Goudsche Courant, zondag 24 februari 1878

X r den alzemeenea tooianJ lu 1874 guuatig werkte in imr dji kt rooraamelijk te toeken is in de uohte nwrtgtstddlieid ran deu winter die gelegenheid gaf Toor felerlei arbeid Was dos de tocataud or t het algemren gunstig toch aren er gemeenten waar de toestand ten gerolge va epi lemiH he ziekten of nchteruitgang van ukele culturen uirt too gunstig wns Ook wierp in andrra provinciën het misbruik van terke drank een gnwtc schaduw op dien toestand jCit de Friesche Teeoderjjen meldt men De lage veenen leveren tegenwoordig ecu bedroevend tooueel opt Duizenden roeden korte torf ran uitmuntende qu liteit igu weggespoeld of staan nog eeuige roeten ini t water De verveenera lijden groute schade AUeea cea betere afroer ras het boezemwater kan dMrin verbetcriog breages tUpiteia l aa CUure verhaag in de beacbr ving mm zyne Teia naar Je Noordpool het volgende ran twfe raren die lioh mo boora ran den lor tigator bevonden Qe raaf ia de eenige rogcl die den poolniuter trotseert en men mt hem in het koudste C lgetyde ala een booten geest door het versteende hcbap tweeren terw l de doodsche stilte rondom ehts door tqn heesch gekras wordt afgebroken 6efn der schepelingen dortde op de raren te schieten en iq werden daardoor teer driest Twee ran deze dieréo ttotgea op het schip haiiM woonplaats op es leefden tan den afral dien de manschappen na Imn maaltqd wegwierpen De scheepshoud be ohonwde dien airal echter als gn particulier eigendoib en bleek tobtrekt niet ran tins te zyn om t e rechten aan de i aren af té stai n of met hen e deelen De beide rdgels wielen hem echter beet e uemea ob eene wyte die de vroolijkheid ran ll schepelingen gaande mkakte Zg hadden opgewerkt d at de hond hen gaarne te Igf wilde en daaMm Iktten tg deh met oput riak voor zgn neus nerk waaneer de eelketeli na den maatiyd op den vuiinishodb buiten het schip geledigd werden De boi d deed a q tonds een aanral op üe en zg rlogen CD eind r er het beest rerrolgde hen en weder ginj en ic $ e n eiudweegs rooruit ea dit herhaalde aioli totdat zg hem op een aautienlg ken afstand rM het soliip hadden gelokt Dan rlogen de raven oo snel mogelgk naar het schip ter g en tg hadden in den regel huu buiige reeds geruid voordat de bedrogen bond tot de ontdekking kwam dat bem en poets was grapeeU en naar het schip terugliep A o het riot Tan twee anti terolationsire artikelen ia fa Ammt naar aanleiding van dr Kujrpers oorded ert de professoren in de ibeologie leegt ineo Do4r te handelen cao als dr Kuyper in deie mak bandelt wgrdt wantrouwen gezaaid in de geneeote daii waar vertrouwen moeat weien wordt een smet geworpen p waarlg k rechtiiuiiige mannen die tmaad der rechtzinnigheid hebben gedragen toeu het een msad gerekend werd reohtiiunig te zgn en die nu rarworpea worden door hen welk op hun schouders taan daar t i het tqn die de rechtzinnigheid weder in erre hebben gebracht zoo wordt de Hervormde Krrt niet gebouwd niet hersteld maar verwoest en er nieuw bewgU gelererd roor hetgeen wg reeds toegtt teidea dat het dr Kiyper om haar uiteen pkftiig ek fcrwoesttng te doen is Een Pargsche industrieel geeft per advertentie de volgende opheldering waarom zgn waar