Goudsche Courant, woensdag 27 februari 1878

ea Tootdraehl houden over etn letterkundig onderwerp Deze ia toegnnkel k tegen en entreeprijs van 50 cent bij lutcekeniiig De lijsten worden dezer digen rondgezonden Met genoegen vestigen wij de aandacht op de tooneelvoorsliUiug die Donderdag a s plaats heeft te geven dour eenige onderofHcieren alhier De opbrengst is bestemd ïoor de behoeftige nagelaten betrekkingen der verougeUkten met het atoomsehip Friesland en den Lood akotter no 8 Een stampvolle zaal moge het bewys lutereudat de zoo lottelijke poging om m de te wirkeu tot leniging van de4i nood vau zoo zwaar bt iracfdeu algemc n gk waardeerd wordt N L Op verzoek van Ue Kamer van Koophandel en Fabrieken plaatsen wij de volgende missive aan Sur4 etnoeater eo Wethouders fiouda den 7 Februari 1878 Id let belang VAn handel en nijverheid achten wij het noodig u opmerkzaam te maken op den onvoldoenden toeétand waarin het stoombootenveer 4ian de Vest verkeert De belangrijke vermeerdering van doortrekkende stoombooten is öor£aai £ dat bet Veerhuis veel te l in is voor de iu uiet minder ruime nwitc toegenomen hoeveelheid goederen die ter verzending ahlanr wordt aangevoerd Met gevolg daarvan is dat de goederen nu on dan des nachts iu de open Jucbt raoeteu bUjjven en dientengevolge worden besehadigd somwijlen ook ontvreemd Vooru ia het kantoor van den commiesaris toegankel k voor een ieder Bij gemis van een waclitJcniner voor passagiers vinden deze bij ongunstig v ètT in dat kantoor een schuilplaats en iedereen die om de eene of andere reden aan het Veer moet xijii loopt ongehinderd dat kantoor binnen en is vaak in de gelegenheid kennis te nemen van de adresscu of van het aaiiteekenboek die op de taftl van den commissariB liggen en zulks terwijl de e Ambtshalve op een an ier gedeelte van het terrein werkzaam is De handelaar en fabrikant stellen er Cohtir prijs p hunne adressen voor coiionrrenlen geheim te houden ten einde zich voor kwade prakiijken te vrijwaren Voorgeliont 4loor eene commissie uit on midden èestaaude uit de Heeren P Goedewaageu C J C Prince en K Jonker hebben wij dan ook gemeend U de navolgende voorstellen tot verbetering te moeten aanbieden In de eerste plaats £ ou bet bestaande gebouw moeten worden vergroot ja verdubbeld liet terrein daarvoor is in ruimte aanwezig indien naarde zijde van het kei erf werd gebouwd tegeu den laar aanwezigen muur Het afdak zou dan ookmoeten aaugebraeht langs den geheelen zijmuuraan dien zelfden kant en in dezen zigmuur zoudenook eeu paar ramen moeten worden aangebracht Het is namelijk minder doelmatig dat het afdak zich bevindt voor de deuren omdat de geregelde lading of lossing van goederen daardoor wordt be inociiflkt Het thans bestaande raam liCht gevende in de bewaarplaats zou moeten vervangen worden door een deur als de bestaande terwijl daarenboven in het nieuwe gedeelte nog twee of drie dergelijke deuren een plaats touden moeten vinden De commissaris van het Veer zou daardoor betere gelegenheid dan thans hebben om de goederen geregeld d i in verband met de volgorde waarin de booten verwacht worden te leggen en zoowel de in als de nitladiug zou daardoor worden vergemakkelijkt Eindelijk zou b v een derde gedeelte van het nieuwe gebouw van een planken vloer moeten voorzien zyu uitsluitend beetemd voor die goederen welk door optrekkiug van vocht uit den Steenen vloer kunnen bedorven worden Iu ds tweede plaats zou het thans bestaande kantoor