Goudsche Courant, zondag 10 februari 1878

AANSTAANDE WEEK Voortzetting der Opruiming TOT SPOTPRIJZEIV Z03ST3DJ1LC3 lO SrETBnj JLJElX 1878 S0C ETEJT 0i SGE OEGE ZAAL KUNSTMIN TOONEELVOOBSrELLING op DONDERDAG 28 FEBRUARI 1878 ten bate der behoeftige nagelaten betrekkingen van de verongelukten met het Stoomschip FBIESLANl en den Loodakotter 2P 8 te geven door eenige HH ONDEBOFFICIEBEN van het Garnizoen te Gouda Op te voeren Stukken DON CEZAB SE BAZAIT TOONEELöPEL in VIJF BEDRIJVEN Naar het Franscb van DüMAKOl KN d ENNERÏ mm m saleit BLIJSPEL in TWEE BEDRIJVEN Naar het Hoogdaitsch van Rodxbich Bknedix AANVANG TEN 7 UBE Prjizen dor Plaatsen bj inteekening fO Hü by niet inteekenlng en voor ntet Leden f 1 25 Plaatsen zyn te bespreken op den dag van uitvoering van des morgens 10 tot des namiddags 8 uur tegen betahng van 0 10 per plaats De ondergeteekenden hebben aan den Ilccr D HOOGENDIJK voor hunne firma de Procuratie verleend HOFFMAN k C Gouda 9 Febr 1878 Sociëteit Ons Genoegen Bal Haspé op MAANDAG II FEBRUARI 1878 des avonds te 8 uren ZiJ die GEMAöKERD komen zjjn verplicht zich aan eene daartoe gestelde Commisne bekend te maken HH Leden met iérxf Dame of één hunner Kindenen hebben VRIJEN TOEGANG Meerdere Dames of Kinderen 50 ets p persoon HH Leden wordt hcrinnenl dat Kiaderea beneden de zestien juar NIET worden toegelaten INTRO DCTIi Toor Vraemdelingsa 1 49 per persooa Het Bureau zal niel vóór lialf Zeeën geojiend zyn Namens het Bestuur Mr P J SNEL Prendent H JAG ER Secretarie HOTEL TIVllJ GOUDA BUITENGEWONE VOORSTELLING op ZONDAG 10 EEBBUARI 1878 door het gunstig bekende Geielschap van den Heer A WINTER en J VAN debVANK SOLVER van Rotterdam De VOORSTELLING zal bestaan in Maatschappij tot UT van t ALÜEMEE X DEPARTEMENT GOUDA S LEES7EmMIl op DINSDAG 12FEBBUABI 1878 des avonds tea Vj uur Lokaal Nut en Vebmauo SpaïKER de Heer Dh H C R O G G E van Leiden Toegangkaarten voor Stadgeuooten niet leden en voor Vreemdelingen verkrjjgbaar bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN De Sicretarii H W G KONING ZOi DAG a s weer 1 PORTRETTEN k l L H S ERRE mm m v m m Wl DEURWAARDER LIBDjBSDICHTEB BLIJSPEL met ZANG in Tivee Bedrgven OAABHA DE BRUIDSCHAT VAN VIJF STUIVERS BLIJSPEL met ZANG In Een Bedrijf TOT sm t De Dwerg Olifant Operette in één Acte Nooit alhier opgevoerd De Pauzen zullen afgewisseld worden door het Café Chantant Gezelschap waaronder zal uitmunten de Hollandsche Comiek de Heer TOMPÜÜS verder afgewisseld door DUO S SOLO S enz Aanvang MATINEE 12 ure Entree 0 15 waarvan Ó IO in verteering Aanvang SOIREE ten 7 ure Entree 0 25 X en KNECHT EN LEERLING kia terstond geplaatst worden b W STIKKER TAPUT MA AZUÏT Korte Tiendeweg D 3 SoDDA Dttt VA A Bkiukxa X V i i 9 Kill f JKillf lllf imiMNSCHS RODKVERDRIJVER Schoorsteenveger en Metselaar GOUDA S HeHng traat F 47 V Berallen fut een Zoea N VOOBMANN Langieaab Brecierftld 6 Pebmari 1878 Heden OTerleed op het alleronverwachtstmijn geliefde Ëcbtgeuoot de WelËdele ZeerGel Heer J C Th QANDVÜÜRDEB in levenMed Doctor alhier yfm J C Th GANDVÜÜBDER DE NïBF VWWKOMIM dóucfa 8 Feb 1878 Vrienden en Bekenden gelieven deze algemeene Uvent all bijzondere kenniêfftotng aan te nemen Heden overleed kalm na een langdurig en imartvol l den myn geliefde Echtgenoot CfilBTOPHEL DAMAN in den ouderdom van buna 50 jaren na eene gelukkige echtvereeniging van ruim 3 jaar Wed C DAMAN A M Eskens Amtttrda m 5 Februari 1878 Heden overleed tot diepe droefheid vaa mü myn Zoon en tiehuwddochter mgne gelieffle Ecbtgenoote CATHARUNA van AN DEL in den onderdom van 80 jareu na eene gdokkige Eehtvereenigmg van ruim 