Goudsche Courant, woensdag 27 februari 1878

Lokaal IVÜT eo ViitólAAl aan de Oosthaveu 1S78 Woensdag 27 Fcbrnarl jg p 2107 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken mm € STOOM VER WE RIJ van WOLLEN en HALF WOLLEN ZIJDEN en HALF ZIJDEN JAPONNEN enz MANTELS en HEEREN KLEEDINGSTUKKEN worden geheel in elkaar zonder lostomen geverfd Chemische ÏVasscherij van JAPONNEN HEBREN KLEEDINGSTÜKKEN GORDÜNBN TAFELKLEBDEN enz enz m JAPONNEN en MANTELS met elk Gameelsel het ook zn zoomede HEEREN KLEEDlNGSTüKKEN worden gewaaschen zonder lostomen en zonder dat 26 krimpen Nu de groote drukte met de Winterstoffen voorbg i worden de Verfgoederen weer geregeld met circa 14 dagen de Waschgoederen als altijd met circa acht dagen atgdeverd Een nifuw Monsterboek waarin o a prachtige sti voor Gordijnen is aan onzen Agent afgezonden Gerepresenteerd te GOUDA door den Heer W VAK DER PALS Markt i j WED L BOELSUMS I3 OOa STI Jv A T G OTJD r c va PORSELEIN AARDEWERK GLAS KRISTAL LAKWERK GALANTERIEN enz Ook 18 bij mij voorhanden de ECHTE ® S S @ 1 Q l r = Q lÉ i Sk J P WEITEE Mr Timmerman Karnemelksloot Wijk R 268 Beveelt zich minzaam aan tot het leveren en daarstellen van alles wat tot het vak van BOUWKUNST behoort Van eene accurate en soliede bediening kan men verzekerd zijn TENTOOFSTELLINB van Voorwerpen van Mijverlield en Kunst uitsluitend door Vrouwen vervaardigd Deze tentoonatelling zal gehouden worden te Leeuwarden io de maanden JUNI en JULI 1878 Dames die genden mochten zjjn daaraan deel te nemen kunnen bg de ondergeteekende prot spectnssen verkrügen terwjjl zjj zich ook bereid verklaart d noodige inlichtingen te geven De Correspondente voor Gouda en omstreken Mevbodw J M KONING Salomon Hdwgens Alle soorten van prima qualiteit RIIIJN DUIGEN VAK E THÜIVES te Ludwigshafena Rh tot de meest concurreerênde prgzeo verkrggbaar by Van VVagenIngcn Reijser te Dordrecht GOCDA DBÜIt VAW A BbINKMAN VAN HET Florentijnèr Kwartet van JËAIV BECKEi op VRIJDAG 1 MAART 1878 des avonds te 8 uren Toegangsprgs bfl intaekening 1 25 Da inteekenlysten liggen in de sociëteiten Eaunie Vredebest en Ons Genoegen en zullen den 2S Febroliri 187a geaiotea worden HET COMITÉ Lledertafel APOLLO VIWyOERlNG p Zondag 24 Februari 1878 des avonds ten 7 ure in de Sociëteit Ons Genoegen Sociëteit Ons Genoegren ZAAL KUNSTMIN TOONEBLVOORSTELLINC op DONDERDAG 28 FEBRUARI i87 ten bate der be bocftige nagelaten betrekkingen van de verongelukten met het Stoomschip FRIESLANI en den Loodahetter 2P 8 tè geven door enige HH ONDEROFFICIEREN van bet Qatnizoea te Gouda Op te voeren Stukken DOHCEZAEIEBAZAH TOONEELSPBL in VIJF BEDRIJVEN Naar het Fransch van DüUANOIÏ EN d EUNEEÏ JEEQEN EN DALEN BLIJSPEL in TWEE BEDRUVEÏ Naar het Hoogdaiiach wn Bodbbich Binedii AANVANG TEN 7 TTRE Prezen der Plaatsan bg inieskeniHgfO 75 I y niet nteekening en voor ntet Leden Plaatsen zga te bespreken op den dag van uitvoering van des morgen 10 tot des namiddags 3 uur tegen betaling van 0 10 per plaats K Ochern 12 September 1877 Beo haar W H ffiokenbeimer Maina Door een vriend werd 1 DRUIVEN BORSTHOiMG door u gefabriceerd ti n mijn hoesten en heeschheid gerecommandeerd gelieve daarcHn eenige flacons t Cden BellsteÜnBmgemeester Nochern 1 September 1S77 r ik mji n het gebruik van