Goudsche Courant, vrijdag 22 februari 1878

i i i tt ti iti i i ni o Zonaftg 24 rebruari vf = 3 ZATERDAG VERSfiflE APPELBOLLEPi EN APiBER GEBAK BIJ W I RAAUMAAKERS Men zij op zijne hoede voor namaak 1878 GOUDSCHE COURAKT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreden Dit meet bereid uit het fijnste speltmeel is overal te gebruiken in plaats van meel met gist en dient tot het maken van de lekkerate tulbanden biscuits warme poddingen ommeletten enz De door gebruik van gist veroorzaakte verzuring en de daardoor teweeg gebrachte moeilijke verteerbaarheid van de met gist toebereide gebakken vervalt geheel bg bet gebruiken van bakmeel Voorts verdient dit meel daarom ook de voorkeur omdat de daarmede gebakkeu koekeu dadelijk gereed zgn zonder rijzen en in één uur tijds is een tulband geheel tot gebruik gereed Gebniiksaanwgzing en recept wordt b te Gouda bg de heeren K van deb BURG Men vordere het echt Men vordere het echt Liebig sch Bakmeel Men vordere het echt Liebig sch Bakmeel Openbare Verkoopingp om Comptant geld ten overstaan van den Notaris REIJNDERS te Zevenhuizen aan het Station van den Rgospoorweg aldaar op VRIJDAG den 22n FEBRUARI 1878 des voormiddags 11 uur van eenigpMEUBILAIREGOFDEREN benevens soliede Schrijnwerkers en Timmermans GEREEDSCHAPPEN en een partg Gezaagd KERSEN en lEPENHOUT Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris Openbare Verkoopingp om Comptant geld ten overstaan van den Notaris REIJNDERS te Zevenhuizen aan het Station van den Rgospoorweg aldaar op VRIJDAG den 22n FEBRUARI 1878 des voormiddags 11 uur van eenigpMEUBILAIREGOFDEREN benevens soliede Schrijnwerkers en Timmermans GEREEDSCHAPPEN en een partg Gezaagd KERSEN en lEPENHOUT Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris ITALIAAICHE ROOKVËRDRUVËR Sciioorstccnvegcr en Metselaar GOUDA Spieringstraat F 47 ITALIAAICHE ROOKVËRDRIJVER Sciioorstccnvegcr en Metselaar GOUDA Spieringstraat F 47 ITALIAAICHE ROOKVËRDRUVËR Sciioorstccnvegcr en Metselaar GOUDA Spieringstraat F 47 Openbare Verkoopinjr te REEUWIJK op VRIJDAG 22 FEBRUARI 1878 des voormiddags ten 10 uie van eene groote partg AFBRAAK en na afloop daarvan van nog 3 MESTSTALEN KOEMEST Breeder bg Biljetten en informatiëu bg Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Openbare Verkoopinjr te REEUWIJK op VRIJDAG 22 FEBRUARI 1878 des voormiddags ten 10 uie van eene groote partg AFBRAAK en na afloop daarvan van nog 3 MESTSTALEN KOEMEST Breeder bg Biljetten en informatiëu bg Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Openbare Verkoopinjr te REEUWIJK op VRIJDAG 22 FEBRUARI 1878 des voormiddags ten 10 uie van eene groote partg AFBRAAK en na afloop daarvan van nog 3 MESTSTALEN KOEMEST Breeder bg Biljetten en informatiëu bg Notaris MOLENAAR te Waddinxveen OU AmBTENTIEN te plaatsen behoeft men zich niet naar elders te wenden door den Uitgever dezer Courant A BRINKMAN worden ALLEADVEETENTEN zoowel in Binnen als Buitenlandsche Couranten ten spoedigste geplaatst VOORZEKER geen middel zoo aangenaam en gemakkelgk in het gebruik en daarb vaneen zoo snel gunstige werking als deze uit Slgmoplossende bestanddeelen en de fijnste Suiker geprepareerde BOI BOx S van Johann Hoff te Berlyn Bg diegenen dié eenmaal met deze MalBBonboos kennis gemaakt hebben en een verdere aanbeveling overbodig