Goudsche Courant, zondag 17 februari 1878

Zondag 17 Februari 1878 N 2103 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDtieblad voor Gouda en Omstrekeo Spijtverterend nerslerhend en hoorltverdrUitnd een iMiil met yter vereenzelvigd en met de Kin rmragd vormt het zekerst en krachtigst geB m0éM tegen Btoedsgebrek Bloedarmoede gebrek Mfi hrachlm aandoeningen der maag lana zafM HiN sleliingin gnrolg n ii van hrl kraambed cni V C f APV ERTENTlfiW ♦ Bevallen tbu een welgeschapen Zoon C A LA GRAND Geb Keoon Gouda 13 Februari 1878 Voorspoedig Bevallen van eene Dochter ELISE VAN REEDT DOHTLANDAmsterdam 12 Febr 1878 Kaisïb ♦ Met deze betnig ik nifln dank aan allen die hunne belangstelling betoond hebben by het orerlgden mgner geliefde Echtgenoot Ook namens mgne Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Gcuda 14 Febr 1878 E M MONASCH BEKEUDMAEIUG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Remteijk naken bekend dat wegena te doene herstellingen de passage Toor RIJTUIG en VEE over de Straatwegbrug N 4 nabg de Nienw Reeuwijksche brag zal zijn afgesloten op MAANDAG DINGSDAG WOENSDAG en VRIJDAG den 18 W 20 en22FEBRÜARIJ 1878 Burgeoieeiter en Wethouders voornoemd De Burgemeester F H BüLAËÜS BRACK De Weth loco Secretaris J TEEKENS KOSt en INWONING Toor TWEE HEEREN Adres Letter B Bareau dezer Conrant Üit dehandte KOOP ofte HUUR EEN NET NIEUW GEBOUWD WOONHUIS md4 FjESThfl het 8T00MB00TEN VEER te bevragen bg H FAAIJ Timmerman Te KOOP ofte UUUR gevraagd Een HUIS geschikt of dat ingericht kan worden voor eene AFFAIRE Brieven fnknco met opgaitf van prgs onder Letter G aan het Bureau dezer Courant Omstreeks DUIZEND BOSSEN SNIJTEEN te KOOP Te bevragen bg CORNELIS STRENG Landbouwer te NUuwtrktrk a d IJsel MEN VERLANGT BENE EEN70ÜM WOra ▼ ooizieil van de NOODIGE GEMAKKEN Aanbiedingen franeo MET DUIDELIJKE OPGAAF VAN PRIJS EN BELASTING onder n 43 aan het Advertentie Bureau van A KOK Cour Boek en Kantoorhandel alhier ITALIAAMCHE ROOKVERDRIJVER Schoorsteenveger en Metselaar QOUDA S yteringatraat F 47 Mevrouw DE JONG Smits Haven wp B 196 verlangt eene TWEEDE IHEID kunnende Strgken en Naaien ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN k ƒ 1 L H SERRE De JOH HOFF sche BORST UAL2 B0NB0NS worden als de ZEKERSTE HULP bü Hoest Heeschhcid Verkoudheid door de HH GENEESKUNDIGEN met het volste vertrouwen aanbevolen Verkrijgbaar In Maatuve maltfe 30 cent JOH HOFFsche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt by de Paleisstraat F 250 Te Gouda by J C van VRBÜMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN Schoonhoven L B Okhoizen Delft Frankamt i m komen dankbetuigingen omtrent de gunstige werking van myn middel tegen de DRONKENSCHAP in Zoo schrijft de Heer K T v G r Predikant te Lutten Overgssel Dank zij de Voorzienigheid die u gegeven beeft te vinden zulk een probaat middel tegen den Sterken Drank of Ueyer tegen de zucht naar dat vocht enz Het middel is onderzocht en aanbevolen door de bekwaamste geneeskundigen en kan zonder het medeweten der Ijjders aangewend worden Reeds duizenden zijn er van genezen Alleen echt verkrijgbaar bg den ondergeteekende Geneeskundig advies kosteloos en franco Albert Kraehmer te Dresden Pillnitzerstrasse No 46 Openbare Verkooping om Comptant geld ten overstaan van den Notaris REIJNDEKS te Zevenhuizen aan het Station van den Rijnspoorweg aldaar op VRIJDAG den 22n FEBRUARI 1878 des voormiddags 11 uur