Goudsche Courant, zondag 10 februari 1878

Vtati taat troord tos geironir Is g j bet kunt i troatren d tt hy ie h geen manire ielen nemsn zoa Terttten Ik btn tot heden eeu aanhanger geweest tegen eene aiogelyke Toranderiiig van staatkunde Tsn £ nf nd an de Eigelsohe staatkunde van het voor il wanneer deze maatregelen genomen Eogelsohe bondgeiiocAtchnp Ik geloofde dat er bankunnen tonder iemand te liiuderfn eu deirerpleging den wareu ran sympathie vau vriendschiip ran beder talryke nfJeclingeu daardoor tejfi gemak eiijker langen die tusscheu beide volken een bondgenootschap wordt gemaakt noodiakelijk maakten Ik gelüofue in Engeland zóó Zeer stellig staat bg Rusland de geddolite op den namiddag van dcu 9n November ontslond in de Hoefsteeg alhier tnsschen de buurvrouwen Botterop eu Van Vliet eene woordenwisseling over ee e weinig beduidende zaak in welken woordenstryd de man van eerstgenoemde vrouw die niet geheel nuchter was zich mengde en zich ten opzichte van vrouw V eenige beleedigende uitdrukkingen en scheldwoorden liet ontvallen Hierover verstoord begaf de vrouw zich in hare woning en zeide op de vraag van haar man wat er gaande was dat Botterop haar voor diefegge liad uitgcscholrlen Dat was te veel voor het eergevoel van v Vliet die in drift ontstukeii naar buiten liep en Botterop bij den schouder aanvattende zeide wat weet je van me vrouw te zeggen iila je wat te zeggen heb zeg het mij dan Deze toespraak wekte de woede van den niet nuchtereu B in die mate op dat hy v V den arm om den hals sloeg en hem eenige malen in die houding in bet rond slingerde waardoor hy vervolgens boven op v V eerst t gen den muur van diens woning en du irnn op de straat met eene hevige bons terecht kwam Botterop stond ongedeerd opj niet alzoo r V Deze Werd bewusteloos huiswaarts gedragen met twet hevig bloedende wonden aan het hoofd On danks de terstond verleende geneeskundige bulp door B zelf ingeroepen bezweek v V na eenige voorgrond dat de vrede een duurzinie vrede moet fyn een zoodanige dui waarby h ingi ndc vraagstukken ziovecl mogelijk zullt u moeten worden opgelost opdat zy niet aanstonds weder de kii nt worden voor nieuwe verwikkelingen H t zal der nandaclit niet ontgaan dat op ditzelfde denkbeelil ook in de Duitsohe troonrede nadruk wortlt gelegd In de troonrede waarmwle de ziltiiig van den Duitschen Rijksdag is geop nrl wordt de indiening van verscheiden wetsontwerpen loegtzegd hiertoe behoort o a een ontwerp op de rijkszegelbehsting dito op de verlioogiiig der tabaksbelasling een ontwerp op do plaatsvervaiigi ig van den rijkskanselier hetzy io algemeenen zin of voor bepaalde takken van bestuur met de bevoegdheid tan het contrasigneeren van wetten enz j iito tot verscherping der bepalingen tot wering van de rundcrpest dito op een wijzi jing der wet op de uitoefening van de verschillende takken van uyverheid Wyders wordt no aangekondigd de overlegj ing eeiur memorie betreifende het vraagsluk vnn het hiuKtelsvcrdrag tnsschen Duitschland ea Ooslenryk III den rrmsischeii Linddag is door den Minister Ii 0iihardt medegedeeld dat de Regceriug na de commissie voor het Heerenhuis gehoord te hebben besloten was geen sluiting ranar alleen verdaging van den Landdag voor te stellen om Ie zien de rcolilerlyke weiten nog af te doen Het bericht uit Versnille dat een nienwe botsing lusschcn den Maarschalk en de meerderheid der Kamer op handen zou zijn en ten deele reeds begonnen was is niet veel meer dhn een praatje door alarmislcn en wellicht door beursspeculanten in de wereld geholpen Men gelooft thans dat alles gued zal afl jopen de Kamer wil de volgende week met de begrooting klaar komen en de Senaat zal wel niet zoo stout zyc om