Goudsche Courant, woensdag 20 februari 1878

om onderstand door bet i rmbestnar afwijzend is beschikt Maar al moge er misschien eene armenwet deukbaar zijn waarmede de strafbaarheid der bedelarij op die wijze ia verband kan worden gebracht onze armenwet met hay gemengd stelsel van armenzorg ia daarvoor geheel ongeschikt De armen worden van den een naar den ander verwezen en voordal zij bewijzen kunnen nergens onderstand te kunnen krijgen zonden zij dikwijls van gebrek omkomen indien niet de particuliere liefdadigheid zioh over hen ontfermde Bovendien gaat bel aan de strafbaarheid van een misdrijf afhauke lijk te maken van de willekeur der armbesturen De toepassing der armenwet is volstrekt niet overal dezelfde eu van dia meerdere of mindere strengheid zou het nu afhangen of de bedelaars al of niet ongestraft bun handwerk kunnen voortzetten Iu de praktijk zal men nog op veel grooter niseielijkheden itoilen Zal b v een bedelaar die eenmaal een poailieve weigering van bet armbestuur in zün zak heeft voor goed en voor onbepaalden tijd een T vrijbrief hebben om strafteloos Ie bedelen Met de wet iu de hand zou bel antwoord bevestigend moeten zijn De uitzondering door den minister op zijn beginsel toegelaten is volgens het Fai een nieuw bewijs dat het beginsel zelftsiet deug Straf of geen straf een andere keuze is er niel BcLds veel te lang ziju de burgers onder vigneur der wel van 54 door een wettelijke fictie in de strafgevangenis gebracht Is de strafbedreiging tegd eenvoudige bedelarij niet houdbaar zonder opnieuw tot een wettelijke fictie zgn toevlucht te nemen dan is i dat een reden te meer om er voor goed mee te breken Vaft alle ziek ten die dagelijks de sterflijst ermeenkrea is il longtemng zeker de meest algemeene de meest wanhopende voor de hnisgezinueni De ondervinding heeft eerst te Brussel en lalcf f bijna overal geleerd dal de teer die een hartsachtigproduct is van de dennen een eet merkwaérdigen en gelukkigen invloed beeft op de zieken die aant leering of bronchitis lijden De beste wijze om de leer te gebruiken is in f den vorm van kapsnles De Teerftffula té Qtiftt zijn een der meest pupulaira geneesmiddelen voor bovengenoemde ziekten Gewoonlijk Bcemt men twee kapsules tekens voor men gaal eten De weldadige invloed doet zieh spoedig bemerken Om zeker te zijn dat men de echte kapeules heeft moet nten op de driekleurige haudteekeuing van den beer Guyot opliet etiqaet te letten In de meeste goede apotheken zijn 4e kapsules te verkrijgen Gevonden en aan het Bureau vao Politie gedeponeerd Eeu SLEUTEL Laatste Berichten 1 j 1 M f IiO dên 18 Febr In het Hoogerh uis beeft graaf Derby in antwoord op eene vraag van lord GrsaviUe verklaard dal er teu opeichte der conferentie nog niets naders is tol stand gekomen De admiraal Hornby bevindt zich tüans in ecu gemakkelijker positie at it geen verder bericht aangaaude een voorwaartaelie beweging der Bussen naar Konstantinopel ontvangen De Regeeriug heeft daarentegen een telegram ontvangen belrel Bde eeue troepenbeweging naar öallipoli De inhoud van dat telegram zal loo spoedig mogelijlc worden med deeld Het Lagerhuis heeft in derde lezing hel aangevraagd crediet bij aoolamatie toegestatn Burserlijke Stand GEBOREN 15 Febr Geortruida ouden H Slsigs en J M Jansop 17 Fraociscus Cerardas oflden F O Tnboat en G j ited Iv den G de Kiilrr es G Spacttalf 1 Arie oadrra T vso der Louw en P Zorg 18 WaUhci us oadera A Woerlee 00 A Kramer OVEBI EOENi li Peh M A HoUlmüno I j 7 m 16 1 de Joag 4 m C Usaelaleis S m 7 A Gompers I j 4 m J C vaa der Moot 3 j 3 m 18 L Jacobaon 7lS j U m ADVERTENTIËN 12 VjJarige lEOHTVEREENIGING van oaz8 geliefde Ouders H B nEGEMAN TilwUj jk SLIMMEBi HimSE DaNKBABB KlKDIBEXl Gouda 20 Februari 1878 D i i 3ui