Goudsche Courant, zondag 3 februari 1878

I ederiaRdsch Protcstantentiond Afdeeling Oouda ea Omstreken ilP Woensdag 6 Februari 1878 W 2098 1 1 I s t iti fCr re GOUDSCHE COURAW Nieuws en Adverlentiebiad voor Oouda en Omstreken ZOi DAG a 8 weer 7 PORTRETTEN k L H SERRE J H RIEBERT HARKT GOUDA GeëmaiUeerde PORTRETTEN naarde hiatste vinding KOOLPORTRETTEN die in duurisaamheid gewone Photographies overtreffen VER6R00TINUEN Ljjsten Passepartouts ens GoDDA DBint viif A BanrxKAH I m nmmum met Dames in het Locaal cNut in Viruaai op de Oost haven alhier op DIXSDAQ 5 FEBRUARI 1878 dei avonda t 7i are precie Spreker Dr W A TERWOGT Predikant te Oude Wetering Onderwerp Yoltaire en zyu verhouding tot den Oodsdienst i Vrye Toegang voor de Leden met twee Haiageaooten £ ntr voor Niet Leden D 50 per persoon Namen het Bestuur der Afdeeling O THIV StereUm pi droos zuivere kwaliteit mak werkende 35 CENT per kilo bö grooler hoeveelheid lager Geregeld verkrögbaar aan t ZODTPAKHÜIS Non KBSWATBE O ü 3 P VAN PEB WANT G CZOON L SMIT t mm m GLAZiKM4KER Boelekade R 31 beveelt zich voor bovengemeld vale aan in UBds gunst en recommandatiB belovende eene toUede en civiele bediening PIMUIS FAESIEANT J H SCHMIDT VERKOOPT OVERTREKTen REPAREERT afle soorten t n PAEAPLÜIES Heeft ontvangen eene Groote Collectie WANDELSTOKKEN Gouda Oabbelehnurt by de Raven B No 6 De ondergeteetaende beveelt zich beleefd un tot het VERBUBEN van Dekkleeden en het maken van ZONSCHERMEN WASCH ZAKKEN enz ven Vlumsch Linnen zeer faöstaud tegen het water J IJPELAvtR JzN Mr Zeilmaker A De vu oude garanommeerde aj 2 THEEËIV oit den Koainklüken Kederlandschan Wnrtem bergschen THEE HANDEL van P V TlU USSËLOT ZOd MofleveMaeiersvw ia Hovea vu Nederland en WnHenberg te RotUr am iieeda verkrgg1 aar te Gouda bg J J v d SAN DEN Botermarkt Openbare Verkoopingf op DONDERDAG dea 7 FEBRUARI 1878 te beginnen dee Yoonud ags iea 14 nie aan de Vest te Gmda van 15 IJPES STAMMEN eenig TOPHOÜT en TAKKEN liggende aan de Vest in de Boe lekade de Oude Gouwe en de Manége bg het Stoomgemaal GROOTE Miwmm mmm VAN ALLE ARTIKELEN TOT HET MANUFACTÏÏUEVAE BEHOOEENDE ALSMEDE van een jroole parlij LAPPEi TOT D SAMSOBI NATIONALE MILITIE VerzekcriDg MaatschappU Kendracht OEVEaTiaD te sGRAVENHAGE Ce DIRECTIE beeft de eer belanghebbenden te ioformeeniB dat de deelneming in bovengenoemde Maatschappij tot het sluitei van ooQtracten ter vervanglag in den dienat voor de Militie door het gehetle liyt is opengesteld De Assurantie welke deze Maatschappy lederen dccUiemer aanbiedt boren Commuiumairt of alltiii Ktrkmle peramen maakt verdere aanbeveling overbodig De veelvuldige vleiende betuigingen velke der Maattchappij maehten ten deel vallen omtrent da wijze waarop zij ziqh steeds heeft gekweten van haar verplicntmgen liggen ten allen tyde voor belanghebbenden ter inzage Reglementen worden op franeo aanvrage franco toegezonden De deebiemlMf geschiedt voor de provincie Znid Holland aaa dr onderstaande Hoofttutoraii Te tOrltmIuige bij den Hoofddirecteur i J HEREN8 Beestenmarkt 103 n Oouda I Directeur J W C VAN DEE WEHP Wachtelstraat 181 l 11 GEVESTIGD TE ARNHEM Hoofddirecteur A J MOLLMANN l Belanghebbenden worden herinnerd dat ders Maatscfaappg alle waarborgen geeft voor PLAATSVERVANGING ingev art 61 49 en 50 d i vrflstelUng voor Loteling en opvolgende Broeders en 2 voor NUMMERVBRWISöELING ingev art d6 in verband met art 116 en 117 der Militiewet van 19 Augustus 1861 Slbl n 72 T t het aangaan van overeenkomsten bestaat dagelyks gelegenheid ten Kantore van haren Hoofdagent den Heer C B van BAAREN einde der Oude Haven te