Goudsche Courant, woensdag 6 februari 1878

i Se Fransche kamer ii met bet aeunige weik ran l de regeerdera dar republiek Üe onder deo indruk het onderzoek der geloofsbrieren roartcegaan De der onttettende fiujuoieele laeleu onder welke bun Mrkiexing ran dep bekenden BonapartistfsCben kemp I land na den oorlog nuohtte huu heil meenden te baan Panl de Cissaguao al waarsoh jnl jk Ternicligd moeten zoeken in het beschrmu iiHe jtelsel geuood orden doch de kamer heeft besloten de disonssie I laakt zgn te erkennen dat op den duur wanneer daarover nog eenigen tijd nit te stellen Dejenaat dergelijke eer bnitengpwoue unistandighe leu niet meer beataun de belemmering du h et vrije verkeer aounrel voor de welvaart vnn een liiud als voor lyne achatkist verderfelijk is heeft een ziyner Bonapartistische leden den heer Brame door den dood verloren Het zeer onvruchtbare en totaal onnoodige debat dat Vrgdagavond te Vcrsailjfs plaats vond en de gfhccle zitting vulde onder tot eonig resultaat te Jcidw heeft opnieuw beweze hoe noodig het is nooit over polilitk te spreken na den raaaltgd Met het zeer lofwaardige doel om het onderzoek der geloofsbrievsu te bespoedigen heeft men tot eene avondzitting besloten met dat magere resultaat dat men tegenover cene bijna onvoltiillige vergadering getwist beeft over de verantwoordelijkheid voor den oorlog van 1S70 en de Mexicaaosobe expeditie dat de reohterz de met Bouher aan het hoofd de zaal heeft verlaten en weder is binnengekomen zonder dat eigenlek iemand begreep wat drza cimp de théStre beduidde en dat toen men ten slotte wilde stemmen over de verkiezing van Veillet uit C6te du Nord die aan de orde was en die iedereen vergeten had de kamer onvoltallig was en dus gescheiden is H t eerste wat dan ook de Vergadering Zaterdag gedaan beeft is die verkiezing te vernietigen Men heeft nu besloten indien er geen naderen aandrang komt van de zyde der regeeriu de begrooting vooreerst te laten rosten en zich met de borst toe te leggen op de behandeling der resteefende betwiste verkiezingen Vrgztunige bladen maken de c merking dat op deze wijs bet onderzoek der geloofsbrieveu niet hard vooruitkomt Zq geven den raad om boe moeilyk liet valle de grootste koelbloedigheid te stellen tegenover le nittartingen eener party wie bet niet om brt reoht is te dben maar alleen om door standjes bet parlementaire stelsel in disorediet te brengen Uit de Dnitscbe begrooting voor de mMiue olykt dat de Begeering bet stellige voornemen heeft opgevat het aantal oorlogasehepen in het buitenland aanmerkelijk te vermeerderen Behalve de bodems welke zich nu reeds iu de Weatindieche de Oostiodische en de Australische wateren bevinden zal een eskader voor den tqd van 12 maanden stationeereu iu de Middellandsohe Zee en nog ren kanouneerboot eerste klasse zal voor 6 maanden warden gezonden naar de westkust van Amerika Bovendien zal bet korps officieren van de marine wordefi vergroot terwql verseheiden officieren zullen worden benoemd tot kapitein ter zae die allen bestemd zijn om dienst te doen in de verschillende buitenbmdsobe stations £ 11 zestigtal hoofdoffioieran beboorende tot den genenden staf tui het leger it tbana vereenigd te Kassei io Heisan tot bet boaden eener oonferentie waaraan vermoedelgk de ond raoarachalk von Moltke inagelijks zal deelnemen Het onderwerp der beraadelnfriügen is het raststelleo van een nieuw plan tot raobiliseering der Duitsche strijdkrachten fle voltooiing voor een groot gedeelte der strategische en van andere