matrozen reeds orer den Douau en uoor Bulgarije waren Jie fatcÊt lsch if Zeitung die gelegenheid fcSm m i ïlil betréffcBde deze zaken goed ingelicht te zyu vat lie brnehteii 66V a dezen zin op dat de Bussen vooncru a den uintrck v iu Komtantinopel yulli u blijven ijdus zijp laairfgelen geheel schikkci ih iiar die vaa Eiig ülaiid ili t btod lieeft weder bcustiguig v o zijn ijcvaeltii dat ile Kngelsoho regeer tuii8 ia aiecfleg iiu W vut die v iir Buthiud en knuupt aau dit eeu en inider de gernststtlluudi virklariiig die iu ons vorig nummer in hoofdal ik door one werd uiede eUL De uubfjWdIde verd fi g der Tiir ae lS ¥ die dczerdagcu ltEticfrtir r4 sftait ia efbantTniitlil afschaffing vau diu pü3t van Grootritier Niet dat knar deze onnelkom wna maar het geschiedde doordeji Sultuu oigenmniShtil terwijl vecauderiugeq in de staiitsrcgeliiig slechts met medewerking van het Farlemeiit Icunnen geschieden Men kon dus krachtige oppositie ïcrwachtcn Bovendien varen er groole nioeiel jkhfdcn met de Circassicrs die in Kouatautinapel natuurlijk even bandeloos bleven als elders en dus door de regeoring moeten worden verwijderd Maar zoodra er sprake van was deze woestrliqgeu naar eeuige plaats te verschepen kiramen uatuurlyk de afgevaardigden van zulk eene streek iu hevig verzet Men wil zo nergens hebben Al deze moeielykhedeu maakten dat de nieuwe eerste minister het maar veiliger vond de Kamer te ontbinden De üordd Mig Zeitimi beeft per telegraaf uit Werneu bericht ontvangen dat de ouderhaiideiiiigcn over het houden eeiier conferentie tot een formeel bisluit liebbeu gelcii De Mogendheden ziju over engckomen in plaats vau eeue oonferentie eeu ougrea te houden De aanwijzing der plaats inet uitflluitiug va de hoofdsteden der waarborgende Mogendheden Werd overgelaten aan Oosteuryk Hongarije hetwelk Isiiu Badeu Baden zal voorstellen Bij den aanvang dtr eerste beraadslaging in den Duitschen Itijksdag orer het budget guf de president van het rjjkskauselsrijambt Ilofinan i een uitvoerig overzicht van den slaat der geldmiddelen Daaruit blykt dat het slot vaii het loopende dienstjaar veel minder gunstig is dan dut vaa h t vorige jaar Dit iiiiudtre bediaagt in het geheel 18 022 ÖÜII Hel ongedekte bedrag vaa het voorgedragen nieuwe budget b iooj t meer dan 28 milUoen ï a lange debatten ziju de bitangrijkste posten van liet budget naar de begroolings oommissie cu de begrooting voor posterijen telegraphic en spoorwegen uaar eene bijzondere commissie verwezen Bismarck woonde de zitting bij Tleden is de iulerpellalie over de Oostersche quacslic aun de orde Na de veriiietiging der verkiezing van den heer Pui bcrucau zette dcFransche kamer de behandeling der begrooting voor openbaar onderwijs voort waaroj tengevolge van een warme rede vau den lieer Peria betnffeude hit wetenschappelijk onderzoek van Afrika eene nieuwe post vau 170 000 franken werd gebracht voor weteuschappclgke reizen Voor de vierde maal is de verkiezing van een onaf etbaar lid van deu Senaat in plaats van d Aurelter de Paladina zonder resultaat gebleven f De Senaat maakt zich eenvoudig belachelyk door haar onmacht om zelfs eeu lid te benoemen Heden vijfde stcininiug Generaal Ladmirault is op grond vaa ziju ouderdom als gourerueur van Parfls vervangen door generaal Ayroard De Italiaansche Kamers ziju tegen 7 Maart bijeengeroepen zg zullen dus geen getuigen zyu viia de verkiezing van den nieuwen Paus Volgens de Indépendance heeft de Paus een testament nagelaten waarin eene amnestie wordt afgekondigd voor de staalkundige vergrijpen welke vóór 1870 in de pauselnke staten ign gepleegd Hel doel deger bepaling is om zgn opvolger te verhinderen de schuldigen Ie vervolgen by eeu benlel der wereldlijke macht Naar meu verzekert laat de paus 800 