de republikeinsclie amne iie wet te verwerpen De republikeinen rijn voornemens om zoodra Ie Senaat weder vreemde bewegingen maakt terstond het oomilé der nclillien weder te laten optreden Intiisselicn het moge een praatje zijn dat de botsing weder begonnen is de reactionaire bladen slaan in den laatsten tijd weder een meer dreigenden loon aan De mannen van 16 Mei scbynen inderdaad weder Iioop Ie vatten De Tiéientt zegt o a dat een nicnw tijdperk liegonnen is en de reactie tracht onrust Ie zaaien in de gemoederen blaast do praatjes van spanning en botsing aan hopende daardoor de Kamer ten slotte wezenlijk tot een overijlden slap te drijven De Senaat is er ten derden male niet in geslaigd een senator voor het leven Ie benoemen Victor Lefranc kreeg 127 PeCazes 122 stemmen de overige waren verdeeld Vierde stemming op 14 dezer uren aan tie gevolgen van een hevige hersenschudding B wtrd daarrjp in arrest grnomeu en deed in de instrnolie een zeer orastindig verhaal van het voorgevallene Behalve drie deskundigen wier pm i reptrlim hersenschudding als oorzaak van den dood vermeldde legden zes getuigen nadere verklaringai omtrent het medegedeelde af De beschuldigde nam ter tereehtzilling eene geheel andere bonding dan in de instrnclic aan Hy kon zich heden niets meer van het Kth nrde heriuneren en schoof de schuld min of nier op den drankduivel ofschoon hy volgens geluigeii niet zooirg beschonken was Adv gcneroal mr Van der Hoeven wees er in zyn requisitoir op dat de lijst van hen die bet slachtoffer zyn geworden van den drank weder met een naam dien van besch kan worden vermeerderd Van nature goedhartig wanneer hy uiet beschonken is volgens een getui e de goedheid yelf wordt besch tlians door de gedachte gekneld den dood veroorzaakt te hebben van iemand die hem niet had in den weg gelegd Deze dag die hoogstwaarschijnlijk een feestdag voor besch ware geweest de veijaring van zijn zoon zou voor hem nu een treurdag zijn Adv generaal wees vervolgens op de gewoonte van bescli om aterken drank te gebruiken en de daardoor ontstane huiselijke onaangenaamheden Het verband dat besch daarin wil zien met de hem ten Is e gelegde misdaad ontkende hy en hy hondt besohnj digde aansprakelyk voor den dood van v V Zonder eenige aanIridiuH mengde beschuldigde zich in den woordentwist der vrouwen en daaruit volgde het vreeseIp voorval Omtrent de door besch beweerde onbewustheid van zyne daad zet de adv gcn verschillende punten uileen waaruit het tegendeel kan worden afgeleid H j hechtte weinig aan die verdediging Wel wilde liij aannemen dnt besch geene bedoeling had om V V het leven te benemen roaar het waa in elk geval zyne liedoeliiig hem van zich af te gooien Do gevolgen daarvan al zijn zy niet gewild moesten door hem worden gcdrogcu als zijnde hij daarvoor de nnnsprakelyke persoon Aonneiiicnde dat er verzachtende omstandigheden aanwezig waren reqiii reenle adv gen de veroordreling van B tot 2 jaren cellulaire gcvengenisstrnf De verdediger van besch mr l Ii W Van Ilensde hoewel de handelingen van zijn cli nt niet willende versclioonen wees op zijne vele goede eigenschappen Ook hij belrenrde dat besch zich 9 Nov zoozeer vergeten heeft maar meende dat aan moedwilligen manslag niet moest worden gedacht voor welk mtening hij zich op provocatie beriep Hy voerde overigens onderscheidene verzachtende omstandigheden aan en verzocht het Hof een lichte atraf Na reen dupliek werd de uitapraak op 1 dezer bepaald Men schryft ons uit Ammerslol 18 Februari Van 2 Februari tot op heden zyn alhier aan den afslag verkocht 46 nieuwe of wiiitetialmen wegende van 10 tot 32 halve kilo s prijs per half kilo ƒ l ƒ 1 10 BINNENLAND V OOUDA 9 Februari 1878 