den mq gezonden DruiTen OrsttaOnlg seer vcel beter bevind zoo verzoek ft nog eenige flacons BdlStetal Burgemeester AUeen echt verkrijgbaar in flacons van fl 8 die van geelS flacons Ivsri B 1 die van roode en IdacoBs ran 66 CKnt die van Witte capVDlen voorzien zjjn waarop nevenatoand fabrieksmerk Te GouAi bg F H A Wolff Boskoop by A J van Twont Waddmmetn bg C van Eeuwen BaoitrtelU bg J D den Hartog tWeiwJter b § F Jonk r Idenbnrg Openbare l erhoopinq op DINGSDAG 26 FEBRUARU lS78 v rm ten liegen ure in het Huis aan de Qoaw C No 234 te Gouda van een netten INTOEÜEL waaronder fraaije BRUIN en ZWART MAH MEUBELEN TÜINSTOELEN KIPPENHOKKEN met KRIBLKIPPEN BOEKWERKEN een KANT00RLES8ËNAAR een Pianino Br ndka8t Hand en Trapnaaimachine een fraai ANTIEK BUFFET oud blaauw en gekleurd POBCELEIN verscheiden oude en nieuwe OLIEVERFSCHILDERIJEN on een aantal ANTIQUITEITEN Verder circa 300 potten Gember van gerenommeerde merken originele verpakking 100 heele blikken Aaperges een partytjegeurige zwarte PeccoThee direct uit China aangevoerd 40 000 Sigaren enz enz Alles te zien op Zondag van 12 4 unr psrticulier en Op Maandag van Ö 12 eu 2 5 unr publiek en inlichtingen ten Kantore van Notaris Ma KIS T te Gouda MALZ ZEEP il JOE HOFF Deze ZEEP is vry van Alle minerale subsA ntiën volkomen onschadeiyk doet de oogen niet aan verfijnt en verfraait de huid Verwekt een jeugdigen witten tint verwydert van de huid alle onreinheden zelfs de weerbarstige doet bg langdurig gebruik hnidpekkels zomersproeteu dauwworm en huiduitslag verdwgnen maakt over het geheel de rnw en springende huid fijn zoo zucht als fluweel en elastiek en werkt inzonderheid wegens hare groote moutgehalte en de bggevoegde kruidenstoffen bgzonder gunstig op het door zennwzwakte ontstane beven der handen Prgzen 1 stuk 7 cent 6 stuks 95 cent 35 cent 6 stuks 1 95 50 en 70 cent JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J C van VREüMINQBN Nationale Militie BEKENDMAKING BÜKÖEMEESÏER eu WETHOUDERS van fiouda gezien art 9 van Zijner Majesteits besluit Tab den 17den December 1881 Siaattilad No 127 Roepen door deze op alle Ingezetenen die verlangen als Vrijwilligers bg de Militie op te treden om zich daartoe ter Secretarie der gemeente aan te eren róót of op den 2 MAAllT van des voormiddags 10 tot des namiddags ten één ure onder opmerking Dat door de Gemeente aan hen die zich als zoodanig raogten willen verbinden uit Se fondsen der gemeente voor lederen Vrijwilliger een handgeld wordt voldaan ter somma van Dertig Gulden Dat hij die zich als vrijwilliger wil verbinden moet zijn ingezetene des Rijks ongekund of kinderloM fceduwnaar voorts ligchamelijk voor de dienst geschikt ten minste l 5éu meter lang op den Istéa Januarü van hel jaar der optrediug het 20ste jaar ingetreden en het 36ste niet hebben volbragt lot op het tijdstip drr optreding aan zijne verpligtingen ten aanzien van de Militie voor zoo vef die t vervullen waren voldaan en een goed zedeIgk gedrag geleid hebben Dat hij bij zijne aangifte als Vrijwilliger zal behoDren over te leggen bet door den Buagemeeater at te ftcvcn getuigschrift voorgeschreven bij art 9 voornoemd tot afgifte waarvau zal worden gevaceerd ter Secretarie der gemeente op den 24a dezer maand Gouda den 26u Febniarg 1873 