Goudsche Courant, woensdag 13 februari 1878

blad eeite andere politieke richting zal zjja tqcgadaaa dan de overige liberale pers zooals o a het Uiofuie Dagblad beweert daarvan is te Botterdam niets bekend Zooveel is zeker dat de oprichten tot de erkende liberalen behoorcn goede l roi jfe eft Prof Van Herwerden vemomeu lat Z THe van pbui is de 28 wekelijkiche lesuren door den beer Heemskerk vastgesteld nog met eenige te vermeerderen Neemt men dairbij in aanmerking dat Itet met fle schooluren voor deu leerling uiel afgedaan is dat de ondcrwgzers in de twaalf vakken welke Heemskerk op de gyrauasicu wilde laten onderwijzen hunne leerlingen huiswerk zoo si geen strafwerk zullen opgeven dat daarenboven de meeste knapen buiten ie schooluren nog lessen ontvangen iu teekeuen muziek eu godsdienst hoeveel tgd aldus vraagt hg blgft er dau over voor onze blaeke laug opgeschotene knapen voor Siuke wandelingen of opwekkelijke janftensspelen die den blos der gezondheid op de wangen tooveren Hoeveel tgd voor vrije j leeittur of eigen lief hebbergeu De boogleenar vindt bet middel om de eischen van ouzeu tgd met een gematigd aantal lesuren liefst kleiner maar in geen geval grouter dan 28 in de week iu overeenstemming te brengen niet in bet verminderen van bet aantal vakken daar bij er nog gaarne twee aan toegevoegd zou willen zieu ook niet in bet afnemen van bet een of ander uur aan het een of ander vak maar alleen in eene verandering van den 6 jarigen in eene 7 jarigeu cursus waardoor alle zwarigheden als met een tooverslagizoaden verdwguen Te Harderwgk is na een arrest vau drie maanden een onderofficier outslagen De misdaad van dezen man bestond hierin dat hg zich niet vereenigen kon inet een straf vun acht dogen politiekamer welke straf later bleek ook niet verdient te zgn Drie iniuiuden had het boog militair gerechtshof noodig voor het ouderzoek dezer zaak eu na dit tijdsverloop kwam de ouschuld van den onderofficier aan den dag Nu willen w j gaarne aanueinen zegt de Arai Ct dat de slrafwelgeving voor het krijgsvolk te laude zoo ingewikkeld is dat er drie maanden mocteu verloopen eer eene vrij eenvoudige zaak eene onware verklaring vau een politieagent aan bet licht kan worden gebricht Maar moeielgker is bet roet het btqjrip van billgkheid overeen te brengen dat iemand die rioii beklaagt over eene onverdiende straf van acht dageu uog eens 12 maal acht dageu gevangen moet worden gehouden alvorens verklaard wordt dat bg al acht dagen te Ung bad gezeten Vreemd is bet maar t is toch naar de wet wie als miliuir zich beklaa t over eeue ondergane straf moet beginnen met zich in arrest te begeven Hoe lang er oog gepraat zal moeten wonlen eer die zouderiinge reobtspleging veranderd wordt zal te bezien staaol LI Zaterdag trad in de vergadering der rereeniging vinsponning door Uitspanning te Stolwgk voor een talrgk publiek als spreker op de Heer P Blok Jr aldaar Zijne rede werd met groot genoegen aangehoord Eenige bgdragen waaronder ook een viertal met muziek en zang verhoogden het genot van den avond De Proe Oroit Ct vestigt de aandacht op den toestand der Nederlandsoh hervormde kerk Die toestand is ver van rooskleurig en de toekomst zeer onzeker Men hoort en ziet in die kerk tegenwoordig bijna van niets anders dan van scheuriug en verdeeldheid en vau de uadeelige gevolgen van gebrek aan regeling