Goudsche Courant, vrijdag 8 februari 1878

deeld du M$ii dtaa Toor den Uoqcw Baad ir r Sta kkaèdetd O h Drs D 1 éon en Jac ran Gigch tullen de ouaatie rfO het arreit voordragen en toelichlcu grijpilyk maar wel teer lach verwekkend werd Die gebeele uitleg zeide spr toonde ons volddende aan dat Voltaire vau den faiaturiscben oorsprong van hi t leerstuk weinig of niets vutte maar toch voor n t had een dergilijk betpog tneër invloed dan ecu deftig zeer geleerd virtoog looals b V dat van Prof Scholteu by eeiiige luagilijkhuiJ zuu kjiuueu gebad hebbeu Spr drukte er herhaaldelyk op na eerst eenige leer sterk sprekende atoaltjca van de ijie waarop Vullaire deu bybel de kerk en hare iuateriiugen aanviel te hebben medegedeeld dat hoe gruote oppervlakkigheid iu tijn werk doorstraalde en boe hoogst verkeerd t bovendien van hem wua dat hij die lachte nut de kerk toch maar licb schikte naar hare gebruikeu eu als een diep geloovige kerkwaarts g ng omdat ayue wereldache omstandigheden hem het tegendeel Ie doen niet toelieten naar hy aeide dat Vollaire de man ia geweest die oor una het pad beeft toegankelijk gemaakt die voor ona den weg heeft gebaand tot vr raoedige uiting van de reaultaten van ona onderzoek Maar wellicht aal deze of gene vragen zeide apr was dan toch uiet eeu dier gevolgen vau lijn geschrift KTtfreiiliaj tan Bmgtloo t l urop antwoordde spr dat hy liever geloof ziet dan i 7gtlouf Want dit laatste maakt deu meusch tot een blind werktuig iu de hdudeu vau den cerate den beste sluweu bedri ger die lich opdoet maar eigenlijk gelooft apr met dut er veel weteulijk ongelout beataat Dezulken die met d lippen beweren niet te geluoien duorleven somtijds oogeublikkeu dat zy van ganscher h irtc met den dichter uitroepen Het hygend hert de jaCht ontkomen smacht niet aterker Uaur bet genot van de friaaobe waleratroomen dan mijn ziele tucht naar U od Spr eindigde met de viaag waarmede bij begonnen waa beataat er vovruitgaugf Bil uu klonk het antwoord bepaald beresligeni t uut inler toe moeat sleinineu na een blik geslagen te hebben op Voltaire s tyd en op den stryd door h gevoenl Dat wy een schrede verder gevorderd zyn op de baan van ontwikkeling eu kenifia ny hebbeu het voor een deel aan Voltaire te dunken De roordroobt van den begaafden apreker werd met de grootate aandacht gevolgd hij moge vertekent lyu dal de vergadering inalemde met den dank hem door deu voonilter op t einde der avuud gebracht voor yo Mhooue rede Ia de titling der Arr Brchtbauk te Botterdam VAD üiuadag murgeu werd A B wanende alhier bctoh van drie enkele iMcfetallen veroordeeld tot i jaar gevang ceiiz iain Pr W A Ter ogt van Oude Wetering hitld Pialdng jt ecu voordracht in de afd GoimIm n Oautrrhn van het Nederlandwh Proteataateubund eu nel ovir VuUaire t ii m vtrkvaiiiig tut den Btataat er vooruitgang f vroeg apr bg den aanvang aijner rtdc Het wordt biet ijlden betwijfeld aii rccüta eu linfca gebeuren er feiten welke die traag byna outkeuueud tuuden doen beai twoorden ttaui toch by minder oppervlakkigen blik b j vergelgkiiig van den tegenwoordigeu met den roegeri U t jd komt men tut een beveatigeiide beantwoording Beiebouwt men den tyd van heden eu die van 1 100 jnrcu geleden