beter is dan die vaA ago bnarmin Gg nilt vragen waarom lA qe olie die ait atokvisehlever wordt bereid bcte is dan die ran andere kooplieden t Dat is eer eenvoudig mg ae collega s slaan geen acht op eene om landigfaeid ran gewicht De atokrisoh is fta isch die door de roofViSfchen als de baai de walriatk en ateedi wordt uagoet t daardoor verkeert hij voortdurend ia aagtt en schrik t b ereqwel bekend dat angk en schrik by alle dieren de oonaak zgn ran lererkMen en de stokrissohen dk in de tee rerblijf houden lijden dus aan Icrerliekte Ik tonder echter m jne risachen in een kalmeo rarer af tg blgren getond en daarom is mgu olie dia ik uit de gezonde lerers haal beter dan die welke lagne eonearrenten rerkcopen De Sn fnmcüe Otmieh rermeldt ka dood ran een teer opmerkelgk man met name William BagsMs Ualat gonreraenr ran de leproien melaatsche Itvloliie op het Hawaiaeh eiland Holokai Men weet dat 0 IB oDte kolonie Sariname nik een aftondarianiaats bestaat roor de met ongeneeslgke mclaatsMMid beiooh eB Bagsdale was een inbooding des landf doch sjmik vloeiend bet Engelsoh Hg bekleedde tta Trg aanzienlgken post in den staat aaar sxrliet dien uit eigen beweging zoodra hg b lit werd ran d a rreeselgken slag door de BÉtanr bem toegebracht De w te waarop hg ontdekte dat hg antairer waa ia wellicht ook in eWlacbappeb k epaebt belaagrgk Hg woonde een aantal i itn op hel cilaad Hawai zgn post was daar te Hila de hoo dstad Op zekeren avonij met inspanning tudeerenda werd hd verschrüct doordien het glas zgner lamp op de tafel viel Hoewel het glas natuurlijk heet was in de opgewondenheid van het oogeublik pakte hg het aan ea t tte het weer op de lamp tonder het minste ongemak daarbij te gevoelen Hij dacht een oogenblik na bekeek lijoe hand maar kou niet het minste spoor van branding ontdekken Su nam hij het heete glas herhaalde malen met de hand af en zette het weSr op steeds met dezelfde uitkomst Deze proef overtuigde hem dat hij onder de bezochten behoorde n onmiddellgk deed hij zulks de autoriteiten weten Een medisch onderzoek bevestigde ten volle ijn droef vermoeden Om zgn hooge positie werd hg niet als anders gewoonigk door de politie in bewaring genomen mn ir hg zelf stelde zich onmiddellgk ter beschikking Men tond hem naar Holokai en benoemde hem tot gouverneur der kolonie wat hijf jaren lang bleef tot aan zijn dood Terwijl hg de kolonie bestuurde wak hg daarin steeds gelukkig en zeer populair Kr bevinden zich ongeveer 800 Igders maar door t n takt en goedheid van hart wist hg die meest droevige gemeente Ier wereld too vroolgk en gelukkig te maken als zulke mensebeu slechts kunnen hopen Op zgn advies werden door het gouvernemeut vele verbeteringen aangebracht en de gebeele bevolking zag op hem als een vader Te Firminy departement Opper Loirs heeft en vreeselgk ongeluk plaats gch d Ëeu reslauraliehouder had reeds eenige dageu een onderlinge lucht in het hu geroken en voor il als hij in zgn wgiikelder kwam Zondag jl terwgl bij een betaling wus gaau doen zond igu vrouw haar twee dochters IG en 12 jaar oud naar den kelder om ngu te holen Nauwelglu waren de meines ia den kelder gekomen of een vreeselgke ontploffing had plaats terwgl de gebeele kelder in