Goudsche Courant, woensdag 30 januari 1878

Vrijdag 1 FeNliari 1878 W 2096 GOUDSCHE COÜRAIÏT leans en AdverleDtieblad or Gouda en OmslrekeD Gouda OoBthaven B n 14 bevelen zich beleefd aan tot het vervaardige van ZEER FIJN UITGEVOEEDE meu deeUng tot een i jaar gevangenintraf eeuiaam T EntoBat ja ioagriijfc een ministerieek fi P 9F dagen aitapn ire mtt TroelitboomtB wqngaardeo en klemere trufhistruikeu beplant Men tfUle ill ilat jaar 112 miUioen appdboomen 28 260 000 wijugaanleu Dp jaarhjkaolie opbrengst in dollars ve deiIde sioh U volii t iippikn 40 000 000 pirtn l+ lSO OOO druivfn 2 118 900 aiicilksièii 5 iniUiorn amlcr fruit kniisbezieii anlbozien euz 10 432 800 Alken Cilifornie levert behalve ile uift üimaniieiilijke opbrengst van vygeii oranjeappelen olgven en amandelen eu deii vtrkuop van druiven en roiguen 10 miUioen rallons wijn De geheele wijnproduclie die an Missouri Ohio en andere Staten uiedegerekend kan op 15 000 000 gallons geschat worden Van Ne York wurrien jaarlijks I s inillioen vaten appelen zoo versch als gedroojsd over lee uitgevoerd Iedereen weet hoeveel borstdranken pates en siroopen men gewoonlijk gebruiken moet ter genezing van ccne verkoudheid catharre of bronohiiis De nieuwe bihandeling dezer ziekten door de teeroapsules van Ge i kost slechts zes a acht centen daags Men behoeft slechts twee kapsules bg eiken ma d ij l te nemen in dikugls doet de weldadige uitwerking lich reeds terstond gevoelen Ten einde zich voor de talrgko namaakaels te vrijwaren moet men de handteckening van den Heer Ouyat in drie kleuren gedrakt op elke fluoon isohen In de meeste goede apotheken zijn de teettapsltlea van Ouyot te verkrijgen Laatste Berichten VflrSOiUfiS 28 Jbd De Kamer van afgevaardigden heeft de begrootingen voor Openbare Werken en Oorlog op enkele fosten na aangenoiiteu Weenen 28 Jan Se PolU Corretp meldt uit Konstantino iel Tot gisteren middag kad de Furte nog geen officieel bericht van de onderteekening der prrfiminairen Dit oponthoud moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan de verplaatsing van het Russische hoofdkwartier naar Adrianopel waarheen de Turksohé gerolmaobligden tieh moeten begeren eu alwaar de onderteekening zou plaats hebben N iar men verneemt zijn de Snsjische voorwaarden zoodanig gesteld dat zy groote rnimte iBfyt interpretatie en dus voocuitzioht op Ungdarige ODderhandeUngen opleveren LondOtl 28 Jan In het Lagerbuis heeft Sit Stafford Northoote bg de toelichting der orediet aan Trage den toetland geschetst De grondslagisn voor i en vrede zijn nog niet offioicet medegedeeld en er is nog geen wapenstilstand geteekend Naar hetgeen intuasohen omtrent de genoemde grondslagen bekend is hebben zij eene zeer uitgebreide strekking eu moeten ig aanleiding geven tot quaesticn die op een congres bchooren te worden behandeld De Regeering verlangt Tan het Farlemept een votum hetwelk voor haar een Totum ran vertrouwen zal zgu ten einde zg alsdan ja alle opzichten gesteund tencongressekan verschijnen BarKerlJJke Stand OEBORBN 16 JsD Elitibstli eaden H Blok en B da Groij Abnhan oodert M Hooaich en R Zwarentleia it Qirrit oaden O H Ni holf en C S Uebert Albrrtni ouden f W m Egk en M Kaïl 87 Kon onders K Vonk en F van der Woeoacl Maarten oadera P Kietkerk en M de 9oDg Pieter oudera J F Waller ea M 1 Laai Willeffl Cornelia oudcra fi I oannt ca C C Selaer Maria oudere S Rapia en J Hoathoff 28 Anm Gerarda Cornelia ondera J de Jonj en A Berkaawrr Nicolaas oadera N Mee en tf Hoogeodoorn OVERLEDEN 211 Jan 1 Sonnen I 1 S m G de Jong 4 m 27 J de Koning 43 j 11 m A de Groot 4 m 2 O Bakker wed F van Urit M j ADVERTENTmM = 1 = Onde uwd M i IJBAN CRETIEN GEBARD DÜTILfl RÜÜEDTJB SJEBPS Wed T Klaasb Gouda 25 Januari 1878 Door bizondere onutandi