wat een ver ohil f Hel ia waar ook thana ataan nog vtitn op een laag peil van kttinia dcngd en ontwikkiliiig maar dr tocataud m t alftmean ia verbeurd Tot facii die ia de vorige eeuw hebbeu mcdrgewirkt oin una te brengen waar wij nu iju ondir de liaanbrektra toor de vtye uiting ouier deukbciblen ook op gotladienatig gebied behoort in de arste plaate Voltaire P ie gebaren in t loatat der 17e eeuw leefde iu eeu tjjd toen t alkrslechiat geacliapen atond met 4 tede jkheid der hoogere atanden toen de prieaterlieenohappij den boventoon voerde en ly die niet tan adei waien niets in de maatachappij beteekrndeji Dat moet vooral niet tergetrii worden bij de lieoordeeling van Voltaire loo iemand dan mort hy beiohouwd worden in de Ijat van rij lyd niet iu die van den onxeu eu dan aal het oordeet o er kam billgker lyn dan veelal t geval ia Wie Voltaire noemt noemt xyu eetiw leide apr Hy drukte cyu merk op i n tyd Hij iirut een aaitbluaohbore apotmoht eu vierde die bot met MiUAvolgbare Cuialiteit Ia t aau den eenen kant ten volle waar dat hy met rtoht te beaoliuldigen tt tan onvergceflyke liohtiiuuighcid cu uiit vrtj to preken ie van terbaiende oppervlakkigheid hij beeft eu dat ia a n groote vtrdicuate krachtig medegewerkt om 4e ogen van de meuaoheu te penen toor de dwaae vormen en de liuledige cerca Diitt lie in t u tyd algemeen gehuldigd werden Voltaire verdeelde de meuschen in twee deelen B eea dcd bestand nit Udrogiteu en het andere it Mrüyirf eu deie bedriegen waren de prietttn Wi besincd toorts dat bedrog met de aeherpe wspeiicn die hem ten dieuale atondeu by begpottr Aa gebruUccu dar kerk hy hekelde de oeremoni n ttu den godtdicatt atdde iu een bclaohelyk j dtiUoht iltes wat daanaede ia tarbend stond Sn toab tdde apr nittirgeostaaiule Vuttaire a vy ndaohap tegea de kerk in weerwil vau sija afkeken tan de Bybelache verkaleOf M weerwil van Iju ahrjid tegc t christendom was hü in den grond M 1 Wt an ttfeerder van Jena Christus Dat bÜiki o ook uitxyn werken daar waar hy spreekt itil eena in gedachte bevonden te hebbeu ia een iBjatcriiU soni waar lich veiaoheidene personen uit lic oadheid betonden als Xuma Pythagoraa Socrates eu Tol tiu gioote verwondering eug b daar ook een pènoeii slet een aeer taehtaardij uiterlijk die Mhter Uykbaar iwaor mishandeld iviis en toen k i bcm sa eenige vragen ook dele deed Wilde Aa if op aarde wcUiefat een nieawen godadienat atieht kreeg bq ten antwoord Qeiiumm ik leerde akokta dit Qód lid te hebben ouwu vader en onw naaaten alt out aelven Jena kure leer atelde Vaitlire op kooipia rgt maar wat hy verfoeide uit da lolkeid tsn Vft lutrt wat hij haatte met e a tolkomen katt dat ma t geen men voor Jr iia teer uitgaf wat leoktt pticMtn dea groolcn koop op de laitit apaldta De tcbtip P iM iMM Vottaire tiok uitdrukte mttki lo dM l j fHwia Mutd o to dat cal vat tat BOgtM oor trtïifctid fAmdea w nl aia leugra nd kfad Bet il aÜe air leida apr Toltaire a ge ekrift aa Kriai M aa groote oppervlakkigheid van g ai lao kialpriaake kennis ton ooDadenkende liohttianjgbeid Ortar toch toor dim tyd was een aeherpe ttt t li atcülng tan de liuledige tormeu die atgemero gehuldigd werden bet enige middel om de oogen te epeuen va k