Goudsche Courant, zondag 3 februari 1878

pi nMtM ld uovaokrlgk alleeo bg de betaal eesten w s Hrrtogenbonch Breila Middelburg Zielike Saa van Gent Maastricht en Roermoua vau en l6 lao tot en met den 25s en vau elke maand Zon en feestdagen uitgecooderd gedurende de gewone knBtoorunu voor loover de voorraad strekt in sommtn van niet minder dan t vinit ceul voor itder op anvr tag Verkrygbaar tijn tegen averg ive van een gelp bedrog iu ander wettig Nederlanriach LetaalmidfW voor rainsteua de helft bestaande iu NederUudsehe koluren oeutcn Aan andere bttaaimicstcrs kantoren zullen brouuB cciiten vooilBo g allrca bij gebrek aan koperen centen tot het doen van bijpassingen gel zigd worden Be koperen centen geslagen naar de wetten vnn ii September 1316 StmUbUtd do 60 en 26 NoT mber 1847 SlaatMU no 69 blijven wettig belaalmi dcl coolang z j niet op een bij algemeenen raaatreïel Mn inwendig bestuur te bejtnleu tydstip tea èa op s i i i gutsti e anttccdeiiteu op it tf vonrlujif arden gebouwd dat op alle mogelijke ayzeu gebleken armoede lig vroej derb ilve tegen hem voor tó tucht ij het ys vtrsterkt en toegerust zal een veroordeeliii g tot eeue cellulaire gevangenisstraf worden Het schH geuaamd de H tUem Bartnt moet van 4 maanden ep een geldboete van ƒ 12 60 Uitspraak 7 Februari e k Uit Broek il Wnlerlaud wordt van Si Januarigemeld Hedei nacht omstreeks hnlf drie barstte lude Noordmeer op een boerdery bewoond door T Hum een vrecsilijke brand uit Van den gihttleiiinboedel i niets gered en ook 2 1 sohoune k ilfkoeicu 4 kalveren en i paarden wofileu een prooider vlammen i De belde dorpispuitcil rukten poedisf uit doch daar de brug die ii iar de Nonrd niedr liidt iiegi ns repinitie op i ebrokeu was konden z eerst Itiat up het terrein komei 1 i De bekrooiiingem van de Ainsterdantscne Tentoonstelling vai kunstniiveiheid zullen u iar men venjeeirtt in t eind van Fejfruari worden uitgereikt door drin MimslerlVan Waterataat l Met hèt itoomsdlip ij f ra Orinje onlaijgs Jijii Bativia e Xjeuwediep yns ekomeii werd Iteu koloniaal aangebracht die w h t in irine huspitvl mje t worden tecv icuetrd iliwur fay kort daarlja jtiiei eii m t Jo gewone milniure hi tniifurs Bcgraveiii wen Z jne faiiili te Xia iiHJ Frankr wonenifo het t ja lijkjopgeeischt en iAa bekomeij toe iajiiiu doen op elv en en ouder geleide vian iiltn iB fe ptf spot r naar Frailknjlt gel rnnsporleer lilïïetu ijk w in I tien prachtige i iiE gelegd en iit d li ijze w i r j het Iran het kerkhof naaM het spoorw slal ijin wer ebraoht la it Vi ji i1ieu dat i l 0 i rlcd n patljcischij f Itnilio behoorde Il t Jfed EcdejiTcr Verbond heeft i n Scpl M besljften tot een wejshirziening waarvan het doel foi zijn dAt Noord en Zuid Nederlandsehe Eederykers i kamcri en liefhebbcfij tooiieelgezcUch ippen onderde lelfde vaan lati broederlijken k ustzin geschaard zou den worden bMiles omloop zijn grateld 1 Bianeakort tal bwd overgaan tot d i belangrijke tilbreiding der pupillenschool te Nieuwerslnit waartoeblJ de behandeling der oorlogsbegrooting reeds het voornemen bestond Door de uitbreiding al degelegenheid ontslaan een grootar aantal jongeliagetiop te acmcu i I Bij koa lesluit van 30 Jauiiari is eene e3mnli sie ingesteld tot oudenoel a nopens de grondsla rii waarop aan weduwen