Goudsche Courant, zondag 17 februari 1878

1 n bnr Anf v frïeiMft f 8n 1er een afzonderlijk adres r U e ldiiit ia geen gc ul minder dan IS oentgeheven 2u dnt het grven van een bewijs van ontvang voor aahgelttki ude brieven t welk tot dnsver ge chiedrle door het stellen der handfeekening van den belaaghcbbt nde in eeu daartoe strekkend register mede te rekenen van heden eal plaats rittdeb door de onderteekemug van een ontvanjf ben ijs voorkomende op hit formulier van kennisgeving aan de geadresseerden De onderleekening v B dit ontvangbewijs geachitdt op het postkantoor in tegenwoordigheid van den ambiPiia ir met de afgifte der aangcteekmile brieven beList Het n tevens volstrekt noodig dat de volmachten tot afgifte van naiigtteekende brieven die op het borrnbedoelde fbrtnulier van keanisgeving vgn afgedrukt voortaan met de meeste nauakeurighfid door d lastgevets worden ihgevuld vermits bï grbrrfte daifrvaii de afgifte der brieven moet orden geireigeTd Naar nirn vendsmt is op bet verzoek v ii vóót de laatste wetswijiiging gepensioneerde onderofficieren en militairen van iiiiudcreu graad die zich tot den minister va ooriog gewend hebben inet het verzoek om wat hun pensioen bttreft in het genot te mogen deden vaa de betere bepalingen der nieuwe wet afwyaend beschikt De minister keeft echter beloofd deze militairen zooveel mog l jk nog iu rijksinetcl liugen te zullen plaateea Het Fnderlaiti meldt dat het bericht als zen door den Minister van oorlog bevel gegeveu zijn om de forten Bovenen Beneden Lent onverwijld volledig te bewapenen geheel bezyflen de waarheid is VolgeM dca Nederl Faumeier is een ontjverp tot uitgifte eeuer staateleening by deu raad van state in behaudeling om weldra aan het oordeet der kamers te worden onderworpen Men spreekt van c ne uitgifie van 4 OOG 000 4 98 pCt dragende 4 pCt rente en üSosbaar a pari bjj uitlotiug De Amsterdamsche kiésvereeiiiging Je Hrtmiiret lieeft zich niet aitugcidoteB aan nare zuster Burgerflfcit doch fegcnoter mr A S Van Xierop mr G Van X ei oven candidaot voor de Tweede Kamer gesteld Het schijnt dat deze zich tUe eaudidatunr zal laten weTgevnHfu Met de herstefling der St Bavokerk te Haarlem ordt bet thans ernst Men is bezig den grouteu leiger iu elkander te zetten die daarby dienst moet lcHn Htf moet 29 M loog zijn en kost ƒ 3000 net geheble werk zal in 10 jaren afgeloopen zijn jaaflijks zal circa 13 000 beötecd worden Aan het U J wordt behalve bovenstaande mededeelingeu nog het volgende geschreven De nieuwe vénieriug boven de deuren van het groote prachtige kpperen liek dat het koor van de kerk sohetdt komt zeer goed met de oude vóór de hervornting bestaan hebbende overeen Pe kunstvaardige heer Cuypers heeft het model voor deze versiering geleverd Koniler eenige aanwijzing of teekening van het vorige kunstwerk gezien te hebben aangezien men d iarvun iiergens een afbeelding heeft kunnen viuden totdat voor korten tgd de afbeelding van het oorspronkelijke by een kunstlieveod genootschap s teruggevonden Te s Hertogenbosch heeft een zeer ernstige gebeurteuie plaats gehad De Xartufft van Melière is opgevoerd want niettegenstaande het ullramontaansehe blad i ütnrdirabaitter er zich tegen verzette beeft de Bargemeetter van zijn vaderlijke macht geen gebruik willen maken om de oipvoeritig vaii het zedebedervende stuk te verbieden De opvoering van het ehandelyke stuk hebben wy niet kannen verhinderen legt het elerieate blad Evenals BassHet heeft het blad de vlag moeten streken voor den bonlfon en volksbederver I De comedie van den booffon Molière is zegt ie Hmribrthênikr eene persiflagev a iederen godsdienitigeu Christen al wat godsdienstig il wordt in dat stuk gehoond het ie siiet de buiehelaar die daar tentoongesteld wordt het t de Gbriatenl de man die in Sod gelooft die bidt en ieder bM lijae geeft enz enz in Tartuife rordt de goasdieustige man als