54 jaren Moordreehi H KLUIT 7 Februari 1878 JEmiffé kenniegeving Heden overleed tot onze groote droefheid ons geliefd kind JOHANNA ia den onderdom tao 16 maanden J C VOORMANN Jb K VOORMANN LA VGERAA Br et f ld 7 Februari 1678 De Ondergeteekenden betuigen laogs dsxen weg bannen weigemeenden dank voor de vele blaken ranlwlaagstelhng van Familie Vrienden en Bekenden ondervonden ter gelegenheid hannu TIJFTIG JAKIGE Ecbtvereeniging O M WOERLEE J WOERLEE VAN DEB WOLP Mede namens de Kinderen fvuda 7 Febr 1878 t II den Ondergeteekende behoefte langa decen weg igne erkentelgkbeid te betuigen niet slechte aan het meerendeel der Kiexerain bet diitrict Gonda dat hem koos tot Lid du Piovinciide Staten ran Zuid Holland maarook aan allen die hem bg zgae reufisite blaken van sympathie en belangstelling hebben betoond E BLOK Lekkerkerk den 9 Feb ruari 1878 Mevrouw LTSSEL d SCHEPPER Gouwe vraagt tagw 1 MEI ee e KEUKENMEID Hil DLIfiTI G BiJ geregistreerde akte den 6 Februai 1878 voor den Heer Kaatoaregter te Oouda verleden is aan den Heer DIBK H006SNDUK Kantoorbediende te Gouda rerieend Handligting tot de uitoefening van het Kassiersbedrv onderteekeninK bg volmgt voor dm Chef van de Firma HOFFMAN Coupaonie te Oouda tot bot voor dese oBÉvaagen van gelden op wiaaelr ea Iwt doen vas aoodanige verrigbngea als door gaméida Hm in hma belang wordt vaniaeU w d a kka dr j rm handel in jM algameen ea M doen van winkelnering ip noideniarswanii m in verband daarmede tot de geheele oat aB o nitgava van en hwriliilifiini ovar iga inkomsten en hei sloiten tw verbindtaniMen to4 aan an a betrakkelnk Oaaohiedanda biervan aankondiging ingevolge drbepalingen der Wet D Griffier bg het Kantongeregt te Oouda 4J Advertentiên Wegens geringe deelname zat het aaogekondigde CONCERT BSR OCARINOS op 14 FEBRUARI geen plaats hebben WiPi Mliii Op aanluntdend verUuigen Eene Builengewune VoorstelÜDg te geven door de Letterlievende Vereeniging OEFENING BAART KUNST van ROTTEltDAM in de Sociëteit ONS GENOEGEN Boelekade Zaal Kusstvi alhier op ZONDAG 3 MAART e k des avonds ten 7 ure met medewerking van den Heer ANTON DIAMANT Lid van Verdienste van genoemde Vereeniging t Pfognmma zal bestaan uit TWASmSEENLOOBS Ben kroon voor den onden Zeeman OMtpronkelyk TWneelspel ia 3 Bedi ven es Tafereebm door A Rousch Qfsonjan dooi jQtj 10 niet Snloersfl inys ivlin 1 Itedrijf iiitbet Hoogduitsch van ALtx ILyz Vertaald oor üv Uo uikk Lid van O B K Prjjïen ilor p aiitw n nis unar gtwo nte Inteekenlijstcn m beuils in circulatie J KIIBERT iABn ciHii A QeSnailleerde PORTRETEKN uaar de Inatste vinding KOÜLPORTRETTKN die in duurzaamheid gewone Pbotograuhiën overtreffen V£HGBOOTINUËN L sten PasaepartouUent UrU erseel Zniverliigszout t echte algemeen gnnstig bekende KSEEL ZUIVERINOSZOUT een zeker tegen maagkmtlen tuur braking hartr luz is thans echt verkrijgbaar in 1 4 lea k 15 Cent 1 2 pakjes k 27 ent en e pakjes ii 50 Cent ta Gouda bg J H BOERS Apotheker en te Botkoop bu A J VA TWOUT Gratis en franco venendt Richter i Boekhsndel te KMertm op fnnco aanvmge door het gebeele Kijk en naar de Oreneescfae Beiittingen een 116 bladigden dik uittrekKl uit het wereldberoemde werk Dr Airy s Nafuiirgcneeswljze IKt met vele eehte getmgKhriften vkh gelukkig gennen Iqden voorziene werkje ksn iederra i ke met volle ovoiuiging wonten aanbevolen Niemand vannime derhalve bovengeDoemd uittreksel te ontbieden Goiuda 16 December 1877 Jf De ondergeteekende onder de nienwe kundige wet het theoretisch en praktiscb scbeien artseng bereidknndig examen als Apotheker met goed gevolg helAonde afgelegd heeft de eer u kennis te