van datgene wat niet ongeregeld mocht zgu De hervormde kerk gaat onder die gevol geu bepaald gebukt uUcs staat er op losse schroeven wat het beheer der kerkel ke go xieren betreft Wat is daarvan de oorzaak en boe kan er verbetering in worden gebracht Het aptwoord op da tweede vraag is minder gemakkelijk dan dat op de eerste Ds wyze waarop herstel moet worden aangebracht is juisi moeielgker dan de wgze vau ontstaan van bet kwaad De stimt die vroeger zicli inliet met het beheer der kcrkclüke goederen daarvoor regels had vastgesteld en zelf mede beheerde heeft zich plotseling terug getrokken de kerk aau zich zelve overlateaue Het is duidelijk genoeg gebleken dat deze iet bij machte was zich zelve te helpen Bfholve moot de zoo uoodige hulp zal zy verleend worden van elders komen eu alleen de staat is daartoe bij machte Is hg er toe nerechligd Velen zgn van meeuing dut de staat geheel onbevoegd is in dezen en dubuel nadat hg zich zUf van dt vroeger uitgeoefende macht hfeft ontdaan Niet zander gewicht is echter in dezen de omstandigheid dal het tegenwoordig hoofd van het kabiiifl in 1875 krachtig op eene regeling der zaak heeft aangedrongen terwijl de heer Siuidt luiiiister van justitie in 1872 eeue bdangrg ke brochure getiteld sohciding vao kerk eu staat en hel budget van ecredieiist het lieht deed zieu Br is dus iiair de ineeuiiig der Prav Oron Ct veel kans dat het tec4 iiwoortlig ministerie onder de vele belaugrgke zaken die men er van verwachten mag de quaestie van de verhouding lussohen den staat en de kerkgenootschappen uiel uit het oog zal verliezen De aanklaagster geoordeeld I Van de treurige verbondiog die iu onzen tgd veelal tasseheu meeslei en dienstboden bestaat welke laataten niet lelden gelooven dat dienstweigering en brutaliteit hen verhcifeu in de uogeu vau huns geleken levert ook de rechtzaal geen z Idzaine voorbeelden Gerarda H te Uithoorn bad haar meester aangeklaagd wegens mishandeling Het bleek dat deze zich verstout bad baar eeu duw te geven Uit de volgende overweging blijkt boe de rNhtb daarover dacht Zg overweegt namelqk Dat de geringe betcekanis der toegebnokte mishandeling doch vooral de amstaudigheid dat een dienstbode die door haar brutaliteit dr drift van haar beer en meester hec f gaande gemaakt en de onbeschaamdheid zóiiver drgft dat z j zich iu reehteo durft beklagen over diens handelingen waarvan z zelve de aanleideude en de eeuige oorzaak is bet door den beklaagde roisdreveue in hooge mate verklei nen De meester werd veroordeeld lot eene geldboetevan vgftig oenten I P nw Jtulitit Uit Soermoud wordt aan de N R Ct geschreven Sedert Vrgdag loopt hier het gerucht dat de hoofdonderwijzer der tweede openbare school alhier in zijne betrekking geschorst is door Burgemeester en Wethouders wegens gewaande overtreding zijner instructie die hem verbiedt te zgn redacteur mederedacteur of oprrector van dag of weekbladen Die overtrediug zou gebleken zijn uit eenige snippers papier die in baudcu gekomen zijn van de reJaotio Ier Maaien Botrhoie en Ier hand gesteld aan het dagelgkseh bestuur uit welke geïsoleerde feiten een a twee jaar geleden men niettegenstaande de ontkenning des bietrcikken ondi wijse rs dat hii een dier betrekluugeu bekleeilde de algemcenc govolgtrekkiog vau de overtreding gemaakt zou hebben Ook zou hem ten laste zgn gelegd dat b door mede te