000 000 franken na voor de staatkundige behoeften ran het pausdom Iu LissaboB heeft men het volgende bericht uit Boroe ontvangen Het ConclaTe zal op 20 dezer met het gewone ceremonieel te Rome vergaderen Dertig kardinalen zullen zich verklaren voor de verkiezing van een Italiaanschcn Paus veertig voor de verkiezing van een Paus die de gematigde denkkeelden en de overeenstemming tttssoheu staat en kerk voorstaat Naar man verzekert lün de gezaiten van Oosteurqk en Portugal Jiet valkamen eens es zoh de Spaanscbe gezant in last hebben OBlrangen om ia overleg met dien van Portngal te handelen Dr Spaansohe Kamers werden Vrydag geopend door den Koning iu Ifgenwoordigbeid der Koningin In de troonrede ec t de Koning met genoegen te hebben ontwaard dat de natie eu de vreemde mogendheden eene keus goedkeuren welke door de uitstekende hoedanigheden der Koningin wordt gewettigd Beiden zoowel hg als zijne gemalin zullen zich toew dco aan het geluk van Spanje De Koning betreurt den dood van Pim IX j hjjjioopt dat de Voorziesiglietd het ConclaVe zal roorfichten bij de keus van een nieuwen Paus die de eendracht tusschen kerk en staat verzekert Hij verklaart ten slotte vri dscbappelijke bettekkkigen met de mogendheden te wOleu onderhoudeB Üit Amerika komt het bericht dat de ïilverwetvan den heer Bland met groote meerderheid is i pïuomen Alleen Tiet veto van den president kanuu nog de uitvoering die deskundigen verderfelijkachten beletten Voor 700 veel danrover uit ouvol dige berichten geoordechi worden kan z ij iu bet ontwerp van den heer Bland veralideringen gemaakt die de niideelcn van het ontwerp sterk vermiudereu en misschien geheel wegnemen Vooreerst zijn de bepalingen vervalen waardoor het annmnnten ook voor particulieren vrij was Dan is bepaald dat maandeiyka slechts voor een bedrag van 4 millioen dollar zal mogen worden geslagen Verder is bepaald dat eene commissie met de landen der Latgnsche muutconventie en andere iu overleg treden zal om eene gemeenschappelijke verhouding tusschen zilver en goud vast te stellen Eiudelgk wordt nog gesproken van eene ilitgifte van certificaten op zilverdepots welke bij rechten en aocijnsen als zilver zullen worden in betaling genomen GOUDA 19 Februari 1878 Naar wij vernemen is in de vorige week door een uitdrager in de Liugc Groeiiendaal alhier een valsch mintbiljot aan een ander ter in wisseling gegeven De ander zulks niet bemerkende gaf het daarop iu belaliug aan het belastingkautoor waar het echter geweigerd werd De uitdrager nader ondervraagd lijnde verkhiurde het muptblljet van bovenlandsche schippers ontvangen te hebben Bij koninklijk besluit van 17 dezer is Zgner Majesteits Commissaris in Zuid Holland gemachtigd tot bijeenrotping van de Staten dier provincie in buitengewone vergadering legen 8 Maart ten einde daarin te behandelen het door jhr mr J Bóell ingediend verzoek om ontslag als griffier der Staten Je benoeming van zijn opvolger en het voorstel tot wijziging dor begrooting van enkele provinciale en huishoudelgke uitgaven voor den dienst van 1878 Waarschijnlijk zullen dit jaar de groote militaire monocuvrcs worden gehouden aan de Hollandsche kusten en zullen daaraan deelnemen de korpsen infanterie in de provinoien Noord en Zaid Holland in garnizoen namelijk het regiment grenadiers en jogere het 4a en 7e regiment infanterie Het is eene zeldzaamheid dat de Mooge Baad zijne audiëntie houdt in tegenwoordigheid van een talrijk publiek De strafkamer van bet hoogste rechtsoollegie was gisteren evenwel gevuld met een buitengewoon aantal toehoorders zoodat de ruimte achter de balie bgna geheel was ingenomen Deze zeldzame brlangstelliug werd bewezen aan de zaak van den wegens vergiftiging zgner vrouw tot levenslange tuohthuisstraf