Schoonhovtn alwaar op franco aanvrage Reglementen ter inzage te bekomen znn D DIRBCTIB Namens dezelve a A B BANTZINGEE Directeur iwr Korte Tiendeweg N 17 te Gouda Tot het geven vmo nadere inlichtingen hebben zich bereid verklaard de WelBd Heeren A F C viif HASSELT en G W ROES beiden Notaris te Aenheh Ma D NYMAN Notaris te Zvtphen F P di POORTER Notaris Schoolopziener en Lid der Provimsiiüe Staten ▼ an Overysael te Oimotaai Depot van THEE i mr MI Maoazwk va M Ravenswaay Zonen aoRiNCHËsr Deze THEEËN worden afgele¥erd ¥ in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet Zich tot de uitvoering van geëerde orden aanbevelende j BREKBAART LZ Botermarkt te Gouda Kennisgeving De BÜEGEMEESTER van Gouda grUt op Art 7 der Wet aa den 4u Jul j 1850 SlaaUUad uo 87 regelenile het KIHSKKGT ciiz iioodig de Ingezetenen dezer fipmeente uit om zoo zy tldcrs in de Directe Bela8tiu en mollen zijn oangesl igeu duar an Toor den IBn l ebru iry aausla uidi te doen blijken door oferligging van hel VnusLiK Biljct of een uittrcksil uil de Kohiirtu ditr Bel islii iu suilende toi de overoemiug dezer bLwyztLi Ier l laai lijke Secretarie worden gevaceerd dj elijk v n des Toormiddags 10 tot dee namiddags 1 ure met uitzondering van den Zondag Goada den 2n Febmarij 1878 S De Bargemeester voornoemd VAN BERGEN HZENDOORN De verkiezing voor Prov Stalen Redeneq vaa persoonlyken aard die het publiek zal eerbiedigen hebbeu zeker de redactie van dit blad weerhouden haar oordeel te zeggen over de beide candidaten welke by de laatste verkiezing alhier in herstemming waren be toon van de SchoonhovefUfhe Courant in haar nammer van 27 lan 11 welke niet zonder eenige bitterheid was zou anders wel eenig antwoord hebben gewettigd Personen qnaesties hebben dit is bekend steeds het nadeel veel meer ani mositeit op te wekken dan etryd over bf ginselen wg zondeti betreuren al een dergelnk verschil apleiding gaf tot ooeenigheid tusscnen geestverwanten wier belang en pLcht het u op mlitiek gebied met elkander samen te werken Set komt ons voor dat het zyn nnt hebben kaa met een enkel woord de bedenkingen der Sdioonh Cl te beantwoorden Na den strjjd en de gevullcu beelissing zal de redactie wel en barer medewerkers veroorloven de gebonden verkiezing ter sprake te brengen GrooteTiiks verwondert zich de Schi ver in de Sdioonh Ct dat de drie kiesvereenigingen een 1 ander candidaat kozen dan den heer Blok die volgens hem de aangewezen persoon was Dut de heer SchelUng ds liberale partg stecsds geitennd beeft met woord en daad kan de eenige reden niet eweest zgn zegt hy lnderd aad was dat de eenige reden ook nipt waarom vele kiezers den heer Blok niet wilden Had de Schoonhovensche Schrijver met aandacht de woorden gelezen waarvan by er enkele heeft aangehaald hy zou nog twee andere redenen gevonden hebben waarom men den heer Blok minder begeerde 1 Achtte men in beginsel de verkiezing van burgemeesterb in de IStaten ongewenscht 2 keurïe men het in den heer Blok af dat hg bg de vorige verkiezing zich als candidaat had gehandhaafd voor de plaats van den overleden Gondschen Secretaris Hierbij kwam het in de aangehaalde wc en Uitgedrukte gebrek aan vertrouwen Men dong hier niets af öp de bekwaamheden van den heer Blok maar men vertrouwde hem op politiek bied minder dan den heer Schelling En dit M bij de verkiezing voor leden der Staten welke op hunne beurt kiezers zgn voor de Eerste I Aamer een punt van groot gewicht De beer Schelling heeft bg velerlei gelegenheden geld en moeite over gehad voor de liberale zaak wat de politieke gevoelens van dien heer betreft wist men zeker wat