geheel voor wachtkamer dienst kunnen doen Ook het personenverkeer is belaugr k toegenomen n het gemis van een behoorlek verblijf voor de passagiers die ook cerplicU zyu sa iet Fter op de dikwgls ongeregeld aankomende booten te wachten mag liet langer warden gevoeld Voor den oommieasris zon ia de bewaarplaats eene kleine ruimte moeten Ivorden afgezonderd van alle zyden van glas voorzien die hem tot kantoor zou dienen en Iwaar hij niemand zon mo n toelaten In de derde plasts tonden wq het weusrhelijk aehten lat er voor de vrachtwagens een doorrid werd geBiaakt Thans moeten alle wagens op het terrein keeren om brerloe gelegenheid te geven gaat veel ruimte verioren en soms ontstaat er gevaar voor de op dat terrein opgeslagen goederen om door die keerrnde wagens te worden beschadigd Er zou in bet hek aan de zqde Tan het kei erf eene opening kannen worden aangebracht Er loopt daar een weg aaar het watersehep die met weinig kosten tot rijweg ion kunnen worden geschikt gemaakt Aan de voerlieden lou dan de verplichting moeten worden op gelegd om allen langs denzelfden kant op bet terrein te komen en het langs den anderen kant te verlaten Wij vertrouwen dat door u onze voorstellen met zorg zullen wolden overwogen en dat in den door ons verlangden geest tot verbetering van het Veer zal worden overgegaan De Kamer enz Beroepen te Berg Ambaeht ds F A Lazonder pred te Oldebroek LI Zaterdag trad iu de vergadering der vereeniging Uitspanning door Inspanning te Stolwijk als spreker op de heer Kruijt vau Eeeuwijk Zijn onderwerp Ue waarheid kan geen herberg vinden dan iu de toekomst werd door het overgroot publiek met ingenomenheid aangeboord Na de pauze werden weder bijdragen geleverd zoonel ernstige als Juiraige De heer P Kroon begeleidde weder eenige daarvan met de klarinet en met de viool Geen wonder dat het ledental verbazend toeneemt Het aantal vreemdelingea dat gedurig onze vergadei iugen komt bijwonen bewijst evenzeer dön blo eieud en staat onzer vereenigiug De toestand der landerijen in de Krimpenerwaard is zeer voldoende De weilanden zyu dik met gras bezet beter zelfs dan menigmaal in Mei Met het spitteu der bouwakkers is men druk bezig Vau longziekte waardoor twee stallen werden aangetast wordt sinds ruim eene maand niets vernomen De weervoorspelliugen herleven De eerste ooievaars boden eener vroege lente zijn boven Amsterdam gezien Een verschrikkelijk ongeval heeft Zondag tasschen Sohevenii geii en Wassenaar plaats gevonden De vier kinderen van een der werklieden by de kanalen der duinwaterleiding werden in den loop van den dag vermist De beangste ouders zochten geholpen door anilereu dag en nacht totdat zij in den ochtend de lijken hunner kinderen vonden Het schijnt dat de kinderen al spelende een afgedwaalde ongesprongen granaat hebbeu gevonden nabij het terrein waar de gewone schietoefeningen plaats hebben Onbewust van het gevaar hebben zij zich tt aarschijnlijk met dat jirojectiel vermaakt het l ileii vallen kortom de granaat is gesprongen en heeft de vier kinderen gedood Vrijdag heeft te Amsterdam de plechtige uitreiking plaats gehad van de bekrooningeu die op de laatst aldaaf gel ouden tenloonstelliug van kunstnijverheid in liet Paleis voor Volksvlijt waren toegekend De miuistor van waterstaat de burgemeester de leden van het dagelijksoh bestuur leden van den raad en verdere gcnoodigden waren daarbij tegenwoordig De voorzitter de heer L Wolteiijeek gaf een overzicht van de