Goudsche Courant, vrijdag 15 februari 1878

De IttdipfKdancé bad enigen tyd geleden de anvo a tiobtigheid mede te dcelen dai zekere Benard te 9oerabi i overleden een som van 64 millioen galden had nagelaten die oor bet Nederlandscbo gouvernement beheerd werd het blad ontving deze KBcirtuig heelt zich tot den minister van marine l mededeeling van werkelijk betrouwbare zyde doob Fe ruart 1878 zjjn Tan de 169 ktceera 97 opgelloAenj de heer V A Dapper belvam 65 stemmen de heer U UiHcubognid 43 zoodat eerstgenoemde is giiazou Bij de s iti dii faor de sienir te boswen pastorie te Xii uwerkei k a d IJsol waren ijjgekomen 13 laschrijviipgsbiljctten Laa 9te inschrijver is de heer Nedeihoret alhier voor de som van 10 438 Eerst na üea afloop dw verkiiziiigen wordt demdituing van de sohuolwct verwacht Veel wptkz d de Komer b $ bnar tirsgkoBnt in Maart nogniet vinden Dat bet aieane stratn tboek aolc indon eersten ty 3 nog niet zal komen mag daareitafgeleid worden dat de Minister van Justitie een gewijzigd wetsontwerp op de bedelarij heeft ingediend Over de vraag of tegen eenvoudige bedelarij straf eal worden bedreigd zal zeker lang j ebatteerd TOfdan Voor een bevestigende beantwoording dier vraag zijn zeker go de redsüen aan te voeren maar ju i moet men uiet alleeb hein stralen die vraagt maar ooit hem die geeft want laatstgenoemde ia medcpltefatige Wie noott greft hééft over drie weken geen Iaat eervati bedelaars Is het bedelen een maatsohappelijkkwaad dan moet men ia de eerste plaats hen treffen die bet Jiitjakkeo ZiOfi Cl In eene vereeiiigde nergaderisg raa de etenigefechtigde ingelanden van het waterschap Snelrewaard en Zuid LinscKdlcn met die van iScbageu en den Engh i ingevolge art 114 Van het nieowe reglemeal voor het watersfchap Snelrewaard Zuid Lin schoten Sehagen èo Engh Dinsdag morgen te Oudewster in het kdRehuia de Roos overgegaan tot het opmaken van eene voordracht van dricpersonco eT benoirafng door de gedeputeerde Stalen van een rooötitter vour laatstgeuoirudcn aelombjccefdeB poldM De B Sajf Van de etemming is als volgt J 1 iiadi Ia t heer O v d Lee t r 3 Job fulman I l oabetgen s ïadds iQ iu t töu ovit de maauJ Januari dezes jaar helibm opgcbriiobt ƒ 6 424 919 38V JJ de ƒ Jej 273 öa meer dan iu de maand Januari van het vorige j iar Pr raming bedroeg 7 860 735 63 MBn iéhfijft onï mt Aruhim dat ingevolge kitvan den Minister van Oorlog je forten Doveii co UcirtJïai ei t by Nijmegen onverwijld moeten hewnpfnd tfi tiifg ruir irdeu J Jl Ct s De olrculnire vaa alen Minister vao Oorlog b treffüide bet benoemen van offioierea tot en burgerlijke bsireWug maakt bet Jlgtmten UandelMêd tot ten ouderwvp van bespreking Zij meent Of de of cier ouder alle omstaadigbcdca cjjii bargerlyke betrel ing kan wasniemau behoort by Ie overwegen JBeata t r bü bwn vrees dat bij daarin tekort u komcA daa disat h de batgerliiJlM autoriteit daarop aandaoblig te maken Ue dau weder moet wetm of de opdracht ander daigelqke omstandigbcdeu gcweiiscbt is Maar beeft de Miaiater vaU Oorlog toettcmminf glares tot bet waaransen der burgerbttreVking dan Verkrijgt de burgerlijke overheid een zeker recht op d slipte varvulling der betrekking i la ii at eeu sciuere verboudtog ttuscben de daarb betrokken peraoneu kan verooöakeu Een groot liezwaat is nog daarin g egen dat de circulair veel vercler i ijct daa de b oaUag ia De keuze voor bvi g ir fun tiéu al niet meer op officiereu vallen omoa men al die bemoeiingen met derden die bij d zaak eigenlijk niet b trokksa z n liever vermü l£n wij