Goudsche Courant, woensdag 13 februari 1878

Vr 4ag 15 Ftlirairi N 2102 1878 GOUDSCHE COURAMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda eu Omstreken De inwndlng van adrertentiea kan geschieden tot Ma nor das namlddftga ram dea dag diar uftsava ring gten udi riBl w gekomen Due verkluriug voud ullucD b jviJ by de c uirrriitioveu la ht t IIjOKei huis ferkUanlc lurd Bi acoiisfald itog grtn bcriclu t htbU U u tviiiigeü dat er Turkeohe soliipeu door Eu smi wciclcn bemand firuaf Dt iby bjudt tioli oicrtuigd d il de bezwareu dcr Porte tfgcn het pasieiroii dir E igtlaohe Uout s mcdig yit deti vveggiruiuid zuUtu u jidcu Due aiuUiti MiüeiiilU deu hebben iusgclijks bij de Porte vnje passsjtc vuor ourloj bclitpm liaune ra igd Wceaoa ll i i br Oj teur jk beeft bij de Forte r ii firman aangevraagd om cyu eskader de Dard iULlleii te dueu btuueuloopeu VerSailJas 11 Febr By de samenstelling dcr afdcdiugeu in deu Senaat l jn beuoeuid vijf voorziiters uit do linker en vier uit de rccbtertijde Kantongerecht te xuuüa Terechtzitting van Maandag 11 Fcbuari I87S ICiutonrechter Mr J H van MIEEOP Ambtenaar van het Openbaar Miuisicric iU W C A S0HOLTEN te Eotterdam VEllOORDEELD E H bouwman wonende te Gouda tot eene boete yun ééu gulden of geraiig ran één dog wegens Ie douda drgveu van een stier die niet wat gekuieband of vooriiea au een aiang of ring door dtu ucus P ran der H koopman wonende te Reeuwijk tot ecue boete vuu drie gulden of gevang van één dag wegena te Oouda op deu openbaren weg zon er toezicht btia staan van een met een paard bespannen wagen 0 van E bouwman wonende te Qouda tot eeue botte vun drie gulden en ceuc boete vau ééu gul leu of gevang van één dag voor iedere boete t tcns te Quuda litten op een hondiuk ir onder bel rydcn op den openbaren weg terwijl de aangniuinuin hond niet vooralen wus van eeu iiiuiikoil 3 K arbeidtr wonende te Ouderkerk a d IJtil V t tvue boete van teten gulden of gevuug van uric diigcu wegeos t Oouderak makeu uu niuihtgerocbt ve torcude de rust der inwoners C J van U tecufabrikant wonend Ie Oaudemk tpt eene boete tan zes gulden of gevang van iwce dugtn urrgi ns Ie Guuderak in zijne steentabriek in zijne dienst wrrktiiam hi blie v a een jongen beneden de 12 jaren J J van 11 steeufttbrikunt wonende te Gouderuk tot eene boete van irs gulden of gevang van twiO dogen wegene te Gouderak in uju skuif ibrirk in zijne dienst ueikzoam hebben van eiii ini isjc bi neilen de twaalf jnrcn C T meeaterknecht in de steenfabriek van C J 6i wnnende te Moordrecht tot eene boete van zes ijlden of gevang vao twee dagen wegens te Moorurreht als bestuurder van een steenfabriek in dienst hebben van era niei je beneden de twaalf joreq ievfn ja B oud VRLTGESPEOKEN i lie B teu sl tg r wouende te Gouderak van 1e aauklaaht iu zyue touwslagery te Gondel ak lu ne dieuat werkzaam gebod te hebben een jongen J ttcdco de toauif jaren G 7 eu P K Bohippers wonende te Ouderkerk a d Us I raa de aanklaidit te Gouderak iiabg de ttouing vin dea tonw ager J de B uacliigeruobt ymaakt te hebben reritoreiKle de rust der iu uuers Burgerlijke Stand GEBOREN 7 febr Johuni oudcri J Huisterbirg eo t B Wyk 8 Pieter ouden W lAOgeStraat en f iu Joor iohinneH Viiicvntiiic Gerardss onders 6 J Heetffitin CU G NV h nt 9 Cornells oodera ü Hoohbfcek en W ftl balttiBgahoek 10 Anna Sara Wilheliiitaa ouders H Appeliaoru ts A S