Goudsche Courant, vrijdag 22 februari 1878

inark Mot klciuc traoaportea Zoudng 10 Febr i vragons Ti a Ha elt naar Maastricht 1 naar W lreen 1 naar Milmarte Maandag 11 Febr 1 wagon naar Hasselt Vrydiig 15 Febr 1 wagon riu Hasselt naar Antwerpen Ia de Delftwi Courant wordt gewaarschuwd tegenhet misbruik dat gemaakt kan wonleu vnii de nieuwebronirn ceiiteii Zg hebben dezelfde middellijn endeielfde dikle nis de k fartjes en lijn gekarteld als dcM Zy kiiimen dus in de rolletjes viin laiitslgeaoernd geldstuk in plaats Tan dit worden gevoegd Mn lou alaoo steeds elk rolletje moeten uajien om zichte orertuigen dat er geen bedrog is gepleegd Uil Amsterdam wordt gemeld Dinsdagavond vergaderde de plaataelgke schoolcommissie alhier voor bet grootste deel in besloten fitting Opmerkelgk verdient dat zg een brief vaststelde aan Burgemeester en Wetbooders naar aanleiding van het vooratel der vier Amsterdamsche schoolopzieucrsom de openbare hulponderwytera in het vervolg nietala regel te straffen met schorsing maar met geïdboeten In dien brief werden eenige bedenkingen van taatsen civielrechterlgkei aard geformuleerd om die ter oplossing san de voorstellers te doen aanbieden Voorts werd nog besloten Burgemeester en Wethouders te vertoeken en krachtens onlangs genomenraadsbesluit voorloopig in afwachting der nieuwewet op bet lager onderwgs aangehouden voorstellen tot traptemenlaverbooging der hulponderwijzers ea Jiiftehafling der derde liniponderwgiers weder aan deorde Ie stellen In een artikel over de belasting op de tabak inOuitsohland zegt dr E Sohleiden dat men te Tuiingen jaarlgks 20 000 centner bladeren van beetwortels bg de tabaksbereiding gebruikt Deze alsmede chicoreibladeren en aardappelloof worden inhet Mangdenburgsche en in de P iltz veel verwerkt De in Zuid I uitscbland vrg nlgeraecn bekende Bcvey sigaren die van 1 m 92 d tot 2 m 56 d de 100 staks koste i bevatten iu het geheel geentabak zg zgn gemaakt van zorgvuldig gereiuigd koolen beetwortelblarcn waaraan door bewerkingleuk en smaak is oulnoiweu deze bladeren laat menlang ra afkooksel van tabak liggen droogt ze enverwerkt ze al tabak ne irVrqe Gemeente te Amsterdam geeft bewijzen van levensvatbaarheid waarover menigeen zich verbaast ig heeft haar eigen orgaan iu de dezer dagen bg Soheltema en HolLema Ie Amsterdam uitgegeven Stemmen uit de vrge gemeente onder redactie van I H H ugcnhüllz Jr welke lullen verscbgnen op ai bepa dde tgdeii terwgl 12 afleveringen een bundel nullen vormea Het aantal leden der nieuwe gemeente bedroeg op 7 dezer SiS dat der begunstigers 311 te zamea 667 Aan vaste jaarlgksche bijdragen is door de leden geteckend voor 3269 60 en door de begnnatigers voor Ït50 te amen 5719 60 Boven liru ia aan giften voor eens ontvangen van leden 918 van begunstigers 1193 en nog eeu som van ƒ 1280 waaronder de aaozienigke gift van 1000 te zamea ƒ 3341 Een gemeente die dus aanvangt legt getuigenis af van gegrond te zgn op een wezenlijke beho fie en mag een hoogstverblijdend versebijnsel worden genoemd Men spreekt reeds van den afstand van grond voor het eigen gebouw t en dit is hoog noodig daar wegens de beperkte ruimte van het lokaal ia moeten worden besloten vooreerst geen begunstigers meer aan Ie nemen maar eukel leden die uit den aard der zaak niet mogen worden geweigerd In bovengenoemde Stemmen zullen niet alleen mededeelingén worden opgenomen van do vrge gemeeuteu on ons land maar ook berichten voor de werkzaamheid van u ke inrichtingen ia het baitenland De taak w ordt dus breed en iink opg evat i Dezer dagen was de prediking van den Mornioooschcn fapostel