Goudsche Courant, woensdag 27 februari 1878

Systimc Pleljd Loiaal MJT en VERMAAR aan de Üosthaveu VAN HET Florentijner Kwartet van JKAi BECKEH f VRIJDAG 1 MAART 1878 des avonds te 8 uren Toegangsprijs bij inteekening 1 25 Buiten inteekening 1 50 De inteekenljjsten liggen in de sociëteiten Iteanie Vredebest en Ons Genoegen en zullen den 28n Februari 1878 gesloten worden HET COMITÉ Te G ouda vraagt een HEEB een eenvoudig luaar Vrij Kamertje onverschillig waar voor enkele avonden per week Brieven gelieve men met opgave van prijs en plaats in te zenden onder N 54 aan Let AdvertentieBureau van A KOK Comp Boeken Kaatoorhandel alhier ssmm mimm te GOU BA van EENE KAPITALK HOFSTEDE oot ongeveer 29 Hectaren onder Uazerswoucle op DONDERDAG 28 FEBBÖAIUJ 1878 de inzet en op DONDERDAG 7JtlAART 1878 de toowj ziug De Notaris MONTIJN te Gouda zal op boverigemelde dagen des voonniddags ten 11 ure in het KoflBjhuia DE Haumonie aan de Markt te Gouda in één perceel veilen enverkoopcn De Kapitalp Hofstede Bhalöam genaamd bestaand in vóór weinige jaren nieuw gebouwde en goed onderhouden WONING niet annex Boenhnis STALLING voor 42 Koeien zes roedigen HOOIBERG KARNMÜLEN en VARKENSHOKKEN twee van Steen gebouwde SCHUREN de eene met Stalling voor twee Paarden en Kalverenhokken BOOMGAARD met ruim ICO Vruchtboomen DAGGELDERSWONING en 28 Heet 83 A H O WELIGE WEI ENHOOILANDIN lies zoo goed als aan elkander gelegen in de Loete onder Hazerawoude Zuid Holland Te aanvaarden de Landen na den koop en de Behuizingen 1 MEI 1878 Breeder bjj Billetten en nadere iuformatiën te bekomen bjj gezegden Notaris zoomede bij den eigenaar en bewoner den Heer G SANDERS Bhcumatiek Jicht alle Maag en Borstkwalen alsmede Koortsen Hardly vigheid slechte Spijsvertering ook Zenuwzwdkte en Bloedarmoede enz enz worden spoedig en zeker genezen door de wereldberoemde Dr AIRV g SPECIALITHTM Een ieder die alvorens een kuur te ondergaan zjch van de degelijkheid dezer Specialiteiten wenscht te overtuigen ontvangt door Eichtek s Boekhandel te Botterdam op franco aanvrage fratit eu frcmco een 116 bladzijden dik Uittreksel uit Bf Airj s i atiiiirg eneesiryze waarin men onder anderen eene menigte getuigschriften van gelukkig genezen lijders zal vinden Geen zieke geve derhalve de hoop op voordat hij genoemd werkje heeft gelezen H J WAARD MOLENWERF beveelt zich aan tot het LEVEREN van Diverse Bieren BLAM NIEUWLICHT bijzonder geschikt voor TAFELBIER per 6 Flesschen a 11 Cent Prijs Couranten op aanvraag gratis verkrijgbaar Openbare Vrijwillige Verkooping TE ZEVENHUIZEN E S SiS5 MAA Ti des voormiddags ten 11 ure in het Logement van den Heer H van deb ben aldaar van een HECHT STERK HUIS zijnde BÜRGERWONING ingericht tot WINKELHUIS en zeer geschikt om tot alle Affaires te worden ingericht staande in het zuidelijk gedeelte van het dorp Zevenhuizen Tevens zal bij Inschrijving worden VERHUURD EEN PERCEEL WEILAND groot 2 Bunders gelegen in den Zuidplaspolder van Schieland Breeder by biljetten en informatie n ten Kantore van den Notaris A N MOLENAAR t Waddinrceen Vloeibaar Brood wordt niet ten onrechte het MALZ EXTBACÏ door de HERSTELLBNDEN genoemd gebrouwen uit het Iwiste MOUT beantwoordt wegeus haren aangenameu smaak hare buitengewone snelle vertcerbaarheid hare spijzen vervangende kracht voedzaamlieid en paralyseering der schadelijke werking van gegeten Ongezonde stoffen lü de niaa inzonderheid door hare geschiktheid om als calmerend middel voorgeschreven te worden kunnende daardoor alle HEBSTELLEITDEN met het volste vertrouwen woideu aanbevolen Prijzen 1 ffesch 45 cents 6 flessèhen 2 20 13 flesschen ƒ 4 40 De le lige flessthen worden a 5 cents berekend en tegen dien prys steeds teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bij de Paleisstraat F 250 Te Gouda bij J C van VREUMINGEN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt Openbare Verkoopingfen te ÖOUDA in het Hotel de Z a l m aldaar op WOENSDAG 6 MAART 1878 des vooimiddags ten Elf ure van Een in 1877 vernieuwd HUIS IJZERSMEDERIJ stuk GROND en BERGPLAATS daarachter in een poort aan de Nieuwe Haven te Gouda