Burgemeeater en Wethoaders roornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BUITENLAND Bullcnlandsch Overzicht Gisteren is de vrede geteekend te San Stephana een voorstad van Konstantioopel erwaarts de grootvorst Nieolaas zioh met toestemming van den sultan begeven heeft en dat dieusvolgens door een Russisch corps als Igfwacht of escorte van den prins is bezet Omtreat dit verdrag dat vrede van Konstantinopel gedoopt is verneemt men het volgende lo Bulgarge zal het laud bevatten tusschen den DouBU en b et Balkan gebergte met uilzoiidering van de Dobrudseha Het zal cT enieer bevatten Rumelic tusschen de Zwarte Zee en Servië met inbegrip dei vallei van Maritza doch zonder Adrianopeh Eene vergadering van notabelen zal den vorst kiezen wiens benoeming aan de bekrachtiging van de Forte en de mogenèlheden onderworpen wordt Bulgarije zal eene echatling betalen gelijkstaande aan de nttto opbreugst van de tegenwoordige schatting Eene Russische commissie zal gedurende twee jaren toezicht honden op de regeeriiig van Bulgarije d it door 6ü 00U man Bussen zal brzet worden 2o Podgoritza en Autivari zullen by Montenegro worden gevoegd benevens eenige andere arrondissementen ten oosteu en ten westen 3o Bevoegdheid van Rusland tot afstand van de Dobrndscha aan Rumenié in ruil voor Bessarabie en tot aanmerkelijke vergrooting van Servië naar den kant van Bosnië en Nisoh 4a Handhaving van het tegenwoordige stelsel betreffende de zeeëngten welker doorvaart aan alle oorlogschepen zal verboden zijn behalve in enkele op zichzelf staande gevallen Volledige vrgheid der faaudelsscheepvaart zelfs in oorlogstijd 5a Eene oorlogsschatting aan Rusland van 1400 millioen roebels tot de kwijting vaarvan Turkije zal afstaan Ratum Kars Bajazid Ardahan benevens het grondgebied van dien gordel voorts zes pantserschepen ter kcu e van Rusland Turkije zal bovendisn nog bjtalen veertig millioen p at in obligation waarvan de interest en de aflossing zullen gewaarborgd worden door de schatting van Bulgarge en Egypte benevens door de inkomsten van Anatolië eu de mgnen van lleraclen Tien millioen roebels zullen onmiddellijk betaald worden en strekken tot schadeloosstelling der te Konstantinopel gevestigde Kussen en Russische instellingen tot volledige terugbetaling van de kapitalen door de Russen in Tarksche obligaticn belegd lot betaling van de oudelhoadskosten van krijgsgevangenen en herstel der monden van de Sulina Thans blijft nog de bekrachtiging van dit tractaat over voor zoover de goed euring der mogendheden noodig is De conferentie te Baden Baden moet daarvoor zorgen Dat die goedkeuring zon warden onthouden is bijna niet te denken maar zelfs dan nog zou inderdaad gelden wat von Bismarck zeidr zalig zijn de bezitters De Russen zgn er nu eenmaal en die ze wil verdrijven van waar ze zijn zou niet alleen daarin reeds eene allesbehalve gemakkelijke zaak vinden maar nog bovendien eeue andere vrij wat lastiger op zijne schouders geladen zien die namelijk van dit verwarde Oostersche huishouden zelf te regelen Nabetrachlingen over de rede van prins van Bismarck zijn nog aan de orde en gelijk vanzelf spreekt dragen de verschillende gevoelens vrg sterk kenmerken van de belangen der hoorders Wat in Duitschland b V en ook in Frankryk bij