eden zal er geen Receptie plaats hebben Heden orerleed zacfa tfkt kalm na een langdurig geduldig Igden tot diepe droefheid y n mfl en de wederzfldsche faminte mijn innig geliefde Vreu JOHANNA iNEELTJiJ BOTH in den oaderdom van twee en twintig jaar en acht maand mg nalatende een meisje fan even maaaden P C RIJKAABT Q uda U Jan 1878 i Heden overleed ten huize van onteOiiders en Behuwdoudera te Wageningtn onze geliefde Broeder DANIEL tan dbb BEN indenondeïdom van 45 jaren De troost dat hfl de rust is ingegaan die overbluft voor het volk Gods lenigt onze smart Gnnda Uit aller naam 27 Jan 1878 H J van dbb BEN Qelieve deze aan te nemen ah algemeene en bijzondere kennisgeving De ondergeteekende zjjne Kinderen en Uehuwdkinderen voelen zich gedrongen bannen oprechten dank te betuigen aan allen die hunne deelneming betoond hebben bj het overlijdea van EJjn innig geliefde Dochter MARIA Echtgenooto van P HÜLLEMAN Dit aller naam J DE GIDTÖ Gouda 27 Jannary 1878 IJe familie betuigt bij deze haren hartelijken dank voor de blaken van belangstelling ondervonden na het overlgden van Mejufirouw A ALBLA weduwe van den Heer L J Stoblkmdsajeb TE HUUR met MEI of eerder een HUIS met TDIN be vattende h Huis vp Kamers allen geplafouneerd Zolder Keuken en Kelder én wat verder tot een goed ingericht huis behoort Hunr prns 300 Brieven früneo onder letter B aan de Boekhandelahra J van BËNTUM Zoon te Gouda 9 mm ITALi44i SCHe ROOKVËRDRIJVËB Schoorsteenveger en Metselaar GOUDA Spieringgtraat F 47 EVRAAGD BRIE TIlWESlIEIlEi Adre s Bureau dezer Courant Zoo spoedig mogeljjk Wordt gevraagd eene FLINEE DAGMEID Adres aan het Bureau dezer Courant M SCHONEVELD vraagt met MEI eene Tweede Meid ALS FLMTS7EmN E biedt zich aan een gepasporteerd Militiën der lichting 1872 Adres Bureau dezer Courant mam Rheumatiek Jicht alle Itfaag en Borstkwolen alsmede Koortsen Hardlijvigheid slechte Spijsvertering ook Zenuwzwakte en Bloeilarmoede enz enz worden spoedig en zeker genezen dopr de wereldberoemde Dr AIRV s SPECIAUi fclTEX Een ieder die alvorens een kuur te ondergaan zich van de degelijkheid dezer Specialiteiten weiisohtte oTertuigen ontvangt door Richtïk s Boekhaiiiel ie Rotterdam op frtmoo aanvrage gratit m frenee een 116 bladzijden dik Uittreksel uit Dr AIry g NatiiiirKeUeestvijze waarin men onder anderen eene menigte tuigschriften van gelukkig genezen lijders zal vinden Geen zieke geve derhalvede hoop op voordat hij genoemd werkjeheeft gelezen i wmmmÊmmÊmmÊmmmmmÊmmim Sociëteit ONS GE OEGt Commissarissefi der Sociëteit Ona Genoegen brengen ter keunisse van HH Leden ingevolge Art 80 van het Keglement dat b gelegenheid van de 5de Abonnements Tooneelvoorstelling op WOENSDAG den 30n JANUARI 187 de SOCIËTEIT vom af des avonds ZES UUR al GESLOTEN ttijn Namens Commissarissen Mr P J SNEL Prerident H JAGEE Secretaria Gouda 29 Januari 1878 TE Eoop mim F E KAiUltAD om 2 10iMeter Aanbieding franco onder Letter O aan het Bureau dezer Courant Met MEI of eerder TE HUUR voor 175 per jaar een zeer net BOVENHUIS bevattende 2 Kamers Alcool Keuken raimen Droogzolder met Kamertje en verdere gemakken Adres franco by den Uitgerer dezer Courant onder N 100 De ondergeteekende beveelt zieh beleefd aan tot het VERHUREN van Dekkleeden en het maken van Z0N8CHERMEN WASCHZAKKEN enz van Vlaamsch Linnen zéér bestand tegen het water J IJPELAAH Sim Mr JCeilmaker Het wegehs zijne gfnez nde en voedende eigea schappen algemeen gunstig bekende mnm imm GSZONOHEIDSBIEB uit de brouwerij van JOH HOFF koninklijke hofleverancier Berlin Neu Wilhehnstrassp no 1 Amsterdam Centraal Depot Smalle Bloemmarkt bij de Paleisstraat F 250 Te Ooada bij J C van VREÜMINGEN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt Dépót te GooDA bflJ H BOERS i Apot