Aanstaanden Woensdag zal eene vergadering van de Iklallngchi alhier plaats liebbeii Als spreker z M optreden de heer J Loogman Onderwerp liet vUrarhonhmme en êe pop sie Stelling Op menschkuudigen grondslag blijft het nllfamonfanisme de vrije en zedelijke ontwikkeling der maalschnppij bedreigen j Een gouden bruiloft op een zoldcrkamerüe I Welk eene tegcnslelliiig in deze weinige woorden Het geluk van zoo vele jaren lief en leed met elkander te hebben gedeeld en nog in den avond des levens bijeen te zijn door hoe velen wier eehlelijk geluk te vroeg werd verstoord zal zoo n gOuden echtpaar niet worden benijd Benijd in weerwil van het zolderkamertje dat het tot woning Btrekt in weerwil van het gebrek waaraan het éa dOi oadordöm n door armoede ten prooi ie Ongetw ld zuHen er onder onzo lezers zijn we hopen zclts vele dia de scherpe tegenstelling willen befpeaverzsohteg die de gouden bruiloft welke aaitstaanden Pinadtft op een zolderkamertje te dezer stede cal norditn henlfieht door doelmatige giflicn vo r de jubilarissen tot een feest willen maken welks licht niet alleen op ijicn 12n Februari maar ook op volgende dagen kan het zyi tot op hüri laatsten dag valt Aria van Hoorn versierd met het metalen kruis en Giella van rfer List woiiéude ia de DüeléSfeeg L No 191 verdienen naar dd bns verstrekte inlichtingen die b angitelling volkomen De Minister van binnenlandsche zaken heeft goedpevoftden in de hoofdkiesdistricten Ivciden Oodda Delft Rotterdam Brielle s Grsvenhage Dordrecht Haarlemmermeer Zierikzee Middelburg Qae Leenwarden Sneek en Dokknm de onderkiesdistrioteaaan te wijzen Wij biten hier den staat betrcfieodehet ho fdkiesdistrict Oouda volgen Gouda Oudewater Hekendorp Langemigeweida Bodegraven Papekop Woerden Rietveld Wimrder arwoutswaarder Boskoop Zwammerdam Aa lander d B l OUU lUU Sterk dat ik mijeelf en mijne regceriug daardoor heb gjcompromiteerd I Vlievel in Engeland to the extent of compromising myself and my government Ik sic d it ik inij Iieb vergtsi d it ik werd bedrogen of ïich heriicinindr dat ik mijielf bedroog Ik latit nu het üngeUclie bandu enaotschap varen Ik geloof niet Linger in de Kiigelaohe staatkunde in de Kugelsehc iV gtf ring in het Bngelsohe volk Ik aanvaard de Bnssische staatkunde en het Bussische boadgenooisehap Ik beu han mnhanger Ik ben Basaischrr d in de Russen lelven Server pacha verzekerde dat hy dit met de stnkken kan bewijieu eu een der andere leden der Turksohe cdminissie by hrt Russische hoofdkwartier voegde er nog het volgeude by Wy werden door Engeland aangemoedigd tot dén oorlog en zelfs tot liet voortzetten der worsteling ook toe il ons beier oordeel fide liit wij vrede mofsteu sisiteii tot eiken prijs Reeds vóór den val van Plevna liaildeii ivy met de Russen vrede kannen sluiten wanneer Engcland s raad ons niet had weerhouden Ik dorf Biet op de olBoiffle depêches van lord Derby I eie wareu duidilyk ui helder Indien wy tt geloofdeu hadden wy vnn Engeland niets te hopen Maar de diplomatie gelooft niet het merat i officieele nota s Wy geloofden offioieuse sorblaiingen Het waren de pnrtio lieir graprekken van lord Beaoonsficld niet Miiurus Biy na dffl liccr Lnyard met Server pacha en nut den Sultan die ons aanvnurdcu en bedrogen Hierop doelde Z È rver pacba toen hij u zei de flat hy ledToge werd Ik kan u venekeren dat noc geen drie weken geleden Laynrd ons Ënglands hulp bdoofde y moesten maar volhouden nlles zofe lioh tdn lotte wd eebikken Ikgeef n vryheid ra over te braigeD w it ik u zeg Liyard zeide m ffOelooft gv dan dot ik als een vriend van Torii hier gttonden b n voor oieti Begrijpt gy ntet dat ik werd gezonden om a aan te moe iigtn en Biosland te bdeedigen ftelooft mij