verdient ongttnyfeld onieu StSkti W da Briddel iriattoc ta paaara z66 i iitioi nitaiutiad ird bereikt Sf tartaAiiuib yn bttoof door tenekeidene teorktaldta nit Toltaire a geackriften tal staving tin ijn oordeel Zoo tertelde hg tan de wyze wiuesr aea daar Voltaira ia een ner geschriften te t Jatea croepca yaraooD iêUtritr iritlmliiid f etUM d t wrt MO dat dl iwdl iet eer be Ingevolge aanschrijving van deo minister vna bioneuUndache uiken hebbeu s koniugs coramissuritsen de gemeentebesturen verzocht door hunnen invloed het welslagen der collecte ten behoeie van het fonds ter aanmoediging eu ondersteuning vau de gewapende dieuat in de Nederkuden op krachldadi e wyie te bevorderen en aan de diatrioiscommiaaiijn voor zoo veel uoodig de behulpzame hui d te bieden Blykeda aankondiging iu de Prot ZKcttehe en Ouriju Cl vau 2ti Jau jl zou op 80 Juiiu iri daaropvolgende de beer Biko uit den Hung te Zwolle aprekeu over de hedendaagacbe rtrachijuaelen in de geestenwereld eu zouden iu de pauze ter bciichtiging worden aaugebodi n authentieke gieatpbotogrummen facsimile s eu direct geestenschrift ISeu eu ander zou plaats hebben eu hetfi voorzeker plaats gehad iu eeue vergadering vau de OvcnJDelaohe Vereeuiging tot ontwikkeling van proviueiale welvaart De proviuoiale wel vaan en tic manier waarop die ontwikkeld kan eu behoort te worden wurdt te Zivollu in 1S78 blijkbaar geheel andere verstaan dan toeu de geuoeuide vereeuiging iu hure krachtige jeo digo leveuspei lude verkeerde Aaa Jk Tijd meldt men uit Noordbrabant dat te Zevenbergen mr J Heemskerk Az en te üoea mr C Tb Baron vau L judeu van Sundeuborg oundidaaut zullen worde gesteld van Kathulieke zyde Jk T jd proteateerf tegen die eundidataren Vr dag 22 Febniari ten half twaalf ore zul in en der Zalen van li t Kon Zool genooDtohap Ie Amaterd m de plechtige uitreiking plaata hebben door den minister tan waterstaat enz tan do bekrooniugen terworvet op de internationale tentopuatelling van knust toegniaat op nijverheid iu het vorige jaar aldaar gehouden i D 21 jsrige zoon van den landbouwer W te Alphen werd eergiateieu middag door een paard zoodanig tegen de borat geslagen dat hjj eeu half nur tMtt deu geeat gaf JUu bet verslag tan het fonds tot ondersteaning der wedaw en eu weezen tan trgwillig dienende militairen beneden den rang tan officier is het nstolgende untleend Het aantal leden termeerderde in 1877 met S68 daarentegen verlieten de Vereeuiging tengevolge tan bedanken oterlyden enz 36 leden zoodat op I fnawti jl kei ledcatai 828 liedroig Van de 8 leden die overleden atierven er 6 binnenden tijd van 6 maanden na kun toatretlen Aan denagelaten Intrekkingen van deze is evenwel tengevolge van het verleeuen van eeu rykssubsidie van iüi 0 de jaarlijksche onderstand kunnen wordenverzekerd aan dp betrekkingen vau de beide andereuia Ie halve uil reriug voor eenit betaald terwijl ook deze dien jaarlijksclien onderstand uif het rijkssubsidie zullen gedietcn Bij de onlangs plaats gehad hebbende herziening van het reglement il daarin o a ook eene gunstige bepaling v r gepclüioneerdeaopgenomen De nieuwe bronzen centeu onderaoheiden lich door eeu net eu duidelyk model Zij iyo wiit kleineren lichter dan de