een blauwe vlam stond Dc bodem van den kelder barstte met vreeselgke kracht open en de borenverdieping van het huis stortte inTwee werklieden die in huu kamer op de eerste verdieping waren werden omvergeworpen De restauratiur die juist ziju buis wilde binnentreden werd mit gewddige kracht tegen een magnzgu 8 111 den overkant van de st it geworpen terwgl zgn vrouw onder een kost in de gelagkamer terecht kwam Toen hg opstond boorde hij zija dochters om hulp roepen en weldra vond hg haar in bel lageiiqwaardigen toestand in eeu gat ia den kelder Uet eel moeite werden de meisjes er uitgebaaM Behalve erustiga brandwonden had de jongste een been gebroken terirgl de oudste met wonden was bede Ëen kindje van twee jaar dat in de keuken in een wieg lag werd omgeworpen doob niet gedeerd De andere bewoners van hft huis zgn met eenige kneni ingen en den schrik vrijgekomen Men sobrgft het onheil toe aao een ontploffing van mgiigot dat tich onder het huis had samengehoopt t geen teer goed verklaarbaar is uit de aanwezigheid van steeiikolenlageo Te meer wordt dit waarschgiilgk door de scheuringen van den grond in en bg het huis Vele voorbeelden zgn hiervan aan te baleu Zoo verhaalt men o a dat velo jarep geleden eeu soldaat bchoorende tot dc cavallerie uit het departement OpperLoire met tgu paard langs den weg reed waar thans de straat ligt waarin bovengenoemd onheil heeft plaats gfibad Ter hoogte waar thans het huis in quaestie staat barstte de grond plotseling met een hrvigen slag open en er ontstond een gat zoo diep dut paard ea ruiter er geheel in verdwenen Met bovenineiiscbelgke pogingen gelukte het dei rnit r er uit te halen door hem touwen uit de naVurige huizen toe te werpen daar niemand ir de nabjheid durfde komen Dit feit moet bepaald authentiek zgn vAmerikaansche humbug I werd geroepeo toen vroeger ter sprake kwam het denkbeeld dat nu weer wordt te berde gebracht door een ingenieur ran Virginia City om nl die gebeele stad te rerwarmen door middel ran de in t binnenste 4er bergwerken aldaar voortgebrachte aardwarmte Hg is ran plan de uit de mgnen opgezogen warme lucht door een stelsel van buiten te rerdeelen Zoo doende zou niet alleen de stad verwarmd maar zouden tegel k ook de bergwerken gerentileerd worden Daargelaten of dit dei ikbeeld voor rerwezenigking vatbaar zij is het zekef dat thans op aarde eene ontzaglg ke massa warmte verloren gaat Wat is er onaangenamer voor hen die door hun beroep verplicht zgn veel te spreken zooals advokaten onderwgzers redenaars predikanten dan ietlpgn ttrkotikeid of een overUgfsel van iroiuiUU Men gebruikt hiervoor in overdaad doch zonder groote uitkomst een menigte pfttes siropen drankjes enz welke meestal d ziekte vreedzaam zijnen weg laat gaan De ter alleen kan hieraan eene spoedige rerligting gere men kaa zeggen oogenblikkelijk als dezdro bg eene geaoegzame hoereel hiid wordt toegediend Om deze uitkomst te rerkrggen behoeft men bij eiken maaltgd ileiihtii vier zes teercapiulf van GtrroT te gebraikan De flacon van 1 25 bevat 60 capsules toodat deie behandeling slechts op eenige ceutea daags komt te staan en men kan verzekerd zijn dat van tien personen die het beproefd hebben negea zich aao iew geneeswijze