houdt niMii Sloit geen wede Vecht tot het einde O beer Ii ard trouwens kwam rond daarvoor flit Wat hij teide w n alle gezanten in Konstanlinopel Htt wa geen geheiai 11 ira zelfs indiMMeti M openlyk moedigde hy ona aan mttm uid r teiegran vau denzelfdru CJrrespoDdeat btykt na tevens dat deonderhandeiingm werden Tertnago doeidiéa de Turksobe gevolmachtigden niet kcniden be liritSB om de autoismie van Bulgarye tot Ie gevea Billgarye ton dan begrensd worden door een punt dieht by Kanitantinapel aan óe eene zijde en floor Salomiki aan de andere Aan het rnhtstreekseh gezag van den Sultan bleef zoodoende eleohta Konstantinopel met den onmiddellykea omtrek Daarin konden de afgevaardigden niel dadelyk toeiteanien en de Runen bleven voortrokken ofschoon anders gaarne te Adrjano l nren grf leven Al de overige Wiiten zoudea bij de Russen veel minder bezwaar hebben ontmoet dan dnt hot ccnige waaromtrent ze niets wilden laten vallen Al het overige tranwena besoboawden y zelven merj alt iuk n van Buropeeseh belang waarover ook de mo eBdheden moesten oordeelen Torn de carres K üi Bt p 28 JaU seinde was ineu het nog niet ens grwordcn Eerst later gaven nH ir en weet de lurken tde Alia mogendkedea ea daaronder ook Rusland liébbMi de aitnoodiging aangenamrn vnn Oostenrijk om een congret ta honden ten einde de Oostereclie qaMilie U regelen op den grondslag der vredespreliiniOtÜdB AnefB Busland van meeaing dart bet saailaaaA eongtn niet U Weenen behoort te worden jrehooden Hoewel de verstandhouding tuseehen Webnen n FM rs6atig goed i en men geen samen ffaan vab Ooztenrjj net Bagaland te vreeeen hee soh ét fintajaah regeeriagf oek de onderhand liugan W wflhw anttrekUn aas den lavloedi an aom nigt Ifi eia io 4e Iwoldatad rkn Menr Rnslnd zoift bmitbaar oekr af meent v yke etoAlle mo kh d n iMp ttd te tikl Ui ülitbMre meMt mki a n faetzelMe Mad éal de B isRis rdépen la RirnnJ dtidiSi k dok mH iet oo f op de verdediginig Woeit opgeateM Be troi Mn atneip di tbaM sag nif Bail tKl kamen blfveii in SmheniS Wd w rfl daSirviWi de oliald gegeven san de beJ zwifceo tao drt dVi rtdeb over de tldnim maar dagclyks gaan nog sterke transporten naor Bulgarije en Mk dipitetwaar deriélve w w in Rnmeni nietTeel l N it M tt kan de jsask Mioridopig geheelin hel tittdien Men oadal daaniit nietj kab Worj r i j in Mt WIMeB Men omdat daartiit nietj lab W J den afgeleid omtrent oogenbliktelp eeVaar Maar f Danderdag s t qnd vopr het gereobtfjiof te s r manlf apraekt dat de Busische regearfcff teer dwaaa Teuiin e terecht C D Botterop vraol tnyder alhier tanêfctf ta Mo f Ooa niri t Mm Wad vei besohuldtgd van oioed riU fea dafld l i In den en Moeraipcllc Bleiswijk Bergschcnhoek Rceuwijk Moordrecht Nienwerkerk a d IJsel Capelle a d Wsel Lekkerkerk Krimpen n d Lek Ouderkerk a d IJsel Ouderkerk a d IJsel en Krimpen a d IJsel Berkenwonde Goudernk Schoonhoven Slolwyk Bergambacht Aromerstol Haastrecht Vlist Zegveld Linsohoten Linsohoten en Snelrewaard Moutfoort Montfoort IVilleskop en Veldhuizen De heer C van Ee assistent aan het station van den Rijnspoorweg te Amsterdam is met ingang vau 15 dezer benoemd tot slationsohef te ZevenhuizeuMoeroapelle in plaats van den eervol ontslagen beer vaa der Ven Dior de afdeeling Woerden en omstreken der Hjllandsche maatschappij van landbouw is beslaten dit jaar eene tentoonstelling met daaraan verbonden harddraverij te doen plaats hebben In de nfgeloopen week vergaderden op uitnoodiging van den Burgemeester een 20tnl notabelen uit Nieuwveen over t voorzien in de behoeften van of het zoo mogelijk vergoeden der schade geleden door slaehtofTirs van den op 21 Jiiiuari aldaar gewoed hebbende brand Bijna eenparig werd het gevoelen gedeeld