koperen eenten Aan de eenezijde ziet men het wuarde merk 1 cent iu een luuwerkruna aan de andere zijde een atoanden leeuw met den iijlbuudel eu het zwaard te midden van het raudachrift IConiugryk der Nederlanden wat beter atuut eu liuryker ia dan de groote W der oude ceuteu Eeu gekartelde rand omgeeft het geheele aiuk Het vervoer tanga deo Nederlandachen Byn SpOor weg heeft gedurende de maand JauuaH 1878 opgebracht aan reizigera 2 427 aan goederen 43 40l oau direct verkeer van reizigCra en goederen 1 04 148 te zanieu pfi ï B Sedert 1 jtl ei 1877 w s de opbrengst tan reizigen eu goederen 3 JOl 784 Vai welwillrniie tijde wordt ons het volgendemeilegedei lil De nieuwe verwariniiigstoeale der geineiigde rijtuigen Iv eu kt der Holl yzcren epoorwegdiuulaehappij bestaat iu een vau buiteu onder wm de litnge zyde der rytoigey langebrachtte soort knchel wuiirvaii de pijp rechtstandig hingshel rijtuig loopt cii daarboven uitsteekt Onder de cuinpariinienten loupen buizen met tiè kaï el in verbinding en door deze verwarmd IJzeren roosterttiju als vloer aangebracht daaruit stijgt de warmteop die zeer voldoende ia Üel leeie Ct Men a bryft uit Oroningeu dd 4 Pebr De leden der Oroninger VVerklieden vereeuiging hebben bealoteu tioh tot den gemeenteraad te winden met ventjek rerbodabepuUugen te willen in het leven roepru tegen den verkoop van aterken drank san jongelieden beneden de 16 jaren hetgeen hier i d plaaia heeft en openbare droukenachap by gemeente lijke verordening atreng te atraffen Ziiterdagnaoht heeft te Kotterdkm met overklio miog vau een heining in de Verlaatstraat nil eeu afdak diefatal plaats gehad van een groote rot zooileer De dieven schijnen daarmede door de van binnen opeiigt maakte heining die des morgens open gevonden werd te tiju vertrokken zij moeten grow tere plannen hebben gebad althans de blinden der werkplaats waren geforceenl maar niet bezw ken uudtrs hadden zij toegang tdt het gebeele buis in den Oppert uitkuineude gehad en daar ruimer en rijker keus vour huune gadiug gevoudcu Zy hebben een rooden zakdoek gemerkt i eu gevuld met groene zeep orhter gelaten die waaraohijulyk diende om ruiten die zy vooruemena waren te verbrijzeleu vóóraf tebeimereu om het rinkinkeu der loberveu te voorkomen De politie ii druk iu de weer Tot de kroniek der vervalsohiiigeu vun levenimiddelen enz in dé laatste dagen behoof t het feit dut onlangs uit Eiigeluiid te Antwerpen werd aangeviierd eene p irtij ryslnieel vuu 6009 tukken dut vervalwht eu bedorven uuiikwaiu Het werd in be liig genomen uadat een deel er tan reeds iu deu handel waa gebraobt Hen kooper tan die waar tan wieu een varken stierf nadat bet met dat rijatmeel wua gevoederd deed van t geval aangifte aan bet miniaterie Dit liet een aoheikundig ondereoek doen en Uier bet bedorven meel in beshig nemen Zooals bekend ia wordt ook iu aommige gedeelten van Nederland zeer veel gebruik gemaakt tan rijat meel tot bet meaten tan tarkeni Dal meel ii nit ous eigen land afkomstig tan alt lolied bekiads bl iiekanten Met het buitolikadiobe ij meo dui voorzichtig Mulj apatior geeft weder in BÜ eva beichonwing over eeue tereeniging tan rnimnen tan doorziobl geduld en taaien wil ter bestrydipg tan