Goudsche Courant, vrijdag 8 februari 1878

U l l Vr lag 8 Fetrwrl 1878 W 20i99 Occasie f255 ili ® m nmm nMio GOUDSCHE COURAMT Nieuws en Adverlcnllelifad voor Gouda en Omslreken IT4Uili SCnË ROOKVËfiDRIJVER Sclioürstccnvcgcr en Metselitar a OUD Ai Spieringstraat F 47 fll Men rrlagt te HUÜR een klein PAKHUIS liefst aan bet water gelegen i Adres letter A bijden Uitgererdez rCourant IIT WIE ken tegen hollf FEBRÜAUI In de onmid il ijkc nnbjjlieid vm fhet STAMON kost en tfl onmg Brieyeo J f aBce met opgave van jOnditiën i onder leliers W B Bnreau Goud U hè Cootekit I TjE en net miEÜBlLpRDp TOÖBKJJmEB jiet ALK M F in een kloin gczm f drËslBareau dezer Couroht tj EEN FATaOExN IJKE i Men of leélüI kandadeljjkgeplaatst worden bjj IL J vanWii BEN Ledikant Katperbflhanger én Stolfeertter I TJtegl tegeo t MEI aaüst Mm KEOKISlSl I p EN m TWEEDE EIÉID ie goed met de wascti kan omgaan MeTrouw KTonenbarg vraagt met Mei een Keukenmeid en een WerkmeiS MEN VRAAGT EEN SCBiLDSRSKNêGHT good loon een jaar vast wei kbij M de BBUIJN Schilder te Nieuwerlctrk a d iJètet mm suiuE mmi ordt voor GOUDA en OMSTREKEN gevraagd een overig eu solied AGENT om weikzaam te zijn voor eene Verzekering M iatsctiappy tegen de sterfte van VEE en PAARDEÜJ Offertes rüBt opgave van referentiën onder L M aan bet Bureaa van dit BIfid Voor Hoesten Verkoudheid Borstaandoeningen enz ie geen aangenamer en zekerdermiddel b de alom bekende AIJNI ANDSQHË DRUIVEN BOR8T HONIG van W H ZICIS ENHEIMER te Maki Mynheer I Behalve de dagelijks inkomende berichten over de goede werking van den Kynlandscte Druiven BorstBonig ontvingen wij dezer dagen de verzekering van eene leer bejaarde jufvrouw dat zij genezen was na bet gebluik van 3 flacont en w l van een eer gevatirluke boest JMjAen a d Eijn j j L VAEOSSIEAU ZOON B ongeaiddbedeo waar geei jsnder middel baat za men dit eenvoudig en natlmriijk btiauiddel nooit zander euiistig gevolg aanwenden Elke nescb is door eea metalen capsule gealoten waar neveustaand briek stempel moet s jn ingv ufct Vwkrijgbaar a fl X t en O 0 65 de lead it Te Goudmf bg F H A Wolff Boikaop ba A J van Twont Saattrteht b J D den Hartog i OudevaieT t F Jonfcer Idenbarg OocM BWJK VA A Bmnkhaj WaddirusvMn bjj C van Eeuwen uit de beroemde i Fabriek van BORD tè Parijs bespeeld UITSTEKEND ONDERHOUDEN wordt te koop aangeboden voor ƒ 255 geheel Koper Mechaniek buitengewoon STEuK GEBOUWD Gnarantie 3 jarefl schriftelijk te beEicbtiges 2 dagen Hotel idb Zai i Groote Markt te Gouda 1 IJKGRAAF en HOOGHEBl RAbKN van BIJIKIiA D brengen b deze tér kéunis van ingela den l lat de lusten der stem eregligde ingelanden vm het Hoogheemraadschap voor het dieniitja ir IjïpS volgens art 29 van iet regleméjtgeduWdê vecrtie dagan naj heden Zpndagfeijil uitgofconderd vaii des iiorg ns 9 iot ides miidagi lÖ nre ter ii age ïullön liggMi als volt ai van al de lestien l rJten ter öecLvanlBynland alwaar nj levens tegaig Van 10 cents vtór elp lijst VerI aar iju heil derde dietrict aan dl Cruguiui het vierde district aan d Lynden het xevende TllSTliiïïir te plaatsen behoeft men zich niet naar elders te wenden door den Uitgever dezer Courant A BRINKMAN wordeh ALLEADVEEIENTIEU zoowel in Biönen als Buitenlandsche Couraptèn ten spoedigste geplaatst extrouwen kafi een zieke alteen in zulk een jeneeewyze stellen die evenals dr Airy s Natuurgeneeswij e fèitel k getoond heeft goed te z n Dat door deze Geneeswijze buitenge woon gunstige zelft verbazingwekkende Genetiagen worden verkregen bli t uit de in het