veroordeelden de Vos uit Waddiniveen De nieuwsgierigheid werd trouwens in niet geringe mate geprikkeld door de zeldzame omstandigheid dat twee odvocaten den requiraut in cassatie bijstonden Na een uitvoerig door den raadsheer Schuurman uitgebracht rapport was allereerst het woord aan mr D Léon die het betreurde dat in orimineele zaken geen hooger beroep is toegelaten Ware dit het geval hg zou den rechter in appèl kunnen wijzen op versohillende omstandigheden die naar zijne meening door het Hof waren uit het oog verloren voornamelijk op het feit dat de verklaring der concubine van den veroordeelde ouder eeda afgelegd niet als bewijsmiddel had mogen in aanmerking worden genomen en daaruit niet had kunnen blgken dat de dood der vrouw door vergiftiging wos veroorzaakt Hg meende vóór tot de toelichting der cassatiemiddclen over te gaan te moeten doeu uitkomen dat het voor den reqoirant van overwegend belang is dat igne zaak aan een nieuw rechterlijk onderaoek worde ondwworpen Het eerste middel van cassatie door Mr Loon vervolgens ontwikkeld heette schending on verkeerde to aniug der artikelen 305 en 211 wetb van slraftoid omdat a niet oaderzoefat veel ininder uitgemaakt is of in de gegevens bij het arrest als bewezen aangenomen omstandigheden niet een ander dan de requirani de hea geinorimineerda misdaad kan hebben begaan j b evenmin in facto is uitgemaakt welke uitwerkselen het arsenicum op het dierlijk organisme teweeggebraoht heeft en bovendien als bewezen is aangenomen dat 137 miligram arsenicum itt het Igk der overleden vrouw zgn bevonden onder dat tevens uitgemaakt eu beslist is ofMehpereeU beid voldoende was om den dood tpfi gevolge té kunnen hebben Daarna werd tegen det baUaagckarrest nantevoerd schendièg en verkeerde toepassing der artikehai 427 en 4 an het wetboek vao slrafvoricrüigi oi at al de aanwijwgen die het Hof onileest aan de verhoBding vMi den equiraui en dien onkuiiehe dienstbode niet zoodanige omstandigheden bt lrtffeu welker bestaan en overeehstemming zso ondi rliq als met het raisdrjjf zelf klaarblijkelijk aantoonen dat de misdaad gi leegd is en wie haar gepleegd heeft Pleiter enscht dat duZe bsdt midddeu tot caesaiie van het veroordeelend arrest rapchten leiden en stond daarna het woord af aan ziji coUcgii nw J van Oigfh die aanving met te verklaren dnt hij zich gaarne aanj oot U het door 4 mbtgenoot gepleite Ook hij was ten volle dooi drongen van de overtuiging dat het wensohejijk lis voor deu requiraut dat diens zaak op nieuw zal worden onderzocht ton einde onderscheidene p inten die z i onopgehelderd z o gebleven Bader te TbeoOTdcelen Het derde middel het eerste door rar Vaa Gigch aangevoerd luidde sohending van de artt 448 en 427 vau hel welb van slrafvord Dit middel wa tweeledig eensdeels bad bet betrekking op de oveiwegiug van bet Hof dat het door s Hofs bezichtigii der recepten gebleken was dat in de stoffen daari vermeld geen arsenicum aanwezig was PI was vanmeeniiig dal de recepten wel oppervlakkig konden bezichtigd worden maar dat hel gehalte daarvan niet vatbaar was om al bewgsmidden te doeu gelden Om den inhoud der recepten Ie onderzoeken zouhet Hof ook uil medici moeten samengesteld zijn Anderdeels betrof het middel de overweging van e Hofs arrest waarbij nu de verklaring der dienslbode eene aanwgzing is gelrokken dat de vrouwvan den requiraut ie gestorven tengevolge van hetgebruik vau rattekruid Volgens pi was eeue aanwgzing uit eene andere aanwgzing geput en alsbewijsmiddel gebruikt Nuar zijn oordeel had men hier een niet vuldoeud bewijs van aanwijzingen door uauwgsiugei Als laatste cassaliemiddf werd iu het midden gebracht schending van uri 431 in verband met arl 427 en 443 van het wetboek van strafvordering omdat het Hof zou hebben