werken aau eene auti lericale orant in strijd gehandeld zou hebben met art 23 der onderwijswet den eerbi verschuldig aan de godsdieo lige begrippen van andersdenken Dit gerucht is nu gebleken waarheid te zgn Als t niet fioermoud gold zou men oan een fabel ga n gelflorpn Zaterdag bad te s Hoge een buitengewone algemecae vergadering plaats van de vcieeoigiog Eigen Hulp Mr P F Hubrecht als voorzitter deelde mede dat de vereeniging sinds het vorige jaar vooruit is gegaan Ër zijn op dit oogenblik 73 districleu met 8 a 9000 leden Thans begint hel moeilgkite Wat moet er gedaan worden Hoe Lokaal of algemeen En met welke iniddcleu Het kwaad dat men uitroeie i wil ia bekend Men staat gereed tot deu strgd waartoe moed beleid vertrouwen eenheid en trouw niet inogeii ontbreken De vasistelliug vau I de statuten zal in deu loop van deu zomer met i medewcrkiug van de dialrieten plaats hebben Eiken dag bigkt iu de districten meer leven en werkzaamheid Iu onzen tgd levert de arbeid des geeates vau welken aard ook niet meer de vmchteu op waarop meo met reoht aanspraak mug makeu De brave eu oppauende huisvader de ambtenaar de kantoorbediende mHitair kunstenaar kan de behoeften van zgn gezin niet meer bevtediffen Daaraan tegemoet te komen was bet doel waarmede de vereeniging werd opgerioht en haar totstandkomen bew jst voldingeiid dat de behoefte sterk werd gevoeld Het is en lOHfterKng Ter h juwl dar iu een 4 jd van betrekkelijke welvaart de arbeid des geestes zoo slecht wordt beloond Het kan goed z jii dat de rijken en machtigen vernemen dat tie travaUUiir ie Veeprit nist geuiaten wat buu toekomt Het is goed dut van hier daartoe eene stem opga Toejuichiiig Sigen hulp is de vrucht vau verstaudigen assooiatiegecst Êcur omwenteling in de sociale toeslaudeo te bewerken ligt volstrekt uiet op den weg dezer vereeniging dat is de bedoeling niet Wat men onder meer wil is de beperking van de tweede band overal waar zg te stirk is vertegenwoordigd of een scliadelgkeu iutloed uiloefeul ten iiadeele van het algemeen Er zal echter hoc ver Eigen Hulp haar bemoeiingen ook inuge uitstrekken lt jd plaats genoeg voor de tweede jiaud overblijven Eigon Hulp zelve kan uiets zonder de hulp van derden en zg is ver van de bedoi ling om iemand wieu don ook opzettelijk Ie benadcelen Intusschen zal voorzichtigheid noodzakelijk wezen Wij moeten weten wat we willeu eu hoe wg t geen e willen tst stand zullen brengen Xe dieu ciiiik P ta I l ii4 ua bei Openbaar Ministerie bq hé Kantoftgereehl jübjer is in hooger beroep gekomen tegen het vonnis vim den kantoureohter van 8 Februari ajirbij deze zich onbevoegd heeft verklaard van Ie za ik tegen len pgpcufabrikaut G J VV te Gouda kcuuis te ntiiieii Vrijdag 1 Maart e k zal het Fhre ti ier Quartelt Üer optredeu Deze lijding uil zekere door velen onzcrs lezers met blijdschiip worden gelezen I e Scli imioteKacie Cmrmt van 10 IVbr bevat de ulgdiidt verklaring der redactie Naar aiiniciding van een artikel voorkomende in de Oouil iche Courant van 8 dezer iiehlea wij het wciisohelijV mede te detleu dat de udvertcnile vpor koniriide io de Schooubavensche Courant van 27 Januari 11 ter aanbeveling van den lieer Blok iet aVii denzclfden koker komt als het artikeltje n in het boofd dji r Courant Pe schrijver en iuKiidrr vau genoemde advertentie is niet dezelfde persoon als du Bohrijvcr van