terwyl velen allicht io de circulaire zail lezen dot de Minister liefst de ofieierea baim nunmerkiug tiet blgveo Op isfe iiie sh 1 b vek offióieiea die t jd ge noeg beèchikbaar hebben outtrokkenf worden aan n behartiging van alge nt e e BC befamgeo Waar moet t heev iirflah tegesavVr Iar ksanibteBSreli iDOfCbandcld rfént al de Mlü Tan Oorlog dbot tegenover de offioiinn AUeeu reuteniers zouden in aanmerking kunnen korain Dergelijke bureaucratische bcpalingyi komen m ï ederland nipt tftjias Bu onder den tegifnwooigigeli Miajstst mog u j voor ceu willekeurige toepassing der circulaire niet te vreezen hebben hij heejl er mtassckeii een wa tu mede gesmeed dat gevaarlijk kan worden iu de band uin opvolgera die andere begrippiin hebben Voor de internationale tentoon t lliug te Parij door de heeren 1 Moutuit en Zn te Ilage eèrTmodri gemaakt op lo grootti van do nie e gemecntesehool die te Scheveniugen qjwr de teekening van den Il iagseheii areliitect ilin cieurSeyuders wordt gebouwd hel model iu eikenhout i bijna gereed het beslaat ean oppti l kte ran 21 vterkante maters jklti Olliï De HiudHooper kamer die zoozeer de aanflaebt van de bezoekers Irr liistorisclic teutooustelliiig van Friesland trok zal met toestemming vin den eigenaar voor rekening van de Ned hoofdeoinoiissie voor de Parijsche wereld tentoonslelling derwaarts worden overgebracht en daar opgesteld worden onder toeeichl van den heer Corbflijn Bttttaerd gewezen secretarie der historische lentoousteliing Uit een te Amsterdam verspreide circulaire vao bet Naordpool comité blykt dat het tekort voor de uitrusting van de H tUem Baraidn f 9006 bedraagt Die som zal hopen we spoedig gevonden fyp De heer G van Soelen horlogemaker te ïiel heeft een luohidruk kiok uitgevonden De sameuitsUiug dezer klok is van dien aard dat daor eoi enkelen toistcl op onbepaalde afstaudeu in gemeenten bottls magatijnen enz de juiste tijd nordt aangegeven De polder l ina Alexander neemt langzamerhand In bevolking en bloei toe Eeu belangrijk middel om bet verkeer en het bedryf te doen taeuemtju zal eerstdaags op ruime schaal worden aangewend Niet minder dan ongeveer circa 21 o00 M griudwegen zullen nieuw aangelegd worden in den pulder Uit ecu in Dt Jf ekkfr voorkomende vergelijkende opgaaf der bezoldigingen van de lioo4l en hulponderwijzers iu Limburg bjykt dat ia 1877 de gemiddelde bülooniug der eersten 540 en die der laatsteu ƒ 393 bfdioeg Dit toont tegenover 1878 eiu gemiddelden voaruitg ing aan voor de hoofdandtrwyzers van 21 voor de hulponderwijzers van ƒ 30 Hierby dient echter niet uit hel oog te worden verloreiu dat van 174 hoofdoiiderwyzcra 102 minder dan het gemiddelde ontvangen Naar aanleiding bierran kannen wij de vraag niet achterwege houden waarvan de hulponderwHzers in Limburg zich ook niet als zoodanig aauffleldeu ia andere proviuciea In de meeste dezer bedragen de j jaarwedden ƒ 6Ü0 ja dikwyls vry wat meeiv indiiHi ze in het bezit zijn van aauteekeuingen voor het een of ander ak Kan van slagen bestaat er voor 1 hen te over Vijle gemeenten wachten met 600 iu de band sollicitanten af eu terheogen zieh wanneer er tegenwoordig H is t er ook maar écn opdaagt Trokken de Limburgsohe hulponderwijzers ook naar elders heen zij verbeterden hun eigen toestand ftiaar teven ook dien hunner collega s die achterbleven Waarom doen te dat niet P Indien de oorzaak hiervan niet by benzelven schuilt is ons de taak onverklaarbaar Want met bewyzen kan t gestaafd worden dat ze niet zullen worden geweerd omdat ze tot de Roorasch Katholieke