Goudsche Courant, zondag 10 februari 1878

Ni 2101 Een groot a mtal telegrammen geeft benoht omtrent hetgeen er te Rome voorvalt met betrekking tot de toebereidselen voor de verkiezing vau een uieawen Paus Voor zooveel men kan nagaan nit hetgeen van de geloofwaardigste zgde wordt gemeld IS eene krachtige minderheid in het college aangevoerd door de kardinalen Manning Howard Fallow en Panebiauco er voor geweest om het conclave buiten Rome te houden Daarentegen mo en Bilio dl Pietro Luca en anderen zich ten sterkste hebbeu verzet en ook de Spuau che en Frjasche gizineu deden al ha mogeUjke om eru besluit te Irerhiudereu dat vOor de K iih jluke kerk v ia de ernstigste gevolgeu had kuuiien zgn lu zuover niets meer of minder dan een scliisioa dreigde Een stellig b luit schgnt nog met te zgn genomen De Italia lu che regeeriug hjndt Zich gebed onzgdig maar het toch de Fransche en Spaaneche gezanten voor huuiie bemocUngeu bedanken Het Conclave zal dus waarschgnlyk te Bome wordea gehouden en reeds is en aauvaDK gemaakt met de tnebe j reldselenvoor deze vergid welke U dezer zal aanvangen De Fransehe Kamer nam Vrqdaf twee hcbngrgk I wetsontwerpen aan waarmede twee lastige panl I van de dagorde der politiek zgn rerwyderd het een betreft den Staat van beleg het ander kffc I rondventen vin eesehnftpn BINNENLAND GOUDA 12 Febnun 1878 Zaterdagavond rrd alhier eene vergadering gehouden van hit D parlement Gouda en omstreken der Maataohappg viq N rerheul Ml vaa de Com I lotsme die de oBtvaagtt trt MaalaetM in Joh I a s voorbereidt Met leer v el ingenomeuheid wi ri het bericht ontvingen da door den Gemeenteraad I ƒ 500 voor volksfeesten was toegeataan en besloten een missive van daukb miging aan den Raad te zenden Kenc dergelijke m ssive zal wordeu ge 1 zonden aan de Soc eten ieli best die de beleefdheid h ld reeds nu metle Ie deelen dat hire lokalen tydens de ve adenng voot alle leden der Uaatschnppg zoo biuneii als bullen de stad toe I gankelgk lullen zgii Het wanrb irgfond i oir de leden der Afd byi ngebracht is w 4rsülii nl k t ereikeud om eene behoorUjke ontvangst te veraker n zoodnt aan hen die geene leden der MsH schappg zyn gien geldelijke ond rstruiiiiig behoeft gevraagd te worilen Een ander bewgs van iiigenoinenhrid intt het bnsluit van t Depariemeiit moge hierin word u eev uden dat het aautiil ledeu belingrgk ia toegenomen sedert bekend aerd dat de ulgimeene vergaden g alhier zou pi lals hebben Ook dit blijk van belang stelling verdient ten volle een woord van wnardeering Voorts werd het duikbeeld van wdwilleiiJe zgde geopperd om in dit dagen e ii dtcUmatontm te geven met medewerking van beroemde solisten en nabprige znngverfenlgniüen overwogen Hoewel ook dit blgk van medewi rking op boogeu pnj werd gesteld meende de Commissie luch ilat een dergelgke uitvoeniig inmdfr geweu eht on gu Men oordeelde dat een coiicirt ven de gw iuidlers of de guides veeli meer in den smaiik zon valleu Het programma dtr fecstelgkheden kan nu natuurIgk uog met worden vestgeeield doch dit mogeu we als leker aaimemen dat t in de tweede week mm Juli alhier met aan muzukuilvoeriagen ontbreken zal Woensdag 20 