en weezen van alle burgeriijU rfjksambtcuarea penaioen zou kunnen worden viriMnd j nopeui de grondslagen van het bestaandewedaireiifandi van de ambtenaren van het algemeen bestuur Tot leden van die commissie ziju benoemd jbr mr C Harlsen bzn direeteur der HoUaudache sooieteit van lerensverzekeriiigeo te Amsterdam dr f vau Qeer hoogleeraar aau de rijksuuiversitiit teLeiden en de beer A i van Pesch koöglceraar aan ds pjiyleïbuisohe schooi te Celft i AaDstatisden Maandagzal de commissie van euquf tc ait de Twetde Kamer ter zake van de longeie onder het rundvee loet de voorizeltiug van het l etvigcnvetiioor uu aanvang maken 1 In liet jaarverslag der doofslommenschoul te Rotterdam over 1877 wordt hulde gcbr ioht aan de nagedachtenis van H M de Kouiugin die driemaal le schpol heeft bezocht Het aantal leerlingen is 116 Van dezen zijn 30 uit Botterdam 15 uit Amsterdam 7 uit s Hage en 7 uit Utrecht afkomstig Voordemeeste dier kinderen wordt slechts ƒ 100 betaald Vele aanzienlgke giften kwamen iu o a van eenonbekende postnerk Utrecht f 2000 ook een legaat van ƒ 13Ö00 N W S 2 pCt met vruchtgebruik voor een dienstbode werd aan de schoolvermaakt De inrichting had door milden 8 pun aanhet einde van het afgeloopcn jaar een klein batigsaldo De resultaten der Diiitsehe metiodc door den directeur Hirseh met loo goeden uitslag ingevoerd blijven zeer gunstig In het afgeloopcn jaar werden 8 knapen op winkels te werk gesttld B g den borgemeester van Amsterdam is ingekomen van iemand d e te laag is aangeslagen iu de inkomstenbf lasting de som van 796 80 van een ander om dezelfde reden de som van ƒ 344 20 Waarschgul k lyn deze belangrgke sommen diec o inkomen vap ongeveer 40 000 en ƒ 17 000 vertegenwoordigen b j den burgemeester ingezonden J03r ingezetenen die nagelaten hebben door eigen aangifte dè klasje aan le wijzen waarin zij behoordente worden gcbra ht ec daarna door B en W ambislialve z n aangeslagen en zslks lager dan hun werk lyk inkomen medebracht Zg hebben dan alseerl ke lieden zich verplicht geacht bun medeburgers geen schade te doen Igden bij den lagen aanslag maar uit eigen beweging het teJconlioiDende aangevuld fiW Voor dc eorrtetiocede rechtbank te Amsterdam stond Donderdag een voormalig politieagent terecht beklaagd van misbruik van vertrouwen tn gemelde betickkbit B erkewie dat hg in den nwht van VI op 9 Oct t ji let fonffleereo van een in bes ookeo toettand un de politie overgeleverd persoon een gulden voor ueh had bebonden £ len korporaal naohiwaeht had dit bemerkt e n het zijn aergeont medegedeeld toen bekbiagde dien gulden niet venotwoordde Beklaagde iesmaud van gunstige iDteoedenten gaf op door bendere armoede van z n gezin tot dit feit te z n genoopt Hij was k at voor den bevrusten nacht tegen een jaargeld van ƒ 600 door den bnrgemeeeter tot politieagent augóteld De substitunt oScier van justitie mr A Stbeeman keurde het gepleegde teit ten strengste af vooral omdat het den agent gold geroepen om op de dieven te passen Hij lou dan ooH een zeer zwart stntf hebben geeischt ware het niet dat de rechter zqns luzieus in due eeuigermste oio t Irt t zal drie wiiunlichte dielen bedubbele buiteiihuid van zeer hard k dwars en lanftsscheepsverband den ïoorsleven t cn waarloos roer n platen en banden rond den