I misbruik tan tefkeu dronk waarin o a deze periode voorkomt Werklieden onfcefortoneerdei co nietibvtittcn gaan eindetyk begrijpen dal toor hnniia aan deu drank tenlauda lUndgenoolea de jeneter ia wat de zware kogel is aan de toet tan den tan tjjne tryheid beloofden galeiboef Met dronkaards en drinkebroeri ii de politieke vrykeid en bet gelp recht toor allen nooit te tefknygen met die teratompten taa geest ia bain idioten en teraohlelyke jeneverzweigen is niela tot trymaking en terhcffing ton het tolk uit te richten Laat bun slcchta de vrijheid van zich te bedrinken dat is hun eenig dierlijk genoe u t is de wellust van t zwiju dat ateeda over een vullen trog te beaa ikkeu heeft Ze ziju nocii te vreezen noch te ontzien die bedwelmden door dett Schiedamacbeu opium Ze boaden wel vergaderingen en praten oproerig in herbergen en kroegen miutr de jenevetueacb atoat immer bij hen en om één borrel op te otferen voor de boagste belangen daurrour zyu zij te lafhartig U dom te veel rerdierlijkt reeda Ze zijn teatouip tan zinnen om te kunnen beseifeu dat de jenevir in Nederland de slavenzwecp is waarmede ze ls redeloos vee onder t juk der alaverny wjrden gehouden Hadden ze moed maar een jeneverzwelger heeft geen moed zyn moed is enkel aUrobts dolle veOhtluat h vloeken ola hy drankeb ia tiju moed toont hy alleen iu t aluan schoppeu e u mishaudeleu van eene weerloaie vrouw eu van kinderen Hadden ze moed die laSe ellendige jeueveriiwelgera ze zouden ttrUte tegenover s ryks achutkiat maken in plaats van een achttien miliiuen guldens verkwist geld op te brengen enkel aan belastingen die auders noodweudig door de meer geforiuucerdeu louden moeien bijgepast wordCu Ze klagen over dei slechten tijd uver la ig urueidaloju eu ze maken duizend kroeghoudera ryk en ze dViukeu géén druppel jenever minder I Wy de vrienden van den ordelykeu werkman van de ougefurtuueerdeu tan de nietsbe zittera en verougelyku ii tvij zien met de diepste verachting knaraetaudeud vau woede en verontwaardiging op die etielidigen neer Wij vrageu voor deu arbeider verhoaging vuu loOii en aloveu ous af om aau de miudete klasse metrdera welvaart eu hveuageluk te bezorgen eu tij dat uitvaagsel vau huuueii auud zy tyu de oon iak dal by eui odtei aan het lioht kouit dat elke verbougiug vau loon elke vermeerdering vau iukumateu uiet teu bate komt vuii huuue veruruidc verwilderde gctinucu uuur alechts dient om uug meer jenever te zwelgen eu tappers en kroeghunders te verrijken Wy tobben eu zwoegen om aau wcrklieilen ongefortuueerden eu nietsbezj tten de volheid huuner politieke rechten te bezorgen eu ty die laffe verraders vuu zulke heilige belangen ty onteereu dermate het NederUudaohe tolk dat onze tegeuatuuders met spot en hoon telkens wijzen op beu die teraohlelyke dronkaarde zwierende laugs straten eu wegeu op beo die aau de jeuaverdesoh vasigeketenden eu ous dan toeduweu zietdaur de ouiistaaude niédekiezers zietdaar ide aanstaande mederegeerders van uw toderbtud 1 Wy ontvingen hel jaarteralag tan de inrichting toor apraakgebrckkige ta aobteriyke kinderen tcAiuiterdam Iu W pi telde de inrichting 41 leerlingen 42 tan deze hadden venchillende gebreken ula atafiielen achlerlgkheid duobtomheid