wijk N n 82 Te aanvaarden 1 JU LIJ 1878 Vijf HUIZEN en ERVEN in de Minnebroederssteeg Gouda wjjk B Nrs 94 tot 98 En drie HUIZEN en ERVEN in een gang in de Vogeïenzang te Gouda wgk M Nrs 64i 64 en 64m En op MAANDAG 11 MAART 1878 des voormiddags ten elf ure van Een HUIS PAARDENSTAL PAKHUIS en ERF aan de Bogen te Gouda wijk O Nrs 141 en 142 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROüGLEEVER te Gouda WlMi m Tl Het DEPOT der THBËEN uit het Magazijn van JAN vak REES ZOON te Zwolle is gevestigd voor Gouda bij de Wed P J BERKHOUT LANGE TIENDEWEG D 44 alwaar obatis prijscouranten zijn te bekomen Deze T ieëen uitmuntende door kracht geur en waterhoudendlieid worden afgeleverd in pakjes van 5 2Yj 1 en j ons verzegeld en voorzien van stempel prijs en nommer Occasie Voor Muziekkenners Dilettanten wordt te koop aangeboden voor de zeer ger nge prijs van 485 in plaats van 000 een der rijkste FBANSCHE geheel nieuwe PIANINO buitengewoon sterk en zeer rijk gebouwd uilsteekend van TOON SCHUINSNARIG 3 snarig 7 octaaf gebouloneerd zwart palisander cilindre piea a consoles sculpté deugdelijke schriftelijke garantie 5 jaren door een hier te lande soiled bekend huis Liefhebbers worden uitgenoodigd dit pracht exemplaar te komen bezichtigen llütel OK KAL I Guuda Een oude piano wil men wel overnemen P S het keurig instrument kwam gisteren van Parijs Bewijs van echtheid en kist tot verzending er bü i ADVBETEHTIEH te plaatsen behoeft men zich niet naar elders te wenden door den Uitgever dezer Courant A BRINKMAN worden ALLBADVEETEimEIT zoowel in Binnen als Buitenlandsche Couranten ten spoedigstegeplaatst ilulpnilddci tegen de wintcrplaag Het saisoen is daar dat de in ons Nederland zoo tallooze gilden der rhumatische 1 jjders door hunne vaste ofschoon verwenschte bezoekster met nieuwe woede aangevallen worden geen storm geen sneeuw geen uoordeirind kan er op til ziJn of zy Zfln bg velen er de voorboden van De eene is zwaar of pijnlgk in het hoofd de ander in armen of beenen een derde in de gewrichten en spieren een vierde in de lendenen of schouders Doch waar zoude ik eindigen om deze plaa in harer groeten omvang te beschrijven Het is reeds genoeg bekend dat sedert eenige jaren voorlichten mumatiek onverschillig va 1 welken aard of langen duur een onfeilbaar hulpmiddel bestaat in de zoo gunstig bekende ABSHAUBBINS Dat nu niemand waohte totdat hg een vaste cliënt dezer heillooze plaag worde want kortelings aangebrachte pijnen genezeU zg even spoedig als men er aangekomen is en belegt men bg voorraad de vatbare deelen met deze bereide Watten dan heeft men geen nood last van rhnmatiek te krijgen De Watten zijn omwonden met een biljet der juiste gebruiksaanwijzing geteekend door mij bereider en hoofd depotnouder A BREET VELT Az t Delft die deze Watten voor den prijs van 30 Cents per pakje o a verkrijgbaar heeft gesteld hg T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leiden J H KELLER ZooN W Wagest Rotterdam Mej L A Schoutens SohlÜ T W DEN UIL Schoonhoven OTTO HOOGENDIJK Capelle ajd IJssel Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN Co Utrecht En meer bekeirae Depots in ons rgk GoüBA DEUK VAN A BfilNKHAN Extra Nommerder Goudsche Courant ÏÏITSLAB DEE VmmEMGEU VOOR de Tweede Kamer der Staten Gencraal op 26 Febr 1878 Winschoten Uitgebracht 1341 geldige stemmen Herstemming tusschen de heeren D Mulder Dz ri Crto en Mr Baron de Vos van Steenwijk m t 447 stemmen De heer L G Brocx had 203 de heer Mansholt 137 stemmen rïflMi Uitcebracht 1964 geldige stemmen Herstemming tnsschen de heeren Mr G van TienAtnoteir m et TöoTn Mr A S vin Nierop met 734 stemmen De heer Mr M J van Lennep had 449 stemmen Botterdam Uitgebracht 1888 geldige stemmen Herstemming tusschen de h ren J JJ toUc Jz el 838 en Mr A Kerkdijk met 815 st De heer Mr L W C Keuchemus bad 220 st Zé enberaen Uitgebracht 1519 geldige stemmen Herstemming tusschen I Diepen met 703 en Mr ZeventH a de VVerk met 361 st De heer Dr Wijnmalen had 337 Armand Sassen 102 Gefie 4 stemmen De nitslug v n die in Goes en Hilversum nog niet ont angen Gguda Druk van A Brinkman