te Amsterdam hoogst onrustig De toeloop van nieuwsgierigen was too groot dat er gedrang en rumoer ontstond wat in een veebtparlg ontaardde waardoor de hulp van een dienaar M politic noodig werd Op de Egeladtiersgraeht had lieh voor de school een menigte mensehoi verzameld die vooral twee aangeworven Mormoonsehe zusters siijoawdo Dea no ns was de prediking hoewel kalmer ooit weder zeer bezocht ei standen de toehoorders tot dec ingang op atraat De jprediker bevat tieh toen in het slot ignerrede bg zgn toehoorders aan voor het ge vil eenhunner een niimer ea beter kwaal wist au te wgzen Na bet slotgeung onUtond door een interpellatie vaa een 4er toehooraen ao den predikant een luide ge iaoMe wiss iing over da Mormoonsehe leer en dringend Wrd laatatgenoemde venoeh in zgn eerstvolgende preek wat meer bgionderheden mede te deeïen omtrent de indompeling en de polygamie welke pao ten tot heden la vraag waren behandeld ovf ie eventocele bexwaiea van toekomstige lidmatenop te heffen N p rf D Kapitein Bo toii is Zandag te 4 uren te Lissabon aangekomen en met geeatdrift door de bevolking ontvangen duizenden waren langs de oevers van den Tuag geschaard om den moedigen reiziger te zien De tooneelspeler en feuilletonnisl Adolf Oppenheim heeft onlangs in de Trankf Ztg een artikel geschreven over kuustenaarsgrillen en geeft daarin opmerkelgke staaltje ten beste van de bggeloovigheid der kunstenaars Zoo verhaalt hij van eene te Berlyu aan het Friedrich Wilhelmsindtisohe theater geëngageerde soubrette van het joodsche geloof Sophie Kónig genaamd die vo rd t zg op het tooneel verschijnt en als Wladimir in Palinitza het publiek iu verrukking brengt achter het tooneel eerbiedig cene mcsusa kust die zij aan aan een gouden kelcu om den h ils draagt De mesusa wordt bg ortliQdo ve juden gewoonlijk aan de deur bevestigd gevonden t is ecu in blik gevat perkament waarop I een gebed geschreven ataat Onze soubrette draagt echter de mcsusa als een talismau aan den hals I Op zekeren avond toen zij den Wladimir zong en het lied Vorwarta mit frischen muth zou aanheffen merkte zij tot haar groeten schrik dat zg hare mesusa had verloren Zg begon te sidderen aan al bare leden en het lied bleef haar iu de keel atekm Het gordijn werd aanstonds neergelaten Na lang zoeken werd de meausa teruggevonden in de plooien van ceii kleed De zangeres drukte een vurigen kus op het geliefde voorwerp en Vorwirta mit frischen Muth tong Falinitza verder Van hoe grooten omvang de schoen en laarzen makersindustrie te Dojigen in Noord Brubaut ia kan bigkcn uit de volgende cijfers Er zgn aldaar 60 schoenmakersbazcn gevestigd die vrouwen en meisjes niet mcSgcrekend 700 personen in dienst hebben Slelt men wat niet Ie veel is dat iedere knecht gemiddeld 8 paar schoenen of laarzen in de week aflevert die gemiddeld op ƒ 6 per paar kunnen geschat worden dan vertegenwoordigt deze tak van nijverheid iu die gemeente alleen een kapitaal van bgiia anderhalf millioeta gulden iu het jaar Volgens de MMourtu Jrgut ia men in de kolonie Victoria volkomen geslaagd met het invoeren van den zalm De eieren werden uit Califoruië ontvangen en kwamen niettegenstaande de lange reis goed over Van de 65 000 z n 28 000 te ErceUoune uitgekomen De jonge vissohen zgn in uilstekenden welstand Dezelfde stoomboot die de eieren naar Melbourne bracht voerSe ook een groole lading naar Nieuw Zeeliind Diiar is de vischteelt nog beter geslaagd dan te Violon a Den 18en December werden ongeveer 4000 jonge zalmen in de kreek van Badger geplaatst en een gelgke hoeveelheid in de rivier Gcllebrand Twee dagen later werden 