eeu haiebeloar uitfekreten en aan bespotting prij gegeven Nb drie jaar geleden heeft de gemeenteraad van Koermond een instructie vastitesteld voor hoofdonderwijzers aan de openbare seholen aarbij dien ambtenaren de bevoegdheid werd ontzegd om tevena Kd4eiear mede redadtettr of oorrector te zijn van dagof weekbladen Seeds toen is nin te reebt tegen dit besluit opJtekotnen waarbij de rechten van burgers zonder gttwd maisn b rkt Het besluit bleef echter ge OmM Gemeciltchats ia wdert Itng reeds vao ern steifrer foonieo zoDder d t vaa de hersteUiog van dit gclioaw nog f tl UeksD il handkaafd eu thnm it het toegepast up een der hoofdonderwijzers te Boermond die te recht ofte onrecht verdacht wordt medewerker te zyii van het liberale weekblad dt FoUivriend aldaar en daarom voor drie maanden is geschorst met verlies vau bezoldiging gedurende dien tijd Het elericale blad Maat Roerliode voegt er bij dat het besluit ook zou zijn gegrond op de overweging dat in dat blad de godsdienst en de geestelijkheid worden verguisd en de onderwijzer aldus art 23 der onderwyswet zou hebben overtreden Wy hopeu dat de hoofdonderwijzer zich niet bij het besluit van B en V van Bocrinoud zal nederleggen maar de zaak zoo noodig onder de aandacht brengen van den minister van binnenlandsefae zaken Van dezen is het niet te gelooven dat hij een besluit zal handhaven als door den Oeraecntenad is genomen Of de onderwijzer inderdaad medewerkt aan het weekblad en daarbj de perken is te buiten gegaan weten wij niet maar dat is hier bijzaak De boofib zaak is dat de vryheid van ieder om door de drukp j zijn gedachten openbaar te maken niet door een gemeenteraad mag worden beperkt en nu die van Roermond een besluit van die strekking heeft toegepast is de regeCfing verplicht voor het recht der ingezetenen te waken De gemeentebesturen van Brabant en Limburg mogen wel eens op duidelijke ivijze vernemen dat zij geen alleenheersehers z n en dat er nog een centraal bestuur is dat ken binnen de perken weet te houden Een treurig drama waarin de jaloezie de hoofdrol vervult is te s Oravenhage voorgevallen Een dame die reeds sinds ge ruiiuen tijd door haar echtgenoot was verlaten had een betrekking aangeknoopt met een vriend en wachtte ongeduldig bet oogenblik af waarop zy met hem den echt kou treden Twee hinderpalen stonden echter dit buweiyk in den weg de omstandigheid dal zij sleolits van ta l en bed van haar mau was gescheiden en een liai on van den toekomstigen eclitgenoot met een vrouw die hem een kind had geschonken waaraan hy zeer gehecht was De dame in quaestie die bet eerste bezwaar niet seheen te ackteu peinsde alleen op een middel oin het tweede te overwiiincn eu koos daartoe voor een paar dagen een allertreurigst middel zy vermengde nl ecne zekere hoeVceltieiil phosphorus met water en eenige andere praeparalcn en zond dit fleschje likeur met eeu zakje lekkernijen voor het kind aan haar medeminnares Deze ontdekte echter terstond dat er phosphorus in het fleschje was en Coiid het aan de politie die bij onderzoek tot de outdekkiug kwam van de droevige gevolgen van den minnenijd waarvan het sineh toffer thans in handen der justitie is om biugeokort waaraehynlijk voor het gerechtshof wegens poging tot vergiftiging terecht te staau Volgens een ander bericht zou het vergif voor haar echtgenoot bestemd geweest zijn By bet ongdiik op de Maas te Botterdam zyii door den 28jarigen arbeider N L Xhomsen bijginaamd de Vogel 10 personen gered Voor de arrondisseraents recktbank te Amsterdam correctioiieeli kamer werd Woensdag de volgende zaak isehundeld Q J Busbroek zoon van ecu slachter tc Zeist was wegens bioedspuwiug als onderofficier nit den dienst ontslageu Na eerst als bediende op een kantoor oor verhuring van dienstboden te Utrecht werkzaam te zy n geweest vestigde hij zich te Amsterdam Bickersgrnoht en beval bij advertenties 2ieh