kerk behooren Fad Twee der nieuwste volksdeunen zullen aan de vergetelheid worden ontrukt Bij de firma wed J Vau Ilossum Dz te ïodegraveiv is toch vcrsoheneii Schuiepmarsch Sehuieren moet je maart met het trio Haagsehe Leen voor piano Deze variaticn op het botsen zullen laterf geslachten doen zien hoe bet volk zich in onzen tijd vermaokte Tekst en muziek teken elkaar naar de kroon Dezer dagen is leor de firma Becker s Sons te Rotterdam gefabriceerd eeu Essai Balans ten dienste van bet Laboratoire de Chiraie de la ville d Anvers bestemd voor bet analyseeren on vervalsching der leventraiddelen tegen te an Deze balaui voor een draagvermogen van 10 gram op iedere schaal is gevoelig voor 1 100 Miligram alzoo voor een miHIoenste gededte Tan zyn belasting De postboden ten platten lande die tot Hiertoe steeds op eigen kosten zich een aangewezen model van Iniis en pet moesten aanschoifen zullen eerstdaags op s ryka kosteu van een ander uniform be taande in kapotja en pet voorzien worden r É l i Tijden de tweede cipcditle tegen het Bijl iat A tjeb werd naar de denkbeslden wn den luit ter zee lite ki C i Morinkeile een tiekensloep gebezigd die in alle opzichten uitmnntend voldeed Het boofdbestunr van de Vereenigiiig Tiet Ronde Kjuis in kennis ürpiteld met de inriehimg Van lat gewend met rcrzoek een model van genoemde sloep te doen vervaardigen Tengevolge hiervan ia daor de scheepstimmerliedeu G Leen en M Klopper op s Rijks werf te Amsterdam tulk een model op er ware grootte gebouwd AUen die het beaiohtig en roemen ten zeerste bet werk der genoemde mmerliedcnj De zickensloep nerd op A eh gybruikt om gpvonii n en zieken r n de wal nfigg board wn de ziekensehepen over te brengen Ilct is een gewone marine sloep 12 riems hierin is een drkje gelegd waarop voor de ligging der zieken en gekwettten eeno geschikte iuriehling wordt oaugebracüt Ook is er gezorgd dat de lijders op geBiakkelyke yze in de sloep kunneu gebracht wolden en er ia tevens plaats gemaakt voor berging van geweren en randsels der geblesseerden Op zeer geschikte ca voor den lyder minst vermoeiende wijze kan bet overbrengen uit de sloep aas boord der schepen plaats hebbee De inrichting der sloep is zoodanig dat tes zwaar gewonden en tien a twaalf licht geblesseerden daarmede in ééus kunnen worden evergetoerd K D Ct In de jimale de Bt gQiu pMiqiu et de At fd f e legale September 1877 deelt dr Dnoamp eene epidemie van loodvergiftiging med voorgekomen l Parv Hij somt minstens 66 patiënten op bij wie h byna terzelfder tyd de vergiftigingsversehijnseU iu hoogere of geringere mate waarnam Na Vergeefs de oorzaak in het gebruikte water getocht te hebben bleek bet iu bet oog vallend dat al de patiënten bun brood uit dezeUde bakkery verkregen eu dat ook de bakker zei ea ziju helpen oau de vergiftiging leden Htt meel werd ouderzt ght maar lererde geau sosr vau lood tp S j laAtg oadcrzoek bleek dat liet bout hetwelk iu uen oven verbrand werd afkomstig was van den toegang tot de opera en den boulevard iSaiut Uermaiu Op d misschiuu wel twintigmacd geveffilc deuren vensters ea Uindea bevond zbh dus ceu dikke laag loodwit ze na voor afbraak virkucht te zijn waren ia banden geriuikt van eeu uitdrager en verder gekloofd n in bossen als brandhout verkocht kelwrlk ziek de b ikkcr anugcschuft bad By de verbranding vau het bout bleef het lood als oiyde iu den pocdi rvorinigfu taut achter en luchtte zich luii het browl toen dit uit den oven genoiuen werd De kaïiehls die tot taak hadden bet brood af te bursteleu maakteu