2000 in de Hopkins en iu de Cndjee Creek gfelegd en nu warden nog 20 000 op verschillende andere plaatsen gelegd overal ontwikkelen zich de jeugdige vissehen goed een nieuw bewgs dus hoe met goed socces de kunstmatige vischteelt kan worden torgepast De Sim van New York heeft de moeite genomen om alle van Juni 1873 tot Ooiober 1877 door de dagbladcu bekend geworden diefstallen afzeltergen en oneerlijkheden voor zoover die in Amerika zijn gepleegd door personen welke met de bewaring van andermansgeld belast waren statistisch zamen ta brengen Ofschoon het blad daarbg enkel de groote lui onder de dieven d i dezulken die meer dan hWÜ dollars stalen in aanmerking neemt vuil deie Igst toch nog eenige fijn gedmkte kolommen in deze groote courant Het totaal van hel in boven vermelden tijil gestolen geld bedraagt meer dan 40 000 000 dollars Onder de dieven zijn alle mogelijke klassen van de maatschappij vertegenwoordigd Het grootste contingent echter wordt geleverd door presidenten vnn banken spoorwegen spaarbanken assurantie maatschappijen postmeesters tolbeambten b inkiers en hunne kassiers staats en particuliere ontvangen Twee stuitende bgzonderheden komen bij deze Igst in aanmerking de meeste miadarligers stalen niet uit armoede of gebrek en de meeste van dece dieven werden niet gestraft I Over den handel in postzegels worden de volgende weinig bekende bgzonderheden medegedeeld Bg ons te lande bestaat in den tegenwoordigen tgd voor vreemde potUegels slechts weinig liefhebberij meer en van handel is in t geheel geen sprake In het buitenland echter en vooral in Doitsohland Engeland en Amerika ia het anders Daar worden jaarlijks zeer belangrgka lommen in posizegelz omgezet geheele tijdschriften en boekdeelen worden aan posttegelhandel gewgd Dagelgks worden aldaar marktberichten nilgegeven en voortdurend richt men vereeuigingen op voor den poslzegelhandel terwgl ieder jaar getroaw adresboeken worden uitgegeven bevattende de namen der meest b ekende firma s welke handel drgven in postzegels Ook in China en in Japan is dit voor ons bijna onbekende artikel een tak van handel gtWorden Zoo werd in 1874 te Jokohama eene postzegelverzameling aangeboden voor 32 000 9600 rio s en door een Chineesch vorst aangekocht In 1876 werd te Konstantinopel én oude Turksche zegel verkocht voor 1400 piasters p m 145 en voor de verzameling van prins von Bismarck beatemd t Onder de uitgebreidste verzamelingen dienen vermeld te worden die van prins von Bismarck van wijlen den kardinaal AntoneUi van den heer Stephan opperdirecteur van het postwezen in Duitschland van den keizer van China en van lord BacksfieDl te Londen In het jaar 1839 werden de eerste postzegels in Engeland uitgegeven en tot op dit oogenblik is het getal van postzegels briefkaarten en enveloppen geklommen tot een cgfer van p m 18 000 stuks behalve nog de tallooze proefdrukken overdrukken wissels enz Deze handel heeft ook lot misbruiken geleid Er zgn namelgk personen die zich er op toeleggen valsche of nagemaakte postzegels uit te geven zoo bevindt zich o a te Neurenberg een fabriek waar alle soorten van postzegels warden vervaardigd en voor echt in de wereld gezonden terwgl sommige zóó fraai zgn afgewerkt dat eeu kenner moeite heeft ze van de origineelen ta onderscheiden Men kan nagemaakte postzegeli echter doorgaans aan bet giove papier of aan het gemia van watermerk herkennen Nog eene kleine bgzonderheid die voor liefhebbers of verzameburs wellicht belangrgk ia in ons Uud namelgk zgn ia het jaar 1869 eenige houderden postzegels vervaardigd geheel gel k aan die welke in 1868 