dat artikeltje Beiden tvoneu op veraohilleude plaatsen van het district beiden wisten van eHtar ders lohrijven Hiett af beiden had len noch mondrliug noch schriflelük iia woord over de bedoelde verkiezing gewisseld Ook is het wellicht niet ondoelmatig t doen opwerken dat hoezeer op vele punten overeenkomst ussohen beide stukken mag bestaan de meeniug voorkomende in de genoemde advertentie dat in het algeuiccu de kiesvereenigiugen in ouzeu tijd bdbbcn uilgeuicud latt door ons wordt gedeeld By de Tweede Kamer i ingediend een wetloutwerp houdende be rachtijiDg ecner provinciale heffii g iu QroniagML Ia de vergadering v n het boofd oomit van het tigade Kruis op den 7dea dezer gehouden is be iloten eene som van ƒ 6000 beachikbiwr te stellfu n A hulp aan dc iek n en gekwetsten te Koustnntinopel ai De commissie van oppertoeziobt en beheer der ifciv t kiehoot oor zeevaart te Leiden heeft bekend gemaakt dat op Maandag 25 dezer in voornoemde inrichting eeue keuring zal plaats heblien van kiia4ie u 4 verbintenis in s Egks zeedienst wc n chcu aan te gaan Men sehryft aan de Ltiduke Cl De blocmkwcckcrs verbruiken in de kassen haast zooveel brandstof nis bij ten strengen winter en daarbg roet veel minder goed gevolg Wat er bloeit is bleek van Heur oliderc nlantco komen niet vooruit of z n nan bederf onderncvig Want het levenwekkend zonlicht ontbrak in de jongste dagen en eene sombere nevebicbiige lucht die over ons land ni t alleen waar over een grool deel van Kuropa hing verspreidde duletvruis alom Sedcit Vrijdag ioopen in de residentie ourustbdrowle gernohicn omtrent den gezondheidstoestandvan Z K H den Prins van Oranje Bq verschillende personen die bestond er grond voor die geroobtcu er ongetw feld kennis van zouden dragen liebbeu wjj daaromtrent ioliobtingen ingewooneo waar aan niemand hunner was er iets van bekend AVü hopen alzoo te mogen aannemen dat het gerucht al en grond mist £ e Z U In de organisatie van de rtilierie me r yzonder in den sl van da wapen is een wijziging gebracht hoofdiakel k tot bet verkrijgen van meer overeeoatcmming tuescben de indeeling van dat wapen en de regeling van bet hooger toezicht over de onderdctlen Aan het hoofd van het napen is gesteld oen inspecteur met den rang van generaal mujoor of luitenantgeneraal Met bet toezicbt orer et pereoacel en raateriëel dar veld en rydende artillerie en van bet corps pontouuiers is belast een kolonel of gen majoor die den titel voert van kommaadant der bereden artillerie en in geval van niobiiisatie bij het hoofdkwartier van het veldleger als kommaudant der artillerie optreedt Met het toezicbt over de vesting artillerie u bela t een kolond of geueraal m joor ipet den titel van kommaudant der Dt offieienvereenigiiig tot onderlinge ondersteuning ifigeva VMOverlgden tolde 1 Jan 1877 1424 leden ïedarende 187Ï kwamen er 96 leden bij en gingen er 72 af zoodat bel getal Of 1 Jan 1878 bedraagt 1448 In ontvaagit en uitgaaf bedroeg de rekening over 1877 12 9 0 32 met een batig saliio op 31 Dec 1877 van ƒ 249 60 Te Rotterdam heeft zich een Vereenigiug gevestigd tot verVtpring van armenzorg Z j st U ïicb ten doel Eooals de statuten blgkt lo gezonde begrippen omtrent armenzorg te verspreiden 2o particuliere armenzorg zooveel mogdyk te oentraliseeren en een bureau voor algemeenen onderstand te vormen ten einde op afdoende wgze aan