boeg 1 slechts van Mei tot November zal schip voor 18 maanden van levebsen zullen alle beiioodigdhedcn om uiinen trotseeren an boosd worden geheele bemaiining zal 1 vaartuig als een schoener getuigd fooitieu van een losse brerfuk ditie gsene gffUvemementsonder zeeoIBcier de luit ter zee le kl et bevel Voereh en zullen tweel jender keAi dipi4a Aldus zal del r uda een Ifl ftèverloop tan raee F kT f l1 f g ne I gtoote w4Me aan dei t leze toohil niet wordt peitïgeeriilli oók niet do maar doüjr vrij illii I idsche volk pt li de goedlceu ii tamhul V8ll t aiijej waarop het voórW ƒ onderfckostlgd I enkele Uers u Ofschoon de duren wordt luiddeleu voorzij een puolwinler medegenomen sterk zgn eri wnrelen b we Ofschoon ele Heining is zal A de Brmjuei J ngere offioiere iConandschr drii lau 100 jaren f de van deb Wat vooral ueiniiig bgtet loor de Nederl zeer rpe panic Ivan het gébeele t l uidsctie iLüè iiiig van naar w pad g at be t r W T f lïerwelkiwre lau lirHCu Wft iii ji oog t V niansefler irtrf weuMhen wjj fezc4goed begrepe eÖJZoS gruli ler iiipde iJnÜernetiffiig tet meai el A l etóoift en Joelett oi lbvert iin dai de reU dkjpTsAnt M tóardWe eerstJiiap iLl zijn rooïlotere l ed undi t te e w wcc wiiuiiicven ioen fay hen naderde en te kennen gaf dat hij prooeo vrrhaal tegen hen zou wmaken legde een hunner De ti k om een ontwerp daarvoor op te stellen f P Brunssum et geweer P kem aan met rd opgedragen aan een commissie samen 1 1 1 I ngelukkur levoW dat rf l J l i u i f cwccr up aem aan mei b t ongelukkig gevolg dat de rgksveidwoohter bet volle schot in den buik kreeg Hoewel men ianvaO kelijk foor het ieven van den ougelnkkige vreeade is hg hcjntellende De doder ia voortvlaehtlg In Semptr Firau wordt geweien op een mastregti tegen het beschadigen van appels door inseklen Zoodn de appel de grootte beeft van een hazelnoot sntjde men met een seherp mes de kelk die dan nog uitpuilend is weg De appel wordt dan grooter vao stuk en staat veel minder aan verrotting bloot Zg beeft don geen klokhnis Maandaj bel U te tfeeilen geétatJt acefèe rgksveldwaili ter M Pasi4in twee wilddieven Ta n wji IC stenen werd opgedragen aan een commissie samen fsttldials volgt J P Doressen voorzitter van Jan van Beers te Utrecht voorz A H Hedden voorz van Hoo ger zij ons Doel te Amsterdam A Vrogtman voorz van f Polyhyrania te Zutfen H C Helleman voorz van Aurora a d Kiuderdgk h Van Lier voorz van de Dilettonlen olub te Amsterdam C C Van Jordan 2b secr van 8 J v d Bergh le Enkhuizen allen leden Theod v d Stempel comm V werkz van Tfaalia te Amsterdam secretaris Zij heeft haar taak volbracht en een ontwerp geleverd waarvan art 1 luidt Tegenwoordig wordt het teer als een universeel middel in de dagbladen aanbevolen Wy maken het publiek opmerkzaam dat teer alles behalve een onsohnldig middei is en dat het raadzaam is alvorens tot het gebruik over te gaan zijn geneesheer te roodplegeu Het Hamburger Medisch geerlsehap en andere autoriteiten in het builenlaud hebben het reedt noodig geacht tot voorzichtigheid aan te sporen M e i D y bet in het Und laten of verwetden van koeien stooteu zy elkander dikwijls de horens af Natanritjk Worden zy bierdoor geschonden t geen de waarde der beesten by verkoop vermindert Om dit afstoolea te voorkomen b giut men