zijn uitgegeven maar zonder de landjes Deze serie is zeer zeldzaam en wordt iu bet buitenUnd met 60 tot 60 betaald Twee Eogelsohe dames zusters waarvan de eenprotestant de ander tot het katholieke geloof bekeerdwilt waren eenige jaren geleden te Borae en braobteu den Paus een bezoek Toen zy op het punt warenheen te gaan zag de Paus dat de katholieke zuaternog iets te zeg en had Hg wenkte haar te blgvenen vroeg wat zg begeerde Het antwoord was Ik I vraag uw Heili heid voor ingii zuster te biddeu dat zg ook tot het katholieke geloof zid oveigana opdat wg door den dood niet gescheiden tulteaworden M n dochter sprak Pius IX zg dieGod liefhebben zullen in de wereld hier namsalt niet wordeh gescheiden t r Onder de bedri ergen di thans in Duilsohland op groote schaal gepleegd worden behoort ook bet volgende bedrog van aommige fabrikanten en kooplieden in wollen atoffen Zg weten op een wgze dikwgU voor mannen van het vak niet dadelgk te outdekken de dikte van de stof te verdubbelen door op de eene zgde sobaafsel van wol te pUkken Lichte zomersloffeu die niet verkocht konden worden ondergaan deze bewerking tegen den wintai Gedurende eeu paar weken big ft het bedrog verborgen doch daarna begint het opgebraohie plnis los te l iten eu menig kooper van een winter palctot ziet zich weldra in een schraal zomerpalge gehuU In het overzicht dat de heer Seilz te Muncheu in de Deuticke Rtvae Uier daê fnamutt Leim der Gegeniearl Berlgn bg Habel elke maand geeft over gezondheids aangelegenfaeden behandelt hg in het no van Januari dezes jaara meer bepaald de scboolhy iene Hg herinnert aan den vaak voorkómenden str tusschen pae agogen en geneeskundigen over hetgeen van de kinderigke hersenen op de school moet of mag gevergd worden Dat de behoefte aan verbetering in dezen algemeen wordt gevoeld en erkend blijkt o a uit de volgende besluiten door den DeulKheu Vtremjiir mllieit Oaimdiattpfltfft in zijne jongste vergadering te Nürnberg genomen lo Het tegenwoordige stelsel van onderwgs in de scholen werkt in verschillende richtingen in het bg tonder door te vroege en overdreven inspanning van de kinderigke hersenen by betrekkelgk ie geringe inspanning der spieren schadelgk op de algcmeeue lichaamsontwikkeling en met name op de ontwikkeling van het oog 2o hel komt uit dien hoofde noodig voor door verandering van de leerstof eene be perking van den dagelgksoheu leeflgd en van het huiswerk alsmede eene meer harfflouiaohe ontwik kelicg binnen welke ook de individualiteit tot baar recht kan komen tot stand te brengen TOOMEEUHEUWa Het verdient opmerking dat de twee looneelgetelaohappen in ons land wier directies met gretigen blik uaar Frankryk en Duilsohland heenstaren ten einde op te aporen wat nieuws op tooneelgebied zich daar OfKloet dat den toets van een ernstige critiek kan doorstaan slechts zelden t zelfde stuk oproeren Dat het recht tot opvoerio uitsluitend aan n ge zelackap verleend niet de opvoering ooir iooi andete gezelschappen belet is gebleken en derhalve mag t verwondering wekken dat niet beider keus meer dan t geval is zich bepaalt op éia stuk dat in den vreemde luide van zich doet spreken Soms gebeurt t toch zoo met de ook hier verleden jaar opgevoerde Danicheff zoo met het gisteren ten tooiieele gebrachte stuk Le Foute Boa iomma van Barrière bij t eene gezelschap Sciijngoeilen bg t andere ff ickelaari en W eerkanen geheeten Het is niet te verwonderen dat de aandacht op dit stuk viel eendeels wgl t ligt te voorspellen wa dat bet door het publiek goed zou ontvangen worden aud rdeebi wijl t onder die stukken gerekend moet worden die ten