spoorwegen hseft de mogelykbeid doen ontslaan om sneller dan vroeger kon geschieden de strijd krachten des lands op bepaalde iunten te vereenigen hoedanig dit op de roordeeligste en spoedigste wgie kan plaats hebben zal op die confei eDtie worden besproken en vaitgetteld Van regeeringswege is bepaald dat voortaan telken jare een conferentie van dien aard zal worden gebonden ten einde bet mobilisatieplan gelqken tred te Bar erlijlce Stand GÜBOREN 2 Febr Ksaljc oaden S H PdUk en S de Jong JubartDes Nieolaas oudert J Vos n A M Zsoégk Alberdiom Clulu oudera F J Verbree ea C Mutje UendncBl Mtriaw oaden J U isk ra V Braijiteas 3 JoMpbiu Hsadrica oadera O G Kalibovra ea C Borstca FraseitcBi Adrianoi oaders k de Weger en E i PsMet Johuai Alldi oudere W de Gnil ea IS Speefct Joaaaa PeternelU oodtn V Lorjf en E htrittr ÜVERLEDËV t Febr B du Hsrtag kaiitr vat E MoasKb 9 W Mstie 4 j J de Pogre wed P Homiea 77 j I M J B Tia Vliet 8 d ADVERTENTIËN Bevallen van een dood kind IL L BËLONJE VAN Donsui Boldimo Nterboeeh 5 Februari 1878 Dm 2a Februari overleed te Datfthsven ODM Broeder ea Behnwdbcoeder JOHANNES BUBG ia den ooderdom vm bgna K VAK Ma BDRO C VVN DER BURG DB JOSO C VERMEULEN J VEBAIEÜLENVA mh Boeo M VAN DIK BUBG C VA DU BUEG BoNKiü Eenigt ktmüigemiig Heden overleed tot mgne epe droefheid in den oaderdom van 69 jaren na eene gelukkige echtvereeuging van 4d jaren m ne gtMit Editgenoote BËTJE dbm PABTOa B U MONASCH Oouda i VOmmA 1878 £ 11 tenmtfftei Ook nameni mgne Kinderen Behawd ets Kleinkinderen V I e ondeigetednnde betuigt door deze ignen hartelgkeD dank bg gelegenheid van zgne 40 Jarige werkzaamheid bg de Heeieu O PBINCE M ZOONBN alamede voor het geschenk door die Heeren hem aangeboden nog legt hg de ove WttfcBalm duk ook voor M Hd di Mn ww ri Us juf nnt KIST Mevrouw PBINCB Wü J ftïo Tnrfinarkt H 87 VBAAOT TEQEN 1 MEI EENS KEUKENMEID genegen hniawerk te verriditen en eéne goede bnigeipot konnende koken Hunr ii De b er Uugeoholti jr voormalig predikant bg de nederdoitsobe hervormde gemeente thans voorganger aen u uue e oom rpian geigaen weu te j d o i te Amsterdam gevestigde Vrge gemeente d n houden met de mtbretding der versnelde m d ZoSdag voor het rst als zoodanig in bel len TBB verkeer openbaar in Maiiim Stroueken op waarbij hg allereerst De Wecner ochtendbladen meldei eenparig dat bet kabinetAnsrsperg onveranderd oaublgft De Zwitaersobe Bondsraad beeft de internationale eooferelitie over een algemeen spoorwegtarief tegen 13 Mei a s te Bern bgeengeroepen £ n bel ngrgk onderwerp wordt door het congres van de republiek der Vereenigde Staten behandeld Hen weet dat daar te lande sedert den burgeroorlog met bet Zuiden alles brhalve vrgzinnige beginselen ten aanzien der inkomende reohteu bestaan Een wetsontwerp is nu aan de oide aardoor eene eerste bres geseboten wordt in de buitensporige beaeherming welke aan de Amerikaanaohe nijverheid tot dusverre verleend werd AUa iuvoerreohten loUen met 20 pCt Tcrminderd worden met uitsmdering echter van tabak sigaren en geestrgke dranken Bovendien wordt bat recht aJ valorem in vele gevallen vervangen door een naar het gewicht Sommige grondstoffen ttoomwerktuigen voor den landbouw spoorweg en seheepa materialen znllen geheel vrijgesteld worden terwgl een differential recht van kracht zal blqven tegenover de natiën welke de republiek niet op den ifoet der meest begunstigde natie wilden behandelen liberaal kan dit gewg zigde stelsel zeker nog niet genoemd worden Het is echter een eerste stap