en pleit de in den laatsten tjjd zoozeer toenemende consumptie ten sterkste voor de heilzame werking van dit min kostbare Huismiddel Verkrijgbaar in Blauwe ZaUes 30 Ct JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J O van VREÜMINGEN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt GoüDA DHTJK VAS A BSINKHAN OU AmBTENTIEN te plaatsen behoeft men zich niet naar elders te wenden door den Uitgever dezer Courant A BRINKMAN worden ALLEADVEETENTEN zoowel in Binnen als Buitenlandsche Couranten ten spoedigste geplaatst VOORZEKER geen middel zoo aangenaam en gemakkelgk in het gebruik en daarb vaneen zoo snel gunstige werking als deze uit Slgmoplossende bestanddeelen en de fijnste Suiker geprepareerde BOI BOx S van Johann Hoff te Berlyn Bg diegenen dié eenmaal met deze MalBBonboos kennis gemaakt hebben en een verdere aanbeveling overbodig en pleit de in den laatsten tjjd zoozeer toenemende consumptie ten sterkste voor de heilzame werking van dit min kostbare Huismiddel Verkrijgbaar in Blauwe ZaUes 30 Ct JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J O van VREÜMINGEN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt GoüDA dhtjk vas A Bsinkhan t r 1 J 2 g b V d B0NB0NS30ZfEP25CTI Alphen L Vahossiao Zn B0NB0NS30ZfEP25CTI Alphen L Vahossiao Zn B0NB0NS30ZfEP25CTI Alphen L Vahossiao Zn 80WB0NS3 V Bodegraven P VEEsr ooT CEZ0KllHfH$K UtDlllt 1 Boskoop 3 Goüdkadb Harmeien W G Kübvkes Hazerswoude J Gaarkeuken Montfoort 3 A Jacobi Mont oort Wed Rijnenbbeg Oudewater 3 LiEiaAND Sehoonhèven Wei Woire z Waarder Boctiioobn Woerden Gebr Fibkniko Zegaaard L den Ouden Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dép6t bij M J C HAM te Ulrefht 80WB0NS3i V Bodegraven P VEEsr ooT CEZ0KllHfH$K UtDlllt 1 Boskoop 3 Goüdkadb Harmeien W G Kübvkes Hazerswoude 3 Gaarkeuken Montfoort 3 A Jacobi Montfoort Wed Rijnenbbeg Oudewater 3 Liei and Sehoonliiven tA Woire z Waarder Boctiioobn Woerden Gebr FrBNNiNo Zegaaard L den Ouden Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dép6t bij M J C HAM te Ulrefht 80WB0NS3i V Bodegraven P VEEsr ooT CEZ0KllHfH$K UtDlllt 1 Boskoop 3 Goüdkadb Harmeien W G Kübvkes Hazerswoude 3 Gaarkeuken Montfoort 3 A Jacobi Montfoort Wed Rijnenbbeg Oudewater 3 Liei and Sehoonhèven Wei Woire z Waarder Boctiioobn Woerden Gebr FrBNNiNo Zegaaard L den Ouden Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dép6t bij M J C HAM te Ulrefht E d h U a 8 S BUITENGEWONE TOONEF LVOORSTELLlNfi door het alom met icGm bekende TOONEEL en CAFÉ CHANÏANT GEZELSOHAP onder Directie van J van dbk VANK SOLVER en A WINTER Tilii Rotterdam Op ZONDAG 24 FEBRUARI 1878 in het Lokaal TIVOLI Spoorstraat te Gouda De Vvorstelling 7a1 bestaan in Het verkeerd Adres OF T DUBBEL HUWELIJK Blijspel niet zang in twee actes Daarka DSTWEENOTAEISSEN Comieke scène in één acte Tot S1 0T De Rémpla nt van 15000 ft anc OP DE NOTARIS IN DEN AAP GELOGEERD Vaudeville in één bedrijf Ni $ afloop BAL Aanrang 7Vs uur Voormiddag van 12 tot 2 ure Grand CAFÉ CBANTA NT met medewerking van den met roem bekend Comiek TOM POÜCHE Entree voor de Matinee 15 entt waarvan 10 cent in verteering Entree Avond Voorstelling 25 cents x i De Directie aeiit hét onnoodig zjjne Programma s met loftuitingen op te vullen daar het genoegzaam bekend is dat zg op eene aaog name wijza het