houden De teereapmlta vi b QvroT hebben door bun succes dat van dag tot dag toeneemt onnoemelijk veel namaaksels uitgelokt De heer Qi roT kan alleen deze flacons waarborgen waarop zich zijne handteekening in drie kleuren gedrukt bevindt Gevonden en aan hei Bureau van Politie godeponeerd ESN ZAK gedeeltelijk gevuld met B£UINE BOONEN IN0E20N0EN Ooada 32 Februari 187 $ Aan de Bedaotie der Goodsche O uraot Mijnheer ie Redatteur I Volgens uw geacht orgaan van 20 dezer beeft pia vernomen dat door een uitdrager in de Lange GroiCi nendaal alhier eeu ralsch mniitbiljet groot 10 guldeq aan eeu ander ter inwisseling gegeren was ea dat die bij nader ondervraging gezegd zpude hebben dit van een bovenlaudschen schipper te hebben ontrangeii daar dit nu gedeeltelijk bczüden de waarheid iaën ondergeteeketidc er persoaiilgk ia betrokkep i S zoq verzoek ik n beleefd de volgende regeleu dia het feit naar waarheid constateeren eeu plaatsje Uf uw geachte kolommen te willen inruimen In de voorgaande frerk werd door mija on ƒ S L Oats eeu kabinet verkocht aan den heer I qokama in de Ruzfndaal alhier voor ƒ 8 hetwelk hg Donderdag in bgegn van mij en van nog n audefeit zoon geleverd heeft Toen werd hem door de vrouy van bovengenoemde Pooksma gevraagd 0 hy 2 terug had voor een muntje groot ƒ 10 dio door mg egeveii werden waarop ik het ontvangen muntje bg mij stak Din volgenden morgen liel ik bet door mgu vrouw vour specie wisselen bg uign buurman Voordouw en eenige ureu later werd mg gezegd dat dit muntje aan het belastingkantoor aangehouden wee toen ging ik oumiddelg k naar dei heer Pooksma en vroeg aan de uffionw dis het in betaling gegeren bad of tg wist van wiea z het ontraogen had daar bet vermoedelgk valach aras waarop tg loudef dralen antwoordde het r ia Ja den Edel een soort van bediende of opoaaser flaar in huis werktaam ontvangen had en iitien Hel zoude het van een schipper hebben ontvangeo L r echter werd mg door Pookama geheel aade e ea fr onfatsoenlglte woorden toegevoegd toen hqb ik het aan de po itie ter kennis gebracht Dus rie er nu ter kwadef tro iw gehandeld heeft kan ik niet besliBsiii mogelijk geeii v iu al ea doch weuschelgk Kas het dut de politie er naar ouderzocke en den schuldigs opspore ten eiude den onschuldige in geen valsob daglicht te pl a ep Ontvang Mgoheer de Redacteu r bg voorbaat pigfi dauk voor het welwillend pUatseu dezer regelaq en beu hoogachtend Hgiihcr ÜEd Dw Dienaar L J CATS 1 I i f l I = sam mm LaaWe Berichten st Petersburg 22 Febr De Jgene Rfim logenstraft bet bericht dat BusUnd de verdrgring zou eischen rsn alle Turken uit Bnigargr Het eisoht sleohta de rerwgdering raa BMchibozookt en Cireassiers Versailles 22 Febr in i Senaat ia het budget der uitgaren door den miniater Say ingediend die eene spoedige afdoening veraoeht om te rermgdep dat de Begeering opnieiiw een voorioopige kredietwet voor eene maand zou moeten indienen In de Kamer werd discussie gevoerd over de T jrkietingen te Sens en Ar e VerÉalUes 22 Febr De Kamer kefift de w kietingen te Sens en te Arraa vernietigd De Senaat Oam de voorgeetelde urgentie va da begrootiug van uitgaven aan Weeaen 22 Febr uit Belgrado wordt aan 4e Folitiwie Corretpondeni geseind