Goudsche Courant, woensdag 20 februari 1878

W eii8 liig 20 Mmri 1878 mim immi en mm wura Alle soorten van B O R D E A ü X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEADXWIJN van f 28 per Anker met aooijns Steeds belegen voorradig Ook blj proefflessohen kwart en half ankers Pryscouranten worden gratis en frauko verzonden Alles wordt franko huis geleverd De Riinlandsche W H ZICKENHEIMER in Mainz is bjj verkoudheden riwiJvAn Tlni af Hnnio Hi hoesten heeschheid verslgming borst long en UlUlVen liOrst MOnig jp jj j aangenaamste mtddel De Riinlandsche v H ZICKENHEIMER in Mainz doet als geneesmiddel FimiiTT Qv U na ÏTriTiirv or de ZOO gevaarlijke kink en stikhoest der kinderen uit Jjruiven UOlSt Jnonig diensten Ontelbaar is het getal der Ouders die aan den Druiven Borsthonig het opkomen en groeien hunner lievelingen ie danken 4 hebben Alleen echt verkrijgbaar in flacons 5è 6 Cent met witte k fl 1 met roode en a fl 2 met geele capsulen welke nevenstaand fabriekstempel dragen W 8104 GOUDSCHE COURANT leuws eD Advertentieitlad voor Gonda en OmstrekeD S0C1ETEIT 0XSGE ÜEGEI te GOUDA 6de laatste Voorstelling in het Abonnemeiit Directie LE GRis vmmm haspels Woensdag 20 Februari 1878 Uiy pel in 4 Bedrgven Les Faux Bonshommes door TnEoooRK Baesièbbi Vertaling ♦ Tan RosiïE Faassen Aa vang ten 7V uur precies PRIJZEN © BR PLAATSEN Eerste Rang voor BH lieden hanne Dames n £ iader n 0 9 per persoon Gaa derij 0 49 per persoon SetBiiitiantot het bespreken der plaatsen is geopend WOENSDAG 20 FEBRUARI van des morgens 10 unr tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats De Loting der te hespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op DINSDAG 19 PBflBDARl 1878 des avonds ten 7 are precies tegen betaling van JOeeotsvoor elke plaats sur Hli Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Dinsdaga avonds nog DAMESKAARlEN tegen den Inteekenprys te verkrijgen i n Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen Loten voor die HH Inteekenaren welke persoonlijk verhinderd z jn iicdcrtafcl APOiL vtTvöEaim ef Zondag 24 Februi ri 1878 Jbs avonds ten 772 f in dë Sociëteit Ons Genoegen JTALIAANSCHE ROOKVËRDRIJVËR Schoorsteenveger len Metselaar KrOVDA Spieringstraat F 47 PiiTiSMPiïi J H KIEBERT HAMT i oiiDi Geëmailleerde PORTRETTEN naarde laatste vinding KOOLPORTRETTEN die ia duurzaamheid gewone Photographiên overtreffen VERGROüTINüEN Lasten Passepartouts enB Opeftbart Vrijwillige Verkoopin Qp W OE N D A G den 20 FEBRUARIJ 1878 des voormiddags ten 10 ure ten huize van den Heer A Bboeek Kastelein te Ouderkerk aan den IJtsel van eene BOÏÏWMANSWOITIIIG met SCHUREN HOOIBERGEN en verdere GETI VIMERTEN voorts eene zeer gunstig gelegen LIJNBAAN gesehikt eoowel voor groot als voor klein werk en eene partü nitmontend WEI HOOI en GRIENDLAND in de gemeente Krimpen aan den IJssel in den polder Langeland te zamen groot IS j bunder biJ biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de Opstallen met Lijnbaan en Erf den 1 MEI 1878 en de Landerijen dadelgk na de toewgzing Betaling der Kooppenningen 15 April 1378 Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPÜÜIJT te Ouderkerk aan den IJtiel Te Gouda by F H A Wolff Boskoop by A J yan Twoat Waddinxveen h C van Benwea De ondergeteekende bericht by deze zynen geachtea Begunstigers dat hg VERHUISD is van de Zeugstraat naar de LANGE TIENDEWEG wyk D N 70 en beveelt zich hg voortduring aan tot het LEVEREN van DIVERSE SOORTEN Tlice Chocolade Wijn Eau de Cologne enz Hoogachtend V J a G DUtlLH TWEE SMENMEES GEVRAAGD bfl lieden verscli Xtiuingiune brood lYist ebak i Kitleiitongea A pe boneB PriMCfflifBbrood JvkiD fiebak J ufksclie Kockjefl OotvangeQ Sorteenngj Drinkchocolade en Kliier d Aii ers Tafel liqueur OmthaveD U 17 ËR bestaat onder de Fransche zoowel als onder de Engelsche Fabrikaten geen ZEEP zoo deugdelgk zoo aangenaam versterkend en verfrisschend en daarbi lu verhouding zoo goedkoop als de alom bekende Ml IIOFF SCHE MoutKr uidenzeep Eenmaal een proef genomen hebbende zal men zeker niet meer