daardoor ecu gededte van de vergiftige slofloa lie zich in de lucht van het vertrek verspreidde Vele bunaer waren ook sterk aangetast By scheikundig onderzoek TOB het broocl werd lood aangetroffen doob byna enkel in de korst nietin de kruim l harm ff eeUf Door den heer Bauoh inspecteur vaa pcilitia § Vlissiiigeii is Zondagavond eae vroaw op keelerdaad betrapt terwyl zy op ban kamer als kaartlegster fundeerde Terwyl zy de toekomst roortpeid iin eea vrij groot aantal jonge damcyes eu vroawflu tiad de inspecteur vergezeld van eeu agent de kamer binnen en Kgiiü beslag op de kaarten Men kaa zich voorstellen welk ceu onlatetteais deze ong uooda gasten onder de loekomst onderzoeksters teweegbrachten en boe akelig aij op dat oogenblik ket tegenwoordige gevonden moet hebben Daar van het voorgevallene proceaverbaal opgemaakt is tullen tü later nog wel eens bijeen moeten komen maar dan aan het bureau van politic om getuigenie der waarheid af Ie leggen Het schynt dat de tegenwoondige verlichting nog maar altyd onmachtig blykt om tulke middelcauwaohc bygeloovigbeden uit te roeien M C Twee kinderen te Sccaux in het depart Sartbe de man 79 jaar eu de vrouw 84 jaar oud hebban bun moeder verloren De oude vrouw stierf ia den ouderdom vaa 109 jaar De jenever beeft Maandagavond heiaat weder em slachtoffer te Kraliugen geéischl Een znudsebipper uit Charlois zyu vracht te Cappelle a d Usd gehjit hebbende wilde zich buiswaarta bleven doeb Uaef met zijn schuit aan t Kralingsohe veer vasUitten Daarop is by met zyn vrouw aaa t jenever drinken gegaan zoadat beiden dronken geraakten Toen bet water b on te wassen wiWo bjj zijn ebuit van t drooge duwen doch viel v r ver ouiar wist ticb nog aan t vaartuig vaat te klemmen xoodat b j half in het water hing Zyn vrouw ip de roef liggende strompcMe naar boven om haar kermenden man te hojp te komen zy woa evenwel zoo beichMiken dat ie van ie a bnit afttiimelde om spoedig daarna levenloos opgehaald te worden beeft m rogten spyt in zij kaXotaWA Q cnomen 4 hebban Op het vooruitziobl van zulk een begeerlijke prooi leest men in een volgend nummer zijn alle ïemljef in h t beelal uit bun hol te foorschijn g ka p n zy verdringen jcb op o ze trappen en belegeren ouze bureaux De zaak neemt dergelijke proport aan dat toodra een onzer empteycs een vreemd in het gebouw ziet hij hem aanspreekt als monsieur Benard en dat negen van de tienmaal de vrecmtlelrng zeer verwonderd is dat wij hier zijn naam reeds keuden Het blyft hierby echter niet Ook NederlandBChe Vossen beginnen hierheen te komen om nadere inlichtingen en men verzekert ons dat een groot aantal Kngelsche I oxes op h et punt staan hun eiland te verlaten om van ons te hooren of zij ook kans hebben op een paar der millioenen terwijl de Duitsche Füchse zich omgorden om bclzelfdc te doen Ouder de ontelbare en vaak onleesbare brieven die men ons betrekkelijk deze ziiak zendt komt er ecu voor van een Spaansoben Benard die meent te weten dat zijn grootvader een neef bad dien men vermoedt dut naar Holland gegaan is en die dus wel dieust voor Ned Indié kan genomen hebben Hat blad apoort Beinaert van welken landaard ook ernstig aan zelf een onderzoek in te stellen en de vereischte stapjun ie doen de redactie heeft dsarteor lust noch tijd Ëen ontzettend ongeluk beeft Dinsdag in den vroegen morgen pbiats gehad op de rivier voor Rotterdam Tuaa ban Rolterdam en Brielle vaart tweemaal daags eau poslbootje Dien ochtend ten 6 uur 10 minuten verliet dat bootje de Pottillon kapitein Cornelis Edelenbos conducteur