Goudsche Courant, zondag 10 februari 1878

Piano Magazijn Westhaven B 161 Voprhandén Pianino s van BUCH AÜBERT AÜHAND TH180UT BAUVEAIS Keurige InstrumentMi met Meohaniek in Koper voorzien van de nóodige yzeien bouteij en stangen Onder waarborg bij verkoop al geheel ingericht voor ons klimaat Op bestelling PLEYEL WOLF Cm GABR Y Zondig 10 FéHiari 1878 lip 2100 GOUDSCHE CÖURAMT mm en Adverteotieblad mr Gouda en Ouslrekeo Een KNECHT LEERLING kan terstond geplaatst worden bjj W STIKKKR TAPUT MAGAZUH Korte Tiendeweg D 3 Crdudsclic Gyninasiicl cu Scliem Vrrccrilging j I Aan H H liefhebbers welke ids werkend lid tot bovengenoemde vereeniging wsnschen toe te treden wordt bericht dat de Candidatenly st MAANDAG 18 FEBRUARI a s yordt gesloten Nauk vs Kkx Bkstoub D C W v l peu laar Dz Preiidenl G A MULLER Jb Secretaris Voor nadere inlichtingen vcrvoege men zich by den President Zaterdags verstil Knninginnrbrood Feeatftehak Kattentongei l Ap lbullrn l Pnuceaaeiibruod KWn Gib k furkiche futkJM ODtvangcD Syrleenng ÜriBkilkocoIidc ea fliiir d Aiivers T ftHnucgi Vt Rf HAAUIIA tKËKI r OMehafoi 17 Mevrouw MONTIJN op den Kleiweg alhier vraagt voor lederen VRIJDAG eene Knappe Adres in Persoon ITil ZÜIDBLAAK 70 ROTTERDAM BfODzes d Art et d Amcublcmeat PENDULES FORCEtAI KS CHISTAllX Lustres et Suspensions è Oaz et Pétrole tnxiÈces et TEttma c ums ARnsTutni iRTrdES de fmtaisie NOUVEAUTÉS ETC Waddinzveen BwnMD NmoUu oaderaF Berbien en L Verm JotaniiM Adriaaii ouders F Wiok en J E Mejjn Ca4hftriD oadcrs A Breedijk en C Roiteoburg agchrltje Wders O Klooateratet ea E Ëlkt lt n9lAin OVERLEOEN E tan Vceo U d W 4 Verkraost 4 Bk N ran dar Starre 3 j P Gt HDWD L Weaaeliag en Ü SebiUkaoip T ADVE RTENTIËN Cetronwd JEAN CBBTIBN GERAED DÜTILII BÜÜRDTJE SJERPS Welke bij dezen bstuigen bannen hartelijken dank voor de vele bawjjzen vaa deelneming btj ban hawelijk ondervonden ook namens mderzödsdhe familie tJuKi a 6 Februari 1878 V Getroatvd J F EEBENINCK Ha Gouda I J P AELBERS Van dan Uithoorn Die tevens bunnen dank betuigen voor ie le blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Vilhoorn 4 F ebruari 1873 De ondergeteekendorr betuigen hunnen prechten dank voor de vele bewijzen vaa be Jangrtelling by gelegenheid hunner IS j Jaj ige JSchtvereeniging ondervonden I M VEEM A AT L W M VEBMAAT üiNEs Üouda 7 Februari 187S Allen die bewgzen van deelneming hebben gegeven na het overlijden van mijne dierbare Ecbtgenoote Mejoffrouw JOHANNA NEELTJE 30TH eg ik ook namens de wederzjjdsche limilie dank P C filJKAART Souia tVelai 1878 ♦ Voor de vele bewjj n van deelneming nderVBoden bg het overlijden van onze geliefd Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw C W BCK VAW FsisH bttsigen wg onzen bartelyken dank J A ROEST VIN LIMBÜRa 1 C M ROEfeT VAN LIMBÜBG Ef K Beleefden dook aan allen die hg mijue isbwoemiug tot Wethouder dezer Gemeente blijk O pbinct TM tekngsteliing gaven fiouAi 6 Febr 1 878 TE MB mum H ebttda ot Otóstreken EENE KLEINE WONIJSTG vi met TUiNTJE voor een Jttski stiUeviend gezin d prjjs van Twee Hon J i gulden s jaars niet te boven gaande Brieven franco onder de letters O V bij den Boekhandelaar F 3 KRAFT Spuistraat TMKODDBËID Onfeilbaar middel de gepatenteerde JOHAN HOfrscai MALZ BQNBONS in BLAUWE Kes 30Ceut CentraaUMpet Bloemmaifct Te Gouda bg 3 C nu VBEDMIN6EN Je Wed L C SCfltODTEN L HOIST êibomSmi L 6 OkhaieeB Ddfi Frankamt AËËSCUUJil fi t ITALiAl ME ROOKVERDRIJVER Schoorsteenveger en Metselaar GOUDA Spieriuffstraat F 47 Wordt TE HUUR veriangd een immm het m Opgave van huurprys aan den Boekbandslaar A 13 ilNKMAN oqd er letter H GrEVEAAeD Een HOLLANDER sedert eenige jaien te Fiirija gevestigd vraagt een voor een eerste firma Reflecteerenden adresseeren zich met franco