op een weg van overgang naar mimere begrippen omtrent het vrge verkeer Het is van grootc bcteefccnia dat Door bet Hoofdbeatour ren het Fonds ter atumoediging en ondersteuning van de gewapende ditatt iu de Nederlanden ia beslaten aan de verminkten iu den strgd met Atcbiu als deelgerrobligde in bet Fonds opgenomen voor het jaar 1878 een verboogiog van 150 pCl boven han gewone gratificatie toe te kennen te brstrgden door de renten van s Koniugs geschenk ter gelegenheid vau Zr Mt tS jarige regeering Het aantal dier verminkten bedraagt 99 BINNENLAND GOUDA 5 Februari 1878 Zondagavond is uit het vroeger medegedeelde twaalftal het volgende drietal opgemaakt voor iredikant bg de Ned Hervormde Gemeente alhier A H de Klerck te Neerlaiigbroek dr J Riemens te Driebergen en A £ van der Dussen te Uarmelen Hc len raor cii is op de Haven alhier een jongetje door een vriiohi wagen overreden In het tydperk van vier weken 30 December 1877 tot 20 Januari 1878 zgn blijkeus ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast in Zuid Holland 38 runderen Noord Holland 9 II Friesland 16 Totaal 63 runderen In het vorige tgdperk n vier weken waren 34 runderen door die Ziekte aangetast De Haagsche kroniek der Oron Cl bevat o het volgende De terugkeer der Tweede Kamer if din zoouls ik u reeds vroeger aohreef dat geaobieden zou tegen de eerste Maartweek bepaald en evenzeer is fniju mededceling over de veizendiug van het ont iflrp der schoolwet naar den Baad van Slate bevettigd Nog vier wek dus en wg zullen de zekerheid erlangen in hoever de tegenwoordige regeering aan de wensdhen der liberale pnrtg op het stuk ren het onderwija weiitcht te voldoen tot zootang zal men zijn uieuwsgierigbeid vermoedelijk moeten bedwingen Want de inhoud van het ministerieel ontwerp wordt zorgvuldig geheim geh juden en zelfs de leden der liberale partg in de Tweede Kamer beweren dat zg geheel onkundig zgn van de hootdbepalingen t Ia dus nog een raadfel of het beginsel van leerplicht is gehuldigd en of wij bg bet nieuwe ontwerp werkelijk staatsonderwijs zullen erlangen NO 8 van Sigen Bulp beVat het reglement voor de afdeeling Onderlinge Levensverzekering door het Hoofdbestuur den 26Bten Januari jl voorlooptg ea behoudens koninkigke goedkeuring vastgesteld D Minister van justitie beeft op grond der bepalingen van het burgerlijk wetboek bezwaar gemaakt tgue toeslemming te geven tot het splitsen der registers van geboorte en overljjdeu waartoe de AmBtrrdamtche wethouder de heer Driessen machtiging had gevraagd om tegemoet te komen san do bekende moeielgkbeid De minister heeft echter beloofd nader te overwegen of er termen z i ecu wetaverandering voor te dragen Men meldt oau de Jrnk Cl uit Den Haag dat de Minisier van waterstaat enz thans niet oiigrueigd I is aan de Zuid OosterspoorwegmaaUohappy verlenging der concessie te verleden en over het verder uitvoeren der nog onvoltooide tjerken in nader overleg te treden Niwr meu verneemt heeft dr C P Slojrter leeraar in ds natnurtgke historie aan de H B school t Leiden zich bereid verklaard aan de Nederlaudlehe expeditie naar de Noordpool deel te nemen Het phio tot oprichting eener school voor luivelbereiding met kaasfabriek in de Beematcr is zoover gevorderd dat van de 150 aaudeelen ï f 200 ruim 100 zijn geplaatst De voorloopige commissie ontvangt van alle kanten betuigingen en bewgzen van ingenomenheid met haar streven zoodat zy eeoigen grond beeft voor de verwaohting dat de stappen die zg in het voorjaar hoopt te doen tot het