Hsuff Dirk oadii tl SchgolLU ts C Vtraienlen Allds Wilhelmiua Aletta oQtlirs L HopFOtlat eu 4 de Waal CoruelU Jan onji rs G F vau Bovcoe eo J I W Vo II üermins oadtra J vso LrtQvrcD au A M Dirks ütEKI LÜK 8 Fsbr A BunacIioteD 1 j H J au baurcn iS h H KyouislcB 2S A Ueijürmur S3 j 10 A H ran der Kiod I j 7 m 1 Zvaoeveld K K Ssndera 2 j 8 m C Una red II Spit 81 i M T Hosgensteger 8 j 8 m 11 J O Jon I t licld 10 OL IS J BoUhngHS buior las J Snel 2 j ADVERTENTIEli ► 1 Heden overleed tot diepe droefheid van mg mgnZoou en Uehawdaocht r mjine geliefde ËcbtgéBoote CATHAllDNA van ANU£L in den onderdom van 80 jareu na eene gefakkige EebtrcfeeDiging van ruim 54 jaren McordréeAt H KLUIT 7Febmari 1878 Einigé ktnnU gtvin ff Mgufvrouw BESZELSEN p de GO U WE verlangt tegen MAAET EEüTDAGMEISJi niet baueden de 15 jaar i I Bij akte dd 7 Febraarü 1878 ten oTcrataan van Notaris M KKT te Gouda verleden is de Vennootachap Spit en de Vletter te Gouda bestaan hebbende tusscheu de Undergeteekeuden tot het dr ven van handel lu en het maken van Garen en Touwwerk en wat verder tot dat vak behoort ONTBüNÜElN te rekoneu van af 1 Januarij 1878 zijnde de Ondergeteekenden M de Vletter en C G Spitbjj die akte tot vereflenaars der ontbonden Vennootschap benoemd ANTONIE DB VLETTER Az CORNELIS SPIT MAARTEN ni VLETTER CORNELIS GERARDUS SPIT Bij akte dd 9 Februarjj 1878 ten overstaan van Notaris Mn KIST te Gouda verleden is tusscKen de Opdergeteekenden MAARTEN db VLETTER en CORNELIS GERARDUS SPIT beide wonende io Gouda aangegaan eene Vennootschap gevestigd te Gouda onder de firma SPIT hü OU VLETTER tot het fabriceren van en handel dfjjven in Garen Touwv erk en wat verder tot dut vak behoort voor vijftienjaren sedert T Januarij 1878 znllende zjj wanneer binnen 15 jaren geone opzegeing heeft plaats gehad daarna onbepaald voortduren tot opzegging minstens zes maanden bevorens gedaan Beide Vennooten zullen het beheer hebben en de teekeuiug der firma edoch uitsluitend voor zaken betreffende de Vennootschap zoo als die boven is omschreven zullende ook geen van beide zonder schriftelijke toestemming van den auder eenig onroerend goed voor de Vennootschap mog n koopen of eenig aan de Vennootschap behoorend onroerend goed mogen vervreemden of bezwaren of gelijk roere rid goed mogen verpanden of geld opnemen of de Vennootschap ala Borg verbinden M M VLETTER C GESPIT Uit dehandte KOOP ofte HUUR EEN NET NIEUW GEÜOÜVVD WOONHUIS aan de VEST bjj het STOOMBOOTEN VEER te bevragen bij H PA AIJ Timmerman Güüdsclic Gyiniiusliek en Scbi J iiiV ei i cüigiiig Aan HH Liefliebbers welke als werkend lid tot bovengenoemde vereeniging weuschen toe t treden wordt bericht dat de CandidatenItjst MAANDAG 18 FEBRUARI a b wordt gesloten Nameus het Bestuob D C W VAN DIB LAAR Dz President G A MULLER Ja Secretaris Voor nadere inlichtingen vervoege men zich bg den President imi KOST en INWONING voor TWEE HEERES Adres Letter Q Bureau dezer Courant STEEi ROLEN tot 65 C P E L MUD blijven wij onze Steenkolen afleveren kontant zonder kortmg VRLT aan buis bezorgd JA rm CE cic Gouda 9 Febr 1878 lïALlMlCUË ROOKVËKDaUVER Schoorsteenveger en Metselaar GOUDA Splerlng traatf F 47 HOTEL de ZALM Wordt tegen 1 MEI GEVRAAGD BEN aan bovengenoemd adres Mevrouw DE JONG Smits Haven wjk B 196 verlangt eene TWEEDE IHËiD kunnende Strjjken en Naaien Attentie s v p Heden herdenk ik den dag