aan tot bet leveren van liwtboden Naderhand werd de zaak uitgebreid mM een compagnon onder de firma Busbroek Zweitman Se Co Tal van adver teiities werden in de couranten geplaatst en iaii de woningsn bezorgd Daarin beval de firma zich aan tot het leveren van allerlei soorten van dienstboden onder den naam der Geldersche Ovcrijselsohe en Drentschc maatschappij waarvan de hoofdkantoren gevestigd waren te Amsterdam en te Arnhem en tevens werd daarin medegedeeld dat men ƒ lÖO OüO beschikbaar had voor hypotheek Men zocht bedienden van ƒ 10 en 8 60 per week en beloofde aan de dienstboden door de Maatscliappy geleverd en die 6 jaar in denzelfden dienst bleven een Jireraie van ƒ 20 en voor 12 jaren diensttijd ƒ 50 De bedienden werkzaam ten kantore der Maatschappij moesten verschillende sommen storten ƒ 600 ƒ 4Ü0 en ƒ 600 voor waarborg dat zy oimmtr een dergelijk kantoor zouden opzetten Het lid Zweitman trok zich spoedig terug in November vertrok Bnsbroek plotseling en werd Uiter in België gearresteerd Slechts drte maanden waren er aanzienlijke stortingen gedaan welk geld geheel door Buabroek verticrd waé ten i minste er was geen geld meer Vele getuigen meestal slachtoffers legden voor de rechtbank hoiiue verklaringen af De eerste getuige ecu gepensiunneerd militair had zich ingevolge de advertentie aanbevolen en 400 gestort ovcrverdiend geld Drie weken ontving hij zyn salaris daarna ontving hij eeu telegram behelzende dat de heeren vu liiiidcrd waren over te komen Maandng zouden ze komen Den volgenden dag waren zij echter op kantoor en beloofden om é j uur te betalen Dit geschiedde niet den daaropvolgenden dag was het kantoor gesloten en van het geld niets meer te bespeuren Aldus geschiedde ook met eeu ander vroeger portier aan het Kinder ziekeuhuis die ƒ 330 er bij verloor Do gewezen compagnon Zweitman werd gehoord die verklaarde dat Bnsbroek hem steeds uit de z iken hield Ouk de vennoot uit Arnhem werd om den tuin geleid herhaaldelijk ontving deze telegrammen om dienstboden te zenden dit geschiedde maar slechts twee weken genoot hy eenig geld De eerste had gestort ƒ 800 de ander een grootere som waarvan zij nimmer iets hebben teruggezien Beklaagde erkende deze feiten en bekende de stortingen te hebben bevalen eu genomen met bet doel om zijne schulden t betalen niet voor een waarborg De substituut offieier mr Karssboom achtte hier het raisdryf van oplichtiug aanwezig Het gebruiken van een bedriigelijk middel was gelegen in de iudienstuomiug der personen welke alleen geschiedde met het doel om geld machtig te worden Een zware straf moest volgens hem aan beklaagde warden opgelegd Deze was reeds vroeger wegens misbruik van rertronwen veroordeeld tot drie maanden eelstraf en in deze zaak met veel overleg en geslepenheid te wtrfc gegaan Uit dien hoofde reqnireerde ZBd een vangeiiisstraf van 2 jaien in eenzame opsluiting t ondergaan De rechtbank bepaalde de nitspraak op 21 I ebiuari a s De Jrni Ct dringt ai op een uitmuntend middel tot bestrydiug van de dronkenschap aan op een zeer goedkoop volks editie v n het keurige pleidooi je DuioeliketeH Het blad voegt by dezen o i zeer praolischen raad de opnerking dal daartoe subsidie van vy andea der dronkenschap zon noodig zijn Het Februari nommer van Tie NineleeiiH CetUarg bevat een belangrijk opstel van mr W H de Beaufort lid van de Tweede Kamer der StntmUeneraal getiteld ermany aud Holland Eerst herinnert de schrijver aan den bloeityd van de Bataafsche Kepubliek nan den tijd toen Holland een raugendhtid wus van den ferslen rang en ook waiir het de beslissing van Ëuropeesche vraagstukken gold den toon aangaf en hij wyst er op dat schynbaar zeer toevallige gebeurtenissen de oorzaak zijn geweest Jat Hullaua niet iu de 1de eenw onder het hnii van Oranje een machtig koningrijk is geworden met eeu groot grondgebied Z i behoeft echter geen Nederlander bet te