behoeftigen hulp te versobaffen 3o bedelarij en misleiding tegen te gaau en 4o instellingen tot voorkoming van armoede te steunen en op te richten Zij gaat uit van het beginsel dut alleen die ondersteuning welke Terbeteriug van den toestand der behoeftigen op den duur beoogt als gezonde armenzora te beschouwen is Bedeeling met geregelde toelage of het voortdurend verstrekken van kleine giften is als itelael af te keuren en moet slechts b uitzondering plaats hebbeu liet voorbeeld vau Ie firma B uik Boissevain om geschenken in natura aan te biediii voor den aanstaanden Nederlandschcu Noordpoollucht beeft navolging geronnen Hard glas dekglazen lainpenglazen en verder glaswerk is aangeboden door de firraa Jeekel Mijnsseu Co Ie Leerdam hot afdrukken van 1000 clichés die van de reis mochten worden meegebracht door Ie firma VVtguer St Mottu photograaf te Arasterdam bonten Noordpoolwauten door den heer J De Passé bandschoeucimiagazijn rolpeus door deg heer Van Ellekom in verduurzaamde l vensiniddelen beiden aldaar In de Ilerttut prolesteercn een zestal predikanten de hccrcn C F üroiiemeger W J Jorissen Mz P Doedes dr E H van Leeuwen A VV L Talm en dr A J Th Jonker tegen de onwetcnschappclgke onwaardige eu onware wijze waarop dr A kujrper in het uo van dat blad van 26 Januari de boogleeraren oneer hoogescbolgn kwaliüeerde en klassifioeerde Dit artikel kan bun inziens tot niets anders leiden dan tot verdeeldheid tussobeu gclgkgeziuden Na eenige geneeskundige congressen in meer bepeikten kring in Frankrijk gehuuiU u werd ccii internationaal geneeskundig congres gehouden in 1867 Ie Parijs iu 1869 te Florence iu 1873 te Weeucn in 1875 te Brussel en in 1877 te Oeiiève Iu de laatste vergadering an dit Gjugres werdbesloten zoo mogelijk bat vol ndc in 18 9 in Nederiiind te houden Ouder niedcwerkiug vaa deNederlandsche Maatschappij tot bevordering der ieneeskunst eu van de ufdeeiiijg Natuurkunde derKoiiiuklijke Academie van Weteusuhappeu kieft zich thaus een comitiS samengesteld tot vuorburriding van dit congres Dit comité heeft besloten dat hetcongres van 8 tot 15 Sept 1879 te Amsterdam gehouden zal wordeo U Brn nieuwe biervervalsching Bg t onderzoek vau bet bier dat in het ziukeuhuis te Brernerhaveu werd gebruikt bleek dat het bloot een mengsel was van siroop en water eu aUoo niet bgzonder geschipt om reounvLlesceuleu spoedig weer op de been te helpen De fabrikant van dat mengsel bekende dat hg zgn bier uit water gist en siroop iDaakte Hij liet dat mengsel 4 weken iu een vat liggen en nadat alsdan gisting was ontstaan werd het op Besschen gedaan en gaf t het schoonste bier Als men in plaats van siroop honig neemt kan men i66 ook tafelbier fabriceeren Deze moderne bierbrouwer langs deu kouden weg verklairde verder f dat hij geheel ter goeder trouw was geweest eu had gehandeld want hg had het recept van zijn bier van sen Brunswgker voor 1200 mark gekocht en in Brunswgk was de bierfabrioatie volgens dat recept volstrekt niet iets buitengewoons De zaak wordt thans gcrechtelgk vervolgd De groepen der nationale kleoflerdraobten die bestemd zgn voor de internationale tentoonstelling te Pargs zullen uit vier en twintig stuks bestaan Hut eiland Marken is vertegenwoordigd door een moeder inet haar kind op schoot terwgl haar man met zgn eene been op de tafel gezeten een pgpje aansteekt Er zijn verder