en miavormd gebei ielte ierwijl twee zich uit belangatelling de leerwyze eigen maakten Bovengenoemd teralag bevat een aantal atteaten vau personen i ier kinderen Volkomen vau hun gebreken zyn geiiezeu paoriu Wordt o a de genezing v rineld vuu een joufce dame die door het gemii van het gehemelte uiet kou apreken De heer Kinguiu directeur litir inrichting ia zonder de miuate kunatbewerkiiig er in gesliia l haar de ipraak wéér te geven door het klankbord dat het gehemelte vormt te vervangen eu iu deu neus te plaatsen ut door diu neus tydelyk te sluiten door middel van eeu forguet Teveus wordt in het verslag aangetoond hoe men voorheen de doofstommen behandelde eu hoe men ii i thans doet Eerst werden zy alleen beachermd eu toor oiigelukkeu behoed eeuwen daarna begon men beu te gebruiken toor deu arbeid Later wi ér leerde men beu de zoogenoande iandenipraoJt Jaren laug zyn de pogingeu om doofiiommeu te leereli lézeii eu apreken slechts ten deele gtlnkt de taal bleef steeds ouauiter en het denktermogen beperkt Alleen de leerwyie tan bovengenoemde inrichtiug gegrond op louter nrn werd door deskundigen ge obikt gearat om doofitammen te leeren ipreken Iu het tenda wordt doe methode op duidelgki en aitr tOerige w fe teriilaard Wanneer men nagaat ttal deie leerwyze beoogt dan is hel ontegenzeggelijk dat kaar doel telan rfji mag worden genoemd Hoetelen tiei zich door tpraakgelfreken belemmerd in het terkrygen tan iBMiHkappelIjka betrekkingen I Hoeteel ichoteo zjjn tentoken tan onderwijtend penoneel I Hoeveel kiaderea daardoor vederom tan ket noodige onderwijl I De leerwijw t o 9 inrichting tan dr Kinpia ▼ oerziet foör tea lanzielügk deel iu deze tenohil Daarom dan ook keeft de direetie ziek een hoofddirectie geaiinmeerd om door gepaato middelen in ataat te kunnen zijn iille kinderen die vegeoi teraokillende ipnikgebreken de leerwyze willen volgen da gelegenhMd hiertoe te lokentten Om dit te kwuKn Tolkottden vraagt de iurisktinc die geheel op eigen krocht ateuut en geenerlei subsidie pixivangt eenige tegemoetkoming Deze tegemoeikoraing kan men verleeuen door lid te worden van de inriohtiug waarvoor de kosten ƒ 5 per jaar bedrogsii eu teveus door gifteu vau vermogende meuachenvi lenden Deze inricbliug is thans geruii gwliikt ouder het bijiouder ouclerwija der eerste kluase acholeu voor middelbaar ouderwya Door mededeeling van de vermelde byzonderbeden hopen wij er iets toe bij te drageu de belangstelling voor haar levendig te houden De Melbourne Ar gut deelt mede dat eeu invul van kougoeroei gruote ousteltenii te weeg bracht iu ver cbillende graafschappen der Eugelachc kulonicu op Nw Ilollaud meer bepaald Queensland Het achynt I dat de droogte welke den laalsten zomer geheerscht I heeft en het gebrek aau voedsel t welk daartan bet gevolg was deze dieren uil het binnenland verjaagd heeft Teu getale vau duizenden ziju zy afgedaald naar het terrein der settlers op hun tocht zoowel het gras als het graan veraliudeude Zy lieten zoo weinig oler dat het vee en de schapen zich met drouge bladeren moesten voeden I De kolouisteu hebben tegen de indringers een harduekkigeu kryg geopend Op verschilleude plaatsen lokte men de vreeselyke knaagdieren