geëerde publiek kan verraaaen M L ï l Pb DIREPTIE ZOi OAG a s weer 7 PORTRETTEN k l In XI SERRE Openbare ë erkooping op DINGSDAG 26 FEBBUABU 1878 voorm ten negen ure in het Huis aan de Gouwe C No 234 te GoMcfa van een netten INBOEDEL waaronder etie Pianino Brandkast Hand en Trapnaajmachine een fraai ANTIEK BUFFET oud blaanw en gekleurd PORCELEIN verscheidene oude en nieuwe OLIEVERFSCHILDERIJEN ën een aantal ANTIQUITEITEN Varder circa 300 potten Qember van gereuonnaecrdis merketf originele verpakking 100 fleaichea jiiïergee nea partijtje geurige zwarte PeccoThee direct uit China aangevoerd 40 000 Sigaren enz enz Alles te zien op Zondag van 12 4 uur particulier en op Maandag van 9 12 en 2 5 uur pnbltek n inlichtingen ten Kantore van Notaril Mr KIST te Gouda ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KBUNEN ZOON Chemisten S 99 aar schuwing Deze ÜRBANUS PILLEN zgn door ons in doosie k 87 Cent en in dubbele doozen t GOUDA alleen en nitsluitend verkrggbaar gesteld by den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarachawen voor het gebruik van a mm a fc t r s e I s welke men tracht in omloop te brengen Liebig s zelfrijzend Tegen JICHT Rhumatiek verkrggbaar te Gouda Wed Bosuan Tegen JICHT Rhumatiek verkrggbaar te Gouda Wed Bosuan Tegen JICHT Rhumatiek verkrggbaar te Gouda Wed Bosuan ïj ïj A BAKMEEL Liebigf s PUDDING POEDEE tot het maken van een heerlgke koude pudding zonder iets daarbij noodig te hebben ah melk en suiker is wel het beste middel dat de huismoeder kan gebruiken om een heerljjk gerecht klaar te maken Het echte Liebig sche Pudding poeder geeft dadelyk nadat er Kokende room of melk bijgevoegd is een heerlgke vaste podding die terstond nadat hg koud is geworden met vruchtensaus kon worden gebruikt De zuivere smaak de goedkoopte en de eenvoudigheid van toebereiding heeft het Liebig sch Puddingpoeder spoedig de gunst van alle huismoeders bezorgd Men kan hem zelf toebereiden met vanille amandelen of chocolade g ieder pakje gevoegd Alleen verkrflgbaar t I d I 1 ï COMP BinTEJNTLAND Bullenlandscli Overzicht AUe bladen hebben het Dataurlijker wijze druk over deu uieiittea p UB wiens beuoemiDg wij io eeu vaiig Dr mededeelden Omtrent dezen die onder den naam Leo XIII de tiara zal dra n worden door den Romeintchen correspondent van de Time de volgende bijzonderheden medegedeeld De meest in t oog vallende fignnr in het conclare is kardinaal Feooi Hy bezit menige hoedauigbeid die geschikt maakt tot regeeren Hq is geboren te Carpineto nabg Anagni den 2 Maart 1810 en stamt af van eene ond patriciiehe familie nit die streek waarvan een tak ie Sienna gevestigd is en die op vele leden zich onderscheidende door vroomheid en kennis kan bogen Ëen van Peooi s voorvaderen wat in de veertiende eeuw stichter eener godadieustige orde io Spanje en werd daardoor heilig verklaard Pecci is rijzig keel mager met een schoon hoofd een hoog voorhoofd een lang aangezicht en scherpe trekken een breeden mond vooraitstekende kin en open innemend gelaat Hq heeft eene zachte welluidende slem veel deftigheid in zijn voorkomen in t openbaar Ic en zqu zijne manieren zelfs streng in het pjrtieulier Uïcn i hij echter voorküiueud en gezellig Hij studeerde op eeu college te Kome eo werd huisk ipeloan van Uregonns XVI In 1937 wcfd hij alz dflegaat gouvernenr