dat ik vóór 16 jaren te Gouda kwam Dankbaar voor het genoten vertrouwen hoop ik nog vele jaren ieders gunst waardig te zgn eu verzoek geen regard te slaan aan het gerncht dat ik mga vak niet meer zou uitoefenen Uw Dtp Dienaar M MOL Schoorsteenveger en Rook verdry ver te Gondii NB Tevens beveel ik mij steeds voortdurend aan tot het MASENENEEFABEEÜEN van PARAPLU IE8 mum Gouda OoBtbaven B n 14 bevelen zich beleefd aan tot bet vervaardige van ZEER FIJN UITGEVOERDE ÏIS COMMISSARISSEN van den straatweg van GOUDA naar BODEGRAVEN zijn voornemens op DINSDAG 20 FEURUAU l 1878 des voorm ten elf ure in het Logement BLOM te Bodegraven voor den tgd van een jAar te verpachten a Het GRASGEWAS taande op de bermenter weerszijde van gezegden straatweg inACHT Perceelen b De VIS SCHERIJ langs genoemden weg in VUF Perceelen en c Het recht van BAGGEREN in de Nieuvpc Vaart Alles breeder bjj Biljetten omschreven LIQOHAAUSSWAETi Na eene doorstane ziekte zwakte bjj verm gering bij gestoorde spijsverteering gebrek aan eetlust en in het geheel bn alle Maagkwalen is het JOH HOFFSCHE MALZ EXTRACT Gezoudheidsbier volgens ontelbare getuigschriften van Heeren Doctoren ett hoofdzakelgk van Herstelden een onwaardeerbaar middel om de gestoorde organen weder te regelen het bloed te hernieuwen en daardoor de verloren krachten te herkrngen Prijzen 1 flesch 45 Cent ö fleaschen 2 2013 flesschen 4 40 De ledige flesschen wotden a 5 Cent berekend en tegen dien prjjssteeds teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bjj de Paleisstraat F 250 Te Gouda bij J C van VREÜMINQBN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt Goin A DKUK VAN A Brinkman De nitgave deier Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geachiedt de oitgare in den avond van DINSDAG DONDEEDAG en ZATERDAG De prga per drie nuMnden i L7S tmaeo per port 2 L O T I ILTO VOOB DE Nationale Militie Tweede openbare Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda voldoende aan art 28 der Wit vau deu 19n Augaatnt i 1861 SlmtiUad No 72 en aan art 20 van ZynerM jnt it bealuit van den 8 teu Mei 1862 SlaattUad No 46 breoKen ter algemeene kenoia dat da lOTlNG der in hrt von fe jaar voor de NATIONALH MILITIE iugeacbreïcnen in dete Geinrcule 7al plaaia hebbeu op DINSDAG deu 26steu FKBBUAKU uiiistauude dat de ioxeaobreveuen naar alpkabetiwlie orde opfceroepen zelve hnn nummer trekkcu dat ook voor den met opgekomea Loicling de trekkiug kuu getohiedun door zgu Vuder Moeder of Vo jgd terwnl dit bg hnnae afwerigheid door d n BUS0KMBE8TËR of een Lul van den QEMEENXERAAD wordt gedaan dat de bi langhebbeudeu ten liade te loten en opgaaf te doen vau de redenen van rryatelling die y Ier uk n ran Ae Militie mrcurn tr bebbeu zich op roorini lden diig zuUeu moe en beviudeu en Raudfcoin deler Gemeente en wel ly wier namen beginoen met de letter A B C S E P Q H I i K L of M det voormiddags ten 9 ure en die wier namen aanhangen met de letter N O F Q 8 T ü V W X Y of Z dei voormiddag ten 11 Vi ore Dat op MAANDAG den 18n FEBRUARU 1878 van des voormiddaga 10 tot 1 en dea namiddags 3 tot 5 ore op het Raadhuia aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken der getaigachriften wegena BB0EDBRDIEN8T of van Ie rijn EENIGE WETTIGE ZOON en dat belanghebbenden ten bewyte vao volbmgle of werkelgke broederiieiut daaibjj moeten overieggen een patpoort lukhoekje of nUfl nm