verkrggen van ondersteuning van de iqde der versehillende autoriteiten met goeden uitaUg bekroond ïollen worden Als ik op geruchten wilde afgaan dan zou ik u kunnen meedeekn dat het principe van leerplicht niet is aangenomen maar daarentegen een flinüe aU is gedaan op den weg vau ondcrwgs voor stantsrekening Doch ik laat liever alle geruchten voor wat ze zgn Uit een mededeeling van den heer Do Vries inde zitting van den Haagachen Gemeenteraad renDinsdag 11 is gebleken dut de heer Van Genuavan plan is aan den Baad voor te stellen in de zaak van de hoogere burgerschool voor meisjes geen beslissing te nemen voordat het wetsontwerp ophet biger onderwgs bg de Tweede Kamer zal zijningiikomen Waarsehgnigk gaat de heer ren Geuusdaarbg van het denkbeeld uil dat misschien da vakkeu van bet m u I onderwgs uit de wet loUen verdwgueu maar naar wg vernemeu is daarvan inhet wetsontwerp hetwelk by den Baad van Stateaanhangig is geen sprake C h In een der laatete buitengewone zittingen derSynode is o a besloten tot een adres aan Z M houdende verzoek dat bg de herziening van de wetop het lager onderwijs de bevoegde macht verpiiahtwordt om up verzoek van de kerkelijke betwien dieiu bun kring met de zorg troor het godedienetonderwgs beloet zgn geaehikte uren aan te wijzen waariH geen sohoolonderwgs zal worden gegeven maar waarin de schoolgaande kinderen gelegenheid mllenhebben t zg in t zy builen de leboollokalen godsdienstonderwijs te ontvangen Wg vernemen dat door de Franscbe regeeriug aande andere regeeringen 1 is te kennen gegeven d tzg te Pargs heeft ingesteld een commissie belast met bet bijeenbrengen van eene verzameling van de belangrnkste buiteolandsche wetten en tot kat oaawifien ren die wetten van welke bet nuttig zon zün rerteliugen te bezitten i is voorgesteld in elk land dusdanige eommiaaie te veatigen tol het organiseeren van een internationalen ruil van wetten en ran rar lagen van Parlementazillingon 4 Ct Het gereehtshof te t Hage behandelde Zaterda o a de zaak van A v G koopman te Delft beschuldigd van valschheid in een onderhandaeh e schrift en in een geschrift van koopkandd o o den dank bracht aan de commissie van den hulp en door het namaken eener handleekeniog en bewut den steun die zg hem bij de vestiging dier gemeente van de valschheid van die stukken te hebben gebruik bad verleend Voorts ontwikkelde hy io l kort de motieven die ziju broeder en hem hadden genoopt gemaakt De besch die door de reohtbaok te 1 Hoga den In Xuni jl werd failliet verklaard stelde na aeni de oude Kerjy verlaten en noemde als hoofdgricf gen tijd aan den enrater in zgn faillissement mr tegen die Keüf de aldaar heersohende broedertwisten Post Uiterweer te Delft een brief ter hand waar it Als motto oor zijne toespraak had hij de woorden bUek dat een zijner crediteuren A Luiten te Zeg van Jezus Vrees uiet gij klein kuddeke gekozen en bij verklaarde daarbij dat bg voortaan niet alleen zijne motto s zou kiezen nit den ouden bijbel maar tevens uit den grooteu Bijbel der Mensohheid waarin heerlijke spreuken voorkwamen als van Budha ConfusiuB Angusliiius Zwingli Luther en andere Hg vermaande de jonge gemeente wier leden en begunstigers op vertoon van een blaanwe kaart de voor hen gereserveerde plaatsen v het spreekgestoelte hadden bezet vooral de kleingeeatigheid in eigen boeien af te leggen dewyi deze een vijand waa vac de jonge gemeente veel grooter en veel meer te vreezen dan de vrienden die in kerk waren grblrven en de spotters Deze eerste bijeenkomst