volte vallen binnen de krachten ouMr acteurs Het mag met recht een amutant stok worden genoemd en brengt al dadelijk in eene vroolijke stemming Op Ucbende wgze wordt daarin menige waarheid aau dea man gebracht en al echertscnde ontvangt men menige nuttige les Het ia toch nog verre van overbodij dat eens duiddgk worde tentoongeateM de man die iu oeld xgn hoogste geluk ziet die niet vraagt naar gaven dea geeatea of naar zuiverheid van bedoelingen maar alleen naar het aantal guldens dat men kan vertoouen Bg oen blik rondom ons in de maatschappg treden zoovele personen ons voor de oogen die ongetwijfeld ten volle een plaatsje verdienen in het album van den schilder Ëdgard Thévenot met het opsdirift UmsMaan en ITeeriantn dat het niet andera dan welkom kan zgn aan ieder menschenvriend wanneer daar op het tooneel hen eens een spiegel voor oogen wordt gehouden waarin zg bun eigen afscfauwelgk beeld ten duidelgkste tien weerkaatst wanneer daar eens op ongezochte wijze bun wordt toegeroepen ziet zalke ploerterige wezens zgt gij die al uwe handelingen laat besturen door één motief vermeerdering van uw schatten I Men vergete echter niet voordat men tich zelf vrijpleit van de gisteren tentoongestelde fouten dat ook d heer Peponet bg iadere daad om bet lieve geld teide Een goed vader behoort het geluk zijner kindereu iu t oog te houden en men herinnere s v pl xich alvorens te zeggen eeu uitstekend stuk vuor mgu buurniau I dat ook Dufouré en Basteoourt c ch voor betere mensebeu hielden dan zy waren Het gistereu opgevoerde stuk verdient lof omdat het in bel volle licht atelt eene heerschend gebrek ook van onzen tgd nl dwaze vereering van het geld omdat het ont doet walgen van zulk rof egoisme omdat bet ona doet gruwen van zulk een koopmanaachap over taken waar aleohta bet hart r obt heaft tot spreken De opvoering liet als te verwachten wa weinig te wenschen over De heer D Haspels was wetr het joviale aareaatische jongmcnsoh in welke qoaliteit wg hem reeds meermalen hebbea bewonderd o B in tie Sckoonioon van nynkeer Poirier in Martha DoU u en meer anderen Hg vooral Uat tjo ieder woord tot zgn volle recht komen hg vooral doet zoo het fijne van de hem toevertrouwde rol sleedt uitkomen dat hem naar wij meenen gisteren de eerepalm toekwam Na hem noemen wg den beer Faassen eveneens optredend in een ons livkend genre De zeker niet gemakkelijke taak hem door zijn rol opgelegd om telkens van plan te veranderen met de band zgner dochters zonder bet overdrevene daarvan al te zeer te doen uitkomen werd door hem naar cisch vervuld de moeiclykhedcn PMseerde hg zonder dat de toeschouwers veel van bet nettaan daarvan bemerkte en hg toonde ons opnieuw te zgn een zeer conscientiens aotenr De beer van Zuylen die de kwaadsprekende tuzieverooTtakeude Bassecourt voorstelde kweet zich eveneens goed van tgn plicht en de heer Le Oras in de ról van Dufour was geheel wat wij van hem gewoon tgn De heeren Chrispyn en Korlanr zcU en gister hun beate voetje voor Naar de vorige kceren dat 2ij hier optraden te oordeelen badden wg niet vermoed dat zy too los en untuurigk konden spelen de heer Ghrispijn vooral was veel beter dan ooit te vored De dames die optraden deden t hunne om den goeden indruk van t getelschnii te verhoogcn Alleen wat mevrouw van Offel Kley een weinig te ruw iu de w jze waarop zy de verwgtende woorden aan den beer Peponet toewierp In den twist met haar man was tg beter daar tg tieh toM meer ongedwongen nkoeat uiten Wy meenen te mogen zeggen dat de avond van gister voor velen een recht genoegelgke wat I Eu zoo heef dan weder de laatste