geschiedenis der tentoonstelling waarna de minister namens de regeering hulde bracht aan hen die deze zaak tot een goed einde hadden weten te brengen De secretaris las het proces verbaal voor en de minister reikte de eerbewijzen uit Van de damesbekroonden was slechts eene opgekomen Na afloop der uitreikiug zegde de burgemeester den minister dank voor z n medewerking en besloot met de beste wcnschen uit te spreken voor den bloei van handel en nij erheid De medaille ontworpen en bewerkt door den heer J C Elion vertoont aan de voorzijde de uyverheid werkzaam onder de hoede van de kunst Op den voorgrond zijn de uijveren aan den arbeid te midden van verschillende kunstvoorwerpen die evenals de figuren der personen uitvoerig en keurig zyn bewerkt Op den achtergrond staat de godin der kunst en boudt een wakend oog op den arbeid dien zij moet bezielen en waarvoor zij den lauwerkrans gereed houdt Het omsohriftluidt Internationale wedstryd van kunstnijverheid AmsterJam De keerzijde bevat het wapen van Amsterdam tusschen twee vrouwenbeelden die de festons dragen waar tusschen het jaartal 1877 Het omschrifl is Vereenigiug ter bevordering van fdbrieks en handwcrksiiijverheid De randen zijn met ecu Grieksch ornament versierd Men schrijft uit Utreeht van 22 dezer Zondagmorgen werd hier met den trein van den etaatsspoorweg onder sterk geleide een naar het seheen gevaarlijk boosdoener aangebracht Twee manschappen der raaréehausée kerels als torens voerden in hun midden een zeer net in Huweelen jas en broek met ronden hoed gekleeden knaap van zes a acht jaren Het kind scheen naar zijne kleeding te oordeelen van gegoede ouders en zijn aanvallig lief gelaat deed er weinig aan deuken dat hij aan een of ander misdrijf zich had schuldig gemaakt Geboeid was het kind niet trouwens hij was niet weerspannig en een Utrechtseh kindermeisje had hem gemakkelijk op den arm kunnen vervoeren maar op het stationsi plein wachtte hem de met twee paarden bespannen celwagen Na eenigen tyd toevens gedurende welken de knaap aan de nieuwsgierige of medelijdende blikkeu van een groot getal toeschouwers was blootgesteld werd hij in den wagen opgesloten en men reed voort Of zoo n marechaussee bij zulk eene gelegenheid niet eens voor eeu enkele mual in burgerkleeding zou mogen gaan en niet geheel alleen zouder dien ouafscheidelijkeu confrater zoo n kind naar zijne bestemming kon voeren Of zou men meenen dat het blootstellen aan zoovele onbeschaamde blikken en vragen als deze koaap op zijnen tocht zal ondervonden hebben en dat plaats nemen iu dien afschuwelijkeu wagen een gunstigen invloed op z ja toekomstig leven zal uitoefenen In een correspondentie uit Parijs warden eenige bijzonderheden medegedeeld omtrent de a s tentoonstelling waaruit o a blijkt dat ons vaderland daar een goede figuur zal maken Na een en ander omtrent hel hoofdgebouw opgemerkt te bebbeu zegt de schrijver Op een der twee binnenplaatsen komen alle natiën uil met gevels ieder in den natioiialen stijl van het land Zoo heeft Uuslnnd een houtconstructie begounen met een blokwand van ronde stammen Zwitserland is reeds bijna geheel klaar met een sierlijk chalet Portugal heeft een zeer zwareu goihisohen gevel gemaakt met spitsbogen en rijk versierd met gotbisohe ornamenten België maakt een eveneens zeer zware gevel deels vau gehouwen steen deels van baksteen waarin 1 de marmer en granietsoortea die België oplevert in leu vorm van gepolijste kolommen of andere versieringen