men aan hem had Deze zekerheid bestond voor velen niet wat den heer Blok aangaat Terecht of ten onrechte dit laten wjj gaarne in het midden beschouwden vele kiezers dezen candidaat als sdnder openhartig liberaal zeker is het dat van i ijne daden waar het op steun dT liberalen aankwam nooit is gebleken De Sehoonh Ct heeft meer vertrouwen in hem djiar zjj hem in dit opzicht op ééne Ign stelt met den heer S Hartelijk hopen wy dat zg goed is ingelicht geweest N a bij verkozen is heeft de heer Blok gelegenheid om te toonen dat de kiezers die hem om deze reden niet stemden zich hebben vergist in zijn persoon en zijn gevoelens Niets zul ons aangenamer zgn dan zulks te mogen onderviudeu Wy hebben hier de voornaamste redenen medegedeeld waarom men niet algemeen den heer Blok in ons district beschouwde als deu aangewezen persoon om den heer Bisdom op te volgen Wij wenschen hier nog een enkel woord bji te voegen over de rol die de kiesvereeniging Burgerplicht vervuld heeft ook naar aanleiding eener advertentie in hetzelfde nummer der Sehoonh Ct Het is niet doenlgk al den onzin te wederleggen die gewoonlyk en dikwijls te kwader trouw wordt uitgekraamd in naamloze advertentiën en strooibiljetten Wij zouden dan ook moeten wgzen b v op de af kenrenswaardigeen onnoozele wjjie waarop de üoudsche scheepvaartreebteu in een strooibiljet ten voordeele van den heer 8 zjjn in verband gebracht met deze verkiezing Maar de advertentie in de SchoonK Ct waarop wg het oog hebben draagt door iakleeding en gedachtengang zoozeer ae bigken van te zgn voortgekomen nit denzelfden koker als het artikeltje aan bet hoofd der cotirant dat wij gaarne onze meening wenschen te zej n over kiesvereenigingen in het algemeen en de handelwgze van BurgerpUcht in het bjjzonder Naar onze meening zgn kiesvereenigingen absoluut Doodzokelgk ter voorlichting der kiezers Een flink openbaar debut over de in aanmerking komeuile personen geelt hcht en duet in het minst geen atbrenk nan de zelhtaudis heid der kiezers integendeel het geeft de vereischte gegevens om na gehoorde inlichtingen eene zelfstandige keuze te doen Niet ieder kiezer toch kan geacht worden alle voorkomende candidaten te kennen en een oordeel over hen te hebben Zonder dergelyke vereeniging blijft men oïerge leverd aan de geraailgke anonieme aaubc v eliiigen waarvan steeds op de onverautwoorJelgkste wyze misbruik wordt gemmikt In plaaU vau het eens te zijn met de bewering dat de kiesvereenigingen in onzen tgd hebben uitgediend zonden wg liever de kiezers in de Krimpenerwaard in overweging willen geven zich bg een der bestaande vereenigingen aan te sluiten of een eigen vereeniging op te richten b v te Schoonhoven Van alle zyden uit het district kouden dan de politieke geestverwanten met open vizier elkander voorlichten en na overleg tet een gemeenscbappelgke handeling komen Voorts moeten wg in het belang der waarbeid opkomen tegen de bewering dat de nieuwe vereeniging Burgerplicht na het overlgden van den heer Bisdom p otseling is opgericht Naar wy vernemen bestond sedtfrt de laatete verkiezing voor de 2e kamer jn Juni des vorigeu jaars het plan waaraan reeJs een begin van uitvoering gegeven was Maar wg moeten toegeven dat Burgerplicht onhandig is opgetreden en meer bedorven heeft dan in lang kan worden goedgemaakt Naar onze meening had de jonge vereeniging zich moeten onthouden van het stellen van een candidaat voor deze verkiezing van een lid der Staten Voor ons heeft het openbaar debat meer waarde dan de aanbeveUng zelve Gezag kan eene vereeniging alleen verkrggen door verloop van tgd wanneer men