betreuren dat dit niet il geschied omdat wy dan waarschynlyk veel van de vrforreohtea en vrijheden zonden mitsen die wy nu genieten Een klein laud heeft i chter deze eohadnwzijde dat men byiia altijd bevreesd it voor annexatie In de laatste tien jaren heeft zich kier voornamelijk vrees voor unneiatie door Dnitsehland geopenbaard ofschoon het Duittche gouvernement nooit ieta heeft gedaan dat die vrees wettigt Disnivtteiniu huwcert de heer de Beaufort dat een zekere nationale antipathie tusschen de OuitsehCrt en Nederlanders niet te miskennen valt Voor een deel Bohryft hy dit hieraan toe dat da volken die het naowst met elkaar in relatie staan in den regel niet iu de beste verstaadkonding leven en voor een deel ook aan jaloezie des te verklaarbaarder omdat er een tyd is geweest dat Duitsohland het veel machtiger Holland aaar de oogen moest zien Maar de voornaamste reden is z i gelegen in het groote verschil in gewoonten leveniwyze tociale toestanden enz enz tusschcp ons en onze oostelykc nabnren Zeer uitvoerig zet de schryver de verschillende ponten uiteen en wijst er op dat dit groote verwhir alleen reeds voldoende verklaart dat er hier te lande volstrekt geen begeerte is om iu den Duitschen bond te worden opgenomen The Rhin zoo schrijft hy o a would flow back te the St Gothard liefore Holland would of her own accord throw herself into the arms of the German Empire Maar tevens toont de heer de Beaufort aan iat de tegenzin tegen elke andere annexatie even groot zon zyn dat ook een Pransohe party die de Prilnsohen als broeders zou willen inhalen niet meer bestaat dat het nationaal gevoel veel sterker is dan in da vorige eeuw en dat onze politieke partyen hoe scherp zy ook dikwyls tegen elkaar mogen overstaan toch alle eenstemmig zijn in gehechtheid aan onze nationale onafhankelijkheid Ten slotte behandelt h de vraag is er geen gevaar dat Duitschland over korteren of langeren tyd een poging zal doen om Nederland met geweld te onncxeeren onder de leus dat dit noodig ii voor de Duitsche eenheid Erkennende dat het antwoord op die vraag altyd min of meer hypothetisch moet ïijn omdat men niet kan weten wat de toekomst in haar schild voort zoo geeft bij echter vele redenen op waarom hij overtuigd is dat dergelyke noodlottige eventualiteit niet is te wachten Die gronden zijn hoofdzakelijk lo de tot heden door Bismarck gevolgde politiek 2a de goede verstandhoudingtusschen h t huis dtr HohenzoUeru en het huis vanOranje welke goede verstandhouding alt het ware een bistorischrn grondslag heeft 3o de af keer der Duitsche natie om voor een dergelijk doel weer eenoorlog te beginnen 4o de politieke toestand inDuitschland die maakt dat men genoeg te doenheeft om de thans veroverde eenheid te bevestigen 6o de ouwaarschyulijkheid dat Nederland van zijukant aanleiding zal geven tot n oeielykhedeu Hocbet Nederiandtche volk ook over Duitschland ofover eenigen anderen staat moge deqken nimmerzal onze regeering zoo schryft de heer de B uit bet oog verliezen dat het bewaren eener strikte nentralitcit Neerlandsch duurste plicht is Een Ncd kabinet dat er ma ging deuken om een avontuurlyke baitenlandtehe politiek te drijven of met eender groote staten een bondgeuootsebap te sluiten tegen een andere mogendheid ten eiiule daardoor het eenof ander schijnbaar voordeel te bereiken zou indien het bekend werd geen 24 uur aan het bewind blijven Met een beroep op het vredelievende karakterder kleine naties die niet meer op het slagveldwenschen te verschijnen dan om hulp te brengen aan da arme gekwetsten en die alleen nog maar expedities uilrutten om aan barbaren betchtviiig te brengen en om de wetenschap te dienen eindigt de schrijver zyn opstel Een Ëngelsoh correspondent van de Haarl Ct achryft het volgende over deu bekenden obelisk Ik heb eindelijk hel voorrecht genoten met eigene oogen do vermaarde of beruchte Naald van