van eenige MEUBILAIRE GOEDEREN benevens soliede Schrijnwerkers en Timmermans GEREEDSCHAPPEN en een partij Gezaagd KERSEN en lEPENHOUT Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris aUINA LAROCHE van KRAEPEUEAf CD UOLH jlpothekert te Ztitt De eenigre tVINA LAROCHE welke door de Red van de geneesfc Cour aan UH Ce neegklllld eil Is aanbevolea tegen algemeene zwakte gebrek aan eetlust slechte spijsvertering zennwziekte in het tijdperk der herstelling na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekzucht teriogachtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Prqs ƒ 1 90 per flacon bq den Heer Apotheker C Thim te Gouda Gouda dhdk van A Beinkman Openbare Verkooping van eene KAPITALE BOÏÏWMAITSWOITIIIG en Landerijen De Notaris J G BROUWER NIJHOFF te utrecht zal op WOENSDAG den 13n MAART 1878 des voormiddags ten 10 nor in het Koffiehuis van W H0GERV0R8T te Ouékwater Veilen en Verkoopen De BOUWMANSWONING No 31 SCHUUR en DAGGELDERS WONING met daaraan annex li ende WEI HOOI en BOUWLANDEN staande en liggende te Hoenkoop provincie Utrecht te zamen groot 27 Hectaren 80 aren 21 centiaren Eerst in drie perceelen en daarna gecombineerd Alles te aanvaarden de Huizingen 1 H i 1878 de Landergen dadelgk Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen te verkrijgen ten Kantore van voornoemden Notaris BROUWER NIJHOFF Nieuwegracht Runnebaan F n 247 te Vtrecht OnsdiimigWeér Wie huivert niet om zich hg het heeraohende ongestadige wéér buiten ijjne kamer te begeven Welke oouetitatie is too sterk dat lelfa zonder het warme binnenvertrek te verlaten zich dr klagt niet doet hooreu over vcrkoadhiid hoofdpyn asngezigispyn kiesen tandpijn en dergelykeP Wie gevodt zich niet door alle ledematen ja rlikwerf tot iu het gebeente door de onaangename we6rai e teldheid aangedaan en wie ziet niet verlangend uit naar een middel om al die lastige uitwerkselen onzer reranderlgke luobtstreek in dit jsargelqde af te werru naitr een onfeilbaar middel dat met zekerheid ai dia kleifle tegenspoeden des Ut ens wegneemt Hen leze deswege de Pagbluden en Couranten opgevald met attesten van gruezen lijders zoowel van de bovengenoemde als meer andere kwalen die door d kouue zyu onishian door het gebruik der ABSHAUBBINS or Antl Rbumatlscbe Watten een geroakkelyk aan te wenden weinig kostbaar middel zy geven spoedige verlichting van pgn en verdere genezing De prgs van slechts 30 Cts per pakje zal wel niemand terughouden daar men met een rnkel pakje al dadelgk hare heilzame werking kun ontwaren dezelve zgn op frêiKO aanvraag te verkrijgen aan het Hoofd Sepót te UeUt bü A BREETVELT Az en verder bg T A G VAN DBTH Gonda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DIK UIL hoonhoven J GOÜDKADE Boskoop OTTO HOOGENDIJK Capellt a d IJid NATIONALE BELOONIM Van fr 16 600 ro4 GOUDEN MEDAILLE i£5 £ FABRIIIEKSMFIIK OEnFFUfCEn TI MHtJt 9a HUt DRdUOT tN IN AI I I QIDI OTHIIIIH Depot te Gouda bij ZELDENHLIK Apotheker PK ECHT Kennisgeving INEIOTINGBN WELKE QEVAAIt SCHADE OP NADEEL KUNNEN VB ROOKZAKEN BUEGEMEEST2E en WETHOUDERS der gemeente Gouda Qelct op art 6 en 7 der wet van den 2u Juug 1876 StaatiUad no 96 Brengen ter algemeene kennis dat op ile Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bylageni 1 van C J O Smeets om vergunning tot het oprigten van eene broodbakkerij in het perceel gel igen aan de Gouw wgk C no 99 K idaater Sectie D no 1372 Z van W Jongkoen om