recht gedaan op eea volkomen onwettig bewijsraiddel De verklaring vau den pastoor Lucassiin had volgens pi medegewerkt tot het vestigen van s Hofs oordeel Die verklaring hield in dat de Koomseh Katholieke Kerk geen echtscheiding toelaat Dat feit achtte mr van Gigh niet vatbaar voor eene getuigenverklaring dat wa naar zijn oordeel niet met de ziotuigeu waar te nemen Ken punt van kanoniek recht dat deze verklaring inhield was uiet als een quatilio facü maar aU een qmeiüo jurit aan te merken te meer omdat oaar pi inziens de getuige zich bad vergist en de Boomieb Katholieke Kerk volgens het kanoniek reobt wal degelijk echlwheidiiig met hel gevolg van een tweede huwelijk toelaat PI herhaalde het dit was eeu reohtspnnl waaromtrent geen getuige kon worden gehoord en derhalve had hel Hof Ook in dit opzicht recht gedaan op een onwettig bewijsmiddel Op grond der voorgestelde middelen waren de pleiters van gevoelen dat het arrest van het Hof moest worden vernietigd en de zonk verwezen naar een aangrenzend Hof Het Openb Min zal den 4ea Maart oaaolmie nemen Gisterennacht is op zijn buitengoed te Vaes Hasselt in den ouderdom van 77 jaren overleden de heer Petrus Eegout oud lid van de Eerste Kamer en oen der aaiiaieulgkste i d slriee eli van ons land Zondag ochtend ontvingen Burg en Wetb van Eoermond eeu telegram houdende mededeeling van een kou besluit van 16 dezer wanrbg wordt bevolen met de uitvoering van het besluit tot schorsing van den heer van der Kamp te wachten tot 1 Juni opdat de Eegeering Igd bebbe de zaak eerst nauwkeurig Ic onderzoeken De hoofdonderwijzer moest onmiddelgk ia zgn functie hersteld worden Door een ingezetene van Amsterdam is aan de vrge gemeente voor den bouw van een lokoal kosteloos aangeboden een terrein in het beste gedeelte der nieuwe stad dat als bouwgrond een aanzienlijke waarde zou hebben Op het initiatief van bet Haagsobe departement der Ned Maalscbappg ter bevordering der pbarmaeie hebben allen apothekers in de residentie verklaard eu alle op twee na door hun bandteekeniog bekrachtigd In geen geval de maatsohappy Eigen Hulp onder bepéalde voorwaarden te bedienen UH de mededeeling van dit besluit bigkt dat onder bepaalde voorwaarden te verstaan ia tegen verminderden prgs het onderzoek van de onttverp sebooliretïmeer tijd dan waarop gerekend was waardoor de indiening der wet vertraagd wordt In verband hiermee zou eeue latere bijeenkomst der Kamer waarsohijnlijk zijn floogit irenrig was de iudruk dien d Vi j fii voor het Gerechtshof te s Hage behandelde zaak zoowel op de leden van dat Hof als op de talrgk uit IJselmonde opgekomen belaugstellendeu maakte A S een braftf en oppassend huisvader aldaar woonachtig iu het afgeloopen jaar voor de rechtbank te Dordrecht als getuige gedai d in de zaak van J v E bad voignia imt aorde4 dier itehflwuk genoi de zaak eed valsclie verklaring ten voordeele van den beschuldigde afgelegd en was deswege in hechtenis gehouden voor welk feil hij thniia tereoht stond De beschuldigde bleef biJ ne verklaring maar wijzigde die eenlgscins door ton Ie ze g ii dat bf ntemd gezien te hebben dat de verwoiidlng van den veldwaobter van W was toeg ebrudit duor de sabel van een zijner collega s Adv gen mr van der Hoeven ving liJHe welsprekeud requisitoir aan door eene betuiging van diep medelijden met den beschuldigde Hij achtte evenwel de schuld bewezen maar wilde toch gaarne naar aanleiding van de vele verzachtende omstandighideu waaronder hel feit bedreven was en zeer lishte straf eisehen Hy reqnireerde derhalve 6 maanden celstraf De verdediger mr Jao van Gigoh deed voorlezing van twee verklaringen ten gunste van zijn dient iéu van Borg en Wetb dia van een groot aantal van de aanzienlijkste inwoners van IJsselmonde welke beide