geven dat bg na gedurende vnf jaar aU deelgenoc ia de firma va MlTEBSOKkSruxHKUsa alhier werkzaam gefeest te zgn zich thans als te dezer stede geveatigl beeft op de Gvuwe tchuln over de Tmrfmarkt fiet is hem aangenaan bg deze te mogen verklaren dat HU Geneeskundigeu dezer gemeente zich bereid verklaard hebben mhchtingen te geven aangaande zgne kunde naawgezetheid enz enz Zich in uw vertroovrm aanbeveleude en tevens balovende eene steeds civiele en spoedige bediening noemt hg zich met de meeste achting Cv Da Dienaar J P WEIJER EEN FATSOENLIJKE mm OF LEEMQ kan dadeigk geplaatst worden bii H J vak dib BEN Ledikant Kamerbehanger en StofEeeider Mevrouw LüUÜS vah GOOR vnagt teg t VLEI aaaat L EEN TWEEDE ISIO die goed met de w i ich kui umt oaa j ata 0 eobare Vrijwtliige Verkoopiug A bji Veiling en Verhuoging op JL WOENSDAG den 27 FEBRUARIJ JnÉf e by Afslag en Toewgtingop WOENijUAG den 6MAART 1878 beidedasen des voormiddags ten 10 ure ten huize van den Heer A BaoziE Kastelein te Oudeikerk aan den IJuel van DIVERSE PERCELEN Wei en HooUand in de gemeente Ouderkerk a d IJuel grootendeeb in den polder Kromme en Geer doch gedeeltelgk ook in den polder Zgde te zamen groot ruim 15 Banden bg biljetten breeder omschreven Te aanvaarden dadelgk na de toewgring Betaling der Kooppenningen op den 1 Mei 1878 Nadere informatiSn zgn te bekomen ten Kantor Tan den Notaris G J 8PRUUTteOu i rktrk a d IJmL Openbare Verhooping 2 DINQSDAO 26 FEBBUARU 1878 in hei Dia aan de Gouwe wgk C No 234 te Gouda van een netten Jnboedei waaronder een anttek Buffet oud blaanw en gekleurd Boretieinoaie en nieuwe OUeverfSchüde rijen Antiquiteiten Verder circa 300 potten Gember van gerenommeerde merken originele verpakking 50 bussen Aspergeg een partntie zwarte genrue Beeco Thee direct uit China aangevoerd eene groote partg Sigaren enz enz InformatiSn i n KaBtOM TM Notaria Mr KIST te Gouda Uit dehandte KOOP ofte HUUR BEN NÈT NIEUW QBBÜÜWD WOONHUIS aan de VEST bij bet 8T00MB00TBNV1IBB te bevragen bg H FAALT TimmermaD EEN OPPASSER GEVRAAGD voor een paar oren s moi geUs Adres franco letter O aaa den uitgever dezer Conrant Mejufvrouw BESZELSEN op de GOUWE verlangt tegen MAART EEN SA UEISJi niet beneden dg 15 jaar J H Schmidt FABRIKANT IN PARAPLUICSens Babbefe Bmrt MJ 4e Untm M X STEENKOLEN 65 C P £ l tór blijven wU oate Staenkolen afleverea kontsat londar kortinS VBU aaa buia beaorgd JAIV PRINCE Cle Gouda 9 Febr 1878 Bij Keel Borst en Longziekte zelfs bq ingewortelde kwalen waar geen ander middel wilde helpen vaa Zeker gevlg sm Attestea Drolven Borslhoiiig Fabriek va a W B achealwtBMir te Mate Alleen echt wanneer de metaalcapsolen waarmede de fleaschen gê loten zgn nerenstrandeo flrmastempel diagen veriaqghw ia Aesaeken a fl fl 1 en 66 Gent te Te Gouda bg F H A WoUt Soekoop bg A J van TwonL Haattrechl b J D den Hartog Oudeumtet bg F Jonker Idenbwg Waddinxveen bg C van Benwen iHI BI MOOI M l Het gebruik van uwe lüom bekende HAABBAL8EM beeft met zoovad sncces gewerkt dat mgn vronw een prachtrol hoofdhaar terug gekomen heeft mag ik n dus verzoeken met brenger dezer andenüud deiel flacon 2 mede te geven AmOerdam 1 Oct 1877 get W J KBUSBR Uitval VBB Haur Bboa of SofaüTen Dan Haar Kal Flekkan FUn in de Stitaadelhnid taaanroriB Troectiidig grill worden al deze onaangeaaambeOaawHTdeuurbannen door de AMÊmOiN BAIiM Binnenkorten tgd rerkrögt de bdiMrde huid haar vorige groeikracht wnler Fnnco aanvraag k 2 de flacon gemakshalve 42 bkuwe postzegels of portwissel alsook op rembours bgTHBOPHILE Haarkondige Frederiksplein r No 32 AmUrdam Het adre berust bg mg Gonda Dnik van k BriakmaB