lu Friesland bet volgende middel toe te passen Men bcstrykt de horens en do banden met azgn de koeien bemikeu elkaar na Wel evenzeer maar de zure lucht oefent blgkent de ondervinding zooveel invloed uit dat xy zieh van elkander rerwydeten en bet atooten naUten Ten einde de fabrtekanten van landboaw geieedsuhappen niet meer genoodzaakt zullen zyu op alle tentoonstellingen hunne voorbrengselen te doen versclig neu opdat zoodoende ook de rerkoopprycen lager kunnen worden zal onder medewerking vau de teetif voor landhnishoudkundc en tuinbouw te Hambarg en van de Vereenigiug van Duitsche Ctbriekanteu en handelaren in landbonw macMnes van 13 tot 17 Juni e k te Hamburg word geheudea etne internationale markt voor genoemde wvrktuigen en aaden landbouwgereedsohappeu Het plan ia een beperkt aantal van zoodanige markten in de centra van bet Duitsche Rijk te houden en dat op geregelde tyd Met het oog op Hamborg e ligging en sehcepvtart werd voor de eenrte markt deze stad gekoien Art J Het Nederhiudsch Uedergkers Verbond opgericht iu den jare 1864 zal voortaan den naam dragen van Noord en Zuiil Ncderlaudsch Kedergkersen Ïooiieelliefhebbcrs Verboud Het stelt zich ten doel de verbroedering te bevestigen lussohen de Bedergkerskamers en Tooneellief hebbersV ereenig ngen van Noord en Zuid Nederland samen te werken tol het Iwoefenen der Nederlandsohe taalen letterkunde tol verheffing der nitcrlg ke welsprckendhiid en vau het liefhebberijtooiietl In artikel 3 i het doel omschreven als volgt Art 3 Tot bereiking van het hierboven oraschre ven doel worden isooveel mogelijk de volgende middelen aanscwcud a Het houden van janilgkschiof tweijaarlgksohe vergaderingen h Het geven vanvoorstellingen zoo mogelijk door leden van verschillende vcreenigingen tot het verbond behoorende e Het uilschrgven van tooneelwedstryden uitsluitendvoor vereei igingen tot het verbond behoorende d Het nitsohrgveu vaf prgivragen op het gebied derletterkunde of van het tooueel e Het oprichten vaneen verboudsorgaan Benheid tot ataud te brengenin de bepalingen voor te sohrgven b j wedstr den Reeds is aan Belgische vereenigingen gelegenheidgegeven om tot het verbond toe te treden en dan ookdeel te nemen aan d buitengewone vergadering dieop 16 en 17 Maart te Utrecht zal gehouden worden ter behandeling van het ontwerp H Cl In bet laatste nummer van het Qeofnphical Magasint Into wij een opmerkelgk oordeel over de aanataaado Nederlandsche Pooireia met ét tf itlm Barenlt De eigenares van een bleekenj by Parijs is deier dagen op onderlinge wgze om het leven gekomen Zij had namelyk kiespyn en om dit te vef4ielpen doopte zij efa tukje spon in een soort vau stwk water en stak dit i de holle kies Door een onverwachte bewieging brandde dil baar tandvletsob Toen zy het stukje spant wilde uitspuwen jchoot het in de keel Daar zy spreken noch schreeuwen kon duurde ht gemimen tgd eer haar dienstboden Of een vergadering van mannen die belang stellen in de herleving van den oud Nederlandsehea ondernemingsgeest ter zee werd 17 Nov 1 77 te s Hage beslaten om in Mei een klein zeilvaartnig naar de Noordefgke IJszee te zenden Met dezen eersten zomer i tocht in de IJszee naar Spitsbergen en Nova Zembla beoogt men de vurraing van eeue leerschool voor Nedcriandsche Poolvaarders