diaut Hj phatnervangmg en zich moeten aanmelden veigeidd van twee met hen bekende te goeder naam en faam bekend staande ingraetenen die OP HUNNE TERANTWOORDELUK HEID de vereiachte getnigfoia kunnen afleggen en het op te makep getuig okrift ondi rteekenen Voorts dat de benoodigde bewijzen vaq werkelijke dieasi of uittreksels oit net SUmbock voor de beIsngbebbeaden bj de betrokken korpsen znllen worden angsvraagd indka xü lioh i66t de Loting vervoegen ter Sceretarie deser gemeente om de daartoe noodige opgaven Ie doen en dat ig die betwaren mOgten hebben tegen de wüu waarop da lOTlNG ia geschied die kanoen i Mtogen b de Gedsputeeide Stalen defer Provincie binnen Vijf dtgt te rekenea van den dag waarop de IXtXlNG heeft plaats gehad eo wel bg een op omfectgtld papier geaohrevea beiwaarsohrift hetwelk met de noiidigs bewgsstokken gestaafd legen bewgs van oDtvaog mI bebooren te worden iagtleverd bg den BD alraiSBSTËR deser GeaecBte dis hetidvs aan Oedejmtterde Blaten opzendt Otmia den Itn Februarg 1878 Bugemeeater en Wcthoudert voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBK De Secretaris BROUWER HEKEN DtfAKlNO BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat het prinlitief Kohier voor de plaalKUjke directe belasting dezer Gemeente voor net dieuigaar 1878 door hen voorloopig vastgesteld gednr nde veeriit dagen van des voormiddaga ten tien tot des namiJdiigs ten ee en vau drie tot Dfif ure ter Secretarie der Gemeente voor een ieder ter lezing s nedergelegd biuuen welken tgd elk aangesUigene tegen zgnen aanslag bg den Raad beiirsren kan iubneugeo bg verzoekschrift op ongezegeld papier geschreven Oouda den ISn Felirn rij 1878 Burgeineta I r en Welhoni eri vooruoemd VAN BERGBlJ IJZENDOORN Ds Sroretaria BROUWER BUITENLAND Itulleiilandscli Overziclil De Eiigelsehen zgu nog niet voor Konatantinopel zoodat ook de Rassen er nog n et binnen ign gegetrokken Uit Weenen wordt nu gemeld dat ook Oosteargk een firman heeft gevraagd voor sgne vloot en dat eenige andere Staten dit eveneens deden De Turksche regeering heeft aanvankelijk geweigerd omdat dan de hoofdstad ook door Russische troepen moest worden bezet Daarover worden nn nog onderhandelingen geveerd cu inmiddels kreeg de Ëngelaohe vloot bevel vooreerst in Besikabaai te bigveu Sir Stafford Northoote verklaarde in het Parlement dat het vertrek der vloot slechts was vertraagd door de onderhandeliugen maar de Regeering bg haar plan bleef Dit werd door de conservatieven met grooten bgval vernamen Intnsschen bigkt toch dat de bescherming van het leven en den eigendom dar Britsohe onderdanen in Konstantioopel vrg wat uitstel Igden kan en bet gevaar dna niet zoo dringend wezen moet als de heer Layard voorstelt Zaterdsg 5 uren des namiddags werd trouwens reeds aan Dailf Nem gemeld dat te Konatantinopel alles volmaakt matig was en de Russisobe officieren ongehinderd uit en in de stad gingen De spoor weg naar Adrianopel zon deu volgenden dag weder worden geopend Uit Weenen telegrafeert Reuter Frankrijk en ItaliS hebben hunne vloten niet uitgezonden nil hcofd van de betnkkelgke rust w ke te Konslantinopel heersoht Wat de Oostenrgksohe reg ring betreft zg neemt tot dusver dezelfde gereserveerde bonding in acht Dmljf lfetn ontvangt oil Weenen het bericht dat de gekeele zaak missohini zal worden geschikt door van icden mogendheid twee schepen toe te