Febman e k heef de laatste aboiinemeniavoorstelhhi plaats vau tiRotterdiui olv touiieilsiZLiiehnp oiid r dl telle dtr Ih Li Grns van Zuglen ni HisptU Opgevoerd wordt Hit blg p l HmehUa 3 tn ffeerianm naar t TrahSoh vuii Theod jre B rr ere lu mei r di n ten opzicht verdient deze voorslelliit aiibeveli ig en het loudsohe piibluk zal dan nog etin in de gflt aihtid zgn om de taWntvoUe nc turs Hispili V nZuijlti 111 b it 1 rlissen in himnevolle Lincbt tl biivoiiil riu Dit l in ste voorstelli i j ein drjk broek oi twtiiioht I iiiiJiJ J U il till il ox OjSLcn ros 8 8X XSIJkXn ii jilii il i fl l I i yi L iiiai M iii B i i i niiMB g P I IIII U IIII ÜW0OÖ3O woji i Ta All ffWiti uiT HAAI K i1 J i t j J t y n s XMfrf b cws i i atfffttff a fi ftffV i tt a $ fc ïBv jjJiU wh am 0 wii k i f iht WserMt M A D u m vM w w N 3 abate itsjL 4 f V 1 ii r n 1 S rf t frf liji j § am h A wat i i J ill 3 h sooi n ï WlaT flisi jt5lrC 1511 et fifl iftU n éiui 4 1 n tol i Ill i il II 1 1 I dl M I a 1 U 15 j f J n j i 2 iï ï rt j AWif f bi V ♦ I il t A JJ Ht J f r U IJ f If y ft isflJI ml i I f iiidirnjO m s it WOft + 5 TSil u BC n lil ff aii tT iPM ï Unit n tf nni Uaoitl t 1 jfi 6 ah f dl pai Il M t ii nj c y H niu fnisliooH iï0 i W Tbr H £ 0 I ck P P n ft Tik ia a mai ta m immH i nn ltt öO At ftj 1 li J w Mi o u aea e i H XttéBv H fin nrf i v i K O illK ll II i ilB1 tti m atS jK jJöï1 9 ar iTfi l fn iiiA tt I IJuMitoH Vi iip i tf nsv THuBi as i fSl s l iaj l sb w fioa tjijj OU iN j nh ih 7k mi i Jtirt j 9 T 3 t l sjwöjj hswï i ch 1 an f s ti ifi 1878 Woensdag 13 Februari GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlleblad voor Gouda en Omstreken voorstel belrekkelgk de conferentie verraadt Kuslands I lulenlie om zekere punten der vredespreliminairenbuiten de beslissing der conferfntie te houden Niettemin mag het als zeker beschouwd worden dat de conferentie zal bgeeiikumeu g het dan ook dat alle zekerheid ontbreekt of zg ten lotte een bevre I digeiide uitkomst zal hebben I De mcdedeeling in het E igelsche parlement dat I de rejjeering schepen naar Koiisiantinopel gezondenhad IS met gejuich begroet Lord Derby gaf alsreden van dezen maatregel of de ooodzakelgkheif I om te Kottitantinopel de peKonen en goederen M ehristeuen te beschermen en ottkeiide eeuige anderebedoeling Allrrlei oorlogsgemchten zgn daarvan hetgevolg geweest doch deze zgik vooralsnog ongegronden een gevolg van de opgewondenheid die uog te I Londen heerschl I De agitatie die onder alle landen aldaar heenobt j en vooral onder den gezeten burgerstand schi nt I beilenkelgke afmetingen te hebbeu aangenomen Hg I verwgz ii onzen leiiers daaromtrent naar het Handelsblul vnH lieden dat eene Irzeuawaardige priicullere jcorre8 udenlie bevat j Het imngevraagde krediet is lu hel Lagerhuis ten slotle a iii euomen met 3 8 tegen 12 + stemmen dns met een meerderheid van 2j4 stemmen voor de regeeniig Dcie soort van Engelsche lusschenkomst schgnt grigk alle maatregelen der oierjeesche furteuvriendeu tot nusver eer nadeel dan voordeel aau de Porte te znllen torbren o Keu gisteren ontvangen tekgram mebit wat na i hel Jongste besluit der hngelscha