veranderen en de gegrondheid vaa het bovengezegde moeten erkennen Prgzen 1 stuk 17y celit östtfksOS cent 35 50 en 70 cent per stuk JM a 1 z1 O m m a 1 e radikaal middel tegen het uitvallen van het Haar nieuwe Haargroei bevord erend en het Hootd reinigend Per flacon a 70 cent en fl JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bioemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda b J C van VRËÜMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN L HOIST tSchooiihoveu L B Okhuizen Delft Frankamt Haastrecht bij J D den Hartog Oudewater bjj F Jonker Idenborg WINKELHUIS TE HUUR aangeboden op gnnstigen stand een flink WINKELHUIS in te richten voor iedere zaak Te bevragen bg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier VAN H HEMPENIUS TB a 1 50 de Flacon bg J C ZELDENBUK mm 7EIIE00MB te GOUDA van EENE KAPITALE HOFSTEDE groot ongeveer 29 Hectaren onder fftnenwoude op DONDERDAG 28 FEBRUARIJ 1878 de inzet © B op DONDERDAG 7 MAART 1878 de toewijzing De Notaris MONTIJN te Gouda zal op bovengemelde dagen des voormiddags ten 11 ure in het Koffijhuis € de Baruonio aan de Markt te Gouda in één perceel veilen enverkoopen De Kapitale Hofstede cBhaiham genaamd bestaande in vóór weinige jaren nieuw gebouwde en goed onderhouden WONING met annex Boenhuis STALLING voor 42 Koeten zes roedigen HOOIBERG KARNMOLEN en VAEKENSHOKKBN twee van Steen gebouwde SCHUREN de eene met Stalling voor twee Paarden en Kalverenhokk n BOOMGAARD met ruim 100 Vrnohtboomen DAGGELDEB8W0NING en 28 Heet 83 A 44 O WELIGE WEI ENHOOILANDEir alles zoo goed als aan elkander gelegen in de Loete onder Hazeriwoude Zuid Holland Te aanvaarden de Landen na den koop en de Behuizingen 1 MEI 1878 Breeder bij Billelten en nadere ixiformatié n te bekomen bij fjezegden Notaris zoomede biJ den eigenaar en bewoner den lieer G SANDERS GoüDA DHüK VAK A BkINKHAN Seborsiiig van OoderwUzers In ari 22 der wet tot reeling r n het Uger onderwgi komt de bepaling voor tDe hoofden halponderwjjzers kunnen door bnrgemeester en wethouders den schoolopziener gehoord worden geschorst Borg en weth geven coo spoedig mocelgk rekenschap fkn hun beslait aan den raadr Is in de eerste tgdeu van de werking der wet dit artikel zeMen toeoepast in den laatsten tyd hoort men herhaatdelgk van overtredingen van het onderwjözend personeel die door scbor ing gestraft zpn Onoieleefdheid je ns den burgemeester hier éen openhartige verklaring omtrent een raadslid nf wethouder daar hebbeu de straf in de wet gesteld doen toepassen Mishandeling ran leerlingen is mede oonsaak van schorsing geweest eari a was het dat schorting is uitgesproken omdat een onderwüzer zich buiten eenig bezwaar van de gemeentekas leermiddelen bad aangeschaft in den rorm van rupsen om Z n leerlingen de gedaanteverwissehng dier diertjes te doen aen Het gemeentebestuur van Roermond heeft de eer de aandacht weder op dit artikel gevestigd te hebben door de schorsing van een hoofdonderwijzer voor den tyd van drie maanden met geheel verlies van züa tractemeot Was dien onderwgzer en allen onderwgzers te Roermond werkzaam io hun instructie ver u A j aich nut dMlbiMiiiaiahfüi M t0 houd tt de geschorste hem getoond meer waarde te heehten aan art 8 van onze grondwet luidende niemand heeft voorafgaand verlof noodig om door de dmkpers gedachten of gevoelens te opmbaten bebondens ieders verantwoordelykhêid voor de wet dan aan het bewuste artikel cgBar instructie door het gemeentebestuur vastgesteld en door tied Staten van Limburg goedgekenril Wel was het schrijven in dagbladen op advies van den vorigen minister niet bepaald verboden maar de onderwijzer mocht geen redacteur mederedacteur of corrector lijn en het gemeentebestuur bad overtuigende bewüzen dat de onderwijzer zich daartoe geleend had En vvare het nu nog aan een gotd blad aan een mad dat de belangen der geestelykheid krachtig voorstond men zou zeer zeker veel door de vingers gezien hebben maar de VoVavriend is geen vriend der geestelykheid en daarom handhaving flinke handhaving der i istructie