Colienet de aanlegplaata aan de Ou lcrkade rn sloomde naar het wet tig vooildbtifl voortfen vau de na dige licbleD laag de Boompjes Het was nog donker Schier teuzelfden tyile varen tl weiüfeden in de Lenrebaven scheep gigaan iu eene groote roeiboot met kat dnel zich te begeven aan boord van bet ËngeMie atoomschlp Sprafi l r reede liggende vlak ti gcnuver het bureau van den havenmeester en dus bijna 111 rechu lyii met den mond der Lenrehaven Dl t werkvolk was aangeworven om uit de stoomboot yzir te lossen Het ougeluk wild dat de roeiboot nit den mond van de Lenvekaven te voorsohijn kwan juist op bet oogenblik w iarop de PntiUon in de oumidddlyke nabybeid vos Wat nn voorviel geschiedde met zulke eene snelheid dat dleru door een uitvoerig geluigenverhoor dat reeds in gang is eenig verder licht over de zaak kan vertprebi worden Zeker ia hel dat men elkander niettegenstaande de duister s K epjieelt Dat de ttoombout écu geen t meer hikt de ipifiol fluit io werking Ie brengen doet atzoo niets ter zake Volgens den een hebben de opvarenden in de roeiboot door luid schreeuwen de stoomboot traohten te iiii rv t tn Volgens anderen woa het juist de kapitein der stoomboot die door sohreeuwen de aandacht van de roeiboot beeft willen wekken Wat daarvan ook z j bel gevaar was dadelijk zód dreigend dat sommige werklieden die zwemmen konden tonder aarzelen uit de roeiboot in de rivier sprongen Schier in hetzelfde oogenblik liep de stoomboot met den boeg op de roeiboot die dadelijk zonk Het was een verschrikkelijk tooneel Gelukkig waren rr reeds roeibooten op de rivier Ook vap den wal schoot men ip allerijl toe Kn ló6 raoeht het gelukken 20 werklieden te redden D 7 ot rige verdwenen in de dieple I De verongelukten zyn Dirk A o Folkcrs O Boskamp Sloendregl Oerleioans P ay en Jansen Zes hunner wnien gehuwd en lalen hunae vrouwen met een aantal kinderen in geheel hujpel03Z n toestand achter IV kent de zonderlinge liefhebberij van den geleerden ataatanuin Qladstoae voor het houthakken Al deu tijd die hem van zijne politieke bemoeUngen jne historisehe en wijsgecrige studiën overbigfi hciteedt hq aan het vellen van boomen of aan het bespreken van bosohbonw en houtvesterij Daily Telq n h doelt thans mede dat de oijid minister zich dtfer dogen naar Roufell Park by Londen begeven lieeft om een nieuwe stoomnsacbine te beproeven die het werk van den b jl des houtbakkers maar soeller en gemakkelyker verricht Vier man plaatsten ouder zy ne leiding het werktuig aan den voet Tan een zwaren eik De zaag werd op eenige centimeten van den grond aan den stam en in werking gebracht Qladstone had een aantal bebmgstelleu len en vrienden uitgenoodigd om by de proef tegenwoordig te zyn In slechts vier minuten was de stam van den tronk gescheiden Ben der aanwezigen vroeg den heer Gladstone hoe lang hij er we k over zon g liRd bobben n de gelfltrftó bouthakk uiitoardde dot hij er een longen voormiddag aan had moeten besteden De versloggei i in Daily Telegraph zegt voorts dat de verhouding tuischen het arbeidsvermogen van bet nieuwe werktuig en handenarbeid deze is bet werktuig doet in ijcn minnut zoo veel als met den b jl door een geoefend bouthakker in een uut gedaan wordt Komen berichten van zelfmoorden door berooide en dikwijls teren miidadige speculanten gepleegd in de Fransche bladen bijna dagelijks voor zeldzaam troifen wij er aan met zulk een onttetlende bijzonderheid gepaard als thans Voor een groot deil is ook dit geval de oude maar helaas telkens weder nieuwe geschiedenis De heer