t Busland verklaarde zich bereid de resting Nlsoh door Servische troepen beeet te laten doch ten aanzien van het overige door de Serviërs bezette gebied inzonderheid van V iot z n de onderhandelingen nog hangende Print MUao hoopt echter hieromtreiit met Itusland tot orereeostemming te komen BureerlUke Stabd OEBOBEN 20 Febr Johiiacs osden B Paoielia en J K Bik Anas Msria ooderi T Veiigtr ea N Txiane ai Ihüt oudsn K vsii lïiik VsSlefl ea fc fcuit ndariH Barcrksmp ea I M OVERLEDEN 81 ea P £ ibuk e Vsatlel ea ft Mt fsvias van der WollVekr H KoMhoim mj 4 K Spiwingihoek 4 m P Smneiiburg 64 j 28 O SantXKqt wed D de Bey 8 j 23 i f Sekaeider 3 U K Welikier I j m A W Kgkuct 8 n APVERTENTIÊN ♦ ♦ Ondertrouwd A A TAK BEBGBN UZ NJ OORN tn H J W J BVEKINK BÜSGERS Arnhem 22 Febiaarg 1878 e Omda 3 Maart t878 te Art ifm 5 Maart 1878 Receptie Algemeene hennügenng Beden overleed n eene kortstondige eiekte onze oudst lieveling ISAAC AjNTOINE in den leeftgd van raim 10 jaren B M D JONG LONIAÜ D A DB JONG LUNEAÜ geb liüfBAO Dm Haag 22 Febr 1878 Tot mgn diepe droefheid overleed heden morgea mgn eenigat kind ARIEJAANTJE in dw onderdom van mira viti mttandbn P a RUKAABT Ooanfa 28 Febr 1878 Vo0r de vele bewgien van Triend ch p n beUngetelling op den 20 dezer ontvangen betuigen de ondergeteeke iden hnijnen wel meenenden dank H B HEGEMAN J A HEGEMAN SmiMM Gouda 23 Februari 1878 Bg deze betuig ik ook namens mgne Echtgenoot mgnen dunk voor 4 vele blük pvan beUugiteUing gedoMnde mgne ematige ziekte oadervond n i r w uKoiaKt Wordt te Huur gevraagd TWEE GBMEDBILBEBDE KAMERS voor een Heer op goeden stand liefst met Gazleiding Brieven met QPgaaf van pnjs en stand onder N 3 Bureau jpger Courant Mevrouw LAM BE ET op de Tur iMu kt TerUfigt tAgea Pr MAART of eerder EENE hoqp BO MevTouw VAK OMMEEEN Weitbaven VRAAGT MET MEI BENE BEKWAME Tweede Meid goed kunnende Strgken Naagen en Stoppen Meju vrouw SWITZER Tlendeweac VBAAGT TEGEN MBr EEN FLINKE In een BURGEBGBZIN verlangt men metJtfEI ne Aai bM4iBgfi woeden ingewacht pnder N 2 m et JPjHoayi de y Couryit i ZOi OAG a 8 weer 7 PORTRETTEN è ƒ 1 L H SEEEE 0itda ie December 1S77 M De osdergeteekende onder de nieuwe geneeakandige wet het theoretiseli en praktisch scheien ar ngbereidkundig examen als Apotheker met goed gevolg hebbende afgelegd beeft de eer u kennis te geven dat hg nn gedurende vijfjaar ala èeelgenoot in de firma vam Itb son Stkknifiiufa alhier werkzaam weest te zgn och thans als te d zer stede gevestigd heeft op de Gouwe ilfihuin over de Xurfmarkt Het is hem aangenaam bg deze te mogen verklaren dat HU Geueeskjndigen dezer gemeente zich bereid verklaardhebbeujpliciitingen te geven aangaande zjiue knnde nanwgezetheid enz enz Zich in uw vertrouwen aaqbeveleude ea tevens belovende eene steeds civiele en spoedige bediening noemt hg zich met de meeste achting Dw Dw Dienfiar J P WEIJER Met MEI a st biedt zich aan eene van buiten zgnde FATSOENLIJKE Burger Dochter Toor TWEEDE MEID JÜFFROUW om de rouw des huizes in alle behulpzaam te zgn Zg is niet ongenegen om een ziekelgke Dame of Kinclje te verzorgen liefst te GOUDA of Omstreken zg is van de P O 30 jaar oud de beste getnigscbriflen zgn haar ten dienste Adre met franco