regeenug te verwaoh j ten w IS Pnns fjorlsohiikoff heeft aan de groote mageudbtden te kenmu gcceveD dat Rusland thans I kctictfda doen loa als luigebnd ca flwt ketitslCde I doel all Ie ËugiUche rcgeeriog tofbeacheruiiug van leven en eigendom Ivoos aiitinaptl zou bezetten Dit geval schgnt Loril Dtrby met te hebben voorzien Eu voor zoover wg uit do debuten kunnen opmaken heeft ook niemand anders er aan gedichl dat de zending der Engelsche vloot Juist lut gevolg hebbeo zou wat men door die zending wilde voorkomen luiusseheii ht eft de iKzelling van KonsUiulinopel door de Russen nog let pbuits gehad en ook de Engelsche Uoot was eergi ilereu nog met verschenen De heer Lijard seint dat hg oeu vin de vloot nog I ge en berichi had Lr is dos alujd nug eene kans I i at weder tegejibevel wordt gegeveii En liidicu IMUj Ttltgrafh goed is ingelicht d in kan thans de vloot zelfs met vóór Koi slnutiuoptl komen daar de Porie dit met wil en hit instouincn der Dardiiiielleu dus eeuc trultbrcnk zou zIJu Dau ook I trikken di Russen nituurlijk met u mr Kunslanliuopel De Praiiache regeering heeft Ijten weten d it door I haar geenu schepen liair koustnuUliopd zgn gezonden un bet l n door andere mogeudhedtn gegeven wordt mets naders vernomen De NordckulKhe ZtUmig bev it een arlikel over de znuding der Enge sche vloot aair Konstautiuopel Met deze d lad van Engeland zegt zy nadert lu t Oosterbehe drama zgn einde Het vgfde bed gf scbyut van kdrleren duur t zuUeu zgn dan de bedrgven die voorafgigiian zgn De vredilievende verklaringen van het Brilsche Kabinet over het doel va de zeuiliug Ier vloot en van de inlusschen toegcslnne crcdieten alsook over de toekomstige politiek volgeus welke ook Eugelaud de bevrgding der Christenen vau het Bdkaugebied als een voldongen feit erkent en lich terugtrekt op het beveili eu van deo Egyptisohen waterweg dit alles schgut het verlrouweu te reobtvaardigeu dut geen verdere oomiilicatiea in de Oostersche quiiesue zullen ontstaan Dtic opvatting stemt ook overeen met de informatie i die I de Narddtattche outv n m hreft Naar de tf umr Atead cat verncinit Rif df Italiaaneiuo Regeeriug oumiddellgk ua hei afstirveu van deu Kius eene verklaiiug iif dat alle b cliikkli gen genofaen waren om de vrghi id der b ru idsl igiiigeu van het Conclave te vcrzck ren De Ojstturijksehe Regeeiiiig nam hiervan niit de voistc btvriligmg I akte De Ilaliuansclie Ri geering 7iu voorts de over luigiiig hebben uiigidruU lat Zy zoewil i il heeft alsook in de inogdgkheid vel keert om ook dandnerkilyk deze verzekeriugi u na te komen BÜITEiSTLAND I Builenlandsck Oveizieht De tekal van de overeenkomst omtrent den wapen Ulatnod waarvan lu de laatate bene Hen van ons vong nummer werd melding gemankt luidt aldus Voor bet geval dat de forkeu bij de voorposten 1 om den vrede of om een wapenstilstand mochten komen vragen heeft Z K U de opperbevelhebber bun mede te deelrn dat de vijandelijkheden met eerder ïoudeu kannen wirden geslaakt dan nadat de voIgeod grondslagen aangeiiomeU lolleu zijn 1 1 Bulgarge nerdt blimen de greuien welke door eene meerderheid van Bulgaren onder de bejrolkiDg worden aangegeven en in