Moyse rue ie la Banque 17 te Parys bad tqt compagnon en kassiergeneraal den heer Aron een jougmenscb van zeer goeden huize en pat een jaar gehuwd De heer Aroa speculeerde verre baven zijn persoonlijk vermogen hij verloor en nam omzijn verlies te kunnen bijpassen 300 00 francs S pet rente en 140 000 francs Italiaanschc rente uit de portefeuille van het kantoor Ztjue pogingen om door geldopneming bij anderen en het wagen van nieuwe kansen den diefstal te vergoeden mislukten Daarop buurde by ouder den vajschep naam Durojid eene kamer in het Uólet de KeAdk hield er een nacht verblijf en schoot zich in den eeratvolgepden ochtend dood Men vond op de tafel een open brief aan zijnen broeder een koopman in de me de l Ecbiquier gericht zoadat de politie dadelijk wist tot wien zich te wenden Die bromer verscheen onverwijld en liet bet jammerlijk misvormde lyk bij zich aan huis bren n De doode toch koa niet naar eigen woning worden vervoerd want juist in dien nacht had de jonge vrouw van den ohgelukkigen zelfmoordenaar haar ecretgeborene ter wereM bracbtt £ r zyn in sommige dagbladen in den laalsten tijdmededeelingan nit de omstreken van Haarlem opgenomen waaruit ton moeten blijken dat de bloembollencultnar dat wil r eggen vooral de cultuur derhyacintben in dit jaar evenals in 1877 ton dreigente mislukken Zulke mededeelingtn zyn op e n minatteer voorbang Op dit oogenblik slaan de kweekeryenalleszina gunstig en mocht bet waar zijp dat lateroiiguuslig weder daarop eneu cadeeligen invloed zoukunnen oefenen dan onderscheidt zich daarin ditjaar in niet van Vele vroegere jaren Niet vóór hetj laatst van Mei kan men met eenige zekerheid teggen of het hyaointhengewaa al dan niet zal gelukken I Moge de buitragewoou vroege ontwikkeling der I hyacinthen in dit jaar eenige vrees doen ontstaan I dat zy door latere mogelijke strenge vont meer dangewoonlijk zouden te tijden hebben het schijnt voorI zicbtig iu deien af te wachten wat er gebeuren tal en niet op geheel oaieken mogeiykheden ecue onderi stelling te gronden die wel is waar onder zekere omitaudighedeD werkelijkheid ton kunnen worden maar toch evenveel too niet meer kans eeft vaqonjuist te i n geweeat $ iv Ct I De bewering dat door de toepassing ran den toom I bet reiten in den tcgenwoorJigen tijd van meer geI varen blootstelt datl vroesper wonlt floof den Franaclien slatistrcu Gartiauw op de parolgende gronden wcderlegd In den ouden tyd toen men hoofdzakelyk tich van diligences of postrijtuigen moest bedienen kwamen in Fraakryk op de 300 000 reizigers één doode voor en tien gewonden In de eerste twintig jaren na de uitvinding van den spoorwagcu vau 1S S 1 55 bad men op 2 millioen reizigen ééu doode en tien gewonden Van 1855 1875 is deze TcrhouiHng nog veel gunstiger geworden toen kwamen op de 6 pilioen n doode en tien gewonden Na 1979 n ag men geruslelyk aannenien dal op 45 millioen reizigen slechts één doode en tien genenden konden uitgezonderd natnurlp die gevallen woarby de reizigen door hunne roekeloosheid zelven de onmiddellijke oorzaak tljn Volgens deze gegevens zou iemand die dagolyks 10 nren per spoortrein aflegt 7439 jaren kunnen reizen alvorens hij met reden bezorgd boboefUe te wezeu z n leven op den spoorweg te verliezen Gedurende eenigea tijd aobten wij ons verplipht de aamlocht der ticken te vestigen op de merkwaardige eigeosebappen der teerkapsules van Gayot ingeval van verkoudheid calbarren teering en andere aandoeningen van de bronehes en longen Eene nok heeft ons echter byzonder getroiVsn nqmclyk