brieven onder No 1 bg den Bi khanddaar A BRINKMAN alhier 1 J il OPENBARE AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHODDEBS van Gouda zgn vo a i n eas op WOENSDAG den 6 MAART 1873 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis bg enkele iuschrgving AAN TE BESTEDEN 60 000 blaanwe IJtselstraatkllnkers ▼ olgeni monster aan de Stads Timmerwerf te bezIcAtlgea Het Bestek en de Voorwaarden liggen op werkdagen van dee voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselgke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De inschrgvingsbiljetten opzegelgeschreven gatoekend en gralotën moeten uiterlijk den 5 MAART te voren des namiddags ten 5 ure ter Gemeente Secretarie 2 n ingeleverd Openbare Vei koopin © Ss ï € 9 SS € 3 ïSi sSw bestaande in STEEN PANNEN HOUTWERK IJZPRWERK benerena KRUIWAGENS ZEEF ASCHKAR en oude 8PUITSLANGEN op het Erf van G van on HEIJDEN Tunmerman aan de Zeetendglc te Reeuaijk BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Reeuwijk cgn voornemens om comptant geld in het openbaar te Veilen om te Verkoopen op VRIJDAG den 8 MAART 1878 des voormidd a ten tien on op kat Erf van G VAN DIB HEIJDEN te ptseuviijk p m 32000 oude Metftl of Strptoteen p m 1 0 oude roodeDakponhett of Vorsten eenig rot dp Kapbindten eenige ou e gzeren Ankers twee oude Kruiwagens een oude Aschkar een gebruikte Asohzeef eenig Brandhout eenige oude lederen Slangen ZEGT EBT VOORT J H KIEBERT iarkt godda GeëmaiUeerde PORTBETTEN naarde laatste vinding KOOLPOBTEETTEN dié in dnarn zaambeid gewone PhotographiSn overtreffen VEHGBOOTINUEN Lgsten PassepartoaUenz ITALIMICHE ROOKVERDRUVËB Schoorsteenvege en l etselaar GOODA SpieHngStraat F 47 Openbare Verkoopingp van eene KAPITALE BOïïWMAirswoinirQ ii Isim4er4 i De Notaris J G BROUWER NUBOFI te recAtzalopWOENSDAOdenlSn M AB r 1878 des voormiddags ten 10 nnr in het Koffiehuis van W HOGEBVOiRST te Oude waW Veilen en VerkoopoB De BOÜWMANSW0N1N6 No 31 SCHÜÜS en DAGGELDERS WONING mei slaaoMn anne liggende WEI HOOI ea BOUWLANDEN staande en liggende te Hoenkoop provincü ütrichi te votum groot 27 Besteuw 8g area21 centiaren o Ï Js iai Eerst in drie peMeeM ei l Bi 0Mxnii bineerd Alles te aanvaarden de HiliKin D 1 Md 1878 de Landergen dadel k Breeder bg bil etten en nadere inlicshtiBcea te verkrggen ten Kantore van voonioemdea Notaris BROUWER NUflOFF Nienwogracht Bnunebaau F n 247 te Vtrtckl V ff f Iff ƒ If DOll te Rotterdanii op Woensdag 27 Fcbraari 1878 des mldülagg Um IS Mre van e rca 110 000 stuks drooge Vuret$Peter ntrger Oroongtadtaehe en MeimeUche delen Wijburffer a ZweedscfteVuren en Chrenen platen en battinga Sparhouten enz en eene lading Wijburger grene dt vn v fch uit aang a rachti liggende op de Werf eROTTEBDAMSCH WELVARM aan den Hpogen Zeedyk te Rotterdam eene pArtg Tfindau grenen balken eiken ribben Nerva Sparren Kolders f enz mede versch uit aaygej h t liga ei eop de Wi vm èm £ ew H w HOOG te Dafthcntn De Vei t j aOs ke M het JTEQr KQOPLOKAAL jun den óoÉiw ngi i SeOerdam ton overstaan vai 4 lQeorw tt tór JOHAN COENBAAP lach bjj Vjen op aanvrage aotitiën zjjn te bekop t Het Hout in 5 dag v46t de Veiling WKnvelingen 1b beldgt eh ligt geoirtkkelgkten verïner te wafer n pv wj ril f