biuneu een besloten ruimte waar men ze duur geweerschoten afio iukte organiseerde men jochtpartyeu waaraan verscheidene honderden jagen deeluameu In eeu gevecht heeft meu meer dan 4000 kangoeroes gedood Die jacht w niet geheel zouder gevaar Ofachoon de kangoeroe gewooulijk volstrekt geeu kwaad doet en voor deu raeuach op de vlucht goot vuu tijue koloasalen ataart gebruik makende om aprougen vau 8 a IU meter te doen atelt hy zich tocb ula bij vau nabij bedreigd wordt met kracht te weer Bums scheurt hij zijn tegeustuuder met de nagels vau zijn puoieu die eeu vreessclijk wapen zijn deu buik open Uuk verscheurt hy hem met zijn bovenkaak wuuriu zes lange eu aterke auijtaudeu geplaatat ziju De I reuzen kangoeroe van NieuW UolUud bereikt de grootte van eeu achaap eu weegt tot 125 puud de kleur vau het haar ia roauchtig bruin zyn ataart geeft een uits ekeude en zeer toedeade bauillou eu van zyn vel maakt men schoenen Men heeft iu Juli Augustas u September een zoo groote boeveelheid van deze lieren gedood dat aetllera het denkbeeld gekoesterd hebbeu om met het vleeach blikken bussen te vutlWi ICungurootiua eu ze uaar ËngeUud uit te voerel Sk chu Woede producten roepcb concurreuti in t leven fte teerkapaules au iujrot die zulk eeu heilzame uitwerking hebbeu ingeval vau verkoudheid catharreu brouohitis en teering ziju ontelbare keeren nagemaakt De heer Ooyot kan aUchla iuataau voor die flaeoua waarop iicb ióne huudteekeuing bevindt gedrukt in drie ilftrea en die iu de meeste goede apothekeu te verkrijgen zyu FOSTEJH IiJEJiT STAAT VAN BBIÏVEN gedurende de Ie helft der maand Januari uit iOUDA verzouden welke uau het Poaikuutoor zyu temg te bekomen Caled eu H de üruyl te Amsterdam Butte te Brfclle J Zwanswijk U Uunda W t Vliet te Haar steeg Myudertsché te Hilversum S Heemskerk te Krimpen a d Lek J Bruijn te fieeuwijk C W vuu Duijn eu C Stelling to Botterdam Mej C Dorllaud te de Schermer ti M Sweuok te Utrecht HAASTKECHT K v Vliet te Bodegraven WAÜD1NUSV££N Neeltje di Uraaf te SokoonhoTeu De Dir v h Poitk Ooudi V il KBÜIJNC Laatste Berichten Weenen 6 Februari Van Builand is heden een formeel bevestigend antwoord ontvangen op bet toorstel taa Ooitonrijk tot het houden eener conferentie Kniland weniobt etenwel de conferentie niet te Weenen W honden Berlijtl 6 Fbbr B j de optuüig tan den ijkadag in de Witto Zoal waren bngeteer CO afgevaardigden togeuwoordig De Bondiraad kwam door Camphauseit geleid eten over ttree uur binnen CamphauMB lai de troonrede op welker toorleriug toejuiahing tolgde Fonkeabeok opende de littiug en iloot de plechtigheid die eindigde met mb driemaal herhaald iceïl op den Keizer Boato 6 Febr Koniug Humbert beeft tot de inwonen tin Bomi eeu proclamatie gericht waarin hy Bome noemt het onbreekbare zegel der eiafaeid tan iMlie die een eeuwig gedenkteeken ia toor Victor GmaotKl Koning Humbert zal nimmer den eed tergeten dien h aflegde op ket jraf Van Vicr ï Emüuei Kamo iv on ereclit te Goudji Tertcbtritting van Woensdag 8 Febuari 1878 Kautourcchter Jlr J H van MIBHOP Ambtenaar van bet Openbaar Miiiiiteiie Mr W V SCHÜLTE V te Eollerdam VEUOOBDEELD A F de D broodventer wonende te Qouda tot eeue boete vau zes gulden of gevang van twee