dat rele pefsonen die in qqie plfarniaaie komen om dat geneesmiddel te vragen den naam zijn v ergeten en het oinschryven mit den naam van pillen globules ja zelfs pastilles Als nen zipb direct tot ons buis wendt is bet aaw gemakkelijk jiet gebsueen ran den koopei Ie hnlprle kqmen maar dat i met altijd het geval als inen zich elders aanmeldt dm genoemd geneesmiddel Ie verkrijgen en dat kan tot nodeclise vergissin y n aanleiding geircn VVy vei oekau daarom de koopna rriènéCelijk den faam van teerkapiulei vau Gvyot wel te willeu ontbond Ten einde elk dwaling te voorkomen gelieve men zich vooral te herinneren dot de handteekening GuroT in drie kleuren gedrukt is op bet etiquette dat at op elke flacon moet bevinden VKHBETERIWO In bet bericht omtrent de vergadering van de Ni erheld in ons vorig nr werd by vergissing gesproken van een deelamatoriuvt men leze oratorium Red ï=OLITIE3 Gevonden en aan bet Burean van Politie gedeponeerd Eenige BOEKJES en een PIJPMAKERS STOPPER Laatste Perichten EonstantinOpel 13 Febr De eente Minister heeft gisteren in de Kamef verklaard dat Engeland er van aftict bet eskader der Dardanelien te doen binnenvaren daar Kqnstantinopel rustig is eu de Forte protesteert tegen de komst van Het eskader De Grickache troepen lebben The alie ontruimd Weenea 13 Pebr üe PolUuehe Correipondem meldt uit Pola dat de kqmmandant van het Oosienrijksote eskader ia de Levaat ae schont bij nscht Barry met het vlSggesdiip en het gepantserd fregat Habthurg beden nanüdcm vcrd r naiir bet Oosten is geatevead Van verdere maritieme toerustingen is qiets bekend KonstantinOpel 13 Febr De Engelsche vloot is door de Dardaudlen gevaren ea itefepde zee van Marmora binnen V A K KTBESIC TEN Gouda 14 Febr Tot ongeveer vorige prijzen was de omzet klein Poldcrtanvc puike 12 a 13 Mindere 10 S 11 EogKf puike ƒ 8 a ƒ 8 50 Mindere 7 ƒ 7 7 Voer 6 40 a 6 7Ï Gerat puike 7 50 ii S 50 Minder 6 f O i 7 25 Haver zware 5 a 5 75 Lichte 3 75 ü 4 50 De veemarkt met gewonen aanrotr de handdiet gedmkf hoewel de iffm liooc warfp velt varkens van 23 a 26 cents Kr ba küo JMg revarkens en biggen vlug te verkoopen Kaa mat vluggen boadel J k l Goefcotcr I 45 a lGO Wtiboter 1 20 J ƒ 1 30 Mn B u r g e r 1 ij lil e S t s n d OVERLEDEM 12 Vlr S i t r a ditff éUTB J Krom 80 j C Hockivap wed I i van Bottreo 5ij 1 H DaorDik 77 j IT ihit $ m K D SchoDtfB 4 d aElllJWD 13 r tr Z G SijBOt et R H Küw H K k Smia ea W G BloBOMn f ii s eu vw dea Berg Burgerlyke Stand van onderskiande gemeenten van 7 tot 13 Febr WIJi j Moordreqbii OVERLEDEN 0 KooyoMo 3 m C v a Aalel e W ua H KUIt SOj A J vaa ia Voort 14 m 7 Opuderak OVSRLEDEN H rag Eyli 1 0 J C Bimteitffili 20 m f ueoeogtHjk w d B l v er 4S i StplwijK GEBOREN Pirter ooderi P V S VTolf ea J Verdoold Jan ondcri W Anker ea A Verbnrg HlllgBfc ouders 11 J Ooderen tfi W ds Gier l fT OVERIJLEN J Tsa der VlUt 14 d r jHaaatarppW GERORENi Coniclias ADloaitii ooders A rt slM r iéa A füfW f SQs li Allen r Baacbop eai Vernealen GEBfiKENi Cojofli fi 4w A JojMj fl ra p VjfdcDbnrg CortiÜlla lijrta C Oosfrum tn A van dtr Starre Marja n tK TW de BcrjC e N e BrWB ÖVERLEll EN J Schoulec Om W Uoogtadijk Iftj ONDERTHOUtVD A Con wier 2Sj eBM L l con ni3j éEHintD F tao Bs tn A SchoatfB il £ Waddinxroen CEBOiVeNi ïPJetttoolla Cornelia oadira C P n d r Kajjl CD ff A g latlje osdtra CSIooIjra M Oélktne IMarl ooders G de Heer en G Droog VUllem ouders U de Hoog en 0 tan d r Tafen OVERLEDEN i Hak 3 m N ttriijden fcWg ra H Donk 62 j N Jofgegn jB j Mootj jM J van der Had 15 bP fi A li