Wgdstra8t Prijs per doos 60 en 70 Cents halve doozen 30 en 33 Cents per stuk H HEMPENIUS IB GOTOJA MVX VAM A BwHKltA a 1 50 de Flacon ba J C ZELDENRUK BUITENLAND Bulieulatdscli Vverzicht De telegraaf is bijzonder woordenrijk geveeat in faet mededeelen vsn het vferhandelde in de zitting van het Ëiigelaehri parieraent op Haaudagarond Wy meenen uiet b ter te knnnru doen dau dit venlag onzen lezers mede te d Mn In het hoogerhnis verklaarde Lord Derby dat hij ziJD ontslag faad ingediend omdat de Begeering eeu stap had gedaan dien hq niet goedkeurde die maatregel werd ingetrokken en hij had dieiitengi volge ook zijn ontslag iugetrokkeo Derby leide nog dat Engeland er op staat evenals de andere Mogeadfaedeu bq de defiuitieTC regeling der Oostersohe qaaestie te worden gehoord In hel Lagerhuis diende Northcote zya voorstel in tot het vrrleenen van eeu suppleanentair eiïdiet hg somde de grondslagen voor oen vrede op die aan de regeering autheutiiik maar niet officieel wirru medegedeeld z komen in hoofdzaak met die welka de Uomittg Potl gaf overeeu De vrcdesvuorxaarden strekten uoh ver nit Bulgarge lou met bet ge heele centrum van Turkye op denzelfden voet komen als Bumenië en Servië voor den oorlog eu het gerucht aa de Begeering ter ooren gekomen dat de Czaar den bestuurder van Bulgarije too kiezen De toestand der audere Voritendommen zou aeherp worden nagegaan hetgeen odk elders dan in Ëugeland bezwaren zou kunnen opleveren De vorm van de soha eloauteUing was zeer rekbaar Hualand zov een sohadevergoeding in groud kunnen kiezen waarbij Koiopa kat grootate beUug hee t iDew overwegingen doen het de Begeering noodlakelqk aohten het oordeel van Buropa daarover in te winuan geen afzonderlijk getroffen schikking van de Dar danellebquaesiie zou worden toegelaten of erkend Uit de herhaalde verklaringen van Ooalenryk was gebleken dat dit Bjjk de meeuing der Ëugelsohe Kegecring hierin volkomen deelde Tegenover Qriekenlund had de Begeering alleen als vriend gehandeld om de moeilijkhedeu nit den weg t ruimen doek geen pressie uitgeoefend én ook geen belofte lan de Porte gedaan dat zq Griekenland zon verhinderen aan den oorlog deel te nemen Qraaf Derby had den i iu Dec een telegram gekouden aiin de Buisiaohe Begeering waarin hq de hoop uitdrukte dat een roorloopige bezetting van Kouslantiiiopel en van de Dardauelleo niet zon wucdeu beproefd daar anders de Engelsohe Begeering zich de vr heid zou moeten voorbebonden om maatregelen te nemen ten einde de Engelsche belangen te beschermen Het antwoord van Bnslatid vau den 16n waa leer vriendschappelijk maar wee op de mogelijkheid dat de Bossisobe politiek oprukken naar Koustantinopel zou vereisohen Toen derhalve de Kussen op den tn Jan nog voorbij Adrianopel kwamen en naar Gallipöli oprukten betoogde 4a Begeering dat elke Operaitiè die strekken kbu om de Dardanellen onder BussiMfae oontrfile te brengen een beletsel zou z n om de voorwaarden tot een definitieve regeling der Oostersohe qnnestie in overweging te nemen en verlangde zij de verzekering dat de Bossen niet naar tïallipoli zouden oprukken Gort ohakoff antwoordde den 16u Jan dut de Bussen niet van plan waren tegen Gallipoli te opereeren tenzij de Torksohe troepen daar geoonoentriierd naren hij verUingde de verzekering dat Engeland Gallipoli niet zon bezetten Die verzekering werd gegeven maar dÉhr de Buiseu steeds voorwaarts rukten en Suleiman in de richting van Gallipoli terugtrok beiloot de Begeering de vloot naar de Dardanellen t zenden en de Sultan gaf d6 vloot vergunning de straat binnen te zeilen Daarna veraam de regeering dat de Porte op het punt stond de vtedcsvoorwaarden aan te nemen en dat de vaart door de zeeëugten op een ooniereutie zou worden geregeld De vloot kreeg uu