naar Benevento aa de Napelsche grenzen dat toen door bandieten wtti afgeloopen gezonden Fccci ging met zeldziime rterknobt te werk leverde de roovers in handen der jmtttie en herstelde de rast en veiligheid in ket district Later kwamen Spoletti en Portioi onder zijn bettnar In 1943 ging hij als pauselijk nuntius naar BfoskI maar zijne slechte gezondheid noopte hem naar Italië terug te keeren Hg kwam in zijn vaderUind terug met brieven van aanbeveling van Leopold I aan den Pans die hem als aartsbisschop naar Pemgia zond en hem kardinaal i felto maakte Maar Gregorius stierf in 1846 en Pins IX tegen Peooi ingenomen door toedoen van Antonelli die naijverig op hem was bevestigde de verheffing eer t in I9B3 en liet Peeci te Perugia omdat Antonelli zgn invloed op het vatieoan vreesde Een prelaat uit Engeland dacht eens een goed woord voor Perei bö Pias IX te doen en beval hem na den dood van Barnabo in 1874 aan voor de opengevallen plaats bij de prefeotour van de propaganda Pecci IS een voorbeeldige bisschop zeide de bedoelde prelaat Juist antwoordde Pius een uitmuntende bissohop ea daarom bigre hij bisschop Doch na den dood van Antonelli in 1876 riep de Pans bem naar Rome cii benoemde hem in November van het vorige jaar tot kamerling In deze hoedanigheid voerde hij gedurende het interim het hoogste gezag op het Vatioann leiddr de werkzaamheden van het Conclave eu ontwikkelde een grooten ijver Is hoofd der gematigde piiriij die zonder formeel afstand te doen van de rechten van den Heiligen Stoel het verstandig acht in den wil der Voorzienigheid te bemeten en de feiten die onwrikbaar vost sohgnen te staan aan te nemeh Een kamerliog brengt het niet ligt tot Paus maar het algemeen gevoelen is dat het Heilig College als het geleerdheid tact wilakracht waardigheid beminnelijkheid zedelgk bcwustzgn en echte godsvrucht waardeert niemand vinden kau die meer dan Feooi verdient Paus te zjja Te Perugia volgde Pecci dezelfde staatkunde als Riario Sforza te Napels Hij maande katholieken aan hnnne plichten bg de verkiezingen voor gemeente en gewest als goede staatsburgers te vervullen toen de dericale dagbladen die zich als de tolken van het Vatioaan opwierpen het stelsel van onthouding predikten Peeci heeft met klem gesproken tegen het voorstel om het Conclave buiten Rome te houden en tegen het voorstellen van de reactionaire partq De liberalen in het Heilig College althans de meesten hunner stellen vertrouwen in hem Zijn privaat karakter is vlekkeloos Mg heeft groote letterkundige verdienste ook als dichter is hg bekend Vroeger is hg nooit in aanraking gevcMt met de ombtaaarea van het tegenwoordig Italiaansfk Grourernemeat maar hij wordt door heu allen gMoht en zij met wie hg alt kardinaal kamerling zlH thans in verbinding heeft moeten stellen roemeaiiem zeer Waarom Peeci den naam VtP Leo aannam weet men niet Leo I de Oroat verzoende AttiU maar Leo III kroonde Kaïel den l roote te Rome Leo IV gaf zgn naam aan een pdeelte der stad Leo X was een der groote voorslindera van de renaissance Leo XI en Leo X I hebben slechts kort geregeerd de eerste 26 dagto de tweede 6 jaren Doorgaans echter heeft bet aanemen van den nieuwen naam bg de pausen eeneijrraboliaohe beteekenis Dienaangaande zal men wel iHs naders vernemen De Pransche Kamer nam ie begrooting van