een plaats vinden Spanje heeft een Moorsohe constructie begonnen Italië beeft een renaitsancegevel gemaakt met rondbogen versierd met groote roode ornwnenteu van terra cotta China en Japan zijn eveneens de eerste met werklieden in nationaal eostuum aan het werk in den eigenaardigen gedroehtelijken vorm die hun eigen is Dit alles is thans nog slechts in chaotischen toestand aanwezig grootendeels nog verborgen achter steigers en hijsohkranen zoodat over het totale effect nog geenszins geoordeeld kan worden Zonder twijfel een der fraaiste fronten tal Holland hebben Het ia een gesneden gevel in metselsteenen afgezet met banden en figuren iu zandsteen die door gekleurde gips wordt nagebootst De rex de eh iussce is nog sleohis aanwezig maar te oordeelen naar de fraaie teekeuing zal het gebouw iets weg hebben van den bekenden fraaien gevtl van bet Haagsche stadhuis Een licht en zeer ooquet torentje geeft aan het geheel eeu zeer vlug aanzien en het ly lt geen twyfel of wij zullen hiermede eer inleggen De materialen zijn uit Holland gekomen en llollandsche werklieden ziju ijverig beïig om aan onze nationale bouwkunst aaustaandeu zomer een aangename zelfvoldoening te bezorgen Onze nfdecling staat reeds opgevuld met kisten en de opstelling commissie is met haar personeel ijverig in de weer om de uitstalling voor te bereiden Langs het hoofdgebouw ligt eeu brecde strook grondi waarvan ie dere natie een deel bekomt om er bloomeu gewassen of landbouwproductie ten toon te stellen en reeds kau thans aet tekerheic gezegd worden dat de Hollandsehe tuin een van de fraaiste der geheele tentoonstelling zal lyn Tal van rozen heesters hulst van de meest verschillende soorten en kleuren worden thans reeds met den meesten smaak gegroepeerd zonder dat eeu der andere natiën daarvoor tot n toe iets heeft voorbereid Frankrijk heeft nagenoeg de gcbecle ooslelyke helft van het gebouw ingenomen Daar is mea reeds aear iet op weg met de voorbereidende werkzaamheden Aan het slot zijner mededeelingen zegt de eorrespoudeiit Wuuiicer uy deze vluehtigen schets van hetgeen op de tentoonstelling omgaat ter neder schrijven dan is bet vooral om te wijzen op het groote belang voor ons land om het uiterlijke vau zijn ufdeeling zoo fraai en sierlijk mogelgk te maken Waar kleine landen als Portugal ïwitsprland Denemarken zelfs Griekenland zich ont aglijke onkosten getroosten om hun nijvprheid in een sierlijken vorm uit te stallen daar mogen w j in geen opzicht achterstaan Wat voor een koopman ziju annonces en reclames zgn dat is voor een laud zijn tentoonstelling Nederland is niet gelukkig met zjjne pariyformatión Wij hebben eene liberale partij met eeu leider eii raadslieden maar zonder bekend programma Wy hebbeneen programma ontvangen voor een antirevolutionairepartij maar dat zonder gevolg is gebleven Eindelijkvernemen wy nu uit buitenlundsche bladen dat deeeptramparty overleden is voor zij i H stand kwam ondanks de oogeloofelyke moeite van den heer HafCmans en andere invloedrijke mannen Misschienbestaat er ook nog een conservatieve partij zoni erprogramma eu zonder leden Arnk Cl Dezer dagen werden twee diefstallen van belangrijke sommen gelds ter kennisse van de Arastcrdamschc politie gebracht Die diefstallen werden gepleegd ten nadeele rafi oude lieden Beide liedenwareu sedert jaren eerlijk en trouw in dienst vantwee verschillende firma s en waren meermalen belast geweest met de ontvangst van groote sommen Eeu hunner