de ee ste beoordeeling het meest bovendreef was een gevoel van gerustheid toen men de ernstige verzekering vernam dat Duitschland geenszins genegen was den scheidsrechter of schoolnffiestcr van Europa te spelen en toch zooveel mog lijk trachten zou op belaiigelooZe wijze het behoud van den vrede Ie bevorderen Eu even natuurlijk is ddt in Engilund jttist dit bet miust bevalt tem ijl men in Oostenrijk niet met onverdeeld genoegen kan vernemen dat men ten slotte daar toch op eigen verantwoordelijkheid zal moeten handelen eu te Petersburg niet dat Duitschland niet van zins is de gevolgen van overijlde besluiten altijd goed te makeu Die buiten de quacMién taan m alleen belang hebben bg bet tot stand komen van een zoo duurzaam mogelijken vrede kunnen de boodschap van prins von Bismarck niet dan niet blijdschap hebben vernomen en voor hen zal web dat gedeelte zgner rede het belangrijkste wezen daarin hij sprak over de mogelijke gevolgen eener conferentie die niet tot eene afdoende beslissing vo t Al sprak prins Bismarck ouderstellenderwyze hij liet toch vrij duidelijk doorichemeren dat hg eene conferentie zander beslissing niet verwachtte omdat daaraan belanghebbenden toch te veel gelegen moet zijn En wat hijzelf moeilgk zeggen kon volgt daarbij uit den aard der zaak De Russische r geering zal niet uit het oog verliezen dat zg thans het groote voorrecht hebbeu zou van een middelaar die haar later in veranderde omstandigheden en bij veranderde stemming wel eens kon ontvallen Die dit alles overweegt kan aangaande den uitslag der conferentie niet al te sombere gedachten koesteren terwijl in het ergsfc geval nog altijd dit blijft dat men volstrekt niet zal kunnen zeggen wat men wil doen wanneer men niet de oplossing wil die Rusland voorstaat in Fraukrgk is de begrooting van uitgaven eindelijk aaiigelaud bg den Senaat die op verzoek der llegcering terstond met de behandeling een aanvang zul maken men weet er is haast bg t werk wout anders zou de Regeeriug genoodzaakt zijn voor 1 Maart opnieuw u aan te vragen De Kamer heeft wtl het uiterste oogenblik afgewacht maarzij heeft haar zin niet kunnen krijgen om de koorden zoo lang in handen te houden dat de amnestiewet en de wet op den staat van beleg waren goedgekeurd Een paar verkiezingen zijn intusschen weder door de Kamer vernietigd Intusschen heeft de minister Lèon Say reeds bij de Kamer aanvraag gedaan voor een nieuw u ingeval de senaat voor Vrgdag niet gereed is Vrijdag werd in den Duitacheu Rijksdag een aanvang gemaakt met de behandeling van de bekende nieuwe belastingen die uitvoerig door den Minister Camphauseii werden toegelicht met oude argumenten deze komen hierop neder de bijdragen der Staten kunnen niet worden verhoogd het Rijk moet financieel onafhankelijk worden van die bydragen en zijn eigen belastingen hebben Ditmaal was het niet Richter die aan de spits trad dec opposanten maar Helldorf de voornaamste spreker as echter vooral om de positie die hij inneemt Staulfenberg die in naam der nationaal liberalen de ingediende ontwerpen afkeurde en op belastinghervorming aandrong met coustitutioiieele waarborgen en op een Rijksminister van Financiën Van minder bevriende zijde werd aangevoerd dat het heele deficit verdween wanneer slechts de oorlogsbegrooting