die eenmaal ver in hit bekende Noordea dc onde roemvolle vlag zullen gaan ontrollen van Bnrends en Hcemskerck Het Nederlandmbe volk is bg het tot stand brengen van dezen Pooliocht bedaard verstandig en methodisch te werk gegaan Op de werf der h h Huigen en Henrsing te Amsterdam zal een geheel nievw b gropea wat er van de zaak WH Toea eindelijk de geneesheer kwam bleek het lat de ongelukkige intusachen onder hevige pijnen was bezweken i Hoe kunstmatig geklearde wgnen kunnen onderkend worden In het P Journal heeft de heer W Steiii van Dresden het navolgende dienaangaande mrdegedeMd Als men eeuige wollen draden iu denwijn legt en dezen dan in de koude gedurende iuur laat slaan afgiet en de draden uitwaseht danwyst de wol blairwachtig gekleurd ittdtgo is zijduidelijk rose tot karinozyurood v n kleur en verdwijnt de roode kleur evenzeer door verdund ammoniak als door verdund zoutzuur dit wyst op fückune Om dit laatste in den w n aau te tooiien kan menook iu de vloeistof een wtiuig wit katoenen gaten leggen dit doen kokeu Utea bekeelea en uitwasschen Zuivcrie wyn geeft loo weinig kleur af dat als zijeen korte poos onder water gestaan heeft de katoenlieh ongekleurd vertoont Ia er fuehsine voorbanden jdan blgft ie rood gekleurd Ia er indigo naast fUchsinc aanwezig dan wordt het verdunde ammoniak blauwachtig van kleur Heelt mèn geen fuchsiuc OOtdekt dan laat ipen ongeveer 10 kubiek centimeter ▼ an den wgn onder toiwoeging vao eenige druppels nluinoplossing kokeu éi gedurende een uur rustigtta n Na het uilwassoïeu giet men ruim k ilkwitir op en laat alles gcdureidc u e k eur van den wijn wyrdt ilan vuil brofoachtig wordt ze vleetchrood of kaïjtoozyb dan is er roodhput of cocheHille Toorfaandem Oièt men waterhoadeud zwavelrunr er bij en wordt de l eur geel dan is ef roodhout verliett t voeht niet de kleur maar wordt het rooduit den gelen dan is tt ooehénille Wordt de klefirdoor kalkwater grauvbb w of blauw dau is blauWliQ ut voorhaade a i Twee of drie teerka ulet geuoraen bjj den eten brenj n spoedig veriichltiug té iJeeg en n meestal voldoende om ae hardnekkige verkoudbe d en bronchitis te geneun l n ziet zelfs dat liet gebruik de r s eenigiint gevorderde teering geneest In dat geval belet de teer de decompositie van de tnberkels en met medewerking der natuur is de genezing dtkwyls sneller dan men bad durven hopen Men kon dit reeds too populaii e genecemiddel niet genoeg aanbevelen zoo wel v o wege zijne uitotekeude uitwerking als om zgn goedkoopen prys Ieder llaoon toeh der teerkapsulet bevat tO kaptttles De geheele beUandeling kost dus sleehls ne k acht centen per dog en ontslaat van bet gebruik van afkooksels patés en siropen Om zeker te yn dat men de eohte kapsttlet heeft moet men op de driekleurige handteekening van den beer Qiyot op het etiquette letten In de meest goede apotheken zyn de kapsules fe Verkrygtn i rt ggegg 1 s iiii lii i i tt MaasB s M VergaderinR van den Gemeebteraaa Mtl DAG I I KIIKUAUI De Toorxitter mr aa Bcrgea IJrvodoorn dtilt mi de dit ds kser fiD Itmea op liet laadkuia sanwciiif ia om dn gevatitrdsa tsl b rudalld tt knea ei anodigt 4oa S etaria ait dies lieer bisasa te leidcDi daarna wordea door dep heer SB Iteraoa de bg do wet oorgrachleiea e ieo llKelsgJ sa ZGd 4oaf d a Voorsiilcr