moest eene som aan de kosvereeuigingontvangeu Hem werd het geld voorgeleid en hijbergde het in een portefeuille Toen hij hel kantoorverlaten had was hy de portefeuille en het geldkwijt Ook de andere die bij de AssociatieCassaeen kleine som had ontvangen miste bij het verlaten dier iurichting de ontvangen gelden Totdusverre is de dief ennoedelijk dezelfde niettegenstaande een ijverig en nauwkeurig onderzoek nog niet ontdekt Dinsdag avond omstreeks elf uren had op den Dam te Amsterdam een niet geringe volksoploop plaats veroorzaakt door eeuige matrozen aan wie volgens den een door de conducteurs der trams geweigerd werd mede te rydeu maar die volgeus den ander de paarden vóór de trams gespannen badden miahaudeld Hoe dit zij het rtsultaat van een en ander was dat het tusschen de matrozen bnrgcrs en oonduotteurs tot handtastelijkheden kuram waardoor toen eindelijk de politie bijgestaan door de wacht aan het paleis verscheen een pai r matrozen in arrest werden gebracht Een matroos wist te ontsnappen die echter eenige oogenblikken later iu de Beursstraat door een nachtwacht werd aangebonden Deze was echter alleen en niet by machte den belhamel in arrest te brengen hij werd of j sohoon hij herhaaldelijk aan de zeker 20U nieuwe gierigen waaronder zich ook ecu paar iufanteristen bevonden om assistentie vroeg door niemand bygestaan De matroos wist zich los te rukken eu zette het op een loopen doch werd opnieuw door genoemden nachtwacht achterhaald waarna hy en een voorbykoraeud persoon de heer P van Beuningeu den matroos vastgrepen Deze beide personen kwamen nu met den arrestant in de Papenbroeksteeg terecht alwaar door de steeds toenemende menschcnmassa zulk eeu gedrang ontstond dat de Ijeide personen die den matroos steeds vasthielden na van het welopgevoede Amsterdamsche pu1 liek eenige stompen en schoppen oiitv mgen Ie hebben niet meer bij iriacb e waren hem langer vast te houden Onder een algemeen hoerah ging de matroos er van door twee agenten van politie veraohencu juist op dut oogenblik doch zy kwamen ditmaal te laat De gebr B te IJlst werdeu in den laatsten tijd by herhaling bestolen Eindelyk is het hun geluktde dieven op heeterdaad te betrappen Terwijl debroeders afwezig waren had zich op hun verzoek iemand in huis verborgen Spoedig daarna werkteeen lljarige knaap zich door een raampje maaktezich van geld koek enz meester en stelde dit aaneen 15jarigen kameraad die buiten het raampjede wacht hield ter hand De jongste heeft bekend reeds meermalen zulk ecu bezoek aan die woninggebracht te Tiebben doch de oudste beweert onschuldig te zyn Het overzicht van het A D v N I bevit t volgehdc De bezuinigingen op Atjeh schijnen doorgezet te zullen worden De stemming it er algemeen tegen De zaak blijft eenvoudig dat zoo de regeering de buitengewone toelagen nogenoeg geheel wil intrekken zy aan de gehuwde officieren behoorlijke woning moet aanwijzen met hunne families Als te KoltaKaüja eerst een b ihoorlijk offioiers campeinent bebouwd was en de detachceriug van daar uit naar de buitenposten op Atohiii geschiedde met toelage als eipeditie zou het beschouwen Van Kotta Kadja als garnizoen niet eene bloote fiktie zijn Verder vcriieroen wij dat eeif lid van de Hekenkamer in kommissie naar Atcliin gezonden wonlt om de bezuinigings kwrstie op de pl iats nader te bcsludeerni Dat het moeielijk is bij de uan vdc ranisrlK n ingeboren ruiiiiheid van ge wcten verkeerde praktykcu te voorkoipcn bij