r jk geilluslreerde wetk Dr Airy s Nataiirgeneeswyze afgedrukte talrijke Mhte etuigSChrUteil volgens welke zelfs die zieken nog genezen weiden voor wie hulp niet meer mogebjk ebeen Wke zieke mag dus zijn toetlucbt tot deze beproefde Geneeswijze met te meer vertrouwen nemen daar le leiding der geneziig wanneer dit verlangd wordt aan dwrvoor opzettelyk angMtelde practasehe geneesbeeeen woidt toevertrouwd Nadere inlichtingen daaromtrent vindt men in het 6 OU bladzijden dikke boek Dr Biry e Natmirgenceewijze pnjs EEN öuldea bg bijna alle boekhasdelaren door het geheele njk t ontbieden alsmede door Bichter s Boekhandel te Bottcrdam die het boek op aanvrage en franco toezending van 20 postzegels a 6 cents dodelijk franco verzendt HARTING Frèites Gottda bosthaven JB 14 Portrait Portraits rtes PoftraitsJlbum Dessiiis I Spécialité d Agrandissemeuts ei dePortri4 ts emaillés Opcéarc Vrijwillige Verkoogna Op WOENDAO den 20 FEBRÜARU 1878 d voor niiddtjgs teA 10 ui e ten huize van den Heer A BfeoBEB Kastelein te Ouderkerk adn i den IJksel van eenej met écUüriEN HOOIBERGEN en tirder GElriMMERTElj voorts eene zeer gttnitig gelegen LIJN AA N geschikt zooWel voor grvM als voor Mein werk en eene party uitifuntend WeI HOOI en GRIENDLAND in de gemeent i Krimpen aan den Jseel m dea pplder Langeland te zamen gróót 13 s bander biJ biljetten breeder omsebreveU Te aanvaanien de Opstallen met Lgnbaan en Erf den I MEI 1878 en de Landergen dwielgk na de toewijzing Betaling der Kooppenningen 15 April 1878 Nadere informatiën zyn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPBUIJT te Ouderkerk aan den JJitel i M Wil komen dajikbetuigingen omtrent de gnnitige werking van mgn middel tegen de DRONKENSCHAP in Zoo schrijft de Heer K T v G r Predikant te Lutten fOverijssel Datik z j de Voorzienigheid die n gegeven heeft te vinden ulk een probaat middel tegen den Stwken Drank of liever twen de zacat naar dat vocht enz Het aiddef is onderzocht en aanbevolen door de bekwaamste geneeskundigen en kan zonder het medeweten der lijders aangewend worden Reeds duizenden zjin er van genezen Alleen eobt verkrggbaar bg den ondergeteefcende Geneeskundig advies kosteloos en franco Albert Kraehmert te Dresden Fillnitzers tra sse No 46 ZWAKT E Bij vermagering m nigcmeene IfgehaamsiwaUe na eene rtoorstnae riekte bij gestoorde pysverrering gebrek aau eellnst en in t geheel b j die raaagkwulen i bét JÜHAlV HOFF sche MALZ ËXTRACT een volgens duizende getuigsohrifleu van Doctoren en genezen gebruikers ON AAROB RBAA R middel de gestoorde organen weder te regelen het bloed te heruieuiven en daardoor de verloren krachten te herkrggen Prijzen 1 ünph 46 el 6 fleswshen 1 20 13 flessohen ƒ 4 4o De ledige flessoheii worden 5 cent berekend en tegen dien prijs steeds terug genomen JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bij de Paleisstraat F 250 Te Gouda bij J C van VRëUMINGBN Schoonhoven L B Okbnizen Delft Frankamt Kennisgeving De nURGEMEESTEH viin Gouda br n t over eenkomstig art 1 5 tiiécd lul der wet ia den 26 Mei 1870 StaaUMdf o 82 ter ulgcinccnc kennis Dat ij gedurende dertig da en ter inrn vande belajigheblnideii terSiorelarie Kin de ji mfcule heeft nederg Icgd den stjiat a iiiwij ipiide de uilkoin ton van de rtietiug e schatUug der gebuuifde I Igeudomintn irelkp nlio geslicht zijtt of aait wtlke vernieuwingen hfbben plijnts gehad met opgave vanhet jaar waarin de bebjstbare opbrengst geregeldwordt bedoeld iii de art 15 23 en 43 fan gemelde v el I Gouda dcH 7n