dat er alleen beliwrde ge orgd te wordeu voor de minvermogenden ouder de getroffenen en geenszins voor hen wier goederen tegen brandschade verzekerd waren Er werd onmiddellijk met succes eene iiisohrijviiig onder de aanwezigen gehouden en den volgenden dag de daartoe strekkende lijst aan de overige ingezetenen aan hunne huizen aangeboden hetgeen mede een geweiischten uitslag liad zoodat binnen 24 uren zoodanig t taalryfer werd verkregen dat men kon rekenen dat de werki lijke slachtoff rs d iaruit voldoende schadeloos gesteld kouden worden E ne nieuwe vergadering belegd zijnde werd die uilslag meegedeeld en de ingeschreven som onder de ungetnkkigeu naar gelang der geledene schade lerdeeld Na afloop daarvan echter werJ door iSiSa drr aanwezigen door slechts weinigen ondeisteond voorgesteld om aangezien ook onder de verzekerden eenige desondanks nog door den brand hadden geleden in de dagbladen eeu beroep op de algeinecne liefdadigheid te doen Velen van oordeel dat zoodanige handeling den toets der zedelijkheid uiet kon doorstaan vcrkLarden zich met kracht daa tegei en dat voorstel werd dan ook met raim twee derden van de stemmen verworprii Door de Rotlrrdamsche Ki svereeniging Barperplieht is tot eaudidaat voor de Tweede Kamer gesteld Mr A Kerdyk door de Amsterilamsohe van gelykeu naam Mr A S van Nierop Bij kon besluit van 7 January jl is goedgekenrd het door de staten der p oviucie Zuidhollandvastgesteld besluit tot wyziging van het i kmeat op de wegen en voetpaden in dit gewest Het heeft Z M den koning behaagd aan ket fonds ter aanmoediging eu ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden andermaal eene gift van f 200 te vericenen Jfaar nen oni verzekert zou het door den Minister van oorlog bg de behandeling zyner begrooting toegezegde dislocatieplan reeds naar den Raad vanState zyn verzonden N R Ö Met betrekking tot de benoeming van officieren tot bnrgerlyke betrekkingen luidt de ciroalaire van den Commissaris des Koiiings dezer provincie aan de gemeentebesturen in Zuid Holland als volgt De heer Minister vsn oorlog heeft den wensch te kennen gi gevcn dat oIBcieren van het leger niet tot eene bnrgerlyke betrekking worden benoemd noch hiic eeuige opdracht door eene bnrgerlyke autoriteit worde gedaan dan nadat daarover te voren liet welmeenen van Zyne Excellentie zij gevraagd Hierdoor zullen moeielykheden worden voorgekomen die anders allicht ontstaan Voldoende a n het verzoek van den heer Minister van binnenlandsche zaken heb ik de eer hierop uwe aandacht te vestigen met uitnoodiging aan het verlangen van den Minister van oorlog ib roorkomeode gevallen wel te willen gevolg geven 1 Het tiitvoerend comité van de Nederl hoofdcommissie voor de internationale tentoonstelling te Pai s heeft ter kennip gebraeht iran de leden diat coronisiic n Tan de inzenders dat aan elk hunner op anvragaeï eene persouele toegangskat rt roer de tentoonsteUiug zai worden verstrekt Daartoe is het noodig dat elk rechthebbende die lick voorstelt de tentoonstelling te bezoeken voor 21 Februari aan het kantoor der hoofdcommissie Binnenhof te Oravenha doe toekomen twee eïjemplaren vsn zyn photographisch portret viaitekaart fotrmaat niet booger dan twaalf oentimettra en nitt breeder clan zei oeBtim t rs E ke photographic moet op de keerzijde io zeer leesbaar schrift naam en voornaam van den titularis dragen en in het Fransch opgave van zijne woonplaats en of hij is lid der hoofdcommissie of inzender exposant in het laatste geval met vermelding van de klasse waartoe hy behoort De toeganskaarten zijn personeel eu mogen op straffe niet aan anderen worden afgestaan Aan ledere firma wordt slechts ééae kaart toegekend De kaarten zijn