buiIcpgewOne oorlogsuitgaveu vooral wanneer die met ovcrhaasting moeten gedaan worden zooals oorspronkelijk met Atchiii het geval is geweest dit Ijjdt geen tegenspraak evenmin dat de overgang tot den minde r overdadigcn alledaagschcn toestand die toch eenmaal volgeu moet ontevredenen zal maken Maar toch mag vroegere verkwisting geen aanleiding worden tot legenwoordige bekuibbeling vooral niet met iiitdeelingen die voor de gezondheid der troepen en der ofHoieren op het nog bepaald ongezonde gebied van Atchin noodig zijn Onder de kwade tijdingen die deze mail breagt behoort de dood van den directeur van het hulpkrankzinnigengcsticht te Samarang dr Kerbert naawtlyks een jaar gdcden uit Holland overgekomen Onder dïn riasm vofi boterpoeder starbntterpowder wordt thans een produkt in den handel gebracht dat uit gelyke deelen aluin en suiker of ook wel uit aluin en keukenzout bestaat en dienen moet om op goedkoope manier veel boter van de ilielk te maken De bereidingswijze luidt bij 1 136 liter melk voegt ineu 373 grammen gesmolten boter en een suikcrlepel van het boterpoeder men karnt eu zal bijua een kilogr versche en heerlijke boter verkrijgen Deze oplichterij behoeft geen verdere kommentaar maar toch wordt naar raeu verneemt door velen dit boterpoeder gekocht Het kantongerecht te Sedliiz veroordeelde onlangs eene jonge boerin tot 10 dagen gevangenisstraf Toen het meisje 24 uren in de gevangenis ha l doorgebracht verscheen den volgenden dog de vader voor den rechter en kl uigde dat zyn kind zwaardere straf moest ondergaan dan haar was opgelegd Iu het vonnis stond veroordeeld tot eene gevangenisstraf vau tien dageu het moest dus aan de gevangene vrijstaan den nacht t huis door te brengen Het gerecht besloot met het oog op de noorden waarin het vonnis was vervat het verzoek van den vader in te willigen en beval dat de veroordfeldr des daags gevangen gehouden zou worden maar s avonds naar huis mocht gaan Gevonden en aan het Bureau van Poliiie gedeponeerd Eenige Kraaltjes met gouden Sluiting en een Sleutelije Laatste Berichten Weenen 25 Febr De PoUt Corretp meldtuit Bucharest dat prins Karel van Kumenie deregctriug wil nederleggen ingeval Kusland niet wilafzien van den eiscb betreffende de teruggave vauKumenisch Bessarabiü In de Küssische kringenwordt voor het geval dat priijs Karel aftreedt prins Gregorius Slurdza als candidaat voor den Uuluenischen troon genoemd f Versailles 25 Febr De Senaat he ft de wet aangenomen tot bijeenroeping der gewestelijke Baden tegen 8 De Kamtr heeft een nieuw krediet voor eene maand goedgekeurd Versailles 25 Febr De Kamer van afgevaardigden heeft de verkiesing van Olthez ongeldig verkUatd De Senaat heeft het eerste artikel der wet op de Cülpjrlu ie iiitt al eineeuti Stemmeii aangenuincn lüiitoiigerecttt te dlouda Terechtzitting yau Maandag 2 5 Februari 1878 Kuiilonrecbter Mr J U van MIEROP Ambtenaar van het Opeubaar Ministerie Mr W 0 A SCHpLTE N te Rotterdam VEBOOKDEELIJ G IV O tapper wonende te Gouda lot eene boclu van yf gulden of g wmg an twee d gcu wegens te Goudi iu yiie tapperij ontv ugen vau bezoekers tusschen 12 en O uur ues nachts A J jsger wonende te Iticuwijk tot eene boete van eeu gulden of gevang van een dag wegens met eeu jachtgeweer schibten van een in de Kattensingelgrucht te Gouda zwemmende eend zouder vergunning van Burgemeester eu Wethouders van Gouda 11 v d U eu J U arbeider wonende te Gouda icdir lot twee boeten tan drie gulden of geva ug