brieven onder letters F VV aan het Centraal Advertentie Bureau vau ebr BELINF ANTE t Gravenfiacf e mumfmm kunnen VAST WERK en LOON naar bekwaamheid bekomen aan de Machinefabriek de HOLLANDSCHE IJSSEL te Oudewater Kost en Inwoning voor twee heeren Adres letters H H aan het Burean dezer Courant Mevr de Wed ROELS Gouwe N 73 Vraagt tegen 1 MEI EEM MEID AHMS eene goede Burgerpot kunnende koken Loon 80 Gulden en verva 20 Gulden sjaars ZOIVDAG a s weer 7 PORTRETIEN k l L H SERRE VAN H HEMPENIUSl NUMWAIE BELOOKING Van fr 18 600 Cfwl BOUDEW MtDA au re 1 50 de Flacon bij J C ZELDENRIJK Vernferkfrid spljnerterend koortiverdrijvnnd Dit wijnhcindeud flikuler bevat alle hoe d inigheden der 3 verscfhiilenije idoasoorten vereonljfd het 1 eer sanscndain en wordt zeer door de feneesheeren aanlievol n tejfcn Uïnedsgebrek gebrek aan krachten ziekelijk blPekkeld aandoeningen sh de maa g blo edarmoedegemlgen van liet Z kraambed aanh f yT C dendè koortsen tan ZX2 2 ttEDBPOMEÏKIl Ta Mauav aa mub ohohot in in alli mok aMTHaMm Depot te Gouds bü ZËLDENBHK Apotheker Gouda deck van A BntHKifAN B deze Courant behoort een ByToegseL Arbeid en ka itaal Naast de kerkelijke kwestie trekt vooral in Duitschlaod de aandacht de steeds toenemende invloed der socialisten die bg voortdiïring plaatsen in de vertegenwoordi ng en in de provinciale en stedelgke regeeringen in bezit nemen en door dagbladen volksvergaderingen en andere middelen bon invloed en macht bg voortduripg trachten uit te breiden zoodat reeds plannen moeten bestaan om aan die macbtsontwikkeling paal en perk te stellen door dwangwetten Alsof het Duitscbe rgk niet genoeg te doen heeft met de oilvoering der Meiwetten ï Men heeft door die wetten op vele plaatsen rbitterd maar zoo eel mdn kan nagaan nog zeer weinig verbeterd en dat zal zeker in nog vrg wat hooger mate hrt geval ign wanneer men door dwang aan het woelen e i dryven der socialicten een einde wil maken Betoogde reeds in d vorige eeaw een wgsgeerige school dat de maatachappeiyke toestand onhondbaar was de Franache omwenteling met haar verbeurdverklaringen en hare nieuwe verdeeling vai den grend het keizerrgl met zgn oorlogen hebben gernimen tgd belet dat de aandacht des volks op de leerin en der economisten gevestigd werd maar toen eenmaal ▼ oor geheel Europa meer rus igp dagen aanbndceti toen ook door verbeterd onderwys de keiuiis onder de mindere klasaen verspreid werd toen ontstond langzamerhand het eerst in Frankrijk de groote beweging op maatajlkpoelgk gebied die in den loop van eenige tietttallen van jaren den vorm van een maatschappelgke kwestie heeft aangenomen die eteeds dringender oplosning vrsü t Vooral de Fransche letterkunde is rnk aan wérken over dit onderwerp ijchetste de eeneschrgver een denkbeeldig land in learië waar alleen de Staat bezittingen had maar daarvoor ook alle burgers gelgkelgk moest onderhouden eenander stelde ons een denkbeeldig dorp voor waar ieder werkte tot bevordering van het algumeen welzgn ééa groot geriu onder één hoofd De Fransche rechtbanken hadden gedurende de regeering van Lodewijk Philips tal van vonnissen te vellen tegen hen die zich in geschriften of door daden tegen de maatschappg rergiti badden en toen eindelgk da omwenteling van 1848 uitbrak trachtten de ontevredenen daarmede bun voordeel te doen en niet slechts den Staat maar ook de moatacbappy om te keeren Men herinnert zich misschien nog de nationale werkplaatsen van Louis Blanc een dwaze toepassing van een beginsel men herinnert zich nog de straatgevechten tot eindelijk het keizorrgk aan die beweging een einde maakte Het gaf brood in overvloM het fabriekwezen bloeide de handel ng steeds vooruit en de Krim Mexico eu Algiers moesten die t doen om het getal onvergenoegden