het Departement van Landbouw ta die van Algerie aan Bg de voortzetting van de diseissie over de twgrooting van Ëeredienst bestreed graaf De Hun art 10 dat op de beurzen van de Semiaarièn betrekking heeft De Mun verweet de begrootingscommissie dat zij vijandig wat jegens het Katholicisme dat aan de wen ld de vrijheid had geschonken terwijl de revolutie niets had gedaan Hg vroeg of de Begeeriug dit goedkeurde De Minister Baldoux antwoordde dat de Segeering geen Staat in den Staat zon dulden en dat hg voor de rechten der birgerlijke maatschap met kracht zou optreden Art 10 werd daarna met 813 te jen 107 stcmmeu en de geheele begrootiug van uitgaven met algemeeiie stemmen naögenomen De Senaat zal Maandag over de wet op de colportage beraadslagen Sir Stafford Northoote deetde Donderdag op eene vraag van lord Hartington den uitslag iler onderhandelingen met Rusland mede Bntlaud verbindt zich om gveii Vsd van het se ietCiUlftd van Oallipoli of de liuien van Boelair te bezetten noch troepen naar den Aziatischen kant der Dardnnellen te zenden Engeland zijnerzijds verbindt zich om geeue troepen op het schiereiland van Gallipoli te doen landen noch den Aziatischen kant der Dardanellen te bezetten In het Hoogerhnis antwoord Lord Derby op eene vraag van lord Granville dat de moeielgkheid betreffende deu zetel der conferentie is uit den weg geruimd Baden Baden is daartoe gekozen Oostenrgk heeft voorgesteld om legen het einde der eerste week van Maart bgeen te komen Ix rd Derby gelooft dat door een der kabinetten daartegen bezwaar is garauakl wegens te korten termijn Twee mogendheden hebben voorgisteld om de ministers van bniteylandsche zaken af te vaardigen Engeland zendt echter zijn ambassadeur en sprtker gelooft dat de meesten dit voorbeeld zullen volgen Lord Beaconslield stelt de tweede lezing voor van het wetsontwerp betreffende hetcredict van 6 railliocn Hij zegt dat waar van alle zijden voorzorgsmaatregelen worJen genomen Oroot Brittannic dat voorbeeld moet volgen e tweede lezing heeft daarop zonder stemming plaats gehnd BINNENLAND V GOUDA 33 Februari 1978 Het stedclgk Mnstuin werd dezer dagen weder met een kostbaar stuk verrijkt Het beroemde TriftyckoH door Virci Barentti van Amsterdam deu geliefden discipel van Titiaan geschilderd is op Oorspronkelijk was dit stuk het altaarstuk in de kiipel van het huis der collatie broeders te dezer stede Maar toen deze in 1572 de stad vertalen hadden en hunne bezitlingtn stedelgk eigendom geworden waren werd het door de toenmalige regecriog wegens een daarop voorkomende gatlhuiê Hon aan de Regenten van het gasthuis in bewaring gegeven Zeer loSelgk hebben die heeren zich voortdurend van de hun opgedrogeu taak gekweten Hoe groot ook van omvang het heeft eeu vlucht van niet minder dan 5 meters in de breedte is het gedurende meer dan drie eeuwen ongeschonden door heu bewaard Het behoorde klaarblgkelgk by het lieve vromot altaar eenmaal in genoemde kapel ri Ifouï Hj N 2106 S aanwezig want het bevat oUeen tafsreelen Mitria de moe ler van Jezns betreffende Gesloten zijndestelt het namelg k den Engel komende bij Maria Maria boodschap voor Geopend daarentegen geeft het Ir het midden Jenfs Qeboorte en het bezoek der herders op itali ker vleugel de stervende Maria en op den rechter Maria temelvaart te aanschouwen