séhorsing voor drie maanden met verlies van tractement Dat dit gemeentebestuur de verordeningen handhaaft kan men het niet ten kwade duiden dat is zy n plicht maar onze grief is dat zulk een instructie ooit door de hooge regeering is goedgekeurd omdat daardoor met twee zeer ongelijke maten wordt p emeten De onderwijzers te Roermond verliezen door die bepaling toch niet alleen een der grwtste rechten door de grondwet aan nlle Nederlanders gewaarborgd terwijl zg bovendien in een exceptioneel geval v rkeeren tegenover velen hunner collega s die eeh gedeelte hunner vrye uren bestMea om vdor de pers te werken zonder dat daarop ooit eenige aanmerking gemaakt is al meende d minister Heemskerk ook dat daarvoor de toestemming van Ged Staten moet aangevraagd wprden Maar geno over die curieuse geschiedenis di6 beepottelvJK zon ziJn indien een geacht oifderwijzer niet het slachtoffer geworden was Ti de machten di thans te Roermond en ia zopirele andere gemeenten van Limburg en NoordBrabant onbeperkt gebied voeren Moge het gebeurde te Boermond voor vert nwoordiging en regeeriageen waarschuwing zgn om bg de aanstaande Wetsherziening bepalingen ii het leven te Mepen die aan mik een willekeur voor goed esB einde maken Maar ook de stnl van adioising als geheel verkeerd moet uit de wet Verdwgoen Wie toch worden voor h t misdrgf door den onderwgzer begaan het meist gestraft Wel mist deze voor kotten tgd zgn tracttement maar de leerlingen missen gedurende dien tjjd voldoend onderwijs Klaagt men nu reeds over gebrek aan penoneel moeten nu op vele scholen een tachtigtal leerlingen door ten onderwijzer onderwezen worden dat kwaad wordt erger wanneer men nog onderwgskrachten aan de school ontneemt ooor de onderwjjzers te schorsen En hoe is na afloop vu dien tyd de verhouding tosschen onderwgsers en leerlingen Is de schorsing verdiend dan zal daardoor zeer zeker de achting voor den onderwgzer niet gronter worden is zg daarentegen onverdiend of is de publieke opinie niet van de billgkheid overtuigd dan valt de minachting op de overheid en in de jeugdige gemoederen wordt reeds rroegeenverkeerde geest aangekweekt Hoe men het dan ook moge beschouwen schorsing is altgd ten nadeele van het onderwgs CU deze straf moet daarom ook uit de wet der toekomst verdwgnen Voldoet de onderwgaer niet aan zgne verpUehtegaB Bintdt hg $ n UMtnietiea doet hg in één woord zgn plicht niet don moet hg na waarschuwing niet geschorst maar ontslagen worden omdat ng niet berekend is voor zgn betrekking Dit chter moet niet kunnen geschieden door gemeentebesturen deze moeten niet in de gelegenheid gesteld worden hun luimen bot te vieren of een lage wraak te nemen over vermeende feilen Hrt schooltoezicht moet de beslissing hebben of een onderwgzer al of niet berekend is voor zgn taak Ook in deze zaak is wetsherziening dringend noodig Nu de tgd is niet verre meer dat de beginselen der wet bekend zullen zgn en de vertegenwoordiging zal geroepen woiden om daarover baar oordeel uit te spreken Met het oog hiei op is het dan ook van het hoogste belang dat een eminent man als de heer Kerdgk zitting heeft in de tweede kamer Hji toch is de schoolman bg uitnemendheid Zijn brochure over leerplicht vestigde reeds terstond de aandacht van allen op nem die het hooge belang van het onderwgs erkennen en zijn optreden als lid van de vereeniging Volktonderwijt heeft hem aan het geheeleland doen kennen als een der krachtigste voorstanders van degeljjk voldoend onderwgs Hoevele keerlingen heeft hg niet gemaakt door zijn toespraken waardoor hg zooveler geweten heeft wakker geschud De kiezers in het hoofd kiesdistrict Rotterdam zullen daarom geheel Nederland aan zich verplichten als zij met een schitterende meerderheid den heer Kerdgk verkiezen opdat de vertegenwoordiging voordeel kan trekken van de ondervinding door hem opgedaan Zgn adviezen zullen van grooten invloed zgn en zeker strekken tot bevordering van ons onderwgs en daardoor tot vermeerdering van den bloei des lands L BUITENLAND BuKenlaBdscli Ovtrziclil Tot rlu8 