door beleidvol optreden en goede keuzen het vertrouwen van het publiek heelt gewonnen In plaats van half georganiseerd zich op glad gs te wagen hadden de oprichters zich van den steun van alle gelijkgezinden moeten verzekeren en niet dan na rijp beraad en voorzichtige voorbereiding moeten optreden voor het publiek Niet de vereeniging dus maar haar eerste candidatuur IS nit de lucht komen vallen misschien doordat enkele leden te zeer met faun candidaat waren ingenomen om bedaard te kunnen nadenken ov r hetgeen het belang hunner jiai tij vereischte Wij die bij deze verkiczing zakea vooral het oog gevestigd houden op de algemceue politiek eu dus in de eerste plaats hechten aan goede keuzen voor de 2e kamer betreuren deze onnadeukeudheid van welke zijd die ook gekomen is en dóór welke goede bedoehi eaook te vergoelijken Wij hopen dat bet ontjelukkige debut van Burgerplicht geen blijven io verwydenng moge ten gevolge hebben tussohen mannen van dezelfde beginselen die niete liever wenschen dan de zegepraal hunner richting vait het keuzen voor de kamer betreft Latenwy allen over kleine grieven heen stappen en ons bey veren door samenwerking ons zoó te orgauiseeren dat wij gere$d zgn eendrachtig ten strüdyte gaan als er nitspraak behoort te worden gedaan over de richting waarin wü wensche dat de groote olgemeene belangenwurdeiy benunrd Met eeuigen goeden wil zal het zeker gelukken van Burgerp icht te maken een instrnment dat bruikboEur is ter bereiking van het doel dat den opricbterg voor den geest stond B iüITEMLAND iluilciilaudseli Overzldt Officieel is thans door de fiattische regeering bericht dat de w i Msnstiis dud Is geteekeud De Russische voorwaarden ziju aangenomen en allerwegen is k ïcl gezonden om de krijgsbewegingeu te stuken Alle vestingen aan den Douau en ook Erzenim worden door de Xorken ontruimd De vredespreliminairen bepalen lo de verheliiag vuil Bulgarije tot ccn varstendom 2o eene oorlogascbattiug of afstand van grondgebied 3o de ouafhankelyklieid van Rumeiiie Servië en Montenegro inet vcrgrooiiiig van groiidg bied 4a hervormingen iu Bosuié eu de lltrzegowiiu 5a later vast te stellen bepalingen tnsschen den Sultan en nen Czaar orcr de quaesiie van de straat der D u danellen 6a oulruimiug der reïliiigen Het uieairc Grieksche ministerie bewogen door het lot der Grieksche provinciën van Turkse heeft aan 12 000 ni in bevel gegeven om do grens te overschrijden en Thessalie den Epirus en Macedonië te bezetten teneinde de openbare orde te handhaven en den moord der Christenen te voorkomen De Kamer heeft oorlogscredleien toegestaan Eene leeniug van 10 millioen is door de mtionals Bonk gedekt In de plaats van lord Carnavon is de heer Hick Beach in het Engelsohe kabinet als Minister nu koloniën opgetreden Nog is de hertog van Northumberland als geheimzcgelbewaardir fwelke po tot dusver door lord Bpaooiisfield wi r l vervuld in hel kabinet getreden De beraadslaging over hel buitengewoon credict wordt in het Engelsche Lsgcrhnis mot onvermoeideu ijver voortgezet de oppositie heeft het er op gezet om de disonssie niet te laten smoren en wanuetr tij by dal voornemen blyft kan het wel de helft van de volgende week worden voor het punt is afgepraat men gelooft echter nog allijd dat Int minislerie een meerderheid zal hebben van omstreeks 100 stemmen de ministerifclcn zelf rekenen uit vau 120 a 150 stemmen Iiilusschen zal het bericht van de sluiting van den wapenstilstaild de positie van het luihisterie niet versterken De meerderheid dio tooh wd verwacht kan worden ten voordeele det regeering zal ecuigsiliw linVi n Êl i A