Febriiarij 1878 De Burgeraeeiter Toornocmd VAN BKRGEN ÜZENDOOllX BUITEN LAND Ilulleiilaiidscli Overzii lil De defiiiititvr vredesouderhan lellrigeii ijn te Vdninopel reeds aangevangen Oosienrijk heeft de uiiiioodigiug verzonden voor het congres en deze zal door 1 de Mogendheden worden aangenomen hel chijiil ook dat men haast wil ronken om lot den drfiiiilieven vrede te geraken want diaraan hebben alle partijen in de eerste plaat liehoefie Sommige bladen deeleo mede dat hnt eoiigres Ie Weeiien zal tergaderen zeker is echter allecii dat ia de uilgoodigiog van Andnuwy die plaaU wordt genoemd Te P iriJB prak men van I ausaiinr Als onderwerp van behandeling nor II opgegeven de nieuwe orgsni alie der verhoudingen op het Balkanschiereiland anders getegd de hertleniiig van hel traotaat van P iry van 1858 De Porie zid eerst uitgettuodigd worden waiineer dr planla der bijr eeukumst is liepaatd Of Kumeiic Servië Minteuegro en O ijekenland de zitlingen zullen bijwonen nis niet fterogerecbligile leden moet de oonferenlie nog bulisaen in haar eerste zitting De Orieksche troepen die Theanalie f ijn binnengetrokken heblien volgens DaUy Netut in last ontvangen om eiken aanval op Turksche troepen te vermijden X mr het sohgut is de Grieksche ng enng voorzïcbtig geworden nadat ry kennis hiid ge rrgen van eene dépêehe van din heer ïjttyiird aan lord Derby houdende dat by een opstand der Grieksohe provineitn vali Turkije een grooten moord öp de Christenen Ie vretzen was Zy heeft danrom toen zij vernam rl tt de opslaiul op verecheidene punten was uitgebroken troepen over de grenzen gezonden om rooordaaiislageu te voorkomen ilierriin i inededreling gedaan aan den Turkschen gezant die aan de Grieksche regeering heeft verklaard dat hare handelwijze niet anders dan als eene oorlogsverklaring kun worden beschouwd waarop hy naar ICoiistantinopel seinde om oorlogsscbepen Deze zijn onder Hobart pnclia voor den Piraeus verschenen en algemeen is nu de vreet voor een bombardement en andere vgandelijke daden Trouwens de Tarken hebben roede Silistria ontruimd en de troepen naar Vnrna gezonden lerwql die van Varna naar Griekenland worden verscheept Wat er over ia van het korps van Suleimnn pacha gaal naar Saloniki om MaoedOniè tegen een inval der Grieken te beschermen De verlegeniioardigers der groote ni9gendheden hebben der Grieksohe regeering geraden niet den Piraeus te wapenen opddt deze haven nis open plaats niet zoU kannen worden beschoten Dit is misschien nog het best wat onder de tegenwoordige omstandigheden kan geschieden Bovendien taf men naar het schyul de tus cheBk m tder waarborgende mogendheden inroepen Veel öi durven de Grieken blijkbaar niet wagen maar men moet de otnstandighiden kennen om er hen hard over te vallen Inmiddels Hebben hunne soldaten zich toch in Thes ali reeds goed gekweten Met verlies vau 160 geaucuvcldea werd de sM Democo bestormd en genoimn Erzermn is aan de Rassen overgegaan maar het tclegranl meldt niet of dit to h zuu zijn geschied dan wal het gevolg is vaij de bep ilingen van deo wnpeustilstaud B r heerwhen jeer kwaadaardige typhense koortsen iii do stad Uu Koijstantuiopd meldt men Ilcl grool viziriaat is opgt heveii Het muntiterie is als volgt samengesteld Aliuied Vtfih Kffeiidi vtiorz fep min vin binn zaken Serierpneh bituenl zaken Jleoaf pncha oorlog Suiik pjcha marine Khiiii paehe financiën Naoidpiich t IS benoemd tyl groolnieesler der artillerie en Satfetp icha tol voorzitter van den K ind van State A ingaaiide de