Cleopatra te mogen aansehouwcn Historische herinneringen en zeker niet sierlijke torm architectuur of gezochte qnaliteit vau steeu maken hare waarde uit De twee obelisken door Octavius of Augustus van On Heliopolis naar Alexandrie overgi braohi om het front van het Caesareum te versieren ter eere van Julius Caesar werden reedt van deu beginne de Naalden van Clcupatro geuoemil ofschoon deze bevallige vorstin reeda ettelijke jaren vroeger gettorren was De beide zuilen wareu ruim 1600 jaren voor de geboorte van Christus iu de nabijheid van On opgericht in gezel ch ip vnn twee andere obelisken ilii hun eg nair K m anliiiop l en Rome g vonden licbben De Phrifao van Enfj pie oiMltr wiens regeering zij eigei lyk tc Ou geplaaist ivirden as Tholhmes III maar Sftoslris pla H4t er de hierogljrpheii op Dat zijr dehi niineringeD dip i iw hitiurisofie uaapde ma deze tteeiikbinpflu geren Hst wu onligenZfirgehjk eeiie hmige gunst van Mi hemet Ali om dezfi zuil aan de Engeltohe regeeriug te tobeuken maar het kan weinig verwonderiug hareii dat de BritiiAe amb istads geen by zoiiderr haast maakte met dit ruwe gevaarte uaarËngelaud te doen overbrengen lloe dr Erasmus Wilson de 10 000 p st waarborgde en John DixoD de groote ingenienr het plan voor een sfzondtlyk vaartuig voor den overtocht maakte it bekend genoeg Nadat ik het steeaen gevaarte zelf aanschouwd heb betreur ik het dat de verwachting zoo hoog gespannen werd want de naald van Cleopatra it weinig in staat om een Londcnsch publiek zoo gewoon aan majeataeuse en reusachtige afmetingen ook maar in dat opzicht te bevredigen De kotten zelven zijn betrekkelyk gering Zooals de heer Dixon mij persoonlijk verzekerde heeft Frankryk voor eene obelisk van Luxor 80 000 p tl opgeofferd voor en aleer ijj veilig op de Plaoe de la Conoorde te Parijs prijkte De gcheele hoogte van do naald it 68 voet eene afmeting die voor Haarlem misschien zou voldoen maar voor Londen 1e weinig betcekent De zuil zelf il van een rose graniet maar zoo ruw oneffen en verweerd dat er van sieriijkheid geen sprake is De kieroglyphen zyn nauwelyks te bespeuren Het eenige opmerkelijke is het feit dat de ruwe naald uit één ituk gehouwen is Het yzeren schip dat voor de Naald gebouwd werd verdïant meer bewnndering dan de Naald zelve Zooals beide daar te zamen in de Theems dry ven vertegenwoordigt de eene de oudheid het ander den modernen tijd met zynen vooruitgang iu de kunst van de stof te beheenchen Pfiilippe en Philippine wie kent niet de drcling vnn den dubbelen amandel de afspraak en het willens of onwillens verliezen der discretie Dr Manuhardt te Dantzig geeft in zijn nieuw werk tfald uiid FeldMIe deze verklaring van het woord Het is een oud Germaansch gebruik het vruchtbaarmakend beginsel iu de natuur het herlevende voorjaar te vieren door symbolische huwelijken in de maand Mei Van daar de May Queen de Pinkiterbloem de Valentine in Engeland en gelijksoortige plechtigheden in alle andere Gerraaansche landen In Duitsohland heelcn de bruidjes in deze denkbeeldige veriovingen Maifranen Liebchen en Vielliebchen en van dit laatste il het fransche Philippe en Philippine afgeleid nlïoo eene tijdelijke verbintenis waarin van het oorspronkelyk volksgebruik en de symbulieke pUchtigheid alleen het cadeautje overgebleven is De Directeur van het Postkantoor te Gouda brengt ter kennis van belaogbebbbenden dat met ingang van den 6den dezer het teekeneu in het register bij het in ontvang nemen van Aangcteekendc Brieven komt te vervallen en het ontvang bewijs waarvan het nieuw model kennisgevingen is voorzien moet worden geteekend in tegenwoordigheid van den ambtenaar met de afgifte der Brieven belast Gouda den 15n Februarij 1878 De Dir v h Postk Gouda 1 Van KRUIJNE Dikwyls komt de vraag by ons op hoe is bet toch mogelijk dat de arbeiders dit in de open lucht moeten werken en aan alle aff isselingen