abounementsvoorstelling plaata gehad van t Kollerdamtoh Tooneelgezelsabap Hartelijk dankbaar t yn wg voor t kunstgenot ona door zulke talentvolle aoleura en actrices geschonken de avonden waarop zij tot ona kwamen om ons onder den indruk te brengen van hnn heerlyk spel bezorgde oHs meer dau eenige oogcnblikken van kortstondig genot zy werkten mede tot ontwikkeling van onzen smaak tot veredeling van ons gemoed Derhalve dit woord over de Inatate voorttelling niet geëiudigd zonder dat wij hulde gebracht hebben aan het talent der Botterdamsche kunstenaars en niet dan nadat de hoop door ons is geuit dat wij ook in het vervolg het voorrecht rabgen hebben hen van tijd tot tgd in ons midden te zienl Een goedkoop geneesmiddel Neem telkens voor den eten twee teerkapsules van Guyot iu geval gy verkouden hoest of aan bronchitis catharrcn teering of ia t algemeen aan eenige aandoening van de bronches of longen lijdt ledere flacon beval zestig teerkapsules t geen maakt dat de geheele bebandeliug slechu tea i acht centen daags kost en u ontheft van het gebruik van alle afkooksels pales siroopeu en borstdranken Tairyk zijn de namaaksels Gij moet dus vooral letten op het etiquette waarop de handteekening van den heer Guyot iu drie k enren is gedrukt Te verkrggen in de meeste apotheken Vergadering van dea Gemeenteraaa DINSDAG 19 FEBBDAitl Tegeawoordig de heerea van Bergea Uieodoorn vooriitler Frinco kut Krauuliorg Noothovea vu Goor Oodyk Suil Holler rortouo Droogleoier voaStneloa PoetDroel Seuon Strever de Kotte ra vaa Iteriou Da Voorsilter deelt mede dat de te Bemy beeft keaaia gcgeveo verhladerd te x o de vergadariag bg te wooeo De ootolcQ der vorige vcrgaderiag worden gclcxeD cd geureatatrd logekomea njo twee adreaMn cl vao de heeren C vanHolk te Hoorn eo J O i gp atryo ta breda om benoemd te worden ala 6lada Apotheker Ier viale De Voorzitter wenaebt belrekkclyk die beooemiug eene aededeeling te doen in eeoe bealoten vergadering waartoe wordt overgegaan na beropeaiog atelt ZEd voor in do volgende verpaderiug aan de orde te itellen de beno miog van een btadiApotkeker op oen tractement vaa 1400 Algemeoa goedgekeurd Nog zga iagekomea eene miaaive vaa beerea Gadepatcerdo Staten dewr Provincie boudende goedkenriug van bet af en overacbr van van poëten dieuat 1877 Nolificalie de rekeaiag en verantwoordiug van de kamer van Koopbandel en rabrieken oior 1877 dase ia door il an W nageauoen 10 orde bevonden ter viaie B en W atelloD voor een poet van ƒ 20 000 op de begrooliog voor 1877 te brengen zoowel in ootvangati uUKB r ter tivie en W doen in overleg met den didtrict Scboolopziener en de betrokken hoofiloodtTHryzera eene voordraclit lot Hulponderwijzer aan de opeobare toftachenachoot waarop geplaatat u de beer A Willera te Noorden ed a o de tweede openbare armenaehool da kearen F da Vledder le Almelo on U A Meyer t Vaaaaoa ter viaia en bonoeming in eena volgende vergadering eene miaolre vaa de Commiaeie vatz bet Stcdel k Moaeom van Ondbodea inzendende eeoe auppletoiie begrooting over 1877 B en W vinden biertegen geen bezwaar tar viaic aon adfoa vaa don boor S E van Nooten Ie Scbooahotoo dia vernomen boot dat syn minderjarige zoon op bet Kohier der plaaiaelyke directe bclaatiog ia aangealafien tot ƒ 700 inkomen waarom adreaaani B en W verzoekt zoo zulka bet geval ia hem daarvan U oolbeffen wordt gealcid in handen van U en W ter Itae van bericht en raad eene miaaivo van bet Beatnor der M akchappy van Ngvorbaid bedankende voor do toegoataoe aubaldie voor fecaten tydena da te hooden algemeene vcrgaderiog alhier Notificatie Aan de orde ia ds