iulandsche gewasten met enkele druppelt geurige offe besprenkeld en als men dan z jjh maag eens zuiveren wil drinkt men in stede van seUserwater eene soort van niet best gezuiverd bronwater met eenige koolzuur luchlblaasjes vermengd of frambozen limonade h aarvan het hoofdbestanddeel de kleuntof is en deze bestaat meestal uit de leer tohodelyke ftichiine Wat de chokdlade aangaat men verkoopt die loo dat te gereed wordt gemaakt zonder roeren De lamea roemen die vinding Maar tegen die gemakkelyke Hollandsche chokolade wordt in t Zeittckr gege VerfSltekung gewaarschuwd omdat die vermengd it met fotatch dat juist al is het ook in geringe mate er iu niet goed voor de maast wL wiiZMl terwijl men chocolade tir versiuKi i n i Jl zoo dikwerf bezigt I Kn horver zal nu lr i met die vermenging gaan Niet minder moet men beducht zyn voor bedrog met wijn De 8ch in Eigen Hulp zegt hierover Het zal een tiental jaren geleden zyn dal ik zooveel las vnn de eenvoudige wgzen waarop men wyn kan bereiden dm ik eerst ongeloovig he hoofd schudde miinr eiudclyk tot het besluit kwam om het eens te beproeven nergens andere om dan by wgze van probeersi 1 of een licht mengsel van leerwater met een paut kelken cognac wat caramelsuiker en eenig essenei werkelgk een goed glas madera opleverde De proef gelukte zoo volkomen dat ik een paar fles cheu vulde toekurkte met een etiket voorzag en gerust myu verjaardag afwachtte Ik beken met schaamte dal ik eenige luidjee beet uam dat geen enkele een leelgk gezicht trok en dal ik dagen lang inwendig pret had zulk een goede wgnbronwer te zijn Ja ik ging nog een schrede verder een volgend maal waagde ik mij aan zniveren Bordeau x en was ook recht tevreden slechts één vereischte ontbrak ik kon de richtige kleur niet trelfen eenvoudig omdat ik niet gewetenloos genoeg was om I fuchsine te durven gebruiken Ziedaar de eigenlijke knoop van het vraagstuk en daar wilde ik juist op wijzen is de vervalscher gewetenloos genoeg om niets te geven om de mageu en ingewanden dus om de gezondheid der verbruikers dan kan I hg het grenzenloos ver brengen en alleen een scheii kundig onderzoek kan de maatschappg vrijwaren voor zijn aanslagen Bg zulke vervnlsohen zyn de lieden die suiker met krijt peper met zand chocolade met dakpannengruis of koffij met zaagsel aanmengen nog eerzame krnidenien maar zoodra opmgningewanden ecu aanslag wordt gepleegd die door geen loupe is na te sparen en den geneesheer de schouders doet ophalen en mg dus aan proefnemingen van znik een geleerde op den koop toe Uootstell dan schreeuw ik tijdig om hnip i eu ik hoop dat velen dit met mij tgdig zullen doen Men sehryft aan de Lridwie Ct Ondanks veleriei voorspelling dat de winter vroeg zon beginnen wnarby ook de iwalnwen iMtrokken woren stelt hij zich uit misschien wel lot de lente want terwyl eertyds werd opgegeven van strenge winters en een malsch vooijaar wordt thans het omgekeerde dikwijls waargenoraen Bij sommige tuinen landlieden vindt het voorvaderijke gil lof nog ingang dut als de zon op Nieonjaandag schijnt er een goed appelenen perenjjar te wachten is Met het oog op den jongsten Nieuwjiarsd i zou men zich dan ook allerwege in het vooruitzicht v in overvloedig ooft mogen verheugen Ma ir om desw ge eeni e zekerheid te hebben mag niet worden vergelen dat dan eer t de maand Mei moet voorbij zyn At de zoo vaak met bloesems beladen boomen dan gespaard blgveu voOr de vont zullen er wel vruchten komen De bloemkweekers verlangen intusschen naar zon die dezen winter dan ook spaarzaam heeft geschenen ten gevolge waarvan er nog weinig vertier in de kassen is De weilanden zgn groen groener dan zy I nog dikwgls zgn in Mei In den Zoölogischen Tuin te Keulen is men tbaus bezig een woning in te richten voor Eskimo s uitmakende een talrijk gezin Die woning zal grootendeels vry diep onder den beganen grond worden aangelegd en geheel en al overeenkomen met een woning der Eskimo s in hun gskoud vaderland Zy voeren met zich ysberen zeehonden trekdieren namelyk handen ten einde een aanacbonwel ke voorstelling te geven van hun leven en bedrgf De Senaat der Londensche Universiteit heeft onlangs het Ijesluit genomen het toelaten van vrouwen tot graden bij de geneeskundige faculteit niet uit te stellen totdat ook al de andere faculteiten vronwcii zonden toelaten Dit besluit is met 16 tegen 11 stemmen Ouder de Turken te Plewna krygsgevangen gemaakt bevond zich zekere Olivier Penn een Fransohe vluchteling en een der brutaalste communards uit de Jitgen van I87I üg was indertijd secretaris van de Eochefort en werd bg verstek ter dood vernonleeld Hg bekleedde den rang van offioitr by het Turksche leger Aangaande de groote uitbreiding welke de ojfchonw in de Vereenigde Staten gedurende de laatste j ren verkregen heeft behelst het ver lag in e onlang gehouden 16de jaarsvergadering van het Amerikaani eh Pomologische Geuootschap door den voorzitter uitgebracht de volgende byzouderheden Toen vA5r ongeveer 20 jartn bei Pomologische Oenootsehap voor dè VeréeiHgde Staten opgericht werd toncf de ooftbonw nog op een zoo lageu trap dat men hel niet de moeite waard oordeelde statistische opgav en te verzamelen Iu het jaar 1876 daarentegen waren 4Vi millioen eres I acre = 40 47