geldig voor den geheelen duur der tentoonstelling bthalve die van inzenders van levend vee eu tan de deelnemers aan den wedstrijd voor tuinbouw welke alleen toegang verleenen voor den tijd dat de wedstrijd dnurt Van 21 Februari af worden geene aanvragen voor toegangskaarten meer aangenomen Tot bibliothecaris vsn de uiiiversiteits bi oliotheek te Amsterdam is benoemd de heer dr H C Rogge Wederom is bij den Burgemeester van Amsterdam een aauzienlyk bedrag 640 ontvangen van een onbekende die te laag aangeslagen is in de inkomstenbelasting Tc IJmuiden had maandag II een treurig ongeluk plaats Een tienjarige kna ap die met het spoor bootje van Velzen uaar Uinutden terugkeerde viel over boord en hoewel men na vele pogingen er in slaagde het kind aan wal te brengen is het kort d iarna overleden trots alle aangewende middelen om de levensgeesten op ta wekken De knaap wiens ouders te IJraijiden wo nen had de school te Velzen bezocht en keerde van daar terug De ilidd Ct deelt het volgende mede Bij den jongsten sneeuwstorm geraakte omstreeks de Willemstad een tjalk op ecue plaat waarbij de schipper met zyne vronw kindereu en knecht door erne sleepboot werden gered en aan wal gezet nadat alvorens de schipper alle Inikeu had dicht gespqkerd Nogthaas werd er een meisje van 6 jaren vermist dat in der haast aan boord nergens te vinden was zoodat men veronderstelde dat het over boord geslagen en verdronken was Nadat het weder bedaard was ging de schipper met eeu hooguars uaar zijn vaartuig om te zien hoe het er mede iresteld was Aan boord komende vernam hij achterin geschreeuw en by het openen van het luik vond hy zijn kind in goeden welstand op den trap roepende oiu hare ouders Tydens de stranding en de beweging aan boord was hel uit angst beueden in eene kast gevlucht zonder daar op gemerkt te wor den Ongeveer 14 dagen geleden verdween by een winkelier in dameshoeden iu de Maarsmausteeg ic Leiden een opgemaakte dameshoed uit den winkel Dinsdag namiddag passeerde door genoemde steeg eene meid genaamd J Z wanende aan bet Klooster gekleed als juffrouw dragende eeneu hoed gelyk aan den verdwenene hetgee de aandacht der winkeljuffrouw van gemelden winkelier trpk die haar dan ook volgde en naar de herkomst van dien hoed vroeg Daarop volgden hevige verwytingen van de zyde van Z zoowel binnen als buiten den winkel waarvan het gevolg was dat zich een aanial nieuwap er a Toor den winkel verzamelde Der politie met de zaak in kennis gesteld mocht het gelukken Z na pertinente onikentenis en erubilleiide onjuiste opgavea te hebben gedaaa tot bekentenis te brengen aU wanneer zy opgaf den hoed in quaestie ontvreemd te hebben Teu haren hnite werden o a nog gevonden een paar nieuwe damealaarzen een nieuw corset benevens een nieuw zoogenaamd spoormandje welke voorwerpen zooals later bleek mede door dieiatal verkregen zyn De rechtbank te Parys heelt een belangrijk vonnis geveld tegen de paters van de congregatie van hetHeilig Sacrament die door den Slaat niet als geestelyke orde erkend is Zulk eena orde kan naineiykgeen voste goedereu knopen of aaavaarden en nietin rechten optreden Dit heeft dp orde evenals vela andere echter niet belet om door wetiontduikingen zooals door het overschrijven ten n ai barer leden in t bezit te komen van vaste goaalMNai Bedoelde congregatie nu heeft een terrein en Mtanr ta Parisin de ne de Chaeaubriand jllii ii iii ik M heeft njilJ ojric tea 1 F R Ue eigenaren m de oongrenie da bebouwen betwistten hi r het teckt hiertoe fMidaar een prooet Zes paters versohenen voor de rechtbank en verklaarden hoewel tij de gelofte van armoede afgelegd hfdden dat zy persoonlijk eigenaars wareu van bftterrein en het gebouir om het