van ons verandelijk klimaat zijn blootgesteld nog gj zond blijven Men zou werkelijk gaan gelooven dat die arbeidende klasse van een ander maaksel is maar wanneer men de doctoren spreekt en anderen die met hun gezondheidstoestand beter bekend zijn dan verliremt men helaas dat er in dien kring oneindig velen gevonden worden die aan verkoudheid bronchitis catharren of audere aandoenniiigen van borst en longen lijden Voor hen is het werkelyk een zegen dat de Teereaptniet van I Guyot zijn uitgevonden die door deu arbeider gedurende zyu arbeid kunnen worden ingenomen eii die hy tehuis zou moeten bereiden en innemen Daarenboven heeft dit geneesmiddel het voorrecht van bijzonder goedkoop te zijn Elke flacon Teerkaptules beriit zestig kapsules zoadat de flreheele behandeling slechts 6 8 centen da igs kust Met is zi ker dat zoowel de goedkoope prijs als de uitstekinde uitwerking dier kapaUles er veil toe hebbcu bijgedragen on dit genee Bmiddel de populariteit te doen verwervin die het tegen wourdig iu alle landen geniet Te verkrijgen in de meeste goede apotheken AU gebonden en f edepoiiet rd i aan Bureim van V AnkKun SLKrrEL ecu MÜNTBIUET ta lO eu etu ZAKJE met ZlLVEUÜELl Burgorlijke Statid F hORZSi 13 Wbr Georsioi Theodorui anders D bo Kb n rn Vt A f jfp rt UkpU PetrpDflU Fmnemi oAden V BUk Cl P Vertrfaut ildlrtnoi oud C la driud en C A Kroou 15 Gijibertoi ïudi n F G Niegnland ta C de Braiu KonCimn onderi J tbd Kleef co J IVrwre OVKRI EDKM U K br N dta Uwjr O m E A TBD der leldeD 4 w Eene bekwame MODENAAISTER verlangt twee Jf drie NAAIHUIZEN Zij is van goede getuigen voorzieD Adres roet franco brieven il nder letter G A bj den Boekbandelaar P C M kAS te Gouda EEf FATSOENLIJK ifEeiiiiisjg P 6 biedt zich aan tegen half Maart voor LICHTE HUISELIJKE BEZIGHEDEN hetzij nis TWIIEDE of KINDERMEISJE van goede getuigen voorzien Brieveii franco ondei n 44 aan het Adver tentieBureau van A KOK Comp Boek en Kantoorhandel Gouda EENE ZINDELIJKE DIEi STBODE van de Prot Godsd GEVRAAGD teg u 1 Mei aanstaande Adres by den Boekhandelaar F C MAAS te Gouda ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN ü f 1 L H SERRE E ill llB g evestigt te GOUDA ALGEMEENE VERGADERING van AANDEELHOUDERS op DoKDBRMB den 28 Febkujlei a s tot het doen der rekening en bet vaststellen van het divideud des namiddags ten één anr in het Koffiehuis cdb Hiehonie op ds Markt te GmiA De Directie J MÜLDBB J C TAV WUK zijne bezigheden bnitelvsbtiig hebbende zoekt KOST INWONING BEWASSCHINQ met VRUE KAMER Brieven hierop reflëcteerende mert o gufTaii prgg worden ingewacht Bareaa dezer Conriuit letter F Men vraagt TË KOOP esse gebniik dochsoüede BRANDKAST Opgavm Mt pi s Nederl maat worden franco ingswacbt onderletter Z Z by den BoekbandelwrP CMAASte Gouda iii t Mi i i i Openbare f et Roópïitg te GOUDA op DIN6SDAG 26 FEBBUARU I 7S Teefip ten negen ure in het Huis uq de Gouwe C No 231 aldaar van ecu netten INBOEDÏI waaronder eene Pianino eene Brandkast een fraai AliTIEK BUFFET ood bbwnw en gekleurd PORCELEIN oude en nieuwe OLIEVERF SCHILDEBUEN en een aantal ANTIQÜITEtrEN Verder circa 300 potten 5f m9 r ran gerenommeerde merken originele verpakking 100 flesschen Asperges een partytje genrige zwarte PeccoTliee direct uit China aangevoerd 40 000 Sigaren enz enz Alles daags te voren te zien en inlichtingen ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda De Notaris H J F HEÏJMAN te Haastrecht zal aldaar op VRIJDAG 22 FEBRUARIJ 1878 om gereed geld verkoopes Een NETTEN ei ZINDELIJKBN INBOEDEL bestaande in Mabtog KABINET dito SECRETAIRE en OHIFFONNIÈRB STOELEN TAFELS BEDDEN SPIEGELS en SCHILDERIJEN GLASen AARDEWERK eenig Antiek PORCELEIN enz Daags te voren te zien van 10 tot 3 sur Alle soorten van prkaa quaüteit RIIIMDVIGE VA V E THt ES te Lud vigshaiena Rh tot de meest con e urreerende prezen verkrijgbaar bjj Va Wagenlngen Kcijscr te Dordrecht