werd in naam der heilige liefde besloten Te Gorinehem is overleden de heer A H Van Tienhoven lid der Provinciale Staten van ZnidHoUand dijkgraaf van AlUaaserwaard ridder der Orde van den Ncderlandsehen Leenw waard de goedheid zou hebbeu hem in znne benarde positie met eene som van ƒ 1100 ie helpen waardoor bü in de gelegenheid zou ig n zgne crediteaien met een bedrag vau 20 pCt hunner vorderingen te voldoen dit aeooord werd ook aangenomen nadat door mr Gaade procureur te s Hage eene a te van borgtocht van ƒ linO waa opgemaakt en ondarteekend door denzelfden A Luiten in het bezit van den enrator waa gesteld Het bleek eebter later nadat er nog een brief io het liaht was vereehenea door meergenoemdan A Lniten onderteekecd waarbij eene maand aitetel werd venoebt dat iu de brieven in de onderteekeniiigrn dour den beseh zelf waren geschreven en hü op die wijze getraohl had eeue homologati van het aoeoord te verkrijgen elk doel ook werd bereikt Toen eebter van de valschheid bleek werd besch op nieuw failliet verklaard in Oalober en eiodelgk insolvent verklaard De besoh deed hel voorkomen dat iHne handelingen geene bedriegeiyke oegraetkea bedoelden en hield vof dat de boi tooht niet tot bet aannemen Van bel aceoord bad geleid Advocaatgeneraal mr Gregory die de handelingen van besob in hooge mate afkeurde eiacbte zijne veroordeeling tot ï jaren celatruf De verdediger mr G Belinfante trachtte iu het brecde aan te toonen dat hier aan geen bedriegelijk oogmerk kou gedacht worden Ook zonder den borgtocht waren z i de meeste orediteuren tot het aceoord toegetreden Evenmin Icoit ixi nadeel sprake zijn De volscbe verklaring iu de geschriften gedaan had voor de crediteuren geen andere gevolgen gehad dan dat een vroegere toestand weder werd in het leven geroepen Alleen kon de uiet uitbetuUug der percenten als eeue teleurstelUng worden aangemerkt Daar ook de iu deze gevorderde inteutioiu4 nnire volgeua pleiter ontbrak hoopte hg dat zi r dient zou worden outalagen van rechtsvervolgiug en geheel subsidiair tot eene veel liehtere straf zou worden veroordeeld dan door het O M was gerequireerd Na re en dupliek werd de nitepraak op aanstaanden Vrijdag bepaald I T Terwijl drie mannen en een meisje bij Vérocze den Douau overgingen geraakte bet gs in beweging van schots op schots springende bereikten zg een eilandje waar zg zich veilig waanden Uoch het water rees eu overstroomde weldra deu bodem Toen klommen lij in een paar bootnun die er groeide i en naanwelijks sterk genoeg waren om hem te dragen en schreeuwden luide om hulp De personen die aan den oever stonden durfden zich echter met ter hunner redding wagea Éindetgk geraakte het ga weder vaat eu toen trokken eenige mannen een schuitje over het gs brachten het bij liei oterstroomde eilandje rn raden de arme meusohen die half bevroren zoolang ik doodsangst tussehen hemel en aarde hadden Dat de mssisohe diplomaten wel opgewoasen mogen heeten tegen de engelsohe ja zelfs dat laatelgeooemde allea behidve gevat en gelukkig in hunne argumenten eijn blijkt nit den gebeelen loop der oostersebe saken tot dus ver en op nieuw weder schier op iedere bladzijde der correspondentie tussehen de beide kabinetten gevoerd en dezer dagen aan het parlement overgelegd Tot een staaltje van die meesterlijke aebaaksetten der mssisebe diplomatie en de onhandigheid der Engelsohe dienc bet volgende aan bedoelden bundel olfieiëele stukken ontleend Lord Derby sehrijft in December dea vorigen jaars dat het bezetten van Konstantiuopel