en ontevredenen niet te talrük te doen worden IntusecKen had zich de beweging ook aan ouden landen medegedeeld De Engelschen wars van bespiegelingen wilden gaitme de verkondigde stellingen in praktijk brengeiT en de vereenigingen van nandwerkslieden de tradt t unions en de daamit voortgekomen codperatieve vereenigingen maar ook de werkstakingen waren het gevolg van de pogipgen daar aangewend om den strgd tuBSChen arjieid en kapitaal op te lossen In Dnitschland heeft zich de beweging eerst later vertoond en geheel overeenkomstig den nard van het Dnitsche volk heeft men de kwestie eeu weteuschappelgk kleed omgehangen Niet slechts de mannen mt het volk ook de mannen der wetenschaa hebben zich daar aangegord om de versehilliide kwestiëu op te lossen zonder evenwel tot an toe te slagen Integendeel misschien hetft nergens de bewegi g zulk een omvang aani eaomen dan in de middelpunten der ngveriieid in Duitscbland De socialisten worden daar bü duizenden geteld zjj treden bg de verkiezingen op met hun eigen candiAaten en reeds berbuUdelgk is door ben in den verkiezingsstrijd de overwinning behaald Zal men ban drgven door dwangwetten kunnen keeren Zulten eg zich onderwerpen wanneer oin hunnentwil bet kiesrecht aan velen zid ontnomen worden en de bajonnetten te hulp zullen geroepen worden om het staatsgezag te steunen Vreeselgk zon dan de sb zijn voor vele jaren zou hg over Europa s toekomst hailissen Beter zon het zgn om te trachten de bestaande ontevredenheid die niet oltgd ongegrond is weg te nemen door toe te geven aan de bill ke eisechen v n den arbeid tegenover het kapitaal Tot na toe zgn wn gelukkig bewaard gebleven Onze werklieden zgn overtuigd dat door geweld geen verbetering kan verkregen worden is er nu en das van werkstakingen sprake geweest fabrikaaten en werklieden hebben de zaak zoo spbedig mogelgk geschikt omdat beiden begmwn dat de nadeelen eener werkstaking volstrekt oiat tegen de te verkrijgen voordeelen kondeli opwegen Van socialistische woelingen is hier nog weinig of niets gehoord en het is de plicht der regcering te zorgen dat geleidelgk alle zaken mt onze wetgeving verdwgnen die het kapitaal voorrechten geven omdat dosxdoor de onteviiedenheid wordt opgewekt Zoo moet het kiesrecht niet verbonden zgnaan het kapitaal maar hetjnoet allen toegekend worden die in staat agn door hun ontwikkeling van dat recht een goed gebrnik te maken Is het billijk dat ieder tot de algemeene lasten overeenkomstig ziJn middelen bijdraagt het is een onbillgkhetd dat de meergegoeden met geld lasten kunnen aikoopen waartoe de werkman die vaa een dagloon moet leven niet jin staat is Is de zoon van dep werkman verplicht de wapenen te leeren voeren tot verdediging van zgn geboortegrond het gaat niet aan om van die verplichting den tOon van den kapitalist vriJ te stollen teged de betaling van eenige honderden guldens Erkent men dat ontwikkeling en beschaving noodig zgn voor de maatschappij dan moet het niet afhangen van het meerdere of mindere geld dat men bezit of men dat onderwgs kan verkrijgen wat men meent noodig te hebben om zich een positie in de maatsch ppg te verwerven Kosteloos oaderwgs niet slechts lager maar ook middelbaar en hooger moet het doel ign waarnaar gestreefd moet worden door hen die een algemeene ontwikkeling wenschelgk achten Znllen de omstandigheden velen verbieden daarvan gebrnik te maken men zal den Staat niet meer kunnen verwgten dat aan het kind des volks dat onderwgs onthonden wordt dat het in de gelegetiheid moet stellen om zich eeu eervolle loopbaan te verwerven Maar genoeg door dwangwetten mag men in staat zgn een uitbarsting voor eeuigen tgd te voorkomen door het wegi emen van onbilIgkheden door volkomen gelgkstellin van aUen voor de