werd verminderd Bismarck woonde een gedeelte van de zitting bü en sprak op nieuw zijn voorliefde uit voor indirecte belastingen De algemeene beraadslaging zou Zaterdag warden voortgezet Dit is ook gebeurd eu de zitting is toen zeer belangrijk geweest Bismarck cu Camphausen hebben verklaard op het punt der tabaksbelastiug eenstemmig te denken en Camphausen heeft zelfs voor zich een portefeuillequaestie gemaakt van de al of niet aanneming in beginsel der door bem voorgestelde belasting De rijksdag die duidelgk zijn tegenzin tegen dit ontwerp heeft doen blijken deinsde terug voor een conflict met de regeering en in de algemeene verwarring werd als middel om tgd te winnen door Hanel voorgesteld de belastingontwerpen te verzenden naar de begrootingseommissie Aldus werd beslaten De crisis van het rijksbestuur schijnt nu werkelijk gekomen te zijn Volgens het thans door de Belgische Kamer aangenomen wetsontwerp op den arbeid van vrouwen en kindereu in de mijnen mogen te rekenen van I Augustus a meisjes niet voor haar 13e en jongens niet voor hun 13e jaar voor den arbeid in mijnen worden aangewend Omtrent den nieuwen Heiligen Vader is nietsnaders bekend Terwijl van den eenen kant berichtwordt dat zgne houding tegenover den staat en in het bgzonder tegenover het koninkrijk Italië meer verzoenend zon zgu dan die van wglen Flus IX waarbij men dan het bericht voegt dat Leo XIII zich niet als een gevangene op het Vaticaan zal beschouwen maar zich voor de leus op raad zgner geneesheeren ook elders zal ophouden wordt vande andere zijde even stellig vulgehouden dat de aanstaande encycliek nieuwe heftige protesten zal bevatten en het ilalo quo zal worden gehandhaafd Officieel is nog niets van de bedoeling van Leo XIII gebleken Binnenland GOUDA 26 Februari 1878 De heer A H de Klerck predikant te Neerlangbroek heeft voor het op hem uitgebrachte beroep bij de Ned Herv Gemeent alhier bedankt Wg herinneren onze stadgenooten aan het kunstgenot dat ons Vrijdagavond a st te wachten staat door eene uitvocriug van het zoo beroemde Vorentyner Strykhcariet Aanbeveling behoeft die uitvoering niet zij spreekt geheel voor zich zelf en allen die zich het genot van eeu vroegere uitvoering herinneren of gunstige beoordeelingen lazen in allerlei bladen zullen natuurlijk de gelegenheid nie laten voorbijgaan orn Vrijdog zich een genot te verschalTtn zoo ds hun slechts zeer zelden te bturt valt Naar wij vernemen zijn de wetsontwerpen be treffende de geldleening en tot regeling van het lager onderwijs van den Raad van State terugontvangen bg de betrokken Departementen zoodat nu binnen weinige dagen de indiening aan de Tweede Kamer kan worden tegemoet gezien C arf De Goudsohe correspondent van de Scluxmi Ct deelt mede dat weldra in deze gemeente de strijd zal worden hernieuwd over de openbaarheid der zittingen van de Kamer van Koophandel daar het bedanken van den heer Viruly een nieuwe verkiezing noodzakelijk maakt Indien deze correspondent zioh op een extra verkiezing verheugt zal hij vreezen we teleurgesteld worden daar zij zeer goed met de gewone verkiezingen in November a s kan srimenvallen Donderdag 14 Maart e k zal de heer P H Hugenholtz jr leeraar bij de Vrije Gemeente te Amsterdam in hel lokaal Nut en Vermaak alhier