Soheveningers oen Zandvoorlsche vrouw een groep uit Vollendam een Hiulooper groep eeu Nunspeeter groep weesmeisjes uit sJIage eu Amsterdam een Kvang lulh van t Gravenhage klopt aan de deur van bet geetioht terwgl haar vriendinnetje een Arosterdaraseh weesmeisje haar vergezelt dan volgen de Zeeuwen in Goesche eu Walchcr he kleedetdracht daarna konU een eiermarkt iu Noord BrubaiU met figuren uit de oinstreken vuu Breda rn van den kant tusseheu Hoos en Waal eind lijk een Friesobe dame die een bezoek ontvangt van het Haagsdhe weesmeisje De vervaardigers zijn gelijk men weet de bh Herman F O Ten Kai en P Stortenbekcr Koppen en handen zijn vcrvoarijigd door den heer E Ijaeombld te Delft Uet nieuwe dpblad d t te Hotterdam binnen kort versohgiit ÊFeea blad zgu iu het genre van bet NieuKi hk deti Dag en getiteld zgn JlolterdoMKk Niemoiilad Het doel scbgnt te zijn de quaestics van dep dag te populnri MWri Dat bvi Omtrent de diepte van de meren bevat Bageruche CHrier eeuige opraerkelgke bijzonderheden Ouder de Kuropeesohe moren is hel Aoheiimeer t diepst op sommige plaatsen heeft men een diepte van 2300 voet gepeild Bet meer van Konstauz is hier en daar 960 voet diep In de Doode zee staat tot 1800 voel water die waterplas ligt echter reeds 1867 beneden den waterspiegel van de Middellandsche zee De grootste Uit dusver bekende diepten vindt men iu het Baikameer dat in Russisch Midden Azië gelegen is De oever bewoners beweerden steeds dat het onmogelijk was den bodem van bet meer te bereiken Dit is natnadgk onjuist maar in het noordelijke deel beeft meo een diepte van 9646 voet gepeild Men vermoedt dat er plaatsen z ju waar men op 12000 voet nog deu bodem niet zal hebbeu bereikt Wanneer men in het oog houdt dat de grootste diepte die men in de Middewindsobe zee vindt 7000 voet bedraagt dan zal men moeten toesteinmen dat dit resultaat in kooge mate merkwaardig is Tele sehoolkinderen hebben de gewoonte iuktvlakken die onder t schrgven op buuiie schriften komen met ds teug op te Kkken Dit is soms gevaarigk vooral bg aniliae inkt De JfetheUer Hg deelt daaromtrent een geval mede Een meisje had een inktvlek met de tong verwijderd Kort daarua kreeg zij maagpijn die gaandeweg verergerde en met hevige braking gep iard ging Door spoedig iugeroepen geneeskundige hulp is het kind hersteld Uit de analyse van deu inkt bleek dat hg araeuik bevatte Vrijdagavond liep een slagerskueoht te Amtlerdam met een mand met vleefsh laugs de Heerengracht en was genoodzaakt zich even te verwgdcren naar een E laats waar hg zijn groote vleeschmaud onmogelijk on medenemeu Zonder eenig kwaad vermoeden zette hg zgn mand neer op eeu bordes en nam haar een oogenbük later weer op den schouder De slager was al een grachtje verder toen hg eenige beweging iu zijn mand meende te bespeuren wat eeu oogweuk later zich zoo duidelgk herhaalde ijal hij zgu mand van den sehooder wierp om toeli ecus na te zien wat het was N ig vi r zgu inaud op deu grond stond wipte er met groote auelhi id een gele sitiuusboud uit met een etuk vleeeeh iu dru bek waarmee de bond als de wind het hazenpad koot W j vernemen dat de bekeadc Bussische koopman Sibiriakow te Moskow die hel derde gedeelte bekostigd van de Zweedsche Noordpool expeditie welke iu dit jaar zul iiilieileu ihans per telegram beeft aangeboden om de 10 000 gulden welke oog aan de Netolandscbe Noordpoolexpedilie oulbmkao te geven Al voorwaarde slelt hij daarbg dat de expeditie ook bet bereiken van deu mond der Jenisei tot haar doel stelt Welks beslissing bel Noordpool oomité op ditaanbod nemen zal weten wij niet maar w j doen le vraag Zou wrrkelgk iu het r jke Nederlaud bet MttioDaliteitsgevool zoo diep getouken zgn dat men voor de gehecle uitvoering vau zulk eeue echt nationale onderneming deu fluancieeleu steun van denvreemdeling n oodtg heeft UtUi Fabelachtige booge prijzen worden tegenwoordig aan de markt te NieniTediep voor zeeviscb besteed t Is bg llen afslag niet meer een quaestie van booge of lage prijzen bet mgn is er uit zaodra de afslager zijn mond sleehls opeut De vraag bl jft nog SMur altijd verre bet taabod overtrelTcu en dit laatste is tegenwoordig eer aanzieulgk Alles wordt dadelgk in mauden gepakt eu per spoor veebil naar bet buitenkind uitgevoerd Prof H Van Hërirerdeo door iuuigs overtuiging en warme belangstelling in bet onderwijs en de opvoeding der NederUndsche jeugd gedreven deelt iu bet feuilletou van de N K Ct vim Donderdag jl zgne edaobten mede omtrent het pr u rammailer gymnasU Het erkenning van bet goede dat ongetwijfeld iu het leerplan van deu oud Minister Heemskerk gevonden wordt aobt bg het toch verre van onberispelgk Iu t voorbijgaan keurt h j de stiefmoederlijke ijze af waarop eeu zoo belangrijk vak als de gewjiiedenis is behandeld en w jst hg op de vcrkeerdheid on aan de Nederlandsobe taal en letterkunde iu de laagste klasse wel vgf maar in de volgende klasse tot bn met de Vde slechts éin en iu de Vide kl A en B slechts twee uren te wgden naar boofdzokelp bespreekt bg de regeling der oude talen Met bet oog op Jict lage peil waarop e mi elmalige Irerlisgen slaap die ongetwgfeld di a maatstaf aan üe baud doen waarnaar men bet onderw js moet regelen komt bet hem voor dat de resultaten welke de heer Heemskerk zich van bet onderwgs in de klassieke talen en letterkunde heeft voorgesteld door de meeste leerlingen niet dan ten koste hunner gezondheid en Jhuoner harmonische ontwikkeling zullen kannen beJ eikt wolden Hg vertrouwt dat de heer Kappeyne van de Copello verbeteringen in het plan zal aanbrengen taeh maakt hem éeoe zaak bocorgd uit beeracli in ui de distrüsteu eo aiét bet niiusi t Amsterdam veel let en en beweging Het is plicht elkander te steunen ook door scherpe kritiek die het behocdmiddel is tegen afdnaling Er uioet voorts decentralisatie pbials hebben ten einde te voorkomen dat te veel op bet hoofdbestuur worde geleund Z XJdoeude en vost houdende aan de gestelde beginseleu v de stek vau Eigen Hulp uiet slechts behuoriijk verzorgd maar waar het zgn moet tijdig gesnoeid tol den krocbtigeo boom opgroeien die meu er zich van heeft voorgesteld Toejuiching j Aan de orde was de kwestie van hetgeen kan geschieden iu zake de burgstelliug van rekenpliehtige ambtenaren Op voorstel van het hoofdbeêluur is besloten dit punt ia handen te stellen van eeue commissie van onderzoek tcu einde later van bericht en raad te dienen Aan de orde was vervolgens een voorstel van het hoofdbestuur tot oprichtiug ccuer algemeenc afdeeliug voor de gebeele Verccuigiug onder den naam van Spaar en voorachotkas volgens de grondstagen vep at iu de circulaire van 15 Nov 1877 De aanninmug van dit voorstel zon geacht ivonlen tevens moehtigiiig te bevatten voor hel boofdbestuor om al datgene teu koste der vereenigi te doen wat tot het op die wgze tot stand brciigeu van zoodanige algemcene afdeeliug gevorderd yordl De afgevaardigde A it Utrecht besprak dit onderwerp Hg begon met aan het hoofdbestuur zgn dank te betuigen voor de uitnemende wgze waarop bet deze zaak aan de orde had gesteld Iu slede van nn nog eens de bezwaren van ecu 5tal districten mondeling te huoren toelichten zou deze vergadering door de benoeming van een commissie ad hoe de zaak veel grondiger behandeld zieu Tot zooverre kon men dus met bet voorstel medegaan Maar verder niet Utrecht was er tegen dat aau die commissie de modit werd gegeven om de slatntcn vast Ie stellen bg zulk een gewichtig onderwerp moclit de vergadering dit recht uiet uit banden geven De afeevaardigde stelde daarom voor aan de oemraivsie die benoemd loa worden eeu vrij mandaat te geven om eeu niewr outwerp gereed te maken zander daarbg gebondcB te zgn aau de grouilslagen vau het hoofdbestuur Dit voorstel werd door de vergadering met tdè juichiug ontvangen verschillende distrieten betnigdetl hunne adhaisie daaraan totdat het hcofdbestnnr io den loop der discussie het voorstel overnam dat vervoleens met algemeeue steramen werd aangenomen Utrecht betuigde zijn dank aan den voorzitter voor dit be gs van medewerking wnamit op nienw blijkt dat het hoofdbestuur het vertrouwen verdient van alleU die het met de vereenijtiug wel meeiiru De Baad van toezicbt wordt aaugevald met de hetren mrs A Teixiera de Mntio te e Hage en H B A aa Tets wethouder te Zntfcn 9 vraag of recfatspersooiilijkheid Voor de districten noodig is nn de vereeniging zelve haar bezit werd besproken maar uiet besiisl Door het district Vlissiugen werd de wenschelgkheid betoogd vau bet vestigen van oentraalmagazijneu in groote stedeu ten behoeve van kMne gemfenten waar het veriaiigeu naor o peratie afstuit op derf onwil van leveranciers om e mtrdeleii uan te gaan Amsterdam heeft de z iat reeds ter baud feaoraen en ook de Rotterdtiinst he coöperatieve vereeniging helpt de omliggende kleineie gemeenten BeUoten is om het district Amsterdam te verzoeken in eene volgende vergadering een nader rapport uit te brengen over mogelgke fusie van Eigen Hulp met de coöperatieve verixnigiog De gczondbeids commissie te Petersbui heeft de invoer van de teerktfutlet M Ctyot geauthoriseenl van wege hunne nitstekciide uitnerklug iu geval van verkoudheid catharren bronchitis en teering Twee kapsules ingeuoiueu Irlkcns als meu gaat eten brengen spoedig beterschap nau De bebandeling kost slechts ses a jiotal ceiiten per dag Om zeker Ie zijn at men de rdhte kap utós hei t moet men bp de drieklentig f l an lteekeiilng vau Vu heer Oiiyot op hel ctiqueli lellen Iu de mci ato goede apotheken zgu de kapsulea te verkrggen IPOXjITIS Geponeerde Douaerdog 7 Februari is op do Markt alhier gtvon eo eu oati het Bureau van Pblitie gedeponeerd een ZAKJ M15T BL ft jiu a g fe Laatste Berichten i Londen M Ftbt u t i gerhuis heeft sir Stafford Norlhcote iu autwootd op eene vraag vau deu heer Forsler verklaaol dat de Ikiöliug det vloot naar Konstoutinopcl cciiige verirngiug beeft oudeivoudeii Voor t ooj ubllk kan de Itegeeriug zich daaromtrent uiet nader uitlaten daar er over die z mk iiojt met Ie IVrte wordt ouderha idelil Allttu kou hy wg jn dat cria lt vuutnemais dtr Kigte