te kpopen waron eenige hoodeiddniaenden franken noodig Be tubers pleilten dat de verwaerdcrs slsyhta voor de leqs eigenaan Vft en dat de beaittiog bet eigendom waa van de congregatie die geen vost goed mocht hebben en dat de congregatie au niet in rnihten kunnende optreden zich niet d r de poters kon laten vertegenwoordigen De rechtWk heeft de verweerders in tongelyk gesteld en i ÏJi Mi atnnga bewoordiagcn vtrrai Tonnis waarin die hardnekkige pogingni onf de iret te ontduiken ge braudmerkt vorHeii tfgei trin iiitiesproken Onder ander u Z gt het dai i et i taak der justitie is de maskers te doen wegvüllen ficliter Welke de verweerders zich trachten te vtröerg n en die zij met eigen hand badden moeUu afrukken Het is zeker vreemd dat men in de laatste tijden zoo benard voor Turkije niet meer hoorde sprekenvan de ontplooiing der heilige vaan maar nogvreemder is de verklaring welke dp Norid AU Ztg aan dat stilzwijgen geefi Dit blad gewoonlyknog arcrnsiig beweert dat de Sultan er van heeftmoeten afzien om de Vaaa van den Profeet te ontplooien aangezien hij dat palladium niet meer bezit Ben Italiaan xou de groene vlag reeds lang geleden van de ontrouwe wachters der Moskee gekocht hebben en de kostbare reliek moet zich thans in bet musettpvan Turyu bevinden De Japan mail meldt dot de SeUii Km een Japanscb oorlogschip te Yokoska gebonwd eerlang zal uitloopen tot een kruis of oefeningstocht naar Europa en geheel met Japanneezen zal zijn beniand Dit zal het eerste voorbeeld zijn van een schip in het verre Oosten gebonwd en geheel met Aaiateo bemand een bezoek brengende in de Europeesche wateren Laatste Berichten St potersburg 8 Febr Het regeeringsblad bevat den woordelijkschen tekst van de overeenkomst tot sluiting van den wapenstilstand op grond waarvan de vijandelijkheden werden gestaakt Londen 8 Febr In het Lagerhuis heeft de minister Northcote de voorwaarden voor den wapen stilstand medegedeeld De ontruiming der verdedigingslinien van Konstantinopel zeide hij maakt den i toestand van ernstigea aard en geeft aanleiding tot de vrees voor rostverstoringen te Kotfstailtino h Daarom is door de Kegeering lievel gegeven dat een deel der vloot naar Konstantinopel zal stevenen ter bescherming van personen en eigendommen Zi heeft vau dit besluit aan de andere Hegeeringen kennïi gegeven en haar nitjenoodigd zidi by dezen slap aan te sluiten zoo zy daartoe geOetgd raoohfen zyV Aan Rusland is vsn dezen stap alteea keitnii gegevcq Met Iniden byral werd deze mededeeliiig t begroet tj Londen 8 Febr Lord Derlflr verUaaida iftbdLj Hoogerhui dat Ai Éegeering nJefbethüdtUmet BT voornemens der andere Begeeringen Het binnen loopen der Ëagelsche vloot in i T rksche wateren was echter evenmin eene bemoefj giiig voor Turk je als een dood van vyaadsehap tegen BosUnd en was ook niet als een eerste stap tot n oorlog te be schouwen Hy hoopte dat het Huis over detan maatregel bevredigd zon zyn en vettekerde dat g pé afwijking hoegenaamd van de sedert lang ontwikkelde en steeds in acht genomen politiek Moogd werd Lord Oranville bihykte de politiek der Regeering II I I KaDtoogcrccbt te Gouda In ona vorig nr had by de vermelding vSIl dè zaak van G J W nog gevoegd Moeten zyn Het O M concindeerde tot veroordetliög iq een boete van 100 gulden of gevang van 14 da eii de verdediger van den beklaagde mr II J lCraaeB burg tot niet ontvankelijk verktaring van he Q lI I I I I I rj ia Biirg erlijk At and GEHOBEN 7 Febr Hendrim Jokinn o du B C Brnio en d l Temet f J OVERLBDEU 7 ekr I W Baot j ♦ J Tften 1 11 B P A Willemse m i Cf ïsnd uorJer j Ko l o m t i 8t l Ifsk mX Hst 17J B Matte S jVlC SittHtóV 3 ADVfilD Ï8ii uija geliffdi jQa4w Hunne tknkbaro Itinderoo