getuigschriften in uitbundigen lof over het gedrag van S als huisvader eu burger met elkander wedijverden ËÜi elftal getuigen a décharge in deze zaak opgekomen badden de door den beschuldigde voor de rechtbank te Dordrecht afgelegde verklaring als met j de waarheid overeenkomstig erkend wesludve pleiter in strijd met de meening va bet O U fd sduld volstrekt niet bewezen achtte en tot vrijspraak van den beschuldigde ooncludccrde De uitspraak deelen wij nader mede De heeren H Ij den leeuw en 8 Rosendlal hoofiioBdsririjzeBi aan de openbare kgere school te Zwolle hebben aan den Minister van Binnenlandsche Zaken een adres ingezonden houdende Verzoek om bij de aanstaande herziening van de Schoolwet de schoolureu lóó te regelen dat de ooderwgiers van de Israel godsdienst den Zaterdag vrij hebben Adressanten hebben aan heeren onder ijzers bebooiende tot bet Israël Kerkgenootschap werkzaam aan de openbare lagere school in Nederlaud verzocht adressen van adhaesie in te dienen In hel venoeksohrift aan den Minister Wordt op het denkb langedfongen lo ten behoeve dervrare neutraliteit van de openbare school 2o ter bevordering van de leerkrachten en de uitbreiding daarvan ouder de Israelileu die als zij hun godsdieustplichten behooriijk kuoaen vervullen lich gaarne zullen wijden aan het openbaar otdcrwijs waaraan zg zich thans om genidde reden moeten onltrèkkea Te Groningen is thans tentogngesteld hel uu volledig afgewerkte model op groote schaal der Undbouwerswoning die vervaardigd is aan de pnictische ambaobtsschool aldaar en naar de tentoonstelling te Parijs zal worden opgezonden door het Genootschap TSB nijverheid gevestigd te Onderdeiidara De woning die tot model is genomen is die van den heer Oeertsema te Zuidbroek lid der Eerste Kamer Blgkeus eene opgave in het pas vemolieuen noinmer van Eigen Haard bedragen de iiisohrgviugeu voor den wetenschappelijken onderzoekiugstocht in Midden Sumatra thans 43 742 89 Onderliefde of droiikenschsp Jaarlijks sterven er Ie Londen gemiddeld driehonderd kinderen aan verBlikking De vilders of moeden hebtien hen doodgelegm Dr Hardwicke een teer optimistisch geneesheer naar het sobijat is Me welwillend om als zijae meening kenbaar te maken dal de kinderen idt liefde door de ouders werden doodgedruKt Andere deskundigen zgu van oordeel dat de oudeit welke op die wijze bon kinderen bet leven beneiMn dronkep zijn en zij beroepen zioh op de omsl4ldigheid dat in den nooht van Zaterdag op Zondai de meeste van deze kindermoorden voorkomen Indten dit zoo is wordt de zaak te treuriger alsmen in aanmerking neemt dat het geenszins dearme gezinnen alleen zijn waarvan de kleinen opdie Wflze het leven verliezen Arnh Cl Volgen een in de Belgische InJéfevdanci voorkomend bericht waarvan de herkomst echter niet wordt aangegeven beeft men inde i enbareboekeiv i te Lyon op eene aardglobe vau het jaar 1701 eene in bgzonderhcden uitgewerkte kaart ontdekt van bet stroomgebied van den Nijl en de Congo gelijk dit door irant Baker Livingstone en Stanley beschreven is Deze kaart zoo wordt verzeker i geteekeud op l ist van de paters Placide de Sajut Amout e Crl pinien van ïoidon en dosr ilt paters Bopavenlnr en Grttgorins DÉzé pater öregorlus moét niemand anders geweest zijn dan de Lyonache aardrijkskundige Uenri Marchand Het voorname venebii tusschen deze oude kaart en de opgaven der jongste ontdekkingsreizigers schijnt hieriu te bestaan dat ds broouen van drti K l en de Cuugo door deze iets uoordelgker gesteld worden Alfonsus XII bezocht naar verhaald wordt een maand na zijn troonsbestijging incognito en vergezeld van Canovae een kleinen schouwburg waar eenslecht stuk weid opgevoerd Juist toen een kellnerhen portlen ijs bracht vroeg Csnovas deu Koninghoe hij het stuk