ver i de hoofdstsd van het Turksclie r k vrij gebleven van elke vreemde brzeUmit Vooraameligk door tasacfacnkomst de Doitaohe diplomatie ii een whikkiag getioffeu die vooreerst de oorlog on nineb alijk mukl De Eiigelwlit vloot lieeft zich teruggetrokken naar de baai vau JTuadaaia op veertig myteo afstands vau Koostaiitiuupel terwijl de Kouiache troepen wel eeu d r btiuen werken vso de bid beiet hebbea ra di e dus ui hnn macht honden maar van hunne zyde zelfs mu de voorsteden tallen btzetten KngeUohen en Rosaen staan dos niet tegenover elkander en de Saltso is niet in de onaangeoame noodzakelijkbeid om öf zgne paleizen te verlsten ten eiode era achaiipUau te zoeken te Brusaa hetgeen het teeken zon geweest lya tot de ioeenatorting van het Ottomanisehe rqk in Europa of zich zoo zeer te vernederen dat hg in de kateroen syaer eigen soldaten haiivesting moest geven aan z DC zegevierende vijanden Waaraehgnlyk cal deze stand van zaken voortduren totdat Engebmd genoegzaam ia ingelicht omtrent de bedoelingen van den Czsar met betrekking tot dea daar vsi bet verbigf der Bossisehe troepen aan de knatea van de see van Msrinors en de bq aling8n die hij van Turkije weascht te verkrijgen omtMit de doorvaart door de Dirdanellen en den Boaparas Indenlaad is dit het eenige belang dat Engeland heeft bij de regeling der Oostersche qnaestie en de Britacbe regeeriug it volkomen in staat deze haie belangen te doen eerbiedigen ook zonder den oorlog aan i jn mededinger te Terklarcii Üt tegenwoordigheid allesn der Eugebehe vloot ifie deanooda het vtikèo op de Zwarte zee en den Uonau kan beletWn en idlen toevoer ter see kan afsnijden ia daartoe voldoende De Kagebehe ngrering heeft iu haar aotwoord op OortaehskotTa kennlsgeviog dat de Soasen ds atad zonden bezetten indien de Eugelaohe vloot op de reede versdieen geantwoord dat dei beide handelwgsen niet g lijk atjan Dit ia ook niet hetzelfde en nu dn Engetaehen niet vlak voor Konstantinopel komen hebben de Boaaea daarin misaohirn eene aanleiding gezien om alleen de atad te naderen maar ze niet te bezetten Ix rd Derby heeft op zeer gematigde en rrieadelyke wijie tgn proteat ingekle H verkLiart tgoe voldoening over de mededeel ing van prins Gortaehakolf dat de Rossen geen rgandige bedoeling hebbea met die nadering en alleen de Chriatenen Mn alle landen willen verdedigen doch hg toont terena het groote verachil aan toaachen de Ruaaiache uaderins en de zending der Britache vloot I e Britaohe vloot ia die van een bevriend volk dat tijn I eigen Undgenooten beaohermen wil Het Hnaaiaelie leger ia dat van een v jand waarmede de Turken nog onlangs oorlog voerden ea dat nalnarigk qntzaglgkt opwinding iu het orervolle Konstautinbpel io veroorzaken De miuiater had er kunnen bgroegen dat de vloot aan eene natie behoort welke zelfa door haar ergste vganden nooit beachnidigd ia van de begeerige oogen op Konstantinopel te alaan terwgl san Sualaud aiiida lang de overtuiging ia toegtsehrrven dat Kouatautinopel eenmaal de atad van den Czaiir moet worden Bovendien moet de conferentie juiat over het lot en de toekomst van Koottontinopel bealiasen en wanneer die atad reeda in handen der Buaaen waa lou op de beraadalagingeu der conferentie een te onverdragelijken invloed gemaakt worden door het V teeempli Wg blijren hopen dat de Ruaaen dit sullen inzien en der Britaohe oorlogapartg niet het ezcuua zullen geven om den strgd te beginaeD De crisis blijft erhter hoogst geroariyk en de opwinding van geheel het Engelsche volk bewast dat het thans niet zwak zou tijn maar het voatc en onherroepelijke bealoit heeft genomen om geenc verdachte beweging van Rusland meer te duiden Uit een Ëngelsoh telegram kan men bespeuren dat in lü gelnnd ook nog alt d ongurustneid is over hetgeep gebeuren r il met de Turksche loot Kr sijb u imélijk Kussiüciie matrozen naar den Donau gtiouiicn en men oiider ult dat die niuclcn dienen tot beinontiing der TuiVsche schepen die dan in Rusaiaclw houden zouden overgaan Sir Stafford Nurthcutc zcide met te hebbea vernomen dat de