geluk naweaacbl ea ai eusv difd plula te semca Te nl aardlt tv al do M a Ds Mloles der trige vefg d riB wordea pbsen es jearresteerd logckooeD xiJD 9 adreaaeo sa beo die ia asanerklng esiiAsa to komen oor Stads Apolkeker alai E Meijer ie NioMorAiaatel J B Nagel oort le iBaletdaoi L C tor BiOKgr l l l ta Ueeenter l vss Kiel tt Gonda W A da Vroom le Omoiorackain I Bolle de Umijot laCnlemborfli T dmttptMr te Velp 1 O Baekenoogen te Amiterdao R an Zalm u Ulncbt ter iiaie osna miaaiTo aa bh Gedcpoteerde States goedkeoreade tsss Sigiail is da bogroatiag o n 1877 Noliflcttir acne miHive eali bb Kegenten over bet Betleddtngthiiit isttndtsde set tappleioiren aitit vat kegrootiog o er 1877 B et W b MMa gaeS beswtar die gaiid tt kenrtt l r Vialt ecb rtfport vss ta W ty let it iMIsto bandti gtlltldt tdm vts P vat Mcsttk ois abland an grand tit at Vest dil luldt oal iblka ro stlrtdan tï arittiseiil t hit ndres te bcacbikken lerwyl B en W ooratellen door de vtrboagde wnarde an gnsd dil sitt moer te criitren nor ftX pee jur mair do knnVpryt ta tl 1 Jaonan 1878 It t neff op 1 tei uie eea oorstcl van B tn VV om de kootet oor kol aohosnhondrd dtr R HIMStttladlMl tt trbo ea an SO tot ftbt ter iaie east Kittivt vts kit Burgtriyk Arkbetttsr iniendndt ttso aupuletoire begrooling o er l 77i t iaie Aan do orde it de atpplotolre begrooting vsa bet Israelillatb ArDabrtloar dlnit IS77 die nlgcSKen gordgekegrd wordt Ben ooratel tot kef aaabrragen an eenigt wgaigttgea is dr btgrtbttag ditnt 187T Igvawea gotdgokeard £ eo ooratel tot crkoogiog vao den poet Jaarwedde vaa att eoMSiiaairli vtd ptlltli di ktgidjting dieast 1877 raado algsoMtn goedgekeard Adrei tan ten ttntal ingosetinen tol bikini Man itiit htdg 0 1 dt ritvrti bet Vspport vts B et W ii da etto overweg aan de alma nutteloos xonde tgn ea waos r do nsd uoeUt oaedoelen dtt eodc krng over de Minderknederatetg noijdzakrlgk ia do kosten geraamd jgn voor een loopbrng op 9 teO e oef eeS r jbro ds M OWl atdat hierover veraebaidene leden het woord kadaeu gevoerd ot er zelft ipraltf lat ma d bng oVw dt Nwdgoditttg tt vtr l gto werd ia ttema og gelrtckt oM tcrsg to komti op kot bealuit om een voetlirog e maken uo de alma maar eene voetbrag over eerslgenoemdi ateeg dit wtidniet IS tegen 4 temmen verworpen eene r brug aldaar werd afgewexen net S legen 8 slcaimct tcrwyl bet vrtleggea van die over de Kuodgodateeg na bcdotldc plsoU erJ ifgewtien met t tegen 5 ateiomrn Voorstel tot het tanstellen van ten Uertar voor het banden rccbtlijulg tri kencn ena de Bargersvondichool op eens jaarwedde vat ÖOO en eervol ofitalag te verleeoet Sao do twee adailteDten Icgeo 81 Maart alnmrde om de beooerning val den Leeraar te dovn ingaan 4 Februari a a gofdgekcord BenoemJ tot leeraar voor bet band en rechtlijnig teekeoen aan do Utrgeraioodiebool dt beer C Lurman te a Hage Henoemd tot Ni machtiging on aan de genomes beetuitet sitvoeriog te geven zonder reanmptie eindigt de ver adtriug P OLXTIB GEVONDEN VOORWERPEN Eeéi Bruine gebttide JONtJESS HANDSCHOEN eeb oudentiik vnn een ftoud n OOR BELLETJE een Z VK DOEK ei een HAARVLECHT Laatste Be richten Londen l Febr In het Lagerhuis gaf de ministir Norihcote aan loni Hartingtou op diens vraag te kennen dat Musuru Pacba van dc Porte een telegram ontving