vergunning tot het oprigten eencr smederij in het perceel gelegen in de Boelekade wgk B no 77 Kadaster Sectie A no 1946 Dat op Zatnrdag den 2ii Maart 1878 des namiddags tea 12 are op liet Raadhuis gelegenheid is om Ikzwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dot gedurende drie iagen i6ót dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 16n Februarg 1878 D Seorelari De BurgemMster BEOUWEE VAN BERGK V I IZENDOOEN BUITENLAND Buitenlandscli Overzicht Het binnenloopeo der Engelache vloot in de lee van Marmora acbgnt een feit doch baar komst vèèr de atad sehgnt te vroeg te yn bericht Omtnsnt de houding der Eussen zgn ook nog geen defiUitieve berichten Terwgt men aan de eene zgde beweert dat de Eussen bg hun plan blgvcn om Konstantinopel te bezetten meldt een telegram uit die hoofdstan dat niet de stad zelve maar alleen de naaste omtrek door de Kussen zou worden bezet NatuurIgk met hetzelfde vriendschappelgke doel ais waarmede de Ëugelsche vloot is gekomen Blijkbaar is Euslaud huiverig om de zaken hier tot het uiterste te drgven wat ook niet in zgn belang zou zgn De NorddeuUche Ug Zeil heeft grond on aan te nemen dat Engeland het zerden der vloot naar Konstautinopel onvermgdelgk achtende oudershands zich met Busland over de beleekenis van dezen stap heeft zoeken te verstaan Wat in deze gespannen en ingewikkelde verhouding ook als een geruststellend teeken msg gelden is d gereserveerde boiiding van Oostenrgk dat in strgd met de gemohteu betreffende oorlogsmaatrealen nog tot geeu wapening of andere toebereidselen is overgegaan Daarenboven heerscht te Berign de opinie dat het karakter der Oostersohe quaestie bepaald vredelievend is en dat de voorstanders van volhouden tot het uiterste te St Petersburg terrein verliezen Aan die zienswgze mag voorul daarom renige waarde worden gehecht omdat men nergens beter dan te Berlijn niet alleen mit nauwkeurige kennis van zaken maar ook met onpartijdiglieid den toestand kan overzien terwijl de meeste andere mogendheden min of meer in de verwikkelingen betrokken zgn Aan de Strattburger Zeilmg wordt echter gemeld dat keizer Wilhelm eene conferentie heeft gehnd met maarschalk van Moltke en den chef der admiraliteit generaal Stosch om maatregelen te overwegen voor het geval van verdere moeilijkheden in het Oosten De ongerustheid neemt in Engeland toe en de zaken staan stil Men is daarbij niet weinig angstig over bet lot van de vloot in de zee van Marmora indien de oorlog reus verklaard wierd eu de Kussen zich meester maakten van de forten aan weérszgde van het lange Kanaal van Koustanlinupcl gelgk de waterweg tusscben Dardanellen en Bosphorus genoemd wordt De Standard verklaart dat in militaire kringen de ongerustheid dienaangaande niet verzwegen wordt doch vertrouwt dat alle maatregelen genomen zijn ora de vloot zoo noodig een terugtocht van ooder het vuur der forten te verzekeren Het blad herhaalt zgn raad om zoo Tur kije zich op eenigerlei wijze vynndig tegen Engeland betoont deu Grieken Konstantinopel en bet zuidelijk deel van Enropeesoh Turkije te geven In Berlgo beweert het blad juicht men dit plan zeer toe Uit Brussel wordt gemeld dat print Bismarck tegeu een congres is maar voOr eene conferentie Wat daarvan is moet nog bigkes De raoeilgkheid sehgnt deze te zgn Een ooncra wordt gevormd door de ministers van bnitenuadsche zaken eene conferentie door de gezant n Ton Bismarck zou naar het schijnt