door rusaiaehe traapea zelfs tijdelijk en alleen nit militeire oogpunten oenoak loa kunnen zün dat de publieke opinie in Eugelend gegrond op eene jaiate beoordeeling der gevolgen die daarvan te dniAitrn zonden züa het nemen ren voorzorgsmaatregelen zon kunnen eiaêheo aarvan de legeering H M zich tot dusver geivditigd achtte zich te onthouden In dat geval to A ton zij zieh vrg moeten beschouwen om eiken gedragsregel aan te nemen die haar noodzakelijk zon voorkomen ter besehermiug der Brilscbe belangen maar tij meent r opzettelijk op te mogen rekenen ja er met vertranven op te mogen hopen dat alle noodukelijkheid van dien aard verwgderd zal worden door eene overeenstemming tussehen de beide mogendheden Xn at antwoordt de schrandere rossisefae diplomaat vorst Oortachakolf op deze ingewikkelde bedreiging Onze doorhuhtige meester it ahijd bereid om lot eene overeenkomst mede Ie verken die de gdede betrekkingen Inasehen beide binden kan haad avea Maar daarom gelooven ij de oandaebt nn lord Derh er op te moeten vestigen dat indien vaonderstéllingen als welke hg uitspreekt Ie Kon laatinopel bekend worden juist geschikt zijn om de eventualiteiten onvermüddgk te maken aarttgn de eerste secretaris van staat barer britsche majerteil voorzienint wil nemen All de Tnrken de overtuiging krijgen dat eene bedreiging van of een aanval op Konstaatinopel Engeland zijne onx iglieid zal doen opgeven zullen zij natunrlgkerwijs hnn we4rataad ondanks zijn klaarblgkelgke nietebeduidendheid voortzetten en Busland noodukeo zijne krijgsoperaliin tot in de hoofdstad van Tnrkije te vervolgeA Het sou daarentegen naar alle aaracihijnigkheid geheel anders gesteld zijn indien de houding en de taal van het Londenseh kabinet van nature waren de Porte el te overtuigen dat zg gcenerlei oader teuning Van buiten te wichten heeft In dat geval toeh io aij tich spoediger onderwerpen aan het itaken van een wederstand die niet anders dan haren toestand verergeren kan Zelden erd en bal 3Mar ad rem laraggdoaM dan deze Aan berichten per mail uit Oost Indii loofwnde tot Batavia dd 28 Deoembcr ontleenen wg het volgende Op Tweeden Kerstdag k am te Batavia het 9de bataljon uit Atcbin terug Daar dit beriebt allioht tot verkeerde voorstelling aanleiding loa geven dient vermold dit at kier bataljon heet het over aehol it van een batatjon ten getale van ongevee 300 man waarvan nagenoeg de meeste wegens ziekte toch geëvacueerd zouden worden Het ierag I de Keizer de litting van deu Egksdn u pwwwn Igk openeu De Nordd JUf ZeiUmf ieeU een bririiuedr t iii een goed ingelichte oorrespondent te Viwuru lie aantoont dat de jongste isseliug van nota s tosscht u Ojstenrgk en Rusland een bevredigend resniteut heeft opgeleverd Alzoo zegt hg is de oude overeeustcmmiug hersteld BucharOBt 4 Febr Op voorstel der Uegeering wordt in den Senaat en de Kamer vau algev irdigdeu over de integriteit van Bumeuie iu gtheime zitting gediscussieerd roepen van een bataljon van Atehia klinkt lieel fraai maar brengt iu het troepeu aautal of de oorlogsnitgaven geen uoemeuswaardige verandering Mg Da U v Ned lnÜi De booten der maatschappij NeierUmd znllen voortaan over Penaug iu plaats van over Psdang varen De gezondheidstoestand iu Uatstgeuoemde plaate blijft volgens bericht van 12 December zeer ongunstig Er is schier geen gezin aau te wijzen waar uiet een of meer huiigenooteu door koorts zijn aangetast De Sterfte was wel iels minder don de vorige week maar het cijfer as todi nog bnitengewooii groot Volgens een