Alleenhet bezit van dit stuk het eeuige van dien aardvan den vermaarden schilder in ons geheele land aanwezig maakt op zich zelf bet Museum een bczoel dubbel waardig De heer J Lots predikant te Schelbiinau heeft voor het op hem uitgebrachte beroep naar Sluipwgk bedankt De mededeeliog dezer dagen door sommige bladen opgenomen dat de minister au oorlog afwijzeiid beschik zou hebben op het verzoek van onderofücieren en minderen gepensioneerd i66r de wet tan 1977 tot terugwerkende kracht dier wet schijnt voorbarig geweest te zijn De commissièn van onderofficiereu en minderen te Amsterdam en te Ooud die zich met een dusdanig verzoek tot den ministet gewend hebbeu hebben nog geen antwoord ontraDgen Uit Giessendam ia Donderdagmorgen naar het hais van arrest te Dordrecht overgebracht de landbouwer J H Hij moet zooals men zegt den heer Van G aldaar bg oilderieekend geschrift bedreigd hebben hem zoo deze hem geen geld bezorgdw te zullen dooden Men schrijft aan da Letjicie Ct Btjnland heeft zich den gebeelen winter kunnen ontdoen van overtollig water overiast heeft het eigenlijk in het geheel ant l had Na is de boezem sells laag naar daarmede komt alweer betzelfde bezwaar dat reeds jaren bestand voor de scheepvaart die met iederen dig Isveadiger wordt langs den Vliet aanbrakeo Eenigszins diepgel idon schepen toch geraken op ondiepten langs den Vliet zdó vast dst het tobben on los I komen zoo niet meer dan gewone kraehtsinspanDing ontegenzeggelijk veel tjd kost De minister van oorlog heeft de zeer dosbnatig bepaling gemaakt dat voortaan aan de nagelaten betrekkingen van gehuwde militairen beneden den rang van officier in den regel geene gralificatien van rijkswege zullen toegekend worden wanneer deze de gelegenheid verzuimden om door toetreding tot het fonds ter ondertttunin ta eduKSH e vtfem zelven voor een deel in de alsdan ontstane beliefte te voorzien De Commissie uit de Tweede Kamer belast met het onderzoek van het Regeeringsverslag betrekkelijk het armbestuur beeft haar rapport uitgebracht zij vestigt de aandacht op het getuigenis dat door de Regeenng wordt afgelegd betrekkelijk d voortdurende goede werking der armenwet vau 1854 alsmede van d daarin gebrachte wgzigingcn ten gevolge der wet vws 1 Juni 1870 Met genoegen meldt de Commissie dat wat het subsidiestelsel betreft ook nu weder vermindering zichtbaar is Op de gemeentelijke begrooting toch wss minder uitgetrokken in 1873 ƒ 67 1Ö1S 93 in 1874 ƒ 37 860 02B over 1875 ƒ 47 609 414 Volgens het verslag moet de oorzaak vm deze voortdurende vermindering toegeschreven worde aan de omstandigheid dat de besturen van eenigs gemeenten of geen subsidie meer verleenden of diebelangrijk verminderen Voor onderstand van allerlei aard werd zonds inbegrip van subsidién ia 1874 door d gemeente besturen en door de onderscheidene instellingea ƒ lfl 638 831 aangewend De vermeerdering v i het totaal bedrag der verstrekkingen 1874 tegen 1673 meent de Commitaie te moeten toeschrijven aan de hoogere ijzen der eerste levensbehoeften Zij wijst er evenwel op dat tegenover het hoogere bedrag vnu den onderstand in 1874 de vermindering van het aantal bedeelden in dat jaar 8t wt Over het algemeen meent de Commissie maft echter uit deze verschillen geen ernstige conclusie worden getrokken daar de omstandigheid die op