vond Zeer goed antwoorddede jonge Vorst De hoveling was echter een ander gevoelen toegedaan en nam de vrijheid dit te zeggen Och z i de Koning toen de kelt er weg was Ik vii het 3ti zeo el od dat J dacht mi schiei heeft de fcnecht of een zijner vrienden het wel gemaakt eo daar ik in Madrid iemand iets onaangenaams mag zeggen hield ik mij maar als I of ik bet wooi vond Een zeer ervaren aardappelenverbouwer heeft in Duitsche Fkndgrube medegedeeld wat zijne ondervinding hem heeft geleerd ten aanzien van de voornaamste bijzonderheden die bij de aardappelenteelt iu aanmerking komen Onder anderen heeft hij ervaren wat ook hier te lande op meer dan écue plaats is gebleken dal verwisseling van pootaardappelen hoogst noo lzakelijk is Geen vrucht ont aardt zoowel in opbrengst als in aard en gezindheid in die mate als aardappelen doen wanneer zg hingen tijd op dezelfde gronden worden verbouwd De ondervinding en opzettelgke proeven hebben dat beweieu De bwte soorten ontaarden geyfmnlijk im 8 tot lO jaren soms nog troeger tt i dat men denver bouw zou hebben moeten opgeven uU men niet verscbe 1 zaden uit ei il verwijderde streek had laten komen Over t geheel zal men wel mogen zeggen dat bet groot bslaug van dcuverwisseliug van de aden bij oute wassen nog op verre na uict op deu rechten prijs wordt gesteld Het Ftti erient dat het onlangs door den minister vau justitie ingediend ontwerp tot wijziging der bepalingen omtrent de bedelarij in tweeërlei opzicht verbetering beoogt Vooreerst zal la wanfleer het tol we verbeiea rdl vtriast t van bet Ongerijmde vaorsobuft hetwelk de strafbaarheid der bedelerg afbankelijK maakte van de plaats waar gebedeld wordt nl de vraag of er eeu openbare inrichting tot voorkoming van bedelarij wnwezig is Eu vao niet minder gewicht zal het zgo dat aan den rechter in elk geval de vrijheid wordt gelaten om al of niet opzending naar een bedelaarsg stiiÉt 1e gelasten Want het is bekend dat er tegenwoordig druk gebedeld wordt alleen om maar in een bedelaarsgesticht opgenomea te worden Haar al in het yad erkcntelg k voor het goede dat iu s miuisters ontwerp gelegen is voldaan is het niet Eenvoudige bedelarg is eeu kwaad maar geen misdrijf dat gestraft dient te wordei Het strafbedreigea tegen bedelarij is onverstanlig en j aarlijk het bevordert de valschheid eu deu di fstal lleu verbiedt iets lat niet misdadig is omjat men de mecr egocdei van eiken ovWiast wM bevrijden maar men ziel over het hoofd dnt men zoodoende juist het tcgeuovergtslclde bereikt van hetgeen men wil Of denkt men dat een ongelukkige die toen hij tijdelijk in nood verkeerde zijn banrman om een gift heeft gevraagd en als bedelaar tereohl beeft gestaan daardoor in zedelijkheid wint Zal niet juist bet tegendeel het gfvat zijn Heeft m i niet eOir hoogst gevaarlijk spel gespeeld door dien man die lich zeÜ zeer ongelukkig maar volstrekt niet misdadig vindt aan de gevangenis te gewennen P Veel heeft men vroeger gesohermd met natnurreohten maar indien er één natuurrecht ia dan is het naar de overtuiging van t Fad het recht om z n bnurinan te vragen iets van zijn overvloed af te staan indien men zelf gebrek heeft Dal de Code Pénal de uitoefeniug van dat reoht als een hoogst strafbare daad beeft gekwalificeerd behoeft geen reden te zijn om dit verderfelijk beginsel te handhaven Uk zelfs is deze minister die bet handhaven wil vpor de oonsequeulie van zijn eigen leer teruggedainsd Iemand die mondeling een Aalmoes vraagt ITO hg stralfcn wet gevangenisstraf vau zes dagen t drie maanden Maar volkomen straffeloos mag hy por brief om een aalmoes vragen Die premie op de schrijfkunst is het Fad te kras In één geval wil ook de tninister geen Straf wanneer na j melgk blijkt dat op de aanvrage van den bedelaar