tageubcvel Het zenden der vloot vefkkarde Northoote verder had niets te maken met die aanvrage om orediet De vraag was of Engelanti iun de conferentie zou deelnemen gesteund door de èatie of de Kaïdei aan de B geering dat bewija Tan verttaawen wUda geven Zoo oeq dan zou de Begeering zich aaa de beslissing onderwerpen maar dan was het haar onmogelqk zaken van zoo groot belang te bekerren als die welke op de conferentie ter sprake zonden komen De Begeering vroeg het crediet als eeu votum vun vertrouuren en Northcote gal de verzekering dat dit nog meer strekken zoo oncba vrede te waarburgeu Hartington meende dat aagezieu de Begeering de quaattie van een votum vM vertrouwen stelde de discussie tot Donderdag meett worden uitgesteld Northoote stemde lïierin toe ea aldus werd besloten Het voorstel zal zeker krachtige bestnjdiug vinden want zooals het nu gedaan ward is het een vohim van vertrouwen in het tegenwoordig kabinet De Koningin vraagt door hare ministers het gevoelen V 1U de natie wordt het krediet toegestaan dau blqven de ministers en kaa men eene k achtiger voorizetting eener niet onbedcukelijke staatkunde verwachten Wordt het geweigerd dan treedt bet af Alleen op deze wijze ook la te verklaren dat lord Derby nog voorloopig e3ér zqn verzoek om ontslag tenignam Het debat over deze gewiehtige zaak zal dus hedenavond beginnen Dioadag reeds heeft de libenle oud ininisterForster oangekoodii dal hij eea amendement tegen het gevraagd crediet zal indienen Keeds werden talrijke liberale meelings gehondcn waarin moties verden aaugenoBen inhoudende dat het orediet bezwarend voor het Uod en gevaariq k voor den vrede van Europa zou zijn Het ministerie kan veilig op goedkeuring zijner handefingeu rekenen Het hdot eene groote meer derheid in de kamer doch is het delüt dat Donderdagavond pbats zal hebbes at zoo oumiikeubaar nftkoiaen dat i ir aadeiikeade BiigélMihea het gedrag der regeeriug veroordeelen dat de staatslieden die op de canfereulie Eogdands vertegenwoordigers zul len ontmoeten zeer wei zullen weten dat het een verdeeld volk is dat de regeeriug steunt De Timtt herhaalt daarom deu raad dat de regeeriag niet biyve aandringen op een votum van vertrouwen in zulk een vorm Opmerkelijk is het hoe de kroon zièh partij stelt in het geding De koningin is vol attenties voor Lord Beaoonifield Zij heeft hem nu haar hoogste orde die van den kousenband waarin eene vacature was aangeboden Deze heeft echter geweigerd dit gunstbewijs te aanvaarden Dit verandert lehter nieta aan dé daad van Victoria eene oonstitutioueele vorstin moest zich van dergelqke openbare nitiugen harer voorliefde voor ren der partijen outhoudeii De uitslag der Frausohe verkiezingen bewqst hoe gegrond de bezwaren der Kamer waren te en de vernietigd verkiezingen der offioieele caiididalen Oeen van hen is blij deze vrijere keuze herbenoemd alle 7 districteu hebbfu nu republikeinen afgevaardigd De Duitarhe nalioiialen wéten zelf niet of het wetsontwerp betreffende de plaatsvervanging van Bismarck voor verschillende werkzaamheden wel roo belangrijk is als ty aanvaitkelyk meenden Sommieetl zeggen da de heele laak uiet veel om t lijf heeft en het doel alleen is tegemoet te komen aan de indertijd door den Bijksdag gemaakte bezwaren bq het verleenen van het verlof aan Bism irok VAU de groote reorganisatie van bet Bqksbestuur biqkt nog aiet Bismarck wurdt volgens berichten uit Beriiju niet voor t laatst van Februari daar verwacht zoodai het Parlement zonder hem moet worden geopend De nieuwe Fraiische ambassadeur te Berlijn Saint Vallier is eergisteren in de Duitsohe hoofdstad aangekomen Hoewel de ministerieele criiis iu Oostenrijk nog niet is beslist zal zü geene belangrijke veranderingen in de binnenlandeohe politiek