dageu wegens te Qouda maken van uachtgerucht ventorende de rust der inwouers P de J pypmaker wonende te Qouda tot eene boete van zes galden of gevang van twee dageu wegens te Oouda maken van nucbtgerucht ventorenda de rust dtr iuwonera A van der P touwslager wanende te Oonda tot eene boete van tos guldeu of gevong van twee dageu wegens te Qonda ia tgue dienst hebben van eeu meisje beneden de twaalf jareu J de O pijpen fabrikant wonende la Oonda tot eeue boete vuu ééu guldeu of gevang vau één dag wegens te Gouda op den openbaren weg s nacbta laten losloopeu van ecu hem toebehooreuden hond ONBEVOEOD VERKLAAKD beeft de kantonrechter zich in de zaak van O J W pijpenfabrikaut wonende te Gouda aangeklaagd ter zake dat hij op 23 November 1877 to Gouda op da door hem vervaardigde lange pypeu het merk D W heeft doen zetten zónder daartoe vergunning te hebben van het Plaatselijk Bestuur van Qouda terwgl door dat Bestuur 6 December 1867 aan den pijpenfabrikant P i Ie Gouda vergnuniug il verleend om dat merk D W op zijne pijpen to letten De Kautoureohter heeft zich onbevoegd verklaard van deze zaak kennis te nemen op grond dat hier niet van toep iasing zijn de strafbe ingeu van de wet van 6 Maart 1818 boete van ien tot honderd gulden maar de straf bepalingen van artikd iVi vau het wetboek van atrafreoht boeto tab honderd tot tijftien honderd gulden Iu deae zaak zijn als detkaoiGgea gehoord de pijpenfabrikaoteu P Ooedewaagen J da Gidts C J C Prince B tan der Muaa O J tau Ballen A tan der KUyn N L van Blokland J G Steeulaud en L Binnendyk I C H T £ N H ARKJI B £ B QOUCUk 7 Febr Tot ongeveer vorige prijzen waa di oofst klein Poldertarwe puike 12 50 a 13 26 Minden 10 50 a 11 S0 Kogge rike ƒ i k S SO Mindere a 7 7 Voor jf OO O Gent puike 7 75 a 8 60 Mindere 8 50 a 7 25 Haver zware fr k ó ijchtt 3 76 a ƒ 4 50 De teemaria iKt weinig aaAre de kaadd tlng tetto tarkeni tan 23 a 26 nnta p r kalf fcUo oagera tarkena eu biggen tlng te tcrkoopen ackipeu mede vlug AangetG rd 9 partijen klas prqieu vut 2Si ƒ 81 met vlugge kandel Goebotor 1 40 a 1 68 Weiboter l io 4 ƒ l 0 Burgerlijke Stand Ooada GEBOREN tAt tfUlea Comrifa ito Wilheluuaa Qanrda Sagler en W Mn Tak en W de Hol OTEBLEDG f 4 Febr F I da Kart 5 6 C P vn drr Hoe 7 J O H mv mi 1 a OGUUWD e ï l r I Nihoai ra fi vso Bnarco J N d Gnait en J OtMoua J K g u G Muanbnrf W vaa dar Uaaa an P tu der Kiaata A TimMnaana au J C Vearau 1 C S O dh f B S mr Bunjeriyke S f gf HoordreohC eBBORKN JoWifia aden 4 Pmk aa A Ttiaitr Jan ondm 1 H vla Onanaa ta N tiiaaui Otarlio ondt M ÜHiRnaf a m lfnfUaa IdUnm e il nO kloot en T ZwgnB bwi OVEUL£uI N X Si iiiUt I la ÖoödérötV OEBOBEN Uaru Hariunt M aa At K vu ier Sri OVEKLCDENi a vu 4ar Wal wal RHlMrtti J Kaah a w i f lugTM moMridk CEBOaENi Iargai N4mK CHwf H fi Q iat OGHIMVfi I taft ni Borg ta M MK i Kijft sa I T via dar Kadaa OKDSKTROUWPi B Megi tem a ILttV i GBBOBSK Willcmu otiml Üiif tfM i K nink Jiak end P Humt ni N Weudmn Of uora onder i lekktrkcrktr m G lUkkini HrtT JiïO j OV£UL£0£N k Oroen Kod h Un enk g j Reeuwijk flEBOH Jokinn dert H Tf li ita P na t Krnii Orirtje oodera C aa O Tlgtf eï la Oerrit onden K liidemaker en Q Hondijk O M £8TBOUWI i Darger 64j en U OtutiMl 6