laten Bismarck zal naar men uit B rl jn bericht de interpellatie over de Oostersohe qnaestie in een der eerste ttingtn van den Rgksdag b antwoor len In d OoMenritkseh kaaér is Zaterdag een groate stap ffAtm tot oploiaiag det quaesHe over den Anfitich door de aanneniog in itiie lezing n bet wetaontwerp regelende de aflossing der schuld van 80 millioen auii de baak eu van het statuut voor de nationale bank laatatgenoemd ontwerp met ISl tegen ADYERTENTlfiN worAmg lMU ▼ an 1 5 regels 2t SO Centen ieden rege meer 10 Centen GR 00 TB LBTTKB8 worden berekend naar plsntaruimte A onderiyke Nomnura VUF CENTEN 74 stemmen Vervolgens is een aanvang genaakt met de algemeene beraadslagingen over bet toltarief Terwgl de Franaohe senaat het niet onbelaogrgke besluit nam om aan bet door de kamer aangenomen wetsontwerp betreffende den staat van beleg de otgentie toe ie kennen verwierp laatatgenoeade de verkiezing van den beer Peymsse in Oen mat S64 tegen 210 stemmen rn verdaagde jtg de diseoaiie over die v n den heer Sens te ftin voor aebt dagen Nadat di Fransche kamer 4en rolgradauden dag de verkiezing van den heer Livoia te Boolona tqi Mer had goedgekenrd werd een gedeelte raa Eirtbadget van Marine aangenomen Een wataoBtweip tet het verieenrn van een crediet van 10 000 fiullw om de licgrafenis van den bereeadtB pbyiïoloog Clande Bernard op kosten van deo flaat ta iibtn plaata hebbea werd lentond behandeld sa aaapoomes na een lofinda van dea beer t9beito ong Alê overUdea o T J IS T a Bdueiober tst aphellng dernMtgttnrte dabagae a en kende de utgvntie toe aan het wetsontwerp beUeffende de colportage Bij de samenstelliog in baleaux werden vgf leden der linkereijde en vier der rechterzgde tot voonitters verkozen Uit Rome wenl gemeld dat iei CooolafC thans aldaar bigft Vérder cgn er vele en vekria éatAten en berichten omtrent personen op wiea de kenie der kardinalen ion vallen Ma kan daarran tbana nog niets met zekeriieid weten maar wQ maenen gemstdijk te mogen voorspellea dat gekocea zal worden een Italia in ch kardinaal ran gcrjrderden leeftgd die in den jongsten sirgd van meeningen geen beslissende rol heeft gespeeld Bgna alle belangen die in aanmerking knnnen komen vereenigen lioh om lalk een nitabig weuschelgk te maken en dan ton het wei vreemd iljn indien het daartoe niet kwam De wacht in de Si Pieter wordt gedaan doot Italiaansche soldaten de toestemming werd gegeven door den kardinaalkaraerling Peoei tot ergenis vaa de gveraars Ds voorbereiding voer de Fansverkieziiig zon den 18 dezer gereed z u en in den avond van dien dag de eigenlijke veikiecing een aanvang nemen het Conclave zou drie dagen duren BINNENLAND GOUDA 14 Februari I87R Dr Hl C Rogge trad Dinsdagavond jl ds téti ker op in de vergadering van het hier geveatigd Departement der Maatsekappg ot Not van lAlgemeen Vó de paoze verhaalde hg een noveik ea daarna droeg hg eenige vcnka van staring voor Door de afdeeKng Waddinzveea van Volksonderwqs is besloten adhaesie te betniges aan hrt adres van het Hoofdbestuur strekkende om van de Regeering te verkrggen dal het beginsel vaa tttrpUcil in de aanhangige onderwgtwel word epge Tot tweede ValdwaobUr I BaMwgk is bamtnidA i fingfrok gnsMute bode Ie Diemcn en Watergraafsmeer Bü eene plaats gehad hebfaeade stemming voor een lid van den gemMtateraad vaa Eaastrerat in plaata van wglen den lieet Bisdom op den ISe