geen geval enger kuuueo ziju dau die welke de oonferentle te Konstantmupel aangigivrn heeft tot een autoiionm tn boiuir vocsleudom verheven met eene nationale christelijke ngerriiig en eene uu iiiboorliiigtu bistoaude mililip Hil lurksc ie Ifgcr ma rich enige punten uitget nderi1 di 11 gemeen overleg later zulkii worden v isigi sii ld m Bulgmjt uinupbjuden ff 2 De onufbanktlijkhuil van Muntt iiegru moet erkend wocldi Aan Muuieiiei rii wordt etne vermeerdering van ijron 1 bied vfcjttkerd lyilks omviin overeeokorat mi t dat hetwelk liet lof der wapenen III de maoht van Montenegro brarht de defluitieve 1 grcnien n lm Inier vasigesleU worden 3 Be onarhank lijkhnd van Rnmenie en Serviëmoet erkend worden Ann het eerste ion eene voldoende achadrvergotdmg m grondgebied aan betlaatate eene wijtigiig tijner grenieu teRekerd moeten worden f i Bosnië n d Ham wia ufa m tcm autoiome admiuKtraiie en iijel onder voldoendewaarborgen Uorlti friule hervormingen moeten lude mdere olirislelijke provinciën van Ëuropecsch t Turkge ingevoerd worden i 5 De Porie aiilt Bu knd schadeloos voor de i oorlo skosti II on voor de verdere verlieten die het ïioh heeft iiuileii gitrooslei De wijz wuarip dit i geschiedt door bttuliog in gjeld of door temlori de I of andere schadevergoeding zal later geregeld worI den De Sultan tid met den Keiler au Kusland iu overlig treden om de rechten en belangen van Boaland in de leecngien tan den Bosporus eu de Dardanelldi te beschermen Als bengs van de aanneming deler grondslagen zullen de Turksohe gevolmachtigden iich onmiddellijk naar Ode of Sebaslopol begeven om aldaar met de Rdwischt gevolmnUiiigden ovir dt vrede preliininairen te onderhandelen Zondrn de aanneming d r Torenstiaude bepalingen ter kennis zal z U gebrhcht yau de opperbevelhebbers der keizerlijke troept n zid t over de wnpenstilstandsvoorwaarden op de be de I oprlogstooneelen worden onderhandeld en zulbu de K T aiidelykhcdeii voorloopig gestaakt kunnen worden E De belde opperbevelhebbers zullen bevoegd ziju om de bovenstaande vuorwuarden atin ie vullen I door op zelujre strategische punten de vcslmgeiiaau m te wgzen welke ontruimd moeten worden als stof I felgl iii wmirborg van den kunt der l orte dut zy E de voorwaarden van den wapenstilstand aaunetmt eu I tot de vredesonderhaiideliugea toetreedt I Het Russische regeeringsblod heeft er later uog f de volgende opmerking bggevoegd De wapenstiUliiud en de ri desprelimiuuiren zyn I vervat in den geMt welke daaraan lo de maand November m het hoofdkwartier werd toegekend Het H om die icdcn dat er iii gesproken wordt vau Odessa en Sebastopel als de plaatsen waar de verdere onderhandelingen zullen gevoerd worslou voor de out wikkeling der genoemde prelimiuaireu Daar de prcliminaireo nu te Adriauopel zgn geteckcnd zullen de lnt re ondetbnudeliugcu ook la die stad plaats l hebben O ntrent de ondeihandelmgen over de ooufereutie Wordt benolit dat Oostenrgk toegeeft aan Rusliinda verlangen om iet te Weenen bgeen te komen en dat Lausanne derhalve als zctf 1 der ooufereutie zal worden aangewezen Nog telegrafeert men nit Weenen Het toestemmend antwoord van Euslniid op het