telegram aan het Jlg Dagbl e Ned Indie zouden de regent van Pekalougan eu irie hoofden wegens bet bgwonen eener uproerige vergadering op 23 November II opgevat en naar Pudang gebannen zijn Om laarzen aterdicbt te maken wat in dezen tgd des jaars een zeer wenschelgke taak isl bedient men zich iu £ igeland voorul vau het volgende mengsel Men beweert dat men met schoenen en laarzen met dat mengsel behaudeld aren lang in bel water kan staan zonder dat dit in bet leder dringt Het nieuwe in dit voorschrift ligt iu de bijvoeging van het was en de bars bij de veutof Men neemt nl 1 liter gekqokte Ignolie 125 gram sehapenvet 46 gram as en 32 gram hars smelt dat een eu ander boven een koleuvuur ouder gestadig omroeren waarna do massa door middel van een penseel op het gerein gde eu gedroogde soboeuverk wordt gestreken Het leder blgft daarbg zeer lenig Ook een stukje parafine in arm klan envet opgelost is een uitstekend preparaat voor hetzelfde doel De Jrniemteie Cnnmt maakt de volgende opmerking De eenvoudige mensch begrijpt de dingen van den oorlog met Vulgena een telegram van den adjudantgeneraal Ankas heeft het stoomschip Oonttanli dat kruiste op de kust vau Kaukasie een paar torpedo s naar een Turksche schroefstooroboot gericht en deze in de lucht doen springen De adjudant generaal voegt er bij dat de torpedo kotters vau den Omtamlm de Turksobe schepelingen niet kon redden Alle hulde en eer aau de bemauuiug der Russische kotters maar wanneer meu zich zaaveef elegeu laat liggen aan het leven der Turksche schepelingen ore het toob veel eenvoudiger bet chip niet in de loobt te laten springen In krggsiakea kan men zód niet redenecren zegt men Maar juist daarom ver Uaren wü de dingen van dea oorlog uiet te begrgpeo vAH DIK Vele personen die hunne bezigheden buitenshuis KKa hebben kunnen lich niet genoeg verplegen wanneer zij verkouden zgn of aan bronchitis catharren of andcn aacdoentugen van de broiiches of longen lijden NieW is voor hen inderdaad beter en gemakkelijker dan t gebruik der teerltapnlet v in Gayot die aÜe afkooksels siropen pales en borstdranken vervangen t Is voldoende om telkens wanneer men gaat eten twee of drie kapsules in te nemen Daar elke Saoon zettig teerkapsules bevat kost dit werkdadig genecamiddel slechte deu geriugen prijs van iet i acht oeuten daags terwijl het ontheft van het gebruik van andere geneesmiddelen Om zeker te zijn dat men de edite kaptulet beeft moet men op de driekleurige handteekening vau den heer Otfot op het etiquette letten In de meette goede apotheken zgu de kananlct te verkrijgen T OXSLTTEL Ab gevonden aan het Bniean van Politie gedeponeerd Een fantasie HOBOLOGIE KETTING en een gehaakte VROUWENMUTS Laatste Berichten Athene ♦ ïebr De IBwtlar van bnitenUadtebe zaken beeft aan den TBrktohen gaaaal een bezoek gebracht en hem gelegd dal GriekealaaA uwt voorueoens is aan Tnrkije dea orlog te veriüoiwi maar de Begeering i jteooopt h n bndardaneate beatbwp tegen de BatAi boeioookt en Cutaamta OtV Sft geen a it lesltg on de vettoopm re W UndtUoi htederplaniefiwM 1 eipa l ta r kanland ng tiah lH Ot en t i irttunen De Inrictehe geunt beeft geanMvooi drt h j t Ministen woorden ion overimogcn aan da FocU Het leger trekt verder in Thesoalië tonder tegenttand te ontmoeten Weenen ♦ P br Naar man verneem is eene fbrmeele nltnoodiging tot het bijwonen van eene oonferentie Ie Weenen gisteren door het Weeaer Kabinet gericht aan de Bi eeringen die bet Parijtebe traoteat geteekend hebben g a rm i i resdUaden ta