der regeering ten gevolge hebben Bij gelegenheid dat de keizer gisteren den voorzitter der kamer ten gehoore ontving verzekerde bö dezen dat ieder nienw ministerie in beginsel het oompiomis met Hougarqe zou moéten Bunuemeu Er is dus geru sprake vau een eeulralistisch f reiictionair kabinet Waarsohqulijk zal men owkuw tqn toevlucht tot een kabinit Auersberg nemen uitgebroken een votum van af keuring van het Uioisterie door Diaz Ferreira in de Kamer ingediend werd met 69 tegen 19 st aangenomen de Hinistera namen daarop allen bun ontslag De Uello is belast met het aameiutellen van een nieuw Kabinet BIN NENLAJiP GOUDA 81 Januari 1878 De uitslag van de Dinsdag jL plaats gek d keb wnde herstemmiüg voor een lid van ia Pruvioeiale States in dit district is als volgt Uitgebracht werden 1388 temmep Van onwaarde 11 Geldige stemmen 12S6 itcmuMD Daarvan vereenigoen op zioh de hceren B Blok Ui Lckkerkerk 70i en P Schelling te Ouderkerk a d Usel S62 stemmeo De heer B Blok ia alzoo gekozen Gisteren avond werd het volgende twaalftal opgemaakt voor predikant bj de Ned Hervormde gemeentealhier ter vervnÜiag der vacature ontstaan door het vertrek voa da J H F Bloemers M A Adriaiii te Maarasen P Doedea te Zutpbeu J P P Ctinge Doorenbos te Bijssen O A Fqnvaudraat te Beest A E vau iet Dusseii te Harmelen A H de Klerok te Neeriaagbroek W Koelman te MdaaUud T J voB StiKuau Luijcina te Sehcrpenzeel Fh Feur te VailMBaig Dr J lUemen te Driebergen J vau Walaem te VVhen J SwaoD te Breda Volgens de Medeietliiige nm ie rytk dvueun nor de mmMmnUm am geteUeékoit en tmnit zijn tot nog toe aan het oordeel der adviseurs onderworpen geworden de volgende werken het nienwe BCaderaiegebouw te Leiden de restauratie der gevangcnispoort te s Oniveuhage van de St Jauskeric Ie Hertogen bofoh van de Domkerk te Utrecht vnij de St Michaelskerk te Thorn ran de Hooglandscbe kerk te Leiden van de St Bavokerk te llaariem van de Munsterkerk te Roermond en van de geachiUierde glazen in de St Janskerk te Qouda Alleen omtrent het Leidsche aoademiegebanw eu ointreot de glazen t Qouda is tot dusverre oaa den Miuister van binncalan lscbe zakeu verslag gedaan en advies gcgi van Aangaande de glazen te Gouda is nit era opzctielq k in loco ingesteld onderzoek gebleken dat zoo de qver van bet lierkbrntnur te Oonda allen laf verdient en de tot uog toe verrichte weriien den ondergang der glazen voorkomen hebben de restauratie op zich zelve echter nit gebrek aan een goed systeem en vooral aan de hoog noodige penningen uiet die resultaten herft opgeleverd waarop het uitmuntend werk van de gebroeders Crabéth en andere booemde kunstenaar aanspraak mocht maken Dinsdag S Februari e k zal in vergadering van de hier gevestigde ifdeeling van het Nederiaadsolt Protestantenbond ala spreker optreden ds heer dr W A Terwogt pred te Oude WeteHag Het door hem gekozen onderwerp i FtUain en fgn verkonding tot de GcduHtnd 9 voordracht zal zeker èn met het oog op den iiegaafdeu spreker èn uithoofde van het voor lelea aantrekkelijke onderwerp door een groot aantal belangstellenden worden bijgewoond Niet alleen ledeA der afdeeÜDg die op de gewone wqze gratis toegaug hebben oiaar tnfar kan tegen betaling van eea kleiaea entreeprijs ifiK voordracht hooien Ia de zitting der BotteldaanókrArr Jtcehlbtnk van Dinsdag stond terecht H B oud 84 jaar arbeider woBaadt alhier beklaagd vau alhier Ie hebben onivreemd nit do onbewoonde goederesloods van den Ned Sqnapoorwcg een koedek en een witkraat es ten nadeele van den pachter vau de buffetten alhier éhoeolade en tfgarea De aubst offic mr Van Hamel requireetdl schuldigverklaring van den bekUagde aaa drie enkele dief atallen en een poging tot enkele diefstal vetoor rlMlinir tot nen laar ffevanmnisatraf eensoam xC