ongaarne Daitachland verlaten en het congres zou dus moeten b nkomen in eenige Doitsohe Stad Maar dan zou tron Bismarck het presidium moeten hebben en bku laat het liever n in prins Gortschakoff ook omdat Duitschlifnd dan beter de rol van bemiddelaar zoB kunnen vervullen Besluit men tot eene conferentk dan kan die in eenigen staat van den tweeden mug worden gehouden b V Zwitserland of Belgil en de gezant vau Euslaud zon zonder bezwaar bet voorzitterschap kunnen hebben Dit zgn tcchnisehe moeilijkheden die gemakkelijk zgn te overwinnen en wat dit betreft is ook blijkbaar geene bezorgdheid In de Eranwhe Kamer werd de discussie over de verkiezing van den heer Chavois verdaagd waarop de behandeling der begrootiog van bet ministerie van onderwgs werd hervat en vooi een groot gedeelte aangenomen Door den minister Ivau biiinenlnudaclie zaken is aiin de prefecten der arroqdissemeuleii waarin aanvulliugsvirklcziiigen mueteu bl iata hebben eene cirouliiire gericht die daar zij aMkt om de volkomen vrgheid van verkiezing Ie bevorderau ecu gncstigen indruk heeft gemaakt Uu Rome gen nienws dan dat de Engelsche gnunt Sir Fagel aan den Itïliaanseben miniater van bttiteulandcche zaken otfioitel heeft te kennen gegeven dat de kardinaal Manning door de verdediging van het beginsel om het conclave buiten Rome te houden heeft gehandeld buiten de instructies der Engelsche Regeering Deze verklaring heeft een gunstigeu indruk gemaakt op het Italioansche gouvernement De eerste bgeenkomst van bet conclave is bepaald op den 19n dezer De Pruisische Kamer die seder eenigen tijd de wetsontwerpen behandelt tot uitvoering der nieuwe rechterlijke organisatie heeft dat tot regeling der advocatuur na eerste lezing gesteld iu handen eener commissie van 21 leden Het wetsvoorstel van deu heer Sohulzc Delilsch belrelfende de privaatrechterIgke stelling van indnstritele maatschappijen en genootschappen is aan eene oommissie van 14 Men gezonden De ontvangst welke in den Duitacheu Bondsraad is ten deel gevallen aan het voorstel tot vervanging van den Rgkskanselier ia voor de uatiouaal liber ile verwachtingen niet zeer gunstig men had tegen de eventucele vervanging op zichzelf geen bezwanr maar wel wanneer deze ten gevolge moest hebbeu dat de Pruisische miiiistera tevens Eijksininislers werden In dm Bi ierscben Landdag maakte de ultremonlaansehe afgevaardigde Freytag bij de goedkeuring van deu post voor de Ryksbgdrng n de opmerking dat het wrnschelgk wns deze bijdragen te behouden en geen rUksbelastingen in Ie voeren aangezien zij meer overeenkwuinen met het federatieve beginsel De Iluliaansche miniaterr iad besloot de bgeenroeping der Kamers te verdagen ten einde zelfs den schijn te vermgdeu alsof het oonolove voor de Pausterkiiziug in eenig opzicht niet vrg zou zgn De Frniische Kamer besloot Woensdagmorgen geen zitting te houden wegens den lijkdieiisl voor den Paus In den Duitschen Bgksdag word een beslissing over bet al uf niet vergaderen op dien dag vermeden om geen onaangename discussie te hebben BINNENLAND GOUDA 16 Februari 1878 VEEGADEKING VAN DEN GEMEENTERAAD Dinsdag den 19 Februari 1878 des nnmiddags ten 1 ure ten einde te bohondelen De suppietoire staten van begrootiug voor het Bestedeliugbuis eu voor het Burgerlgk Armbestuur dienst 1877 Voorstel tot verhooging der toelage vau dea onderwijzer in de gymnastiek Adres van P van Mensoh tot aankoop vau een stuk grond aan de Vest met voontel van B en W tot verhooging van den hnurprqt vaa gameiden grond Donderdagmiddag ten ongeveer t me is de aa gebroken van den windmolen staande op de Punt alhier De molenroeden een gieren en een houten ajn naar beneden geslagen De eerste is gelukkig op het dak van de woning van den molenaar blijven liggen de aodere is vlak bg den molen tot eene aannenlgke diepte in den grond geslagen Natunrlqk ia de schade zoo aao den molen als aan de woning aanzienlijk doch persoonlijke ongelukken zgn niet te betreuien Het Hof te s Gravenhage deed Donderdag uitspraak in de zaak van C D Botterop beschuldigd van moedwilligen mansl H t Hof heeft wettig en overtuigend bewezen geoordeeld dat B den 9den November jl den 70j rigfn G van Vliet te Gouda moedwillig tegen den grond geworpen on daardoor verwa id heeft tengevolge waarvan deze dienielAian dag is overleden De niet gebleken bedoeling bq beschuldigde om den dood van v V te veroorzaken als verzachtende omstandigheid aaanemeadc veroordeelde het Hof den beachnldigde tot jtiea correctioueele gevangenisstraf Men schrijft ons uit Ammerstol ran 16 deier Vau 9 Filiiuari tot op heden zijn alhier aan den abbig verkocht 31 nieuwe of wintenalmen wegende van 11 tot 48 halve kolo s prgt per half kOo ƒ 0 86 a ƒ 0 95 Voor den Baad van State afdeeling voor MMihillen van Bestuur werd 11 Woenadag o a bekanddd het beroep van den gemeenteraad van Lrkkerkerk tegen een besluit van Ged Staten van Zuid Holland waarbq vergnnning is geweigerd om te bouweu op de gesloten algemeene begraafphiats Nadat in deze zaak door den staatsraoil Meenssen verslag was gegeven heeft de heer Blok burgemeeater van Lekkerkeik het appèl nader toegtlicht ten betooge dat de gezondheidstoestand der bevolking door den bouw niet zou worden beuadeeld Dinsdag arriveerde te Schoonhoven geheel onverwacht de gen majoor inspecteur van het pertoneel der artillerie met zijn adjudant Na de exercities en theorieën bggewoacd te hebben vertrokken zg te 5 uur Oedep Staten dezer provincie hebben bepaald dat de verkiezing vnu een lid der staten voor de provincie Zuidholland iu het district Sliedreeht ter vervulling der vacature ontstaan door het overlijden van den heer A H van Tienhoven zal plaats hebben op Dinsdag 19 Maart en de herstemming zoo noodig op Dinsdag 2 April De minister ran biunenlandsohe zaken heeft ier algemeene kennis gebracht dat de examens voor het verkrggen van aoteu van bekwaamheid tot het geven van lager school en huisonderwgs voor de eerst maal in het loopende jaar zullen gehouden worden op Woensdag 24 April aaust en volgende dagen itji zij die een dezer examens weotehen af te leggen zich uiterlgk vóór 3 April bevorens behooieo atn te melden bg den aahoolopziener vau het district waarin zg wonen of van buiten s lands komende voornemens zgn zich te vestigen met opgave van de acte die tij verlangen en overlegcing vau een of meer gptuigsobriften van hun goed ledelljl gedraj en van hunne gcboorte aete terwijl de dag en plaats van het examen hun door den schoolopsiener zullen worden bekend gemaakt De Minister van waterstaat handel en ngverheid verwittigt de belanghebbenden lo dat ingevolge kon bealoit van 16 Janutri 1876 no 2 te rekenen van hedenket opUinmead rc At der aangeteekende brieveu met saugegeTsn g ds waarde boven het port in verhouding tot hua gewicht 2 ii cent voor elke ƒ 100 of gedeelte van ƒ 100 van de aangegeven waarde tal bedragen s V