wet zal het alleen mogelgk zgn om den strgd tusschen kapitaal en arbeid tot en vreedzame oplossing te brengen Moge ook dit hoogst belangi ke onderwerp door onze regeering met ernst worden overwogen en longnmerhond nit onze wetgeving alle bepalingen ietdwgiMB die het kapitoa bevoorrechten Geen heerschappg van den een over den andere gelgk recht niet in Baam maar in daad en waarheid moet onse lenze zgn L BUITEISTLAND Bulleilaiulscli Overzlcbt Sergistuen onutreeka 4 uur io dea namiddag i paaa Pioi IX oTerltdco Hoe dikwijh tra auij iikondigd heeft de dooi van deien gr sourd alleo nog verraat en overal een diepen indrak gemaakt Het hem wordt een bdaa rük tqdvak ia de aeachiedeaia der bithoUeks kerk a K lotni By aqaa opiredioic voontander der Hberale beginselen is k allenga rendirikt door de revolutie mar de tqiMtovergestelde igde gegaan ea ia geaindigd mei wa aedWte werktuig te squ der allnmoutuuwhe drüras Als rneuach om zgae goedheid speoheid ea edel karakter algemeen bemind doer allea die met heai aamnkiag kwamen ial tosh z ne bijna SÉ jwige tegee riDg ala hoofd der kath kerk bü alle roontaadaas der moderne beeohAviDg met eea zwarte kool aopeterkeod bigveu door lyn strijd legra vrijheid vaa Rtdaohte eo van gawateo Voor ona ul hü rnnraimii k blqiren de vitgever der Bocyolin ea de of kmHÜ het leentak d panaelqke eefeiibmvheid Voor de Katholieke Kerk ia de do l vaa d ML Paoa era gcwiohtig tiidatm i aiat de verkioiaa liia of a er oidt de ia bedet of de saQa tegen de maaisshappü lal vordea vosrtKesft m ds Kerk nog meerde beaohaafde wcfsM vao tiflb verTreemdea dan of een veixoenend chritMlvkggaaBd maa deu pauaelgken troon beklimmen saL Geasbiadt ke eerste ea aaa intrigei daartoe tal het niet estbreken dau wordt de poaltie van de Katholieke Kerk nog moeilgker want een paua die gehad het werktuig ia der Jczneten lal door ersehiUiiude Begeeriiigeo ukl wordes wkend Naast dese gewichtige tgdiog ataan de tüdingeo die lit EiigeUod komen Daar haeft eene agitatie geheeracht sooala lalden te Londen ia waargenomen De heer Layard de geaant by de Porte die eeu specialiteit ia io het fabr ceeren van onjuiste beriohten hdd getelegrafeerd dat de Buaaen dicht bq KoAatstf tiiiopcl stonden en daarheen optrokkoi terwijl da r i mede lauicnvielen onthullingen door den oorreapoodeat van DaUi NetM omlrent het onwaardig apel dat Beaconafield en zgn handlangers met de Turken apeeld hebben Onze ruimte Uat niet toe alKa bfiottderheden mede te deelen maar Dooderdagnromi was de algemeene opgewondenheid in Londen aiSó aterk dat de liberaleu het raadzaam keurden huita tegenvooratellen in te tiekkeu en dat het kr liet w de regecring in begiaael met SU tagaa 99 atoa nW B werd toegeataan e overige hberale Men oclhMMIkr zioh vaa de atemmiog Te midden der agitatie weid selfa gaan aaadaokt geschoakeG aan de pertioeate erklaring van öerteohakofF per telegraaf oatvangen dat aaa de Kaaaiagha bevalhebbera op alle poateu Uat ia gegMta om da vjjanddükheden ta aUken en dat 4e te l ndeik loopende gemohten omtrent het voorinikkaa dat Soaaan ten aeneamal van grond outbloai wana De onthoUiagen van Dailf Amm sjja dan ook wel in ataat om Mn eerljjk Eugelaohmaa het bload naar l et hoofd te jagen Wat heeft lord Beaconafield deie beweringen ala lengenaohtig gebrandmerkt doch j tiJD te merkwaardig om er gjst iata van mede Ie derlen en ieder kent genoeg de waard van Beaoeoafield s uitvallen om dadelijk aan ti n ontkenning geloof te slaan De oorreapondeat van DtUp AMm heeft een oiid huud gehad met Server paeha den Turkseben mioiater van boitenl aken Deze gaf hem eeu boodaohap wed Toor hrt Eugetsehe volk En uu r t ide hij 3 Zeg dit ala komeade van Saiver paoha dtn t i Bister vao bnitenkadaohe sakea dei vetheveiM Pwt