dat de algcmeene grondslagen van den wapeu tilstand en den vrede gisteren te Adrianopel geteekend zijn De Engelsdie Eïgcering draagt echter zoowel van bet onderteekencn der preliminairen als van den aard dei voorwaarden nog geen kennia Burgerlijke Stand CFBOREN 19 Jan Johannes Jacobna otdert N i nt Gor Un en S l Bevet 10 Lomelia otdera 1 Moraal en M vao Kaeb Willem Juhanoia coders W C Verscknl en 8 FItnderkga 11 HaberUa ondera A Gerrilaen en J an Waaa Calbanna Geertruida ondera H ta Loot ea E K de Data Dirk Lomelis otders A H Boornik es J Sehottett Doede ooders D an Wgk on A vau der Laan Ittodert otitrai Alphenaar ea i van Vlaardisgen Jetensa Marit anders C van Oge tt k I van Eeuwen Adnana ouders ¥ van der Noot en A P kclelvgider 1 rekrr Catharias Miria enden P SatI aa C de liraat OVERLËtIE V 80 Jan E Tergouw 5T j O SDERTKOl WD 1 Fckf D Mtfc le Slolwgk M j ta J van dta Berg tt j ADVERTENTIÊN 30 Jarige ü lECHTVEREENIGINGj van onze jdiefde Ouders l C SIBBE8 k C LAFEBRB Hunne dankbare Kinderen Oouda 4 Februari 1878 l UVrJuiga ECHTVEREENIGING TA M VBBMAAT KV W M DANES 6e Kinderen veAengen zich d B te ilieéi oiadBt het ü met een vierde Hawelglc Gmtda 2 Febmari 1878 V Voorspoedig bevallen vanr een Zoon AOATHA MARIA ZAJNDUK eefaitgeaoot van € MiSa 2 Febr 18ï JoÉ VOS V Da faiAilie rui Mtjntrroaw Q C BROUWEK betuigt bartndnnkvoötdeh wu bstoottae bewöMB rut deerneaing bg hasr orerlgden Oitil t geteekeu l h de r KÜoe geacht Begrtmstigerti en Btttdgenoóten onder dankbetuiging nnia te geren dat hg zgne SCHILDEltbZAAK heeft overgedaan aan J CAMPHUIJSiCK tie hg als zoodanig in de gumt aanbeveelt UBd Dw Dienaar fi Sl sZl K T RHIJN Ingevolge l veustaande kennisgeving het ik de eer mji in de gonst ran het Publiek aan te bevelen belovende eene nette in prompte bediening UEd Dw Dienaar il CAMPHUUSBN Gouda 2 Febman Xkl iKptpersteég fc 84 Tegen 1 Mei a g r rtangt Mej HERMAN DE OEOOT Unge Tiendeweg D 62 ÈEN FLQTSEI1IEN5TB0SE Mevrouw P R I N CE be Joxg Tür rltt b è7 VRAAOT TE6BN 1 MEI EENE KEUKENMEID genegen huiswerk te rerricliten en eene goede burgerpot kunnende koken Hnnr 85 Gdueubileirde KAMKR Te Haat een OBMEUBII ËRDB BENEDENK AMti R op een der beate standen sefaoon uitzicht met sebruik van Tuin le bevragen franco letter H bj den Uitgever dezer Courant Een eenige Dame wenscht ugen MEI a t te hnrtn TWEE iiiiLuuiijijEuDE Milllla met Keukentje i fatsoenlgke burgerlieden wdln htm eigen huis bewonen intdden in de dad Aanbiedingen Worden ingewadit ondtr N 32 aan het Advertentie Bureau ran A KOK Cour Boek en Kantoorfaaddrf alhi Ten spoedigste GEVltAAGD een solied Toor de STUOMVERWERIJ en CHEMISCHE WASSCHEBIJ ran O F QOMBAÜLT Leidm Men adresaeere zich met franeo luieren aan H VAK DU OREN Hoogewoenl n 86 te Leiden Tegen MEI a s of eerder wordl roor eén klein gezin TS HÜÜB miM een NET HUIS of ÖEMBDftN ffOtS bwdttende rier Kameii lUk met Toin Brieren worden franeo iuMwacht onder letter R aan het Bnrean denr Cotmmt HAAQSGIB WlfmT Wai UtELtERTT Specialiteit in VerschsenOedroogdaSROSN TEN allef ia pHm 4a St t ZeetfijoeTROÉ FÈL enêtóBrBU f WO PALINa U 6 laU imêaH aDHIU F t Q LQND0SKE Y K P jep e4 MM HAM 8ABOÜ8ES ik l WBbÉ Vtmntni SALMO N and FRE8H LOBSTJEBS ITMAUK R90EVERBBUVK ScboorsteeitV€ger en Metseiaaté aOüDA Spieringstraat P 47