aoppletoue itaat vao begrooling voor bet lleatedelinghuiB 1877 deze wordt algemeen goedgekanid De aoppletoire begrooting voor het Borgcrtyk Arnibeatnor dienat 1877 medo algemeen gocdjiekenrd Vooratel tot verbooging van ƒ 0 tot 40 der toelage van den Onderwyzer in de gymnaatiek algemeen goedgekeurd lilt adrea van F van Uenach tot aankoop van een atnk grond aao da Veat met vooritel van B en W tot verboogiog van den hnnrprya van gemeldeu grond en die te brenfen van 7 S0 op 15 per jaar wordt na kotu diacnaaie goedgekeurd Na aehtigii om aan do geaomoo bcaloiten oitvoering ta gevun zonder reanmptie eindigt de vergadering MABKTBEBICHTSN Gouda 21 Febr Tot ongeveer vorige prgzen waa de omzet klein Foldertorwe puike ƒ 1 a 13 Mindere 10 a 11 Kogge puike ƒ è ƒ 8 40 Miudere 7 26 a ƒ 7 75 Voer ƒ 6 35 a 6 75 Gerst puike 7 50 a ƒ 8 25 Mindere ƒ 6 50 i f 7 25 Haver zware 6 4 ƒ 6 7B lichte 3 76 i ƒ 4 60 De veemarkt met weinig aanvoer de handel vlug vitte varkens van 23 a 25 cents per half kilo magere tarkcns en biggen alsmede schapen vlug verkocht Kaas aangevoerd 7 partgen pryten van 2S a ƒ 30 Ooeboter ƒ l BO 4 1 60 Weiboter 1 20 4 ƒ 1 30 Bnrgerlijlte Stand Qoada GEBOREN I IS Febr Theodora Eliiabelh ondera J T Jaspera en M C da Jong 0 Lahreehta oodera F Vcrmeii en Sloof OVERLEIJEN 10 Febr E A Haaakaol II m J Haak bniavr lao E Zwsneveld 43 j C C de Ronde 5 m 20 A J van Sunten 3 j 5 m GEHUWD 211 Febr J da Ureo en B Matse il Matas en C Rietveld Burgerlyke Stand van onderstaand gemeentea von 14 tot 20 Febr 1878 Moordrecht 6EB0BEK Elisabeth ondera Barendrogt sa U Kaa w chnt Aria oudere F van IHm en A Ondahoorn Willem oodera 1 de Jong en F Holand OVERLEDEN M J de Wilde t m O vaa der Vooren 8 m Oouderak GEBOEEV Catharina ouders K Dekker en A Noorlander Maria ouden J Verborg en M dr Bruijn OVBBI EUEN A E Hoothoir 3 m A P lleloorcn 4 m Haastreolit GEBOREN Ario ondera D Hollander en M Oroea Tijueo oodera J Brouwer de Koaiog en A If Blaoken Beeuwijk OEBOBEN Grietje ooieia P van Dyk en O SlappenDel Teuatje oodera J van dan Beig ea N Alblaa WaddinxTeen GEBOBEN Fijntje ondera O Kegzer en S I vnn Tol Helena ouders H Gerta en i Bonman Willemyntje ondera D Koster en E vaa Wiltigea Cbriatina Uaiia ouders A Jonkheid en H C Nienwonkaiaen Willaai oodera U vao Kooyen en C Metaelaar Dirk ondera G van der Geor n D Dirkae Coraelia ouders F vaa Styn en A vao Drieleo OVERLEDEN H Bocre 11 n N den Boer 81 n ADVERTENTlfiN Heden overleed onM lieveling ADRII ANA JOHANNA in den lerflyd T n nm I diie JMeo H tak SANTEN G TA SANTEN V£B üL Gouda 20 Febniui 1878 Algemetne hennugeting In den Boek en Eantoorhandel vsn A KOK CoMP aUüer wordt gerraagd een FATSOENLUK JONGMENSCH ala WINKELBEDIENDE Adre3 met eigenliandig gegchieTen brievatt of in persoon Mejufvrouw IJPELAAR Westhaven B UZ verUngt mA l MEI eene E i mmmm mmmm esdoork mum in alle afmetingen en zeer blank in groot kenie Toorradig bg F BRIX Cöaip Handelaars in Zwitsersche Fïodact i te Amsterdam Kantoor O Z ACHTERBURGWAL ovar do Bloedgtraat No 80 TWEE mSENmSBS GEVRAAGD bg N iTioNALE BaoomNe Van fr 16 600 Gmt eOUDEN HtOAILU f BCHTg Pg cA c Versterkend n tj Der erend koorltvp dnjxiend Dit w nhoiid ud dliAaler bevat aliehae daalgboden der 3 vorschillende khiaaoorten vereenig i het ia leer aans naam en wordt leer door de geneetheere aanbevolen teilen lUnedsgebrek jtbrelt atm krachttri ziebelUkt bleekheid aandomingtn vtn ds na aif bio edarmoad gevolgen uan kat kraambed aanhoudende koortten langzame herstelling enz rABi sMi RK OCUEPO MÏbBD va MAirfa aa auc onouor SN m u A aoBoa aaoTHaaaia Dppot te Gouda by ZSLDËN UÏ Apathtkat