van een dag voor iedere b ete wegens te Gouda in vereenigiug eu gtlijktydig vervoeren van secreetvuil in een niet overdekte kruiwagen en uitstorten van dat secreeivilil iu eeu uiet behoorlijk gesloten vaartu D V d T huisvrouw v n J P wobende te Gouda lot eeue boete van driè guldeu en e0ue boete lau een gulden of gevang van een dag voor iedere boete wegens te Gouda verboeren van secreetvuil in een niet overdekte emmer en uitstorten van dat ecreetvuil iu het ojitiibare water te Gouda zouder verguuuiug Vuu Burgemeester eu Wethouders G V O tuinier Aarlje van D zonder beroep P ï weduwe v Vi v d B C P huisvrouw v K Ij allen wonende te üouïla ieder tot ecue boetevan een gulden of gevang van een dag wegenste Gouda lu het openbaar water werpen van vuiHnis roet of nsoh zonder vcrguaniug van Burge eester en Wethouders W II vrachtrijder wonende te Gouda tot eene boete van twee gulden vijftig cents of gevang van een dag wegens te GoUda belemmeren van den opeubaien weg door aldaar buiten noodzaak een luet een paard bespaunen wagen te plaatsen G V H vo maii wonende te Ouderkerk a d IJssel J v d O landbouwer wonende te Eeeuwijk ieder lot eene boete vau drie gulden of gevang vaU een dag wegens te Gouda ryden harder dan in matigen draf met oen paard bespannen wagen K S vraohlryder wonende te Nieuwerkerk a d IJssel O d V bouwman wonende te Zevenhuizen C L Vrachtrijder wonende ie Gouda ieder tot eene boete vun drie gulden of gevang van een dag wegens te Gouda op den openbaren weg zondci toezicht laten staan van een met eeu paard bespaunen wagen B V d P koopman wonende te Goada ot eene boete van drie gulden of gu i g ti u u d g wegens te Gouda zitten op een uiet twee hoinkii bespannen kar onder het rijden op den apenbaren weg i J d J oud 13 jaar wonende te Gouda tol eene boete van eeu gulden of gevang van een dag wegens te Gouda werpen met een steen op den openbaren weg Burgerlijke Stand GEBOREN 21 Febr Johannes ooilers 1 I uglharl en C A Zttndijk 22 Nicolaas oudira S O EtlLEUEN 23 Kebr H vaa Es 7 w N Verboef ld 24 C lan der Velden 5w 25 P Uouwmao Ij lm ADVERTENTÏEW Bevallen van een doodon Zoon Th J ROLDANUS Ro£ST vAy Limburg sllaor 24 Febrnari 1878 Hartelijk dank gezegd voor de deelneming ondervonden bij lij t overlgden van ons gelief Kind H VAN SANTE V G VAN SANTgN Vbbheul Mevrouw LAMB ER T op de Turfmarkt verlangt tegen Pr MAAHT of eerder BENfi SNSTBaDi Loon ƒ 80 Te Gouda wordt TE HUUR GEVRAAGD EEN FLl N lC KIL voor een NETTE ZAAK bij voorkeur op deMARKT of HOOGSTRAAT Adres met franco brieven euder nummer 4 aan het Bureau van dit Blad f lT 4LI 4 4 SCtDË ROOKVEKDRtJVËR Siiioorstecnvcgcr en IXEetselaar GOUDA Spieringstraat F 47 1 1 mifO 1 Gouda Oosthaven B t 14 bevelen zich beleefd aan tot het vervaartJige van ZEER FIJN UITGEVOERDE It apsil te mt Op de levendigste stand een ruime GEMEUBILEERDE BüVEN VOORKAMBR met ALCOVE Franco te bevr en N 5 Bureau dezer Courant ERNStïa Zeker is t dat men van alle Haarverfmiddelen het zoo gunstig bekende EAUCHRO MATIQUE de voorkeur geeft omdat er geen schadelijk bestanddeel in voorkomt Meji dit vocht wordt het witte haar blond bruin of zwart Rood haar wordt bruin of zWart naar gelanc men verkiest en zoo NATUURLIJK dat een ander het niet BEMERKT Het groote debiet gedurende 10 jaren aan mijn verfmiddel te beurt gevallen maakt verdere aanbevelifig overbodig Franco aanvraag a ƒ 2 de flacon of 42 blauwe postzegels bfl THEOPHILE Haarkuudige Frederiksplein 32 Amsterdam 4