Kiigelsehe parieuients zittiug van Mctaiiilag erneernl men hel Volgende 6ir Staflford Nurthcüle vi rkl i irt op eene vraag van den heer Nulaii dat lie duur van den Ins eb n Knsland en Turkye gesloten wapeiiatilstsifd hein onbekend is Op lie vraag van lord Ilartiugtoo antwoorflt hy d it de eenwe keuniSEeviiig betreffende het slaiten vau den wapeuslilstand De heer Ohidslone voert het woord iOt bestrijding der krediet aanvrage Uy acht het krediet oniDodig voond uu sedert het sluiten van den wap nslilstand alle vrees voor kreuking tier Britsche bri tngeu is weggenomen In plaats vaii b t krediet stelt hij voor door belde huizen ai hit Pariemeut een drc Ie do n aannemen waarin verklaard wordt dat het volk ctusgitiud i ter ouderstcaiiiag der conferentie De heer llardy komt op legen de betahuldigingen waaraan de regering bluoUiiiMlt I iord BeacoiMfiel4 weiischl sii chl dat de regefring vtiortiereid zq voor hit onverhoopte geval dat de yredtsonderhandtliiigio mislukken liet voorstel vau den heer Uludstone acht hy oii innmmejyk i itl II nog verscheidt ur spreken voor rn tegeo hel woord h deu geiuerd u de verdere beraadslaging tot Diii dag verdangil Dinsdag il het nogmaals vcrdangil Lord Hartlngton hl eft nog niet het woord gevoerd en hg z il vermoedelgk dediscussien vnndezijdeder libiTiden slaiten Ie de sitting van Maandag had de heer Gladstone grooten byval dour zyue gemaligriheid Men had van hem een hevigen aanval op de Kegeenng verwacht eu hy spnik nagenoeg niil over hare houding BKjkb iar as daarop met gerekend want het antwoord van den heer Hanly was op hevige verwijten bertkeiid liet zal nu moeten blijken of Gladstone s denkbeeld Hn den vorm vau eeU bepaald voorstel zal worden geklied Naar men weel gaf hy der re eiriiig in ovirivegiiig haar voqrsiel m te trekken terwijl daji beide kamera in een ailres aau de Kroon krachtigen stean zoudeil beloven aan eene staatkunde met d uidelyki r groiidil igen dan die der regeeri ng thans Vuorluopig echter bad natuurlyk zyu voorstel slechts de strekking om te beter te doeu uitkomeu hoe slecht brredtiKtrd en nevelachtig het regeeringsvoo stel moet wurdeii genoemd De Duitsche Bondsraad heeft zich met eentge ngzigingen verklaard voor de belasting op de tabak en op het zegel Hat wetsontwerp tot vervanging van den Kykskanselier wordt voortdurend druk besproken maar zouder dal er iets uieuw over wordt gez d in den Bondsraad ia het nog niet in behandeling ge eest maar men gelooft niet dal het daar bezwaren zal ontmoeten evenmin zal dit het geval zyn in den Rijksdag waar Bismarck jicl naar meu verzekert elf zal toeliohten dat de beraadslaging over dit punt echter belangrijk za worden bcboen nauw gezegd de noodzakelykheid van Bgksministeriën tal weer met denzelfden aaudrang imBar tevens met deozelfdeu ongnnsligen uitslag als vroeger door de Fortsohnttjparty Horden herhaald De Duitsche cgksdag is gisteren geopend In de troonrede wordt ten opzichte vau e buiteiUaudaobe aangelegenheden het volgende gezegd De keizer hoopt op een spoeJigeu dnprzamen vrede waarbij de beginselen der eonfertutie vau Kanstantinopel in toepassing zullen gebracht worden DuitschloDd is in verhouding jnyidej feo feeka dn aan geleginheden lu het Oosten betrokken t ur juist daarom is het des te beter in slaat zijiic M i isflooze racdewerking te verleenen lot het bereikm cener vcrstandlioudiiig lAsschen de mognjtdhtHicii over de toekomstige w i irborgeii tegeu eem herlr tff der ver wikkelingen in het Oosten en leii gunafe dèr Chnstenbevolkiu lutussclieii is hel a iii de staatkunde des Keizere gduki dii doel reeds in zoover te bereiken dat zg er krachtdadig toe bijbracht om den vrede tusschen de Euripeesche mogeiidbedeu te bewaren De betrekkingen van DuUschland tot allo roogendbeflen zijti niet slechts ven rredelievendeD maar van alleszins vriendsohappalyk n aard Het uitstel van de belkandiiitiig der begrooling waartoe de Pransche Kamer b sloten beeft schy at weinig te vallen in den smaak van deU praaideilt der republiek MaoMahoii zou zgn outertedrnbeid hebben te kennen gegeven ijver de ve tragiag in de afdoening der begroeting en zelfs met z n ontslag hebben gedreigd lu plaats van daardoor zyn doel te bereiken zou dieverklaring ongunstig gewerkt hebben op da repnblikeiunsbc meeiderheid en een samenkomst van de Mii sters met de hoofden der repoblikilueii den toestand I met virbelerd liebbeu Zyn dit slechts geruchfon zeker I IS dat de president Ier Kamer M i in lag meedeelde dat I het bureel een nitnoodigiug bad onlvaiigeii van deupresident der Repubbcli en om die reden de zitting moest wordcB verdaagd Dit geschiedde het laat zich j echter haurRi datde medcdeeling vry wat psaboddiug I veriVikte ood de afgevaardigden 1 De correspondent der Koln Znt aan wien bovenstaande mededeeliiigen ontleend zyn heeft Dinsdag naI dere benchteo gegeven in het volgende telegram De Kamer der A evaardigden heeft bepaald datde rillingen vau At twee erste dagmi der weektullen gewgd zgu jan de beraadslaging ovev de ta it D raoting eo dat in de drie laatate ilagen hetouderziek der gtjoofsbneven zal Wolden voorlj zet De zittingen zullen te uur beginnen en te 7 Uren eindigen lo de zitting vimDiusdisis dei verkiezii van dcA heer Ltbttle te Clermont vcruieUfd Er heersclHe te Versaiile weder eene veel nistiger stemming Oe namchalk pranjftut onderbield zich Maandag bg het ilioeri op bet Xlysée zeer hartelgk met den heer Grévy voarzitter der Kimer van Afgevaardigden In deu Diuadag te Panjs gehondea min steiTaad beeft de beer Dubara verslag uitfifebrMlit ver lyne onderhaudeliiigeD met de leiders de k mermeerd rii id hg deelde mede dat de Kamer oilarlgk Maandagde behandeling der staatsbegrooliog zal Toonzetten In deu ministerraad is besloten om den post van goaveineur van Parijs op tehelfeu da tegenwoordige tilularis generaal Ladmirnolt lal door een eenvoudig bevelhebber van het Parysohe garnizoen vervangen worden Zooals de telegraaf meldde zal het Oos eir whe kabiuel Auersperg blgven Deie oploasing dar ministerieele cn sohgnt voornaaielijk te danken te zgu an de houding der Hongaaneho kamer De heer Tisza nl die ch thans te Weenen b ndt heeft aldaar de verzekering gegwens dat genoeradi kamer alle deekn van bet oompnaiia zal aauaemen Hierdoor werd de potilie van bet Ciileithaauache kabinet zeer versterkt ddl met de meerderheid van den rijksmad alcdits yver Dndsrdaelen vsn het compromis van geveelen Venabil e t itr ahgit thans eeu toowat geiinoQgen vrtqpteing Uv ebben jdaals gehad waardoor bet aanbigven van bet kabuMt op rmoek van deu teizar raigelyk is gewordsD jgggaaga a i i m mi uu i m iii isaBgegeawwéSWar 4 BINNENLAJTO GOUDA 7 Februa ii 1878 C Gisterenavond is nil het vrotger M fc g fcflde drietal lot predikant b de Nedv Heihr jlfmMtate atbier b roepea d kM A V jSaJüttcie pr kaot ta Ne j ngbriMlU